BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477526
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR XI/138/2007

UCHWAŁA NR XI/138/2007
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM II” we Wrześni obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM II” we Wrześni obejmujący obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica, zwany dalej „planem”, stwierdzając jego zgodność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Września zatwierdzonego uchwałą nr XI/99/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 lipca 2003 r.
2. Granice planu określono w części graficznej planu.
3. Załączniki do uchwały stanowią:
1. część graficzna planu, zwana dalej „rysunkiem planu” - załącznik nr 1
2. rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącznik nr 2
3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. - załącznik nr 3

Rozdział I. Przepisy ogólne

§ 2.

1. Zakres opracowania planu obejmuje problematykę określoną w art. 15, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Zakresem opracowania nie objęto granic i sposobów zagospodarowania terenów ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, z uwagi na nie występowanie wymienionych terenów i obiektów w obszarze opracowania lub w bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto nie wyznaczono obszarów podlegających scalaniu i podziałowi na podstawie przepisów odrębnych.

§ 3.

Przedmiotem ustaleń planu są:
1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczony na rysunku planu symbolem 1MW/U,
2) tereny zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, oznaczone na rysunku planu symbolami 1U/MW, 2U/MW, 3U/MW, 4U/MW, 5U/MW, 6U/MW, 7U/MW, 8U/MW, 9U/MW, 10U/MW, 11U/MW,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U,
4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1U, 2U, 3U,
5) tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu symbolem 1E, 2E,
6) tereny parkingów i zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDP/ZP,2KDP/ZP, 3KDP/ZP, 4KDP/ZP,
7) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD, 6KD,
8) tereny dróg pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem 1KDX, 2KDX, 3KDX.

§ 4.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
3) linie rozgraniczające tereny o różnych sposobach zagospodarowania,
4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) symbole oznaczające przeznaczenie terenów,
6) oznaczenia ukazujące obiekty ujęte w ewidencji zabytków.
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie są obowiązującymi ustaleniami planu.

§ 5.

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2) uchwale – należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni,
3) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć inne źródła prawa,
4) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć taką funkcję, która obowiązuje na danym obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
5) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linie, w których plan nakazuje usytuowanie zewnętrznej, najbliższej w stosunku ulicy, ściany budynku, bez uwzględniania balkonów, loggii i werand wystających poza obrys budynku nie więcej niż 1 m,
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć, że wyklucza się lokalizację obiektów poza obszar wyznaczony tą linią,
7) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni rzutów wszystkich budynków na terenie działki budowlanej, w zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej,
8) usługach – należy przez to rozumieć działalność usługową i handlową w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),
9) przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko – należy przez to rozumieć przedsięwzięcia określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).

Rozdział II. Przepisy szczegółowe

§ 6.

