BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456340
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XI/147/07

UCHWAŁA Nr XI/147/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września.


Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, Rada Miejska uchwala regulamin wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września na rok 2008.


Rozdział I
Postanowienia wstępne.

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa wysokość stawek dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunku pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
2. Wysokość, warunki i zasady wypłacania nauczycielom wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat, dodatków specjalistycznych, dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zasiłku na zagospodarowanie, odpraw należnych z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz przepisy odrębne.

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Września,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 1),
3) nauczycielach – rozumie się nauczycieli lub wychowawców zatrudnionych w szkole lub placówce,
4) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3. Karty Nauczyciela,
8) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.),
9) Rozporządzeniu – rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. nr 22, poz. 181 z późn. zm.).

Rozdział II
Dodatek motywacyjny.

§ 3.

Nauczycielom niezależnie od stopnia awansu zawodowego oraz sposobu nawiązania stosunku pracy może być przyznany dodatek motywacyjny.

§ 4.

1. Ustala się wysokość dodatku motywacyjnego za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, podejmowanie dodatkowych zadań,zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42, ust. 2, pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela:
a) dla nauczycieli do 300zł
b) dla wicedyrektorów do 600zł
c) dla dyrektorów do 1000zł
2. W funduszu płac szkół podstawowych i gimnazjów zabezpiecza się środki w wysokości 65zł na jeden etat miesięcznie z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli.
3. W funduszu płac przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach zabezpiecza się środki w wysokości 65zł na jeden etat miesięcznie z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli.
4. Środki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół organ prowadzący zabezpiecza odrębnie.

§ 5.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1. uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach oraz w innych obszarach działań,związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
d) prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie agresji,patologiom i uzależnieniom;
2. jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3. realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej:
a) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym,
b) stałe podnoszenie jakości pracy szkoły,potwierdzane wynikami sprawdzianów i egzaminów organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjna w Poznaniu;
4. zaangażowanie się w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
b) czynny udział w pracach komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
f) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły;
5. w stosunku do dyrektorów szkół:
a) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
b) dbałość o bazę, prawidłowe sprawowanie powierzonego zarządu, planowanie remontów,
c) prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań, wdrażania podwyżek płac,
d) inicjatywę w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych,
e) realizowanie polityki oświatowej gminy,
f) poszerzanie działalności pozalekcyjnej w ramach środków pozabudżetowych,
g) aktywne podejmowanie działań na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej patologią społeczną,
h) aktywność w realizacji współpracy międzyszkolnej (w tym międzynarodowej),
i) tworzenie jak najlepszych warunków dla działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 6.

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres 6 miesięcy.
2. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej szkole dodatek motywacyjny przyznaje się po upływie okresu umożliwiającego ocenę osiąganych wyników pracy. Okres ten nie może być krótszy niż 6 miesięcy.
3. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględniające poziom spełniania warunków, o których nowa w § 5, ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora – organ prowadzący szkołę.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje nauczycielom dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz.

§ 7.

1. Dodatek motywacyjny nie przysługuje:
a) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia,
b) przebywania w stanie nieczynnym,
c) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
d) w okresie, za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,
e) za okres zwolnienia lekarskiego dłuższego niż jeden miesiąc,
2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział III
Dodatki funkcyjne.

§ 8.

Nauczycielom, którym powierzono:
a) stanowisko dyrektora,
b) stanowisko wicedyrektora,
c) inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie,
d) wychowawstwo klasy,
e) opiekuna stażu,
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej tabeli.

