BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456026
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr XI/143/07

UCHWAŁA Nr XI/143/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 grudnia 2007 r.


w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 rok.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 ze zmianami) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2008 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

ZałącznikPROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI, KTÓRE MAJĄ SIEDZIBĘ LUB DZIAŁAJĄ NA TERENIE MIASTA I GMINY WRZEŚNIA
NA 2008 ROK


§ 1.

1. Gmina Września uchwala roczny program współpracy z:
a) organizacjami pozarządowymi,
b) osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku terytorialnego,
c) stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.
2. Uchwała dotyczy organizacji, o których mowa w § 1 ust. 1, które działają na terenie Miasta i Gminy Września.

§ 2

1. Miasto i Gmina Września współpracują z organizacjami, o których mowa w § 1, w sferze realizacji następujących zadań publicznych:
a) działalności charytatywnej w szczególności;
- dożywianie dzieci w placówkach oświatowych podległych gminie Września,
- jadłodajnie,
- wyrównywanie szans rodzin w sferze szczególnie wymagającej pomocy.
b) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w szczególności;
- prowadzenie badań archeologicznych,
- organizacja uroczystości kulturalnych,
- organizacja uroczystości patriotycznych,
- organizowanie konkursów z podtrzymaniem tradycji,
- pielęgnowanie tradycji historycznych,
- promocja Ziemi Wrzesińskiej.
c) ochrony i promocji zdrowia w szczególności;
- upowszechniania promocji zdrowia,
- badania profilaktyczne,
- organizacja imprez integracyjnych.
d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności;
- likwidacja barier architektonicznych,
- organizacja imprez integracyjnych.
e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania w szczególności;
- udział dzieci i młodzieży w regionalnych i ogólnokrajowych olimpiadach i konkursach,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie organizacji zajęć pozalekcyjnych,
- organizacja konkursów językowych dla dzieci i młodzieży,
- organizacja konkursów tematycznych dla dzieci i młodzieży.
f) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w szczególności;
- organizacja imprez turystyczno-rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym rajdów i obozów,
- koordynacja i wspomaganie organizacji rajdów, konkursów, wycieczek oraz innych form popularyzujących turystykę dzieci i młodzieży,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego.
g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w szczególności;
- organizacja wystaw artystycznych, konkursów, wernisaży,
- organizacja festynów,
- organizacja przeglądów kulturalnych.
h) upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności;
- organizacja imprez sportowych o zasięgu regionalnym, krajowym
- organizacja zawodów sportowych,
- organizacja rozgrywek międzyszkolnych,
- realizacja całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportowych,
- organizowanie amatorskich rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportowych.
i) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w szczególności;
- organizacja świetlic wiejskich dla dzieci i młodzieży,
- promocja zdrowego stylu życia,
- organizacja świetlic terapeutycznych dla osób uzależnionych,
- promowanie profilaktyki i terapii uzależnień.
j) promocji i organizacji wolontariatu.
2. Działalność pożytku publicznego prowadzona jest w zakresie odpowiadającym działalności statutowej poszczególnych organizacji, o których mowa w § 1.
3. Organizacje, o których mowa w § 1, uczestniczą w określaniu potrzeb, definiowaniu zadań przeznaczonych do realizacji oraz w ocenie ich wykonania na zasadzie partnerstwa poprzez:
a) konsultowanie planowanych zadań,
b) tworzenie warunków dla partnerskiego wdrażania lokalnych programów,
c) wspólną ocenę podjętych działań,
d) współtworzenie standardów zadań publicznych.

§ 3

1. Powierzanie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych odbywa się poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert lub innych form dopuszczanych przez ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze zmianami).
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu lokalnym w “Wieściach z Ratusza” , w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
3. Podmiot określony w § 1, składa ofertę na drukach będących załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

§ 4

Z oferentem, który wygrał konkurs Burmistrz Miasta i Gminy Września zawiera pisemną umowę na realizację zadania publicznego.

§ 5

1. W czasie wykonywania zadania publicznego Gmina Września może dokonać kontroli i oceny realizacji zadania pod kątem stanu jego realizacji, efektywności, rzetelności i jakości oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych i prowadzenia dokumentacji.
2. Dotowany podmiot zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa.
3. Niezastosowanie się do § 5 ust. 2 pozbawia podmiot, o którym mowa w § 1, możliwości otrzymania dofinansowania z budżetu gminy przez okres 3 lat.
4. Gmina i dotowany podmiot powinny wzajemnie informować się o planowanych kierunkach działania poprzez:
a) organizowanie spotkań dotyczących ogólnych zasad współpracy i konkretnych zagadnień związanych z działalnością statutową,
b) organizowanie szkoleń w związku ze zmianą przepisów prawnych, które określają sferę zadań publicznych,
c) utrzymywanie bieżących kontaktów,
d) publikowanie informacji o zadaniach publicznych, mających priorytetowe znaczenie dla Gminy.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

U z a s a d n i e n i e

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy.
Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3 cytowanej ustawy nakładającej na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Przedłożony projekt uchwały Rady Miejskiej we Wrześni stanowi zatem wypełnienie ustawowego obowiązku rady wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwała ureguluje współpracę pomiędzy gminą Września, a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określając zakres oraz formy tej współpracy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.