1.Dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW/U ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zakazuje się rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku oraz budowy nowych budynków,
b) możliwość zmiany gabarytów istniejącego budynku wyłącznie w przypadku prowadzenia prac termomodernizacyjnych (izolacja cieplna) oraz poprzez zastosowanie elementów architektonicznych takich jak attyki, gzymsy, cokoły i balustrady balkonowe oraz w przypadku przebudowy wejść do budynku. Elewację budynku należy w trakcie tych prac dostosować pod względem architektonicznym do istniejących budynków wzdłuż ulicy Warszawskiej,
c) zakazuje się budowy ogrodzeń,
d) nawierzchnie utwardzone wykonać z drobnowymiarowych elementów,
e) w zakresie obowiązku zapewnienia miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej teren 4KDP/ZP, istnieje możliwość korzystania z projektowanych parkingów na terenach 1-3KDP/ZP,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy określa rysunek planu,
b) utrzymuje się istniejące lokale usługowe oraz ustala się możliwość prowadzenia nowych nieuciążliwych usług na parterze istniejącego budynku,
c) możliwość budowy podjazdów z terenu na poziom parteru budynku dla osób niepełnosprawnych,
d) powierzchnie nieutwardzone należy zagospodarować zielenią,
e) obowiązek zachowania istniejących powierzchni biologicznie czynnych oraz ciągów pieszych, możliwa ich modernizacja. Nowe ciągi piesze realizować zgodnie z rysunkiem planu.
2. Dla terenu zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U/MW ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) istnieje możliwość rewaloryzacji budynku gospodarczego ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, wyłącznie na podstawie zgody właściwego konserwatora zabytków,
b) projektowane budynki należy dostosować pod względem architektonicznym do istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulicy Szkolnej.
c) należy urządzić ogólnodostępne ciągi piesze zgodnie z rysunkiem planu,
d) nakazuje się rozbiórkę istniejących ogrodzeń od ulic Staszica i Szkolnej, zakazuje się budowę nowych ogrodzeń,
e) nawierzchnie utwardzone wykonać z drobnowymiarowych elementów,
f) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu,
c) minimum 10% powierzchni terenu przeznacza się pod teren biologicznie czynny,
d) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 12,0 m,
e) pochylenie połaci dachowych od 200 do 450 w tym mansardowe, kryte dachówką lub materiałem dachówko-podobnym, niepalnym,
f) kalenica dachu zgodnie z obowiązującą linią zabudowy,
g) zakazuje się lokalizowania mieszkań na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz na kondygnacjach podziemnych. Parter przeznacza się na usługi.
h) maksymalna powierzchnia pojedynczego lokalu użytkowego 300 m2,
3. Dla terenu zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U/MW ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zachowuje się istniejące budynki ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
b) istnieje możliwość rewaloryzacji budynków, w przypadku budynków chronionych wyłącznie na podstawie zgody właściwego konserwatora zabytków,
c) warunkiem realizacji nowych inwestycji jest całkowita lub częściowa rozbiórka istniejącej, nie podlegającej ochronie zabudowy,
d) projektowane budynki dostosować pod względem architektonicznym do istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulicy Warszawskiej,
e) zakazuje się budowy ogrodzeń,
f) nawierzchnie utwardzone wykonać z drobnowymiarowych elementów,
g) istniejące oficyny w zależności od zaleceń konserwatorskich doprowadzić do wysokiego poziomu estetycznego i użytkowego lub przeznaczyć do rozbiórki,
h) zdekapitalizowaną zabudowę podwórek należy usunąć,
i) do czasu realizacji nowych inwestycji według ustaleń planu, zachowuje się istniejącą tymczasową zabudowę usługową,
j) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu,
c) minimum 10% powierzchni działki przeznacza się pod teren biologicznie czynny,
d) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 12,0 m,
e) zakazuje się lokalizowania mieszkań na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz na kondygnacjach podziemnych. Parter przeznacza się na usługi.
f) maksymalna powierzchnia pojedynczego lokalu użytkowego 300 m2,
4. Dla terenu zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U/MW ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zachowuje się istniejący budynek ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
b) istnieje możliwość rewaloryzacji budynków, w przypadku budynku chronionego wyłącznie na podstawie zgody właściwego konserwatora zabytków,
c) warunkiem realizacji nowych inwestycji jest rozbiórka istniejącej, nie podlegającej ochronie zabudowy,
d) projektowane budynki dostosować pod względem architektonicznym do istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulicy Warszawskiej,
e) zakazuje się budowy ogrodzeń,
f) nawierzchnie utwardzone wykonać z drobnowymiarowych elementów,
g) w zakresie obowiązku zapewnienia miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, istnieje możliwość z korzystania z projektowanego parkingu na terenie 1KDP/ZP,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni terenu,
c) minimum 10% powierzchni przeznacza się pod teren biologicznie czynny,
d) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 12,0 m,
e) maksymalna powierzchnia pojedynczego lokalu użytkowego 300 m2.
5. Dla terenu zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U/MW ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zachowuje się istniejące budynki ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Szczególnie chronić zabudowania browaru,
