BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13911649
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-06-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR XI/144/07

UCHWAŁA NR XI/144/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 grudnia 2007r.


w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września.

§ 1

Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach prowadzonych przez gminę Września, położonych na terenach wiejskich, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego, zwany dalej „dodatkiem”, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1. dla 1 osoby - 30,00 zł
2. dla 2 osób - 40,00 zł
3. dla 3 osób - 50,00 zł
4. dla 4 i więcej osób - 60,00 zł.

§ 2

Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1. małżonka,
2. pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 lat jeśli kontynuują naukę w szkole wyższej.

§ 3

O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w § 2, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę.

§ 4

W przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.

§ 5

Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w § 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie dodatek im wypłacał.

§ 6

Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 7

Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego pracodawcę.

§ 8

Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1. niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2. pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3. odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej: w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu , na który umowa ta została zawarta,
4. korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

§ 9

Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.

§ 10

Ustala się wzór oświadczenia na potrzeby wypłaty dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik do regulaminu.

§ 11

Dodatek nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - organ prowadzący szkołę.

§ 12

Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek o jego przyznanie.

§ 13

Traci moc uchwała Nr III/27/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 15

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
3. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie „Wieści z Ratusza” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/Września, dnia ......................

.......................................................
(imię i nazwisko)

.......................................................
(adres zamieszkania)

........................................................


OŚWIADCZENIE

na potrzeby wypłaty nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Wnoszę o przyznanie dodatku mieszkaniowego w wysokości ..................zł..

Do członków rodziny wspólnie ze mną zamieszkujących zaliczam:

1. Małżonka ............................................, który jest nauczycielem / nie jest nauczycielem.*

2. Dzieci:

  • ..........................................................................................
  • ..........................................................................................

  • ..........................................................................................

  • ..........................................................................................
    (imię i nazwisko, data urodzenia, szkoła, uczelnia)


uczące się / studiujące/ pozostające na utrzymaniu rodziców/ nie pozostające na utrzymaniu rodziców.*

Uwaga: w przypadku dzieci nie pozostających na utrzymaniu nauczyciela obok imienia i nazwiska wpisać-pracuje.


.........................................................
        (podpis)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie z wynagrodzenia nienależnie pobranych świadczeń w przypadku nie powiadomienia dyrektora szkoły/ organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny.


  • niepotrzebne skreślić


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

U z a s a d n i e n i e

Uchwała stanowi wypełnienie obowiązku jaki nakłada na organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego art. 54 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela.
Rada Miejska określa w drodze regulaminu wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, z uwzględnieniem zasad określonych w art. 54 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Planujemy podwyższyć dodatek mieszkaniowy o10 zł dla nauczycieli, którzy zatrudnieni są na terenie wiejskim. Kwota dodatku mieszkaniowego nie była zmieniana od trzech lat.
Załączony  projekt regulaminu został uzgodniony z Oddziałem Zarządu ZNP we Wrześni oraz z   NSZZ „Solidarność” Międzyzakładową Komisją Pracowników Oświaty Powiatu Wrzesińskiego.
Zważywszy na powyższe, wywołanie niniejszej uchwały stało się zasadne.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.