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie w złotych

1

Przedszkola:

- Dyrektor przedszkola do 4 oddziałów

- Dyrektor przedszkola 5 i więcej oddziałów

 

od 300zł do 500zł

od 400zł do 650zł

2

Szkoły:

- Dyrektor szkoły do 7 oddziałów

- Dyrektor szkoły od 8 do 12 oddziałów

- Dyrektor szkoły od 13 do 24 oddziałów

- Dyrektor szkoły od 25 i więcej oddziałów

- Wicedyrektor szkoły

 

od 350zł do 600zł

od 500zł do 800zł

od 600zł do 1000zł

od 700zł do 1200zł

od 300zł do 600zł

3

Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach

od 200zł do 300zł

4

Wychowawstwo klasy:

Przedszkola

Szkoły:

- do 25 uczniów w oddziale

- powyżej 25 uczniów w oddziale


 

60zł


60zł

80zł

5

Opiekun stażu

40zł


§ 9.

Wysokość dodatku funkcyjnego uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy oraz warunki środowiskowe i społeczne, w jakich szkołą funkcjonuje, ustala:
a) dla dyrektora – organ prowadzący,
b) dla stanowisk kierowniczych - dyrektor szkoły.

§ 10.

Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

§ 11.

1. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Rozdział IV
Dodatek za warunki pracy.

§ 12.

Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługują z tego tytułu dodatki za warunki pracy określone w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia.

§ 13.

Dodatki za warunki pracy, o których mowa w § 12 ustala się w następującej wysokości:
a) za trudne warunki pracy w wysokości 200zł,
b) za uciążliwe warunki pracy w wysokości 200zł.

§ 14.

1. Dodatek przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
2. Dodatek wypaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia cały obowiązujący wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub, jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu.


Rozdział V
Dodatek za wysługę lat.

§ 15.

Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym, że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 16.

Do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy bez względu na sposób ustania stosunku pracy.

§ 17.

Nauczycielowi pozostającemu w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy z zastrzeżeniem § 18.
Do okresu uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony.
Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegają zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

§ 18.

Nauczycielowi zatrudnionemu jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nie przekraczającym tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół zalicza się okresy zatrudnienia, o których mowa w § 16.

§ 19.

Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin (czasu pracy) oraz okresy pracy, o których mowa w art. 22 ust.3 Karty Nauczyciela.

§ 20.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 21.

Zaliczenie okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat dokonuje dyrektor szkoły, a stosunku do dyrektora szkoły organ prowadzący na podstawie oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych odpisów.

§ 22.

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi:
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
b) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca począwszy od tego dnia.

§ 23.

Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, z zastrzeżeniem art. 20 ust.6 Karty Nauczyciela. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy w skutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

§ 24.

Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.


Rozdział VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.


§ 25.

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę zastępstwa doraźnego oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatków za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę zastępstwa doraźnego nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 2, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, ze czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
5. Do ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia-przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w Karcie Nauczyciela,pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych,za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe.

§ 26.

1. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego od pracy, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny ponadwymiarowe.
2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych i opiekuńczych, nie przysługuje z tego tytułu odrębne wynagrodzenie.
3. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę. Wyżej wymienionym nauczycielom można przyznać wyłącznie godziny doraźnych zastępstw.
4. Nauczycielom nie przysługuje wynagrodzenie za czas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,a także za inne okresy,za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie. Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień niewykonywania pracy ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30. Wysokość wynagrodzenia za okres o którym mowa,oblicza się mnożąc dni niewykonywania pracy przez stawkę wyżej określoną.

§ 27.

Zmiany regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

§ 28.

Traci moc uchwała Nr III/26/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Gminę Września.

§ 29

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 30

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.
3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie „Wieści z Ratusza” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

UZASADNIENIE


Art.30 ust. 6 Karty Nauczyciela nakłada na organy prowadzące szkoły obowiązek corocznego określania dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli w drodze regulaminu obowiązującego od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,funkcyjnego, za warunki pracy ,za wysługę lat,za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Każdorazowo regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach.
Załączony  projekt regulaminu został uzgodniony z Oddziałem Zarządu ZNP we Wrześni oraz z  NSZZ „Solidarność” Międzyzakładową Komisją Pracowników Oświaty Powiatu Wrzesińskiego.
Zważywszy na powyższe, wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.