b) istnieje możliwość rewaloryzacji budynków, w przypadku budynków chronionych wyłącznie na podstawie zgody właściwego konserwatora zabytków,
c) warunkiem realizacji nowych inwestycji od strony projektowanej drogi 5KD jest całkowita lub częściowa rozbiórka istniejącej, nie podlegającej ochronie zabudowy,
d) projektowane budynki dostosować pod względem architektonicznym do istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulicy Warszawskiej,
e) zakazuje się budowy ogrodzeń,
f) nawierzchnie utwardzone wykonać z drobnowymiarowych elementów,
g) w zakresie obowiązku zapewnienia miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, istnieje możliwość z korzystania z projektowanego parkingu na terenie 1KDP/ZP,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni działki,
c) minimum 10% powierzchni działki przeznacza się pod teren biologicznie czynny,
d) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 12,0 m,
e) zakazuje się lokalizowania mieszkań na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz na kondygnacjach podziemnych. Parter przeznacza się na usługi.
f) maksymalna powierzchnia pojedynczego lokalu użytkowego 300 m2,
6. Dla terenu zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U/MW ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zachowuje się istniejące budynki ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
b) istnieje możliwość rewaloryzacji budynków, w przypadku budynków chronionych wyłącznie na podstawie zgody właściwego konserwatora zabytków,
c) warunkiem realizacji nowych inwestycji od strony projektowanej drogi 5KD jest całkowita lub częściowa rozbiórka istniejącej, nie podlegającej ochronie zabudowy,
d) projektowane budynki dostosować pod względem architektonicznym do istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulicy Warszawskiej,
e) zakazuje się budowy ogrodzeń,
f) nawierzchnie utwardzone wykonać z drobnowymiarowych elementów,
g) istniejące oficyny w zależności od zaleceń konserwatorskich doprowadzić do wysokiego poziomu estetycznego i użytkowego lub przeznaczyć do rozbiórki,
h) zdekapitalizowaną zabudowę podwórek należy usunąć,
i) urządzić ogólnodostępne ciągi piesze przez podwórka z ul. Warszawskiej do ulicy 5KD,
j) w zakresie obowiązku zapewnienia miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, istnieje możliwość z korzystania z projektowanego parkingu na terenie 1KDP/ZP,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obowiązujące linie zabudowy określone na rysunku planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni działki,
c) minimum 10% powierzchni działki przeznacza się pod teren biologicznie czynny,
d) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 12,0 m,
e) zakazuje się lokalizowania mieszkań na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz na kondygnacjach podziemnych. Parter przeznacza się na usługi.
f) maksymalna powierzchnia pojedynczego lokalu użytkowego 300 m2,
7. Dla terenu zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonego na rysunku planu symbolem 6U/MW ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zachowuje się istniejące budynki ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
b) istnieje możliwość rewaloryzacji budynków, w przypadku budynków chronionych wyłącznie na podstawie zgody właściwego konserwatora zabytków,
c) projektowane budynki dostosować pod względem architektonicznym do istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulicy Warszawskiej,
d) zakazuje się budowy ogrodzeń,
e) nawierzchnie utwardzone wykonać z drobnowymiarowych elementów,
f) istniejące oficyny w zależności od zaleceń konserwatorskich doprowadzić do wysokiego poziomu estetycznego i użytkowego lub przeznaczyć do rozbiórki,
g) zdekapitalizowaną zabudowę podwórek należy usunąć,
h) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obowiązujące linie zabudowy określone na rysunku planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni działki,
c) minimum 10% powierzchni działki przeznacza się pod teren biologicznie czynny,
d) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 12,0 m,
e) zakazuje się lokalizowania mieszkań na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz na kondygnacjach podziemnych. Parter przeznacza się na usługi.
f) maksymalna powierzchnia pojedynczego lokalu użytkowego 300 m2,
8. Dla terenu zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonego na rysunku planu symbolem 7U/MW ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zachowuje się istniejący budynek mieszkalny,
b) możliwość zmiany gabarytów istniejącego budynku wyłącznie w przypadku prowadzenia prac termomodernizacyjnych (izolacja cieplna) oraz poprzez zastosowanie elementów architektonicznych takich jak attyki, gzymsy, cokoły oraz w przypadku przebudowy wejść do budynku.
c) zakazuje się rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków oraz budowy nowych budynków,
d) zakazuje się budowy ogrodzeń,
e) nawierzchnie utwardzone wykonać z drobnowymiarowych elementów,
f) istniejące budynki gospodarcze doprowadzić do wysokiego poziomu estetycznego i użytkowego lub przeznaczyć do rozbiórki,
g) konieczność zapewnienia miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obowiązujące linie zabudowy określone na rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizowania mieszkań na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz na kondygnacjach podziemnych. Parter przeznacza się na usługi.
c) maksymalna powierzchnia pojedynczego lokalu użytkowego 300 m2,
9. Dla terenu zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonego na rysunku planu symbolem 8U/MW ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) warunkiem realizacji nowych inwestycji jest całkowita lub częściowa rozbiórka istniejącej, nie podlegającej ochronie zabudowy,
b) projektowane budynki dostosować pod względem architektonicznym do istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulicy Fabrycznej,
c) zakazuje się budowy ogrodzeń,
d) nawierzchnie utwardzone wykonać z drobnowymiarowych elementów,
e) istniejące oficyny doprowadzić do wysokiego poziomu estetycznego i użytkowego lub przeznaczyć do rozbiórki,
f) zdekapitalizowaną zabudowę podwórek należy usunąć,
g) do czasu realizacji nowych inwestycji według ustaleń planu, zachowuje się istniejącą tymczasową zabudowę usługową,
h) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obowiązujące linie zabudowy określone na rysunku planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni działki,
c) minimum 10% powierzchni działki przeznacza się pod teren biologicznie czynny,
d) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 12,0 m,
e) zakazuje się lokalizowania mieszkań na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz na kondygnacjach podziemnych. Parter przeznacza się na usługi.
f) maksymalna powierzchnia pojedynczego lokalu użytkowego 300 m2,
10. Dla terenów zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonych na rysunku planu symbolem 9U/MW i 11U/MW ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) projektowane budynki należy dostosować pod względem architektonicznym do istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulicy Warszawskiej,
b) zakazuje się budowy ogrodzeń,
c) nawierzchnie utwardzone wykonać z drobnowymiarowych elementów,
d) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, możliwość umieszczania parkingów w kondygnacji podziemnej,
e) nakaz realizacji obiektów małej architektury z zielenią - plac zabaw, śmietnik, itp.,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni działki,
c) minimum 10% powierzchni działki przeznacza się pod teren biologicznie czynny,
d) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 12,0 m,
e) zakazuje się lokalizowania mieszkań na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz na kondygnacjach podziemnych. Parter przeznacza się na usługi.
f) maksymalna powierzchnia pojedynczego lokalu użytkowego 300 m2,
11. Dla terenu zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, oznaczonego na rysunku planu symbolem 10U/MW ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zachowuje się istniejące budynki ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków,
b) istnieje możliwość rewaloryzacji budynków, w przypadku budynków chronionych wyłącznie na podstawie zgody właściwego konserwatora zabytków,
c) zakazuje się rozbudowy i nadbudowy istniejących budynków oraz budowy nowych budynków,
d) zakazuje się budowy ogrodzeń,
e) nawierzchnie utwardzone wykonać z drobnowymiarowych elementów,
f) w zakresie obowiązku zapewnienia miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, istnieje możliwość z korzystania z projektowanego parkingu na terenie 2KDP/ZP,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obowiązujące linie zabudowy określone na rysunku planu,
b) zakazuje się lokalizowania mieszkań na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz na kondygnacjach podziemnych. Parter przeznacza się na usługi.
c) maksymalna powierzchnia pojedynczego lokalu użytkowego 300 m2,
12. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczonego na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zachowuje się w miarę możliwości istniejące budynki i sposób ich użytkowania,
b) możliwość przebudowy, nadbudowy, rozbudowy istniejących budynków i budowy nowych,
c) projektowane budynki dostosować pod względem architektonicznym do istniejących budynków usytuowanych:
- wzdłuż ulicy Staszica dla terenu 1MN/U,
- wzdłuż ulicy Szkolnej dla terenu 2MN/U,
- wzdłuż ulic Szkolnej i Warszawskiej dla terenu 3MN/U,
d) zdekapitalizowane budynki gospodarcze należy zlikwidować,
e) przebudować należy zużyte ogrodzenia na estetyczne, ażurowe,
f) konieczność zrealizowania na działce odpowiedniej ilości miejsc postojowych odpowiednio do projektowanej funkcji.
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni działki,
c) działki o minimalnej powierzchni 600 m2 i minimalnej szerokości 18,0 m, z dostępem do drogi publicznej, możliwość funkcjonowania dróg wewnętrznych o szerokości min. 3,0 m,
d) minimalna powierzchnia działki biologicznie czynna 15%,
e) wysokość zabudowy dla 3MN/U dwie lub trzy kondygnacje,
f) maksymalna powierzchnia pojedynczego lokalu użytkowego 300 m2,
13. Dla terenu zabudowy usługowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) możliwość rozbudowy, nadbudowy lub rozbiórki istniejącego budynku oraz budowy nowych budynków,
b) projektowane budynki należy dostosować pod względem architektonicznym do istniejących budynków usytuowanych wzdłuż ulicy Warszawskiej,
c) zakaz budowy ogrodzeń od strony ulic Szkolnej i Warszawskiej,
d) nawierzchnie utwardzone wykonać z drobnowymiarowych elementów,
e) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, możliwość umieszczania parkingów w kondygnacji podziemnej,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obowiązujące linie zabudowy określone na rysunku planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni działki,
c) minimum 10% powierzchni działki przeznacza się pod teren biologicznie czynny,
d) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 12,0 m,
e) maksymalna powierzchnia pojedynczego lokalu użytkowego 300 m2,
14. Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zachowuje się istniejący budynek Urzędu Skarbowego. Architekturę fasady budynku należy w trakcie remontu