BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295996
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2008 roku

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2008.


I. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych Miasta i Gminy w dziedzinie kultury ochrony dziedzictwa narodowego, zmierzających do pełniejszego zaspokajania potrzeb i poziomu życia mieszkańców gminy, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, propagowanie aktywnego spędzenia czasu wolnego.

II. Rodzaje zadań i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2008 roku oraz wielkość środków wydatkowana na podobne zadania w 2007 roku.

Lp.

Nazwa zadania

Planowane wydatki w 2008 roku

Poniesione wydatki w 2007 roku

1.


Organizacja wystaw artystycznych, wernisaży, festynów, zjazdów, przeglądów kulturalnych, teatralnych, muzycznych, tanecznych, recytatorskich, konkursów tematycznych, prelekcji, konkursów językowych, organizacja uroczystości kulturalnych i patriotycznych, prowadzenie badań archeologicznych, pielęgnowanie tradycji historycznych, promocja ziemi wrzesińskiej.

62.300,00

60.900,00

III. Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 1 marca 2008 roku a zakończy nie później niż 31 grudnia 2008 roku.

IV. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są statutowo działające w dziedzinie kultury:

  1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm. ).

  2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

  3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego.


V. Kryteria jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę:

1. Prowadzić działalność na terenie miasta i gminy Września.

2. Brak zobowiązań publiczno-prawnych .

3. Posiadać własne konto bankowe.

VI. Wymagane dokumenty:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207).

2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu. W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizacje zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara się podmiot.

3. Podstawa działalności podmiotu:

- dla fundacji i stowarzyszeń: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z rejestru Starostwa,

- w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii oraz upoważnienie dla proboszcza o reprezentowaniu parafii i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną,

- w przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.

4. Sprawozdanie finansowe za rok 2007 lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację podatkową).

5. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007 lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności.

6. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania – w przypadku wskazania partnera w ofercie.

Partnerem jest podmiot nie będący stroną umowy, który współuczestniczy w realizacji zadania publicznego nie wykorzystując przy tym środków publicznych przekazanych w drodze dotacji.

7. Upoważnienie osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu.

8. W przypadku złożenia przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników (statut, aktualny odpis, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie merytoryczne). Należy wówczas wskazać do jakiego projektu załączniki zostały załączone.

9. W przypadku złożenia kserokopii załączników (statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego) osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych.

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

Przy wyborze oferty pod uwagę brane będą następujące kryteria:

- preferowane będą oferty zgodne z „Rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2008”,

- cel imprezy,

- ranga imprezy,

- tradycja imprezy,

- liczba uczestników,

- zasięg terytorialny imprezy,

- doświadczenie organizatorów,

- pozyskanie sponsorów,

- wkładu własnego (finansowego i organizacyjnego) przy organizowaniu imprezy.

VIII. Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z:

1. Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2. Ustawa z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami,

3. Uchwała nr XI/143/07 Rady Miejskiej we Wrześni z 28 grudnia 2007 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 rok, które mają siedzibę lub działają na terenie miasta i gminy Września.

IX. Zasady przyznawania dotacji.

1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty czytelne (pismo maszynowe lub litery drukowane), kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu.

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim wypadku podmiot zobowiązany jest do przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

3. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym.

4. Przewidywana dotacja nie może być wykorzystana na:
- zakupy inwestycyjne, remonty,
- pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania publicznego,
- nagrody pieniężne,
- prowadzenie działalności politycznej, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy.

X. Termin i tryb wyboru oferty.

1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni po upływie terminu składania ofert.

2. Oferty wraz z załącznikami złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, złożone po terminie, nie podpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione, nie opieczętowane zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

3. Złożone oferty rozpatrywane będą pod względem formalnym przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, a pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy.

4. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie w formie zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy.

5. Od postanowień zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

6. O podjętych decyzjach składający ofertę zostaną poinformowani w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy, biuletynie „Wieści z Ratusza” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1.

7. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu i nie będą odsyłane oferentowi.

XI. Warunki realizacji zadania publicznego.

1. Realizacja zleconego organizacji pozarządowej zadania następuje po zawarciu umowy.

2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:
- dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

- sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

3. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania należy w ofercie określić podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy, który współrealizuje część zadania poprzez sprzedaż usług, których zakup za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji dokonuje organizacja pozarządowa, której zlecono realizację zadania.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207 ). Przedmiotowesprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie i zawartej umowie.

5. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, wykazach sponsorów itp.) poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zlecenia przez zleceniodawcę.

XII. Miejsce, termin składania ofert.

  1. Oferty należy składać do 15 lutego 2008 roku, osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1 lub za pośrednictwem poczty. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

2. Szczegółowych informacji udzielają: pan Jarosław Malicki tel (061) 640-39-00 i pan Krzysztof Murlik tel. (061) 640-39-01

3. Adres strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy weWrześni: wrzesnia@wrzesnia.pl

ZAŁĄCZNIKI:
ikona
WZOR OFERTY 2008 [109 kB]
ikona
WZOR SPRAWOZDANIA 2008 [106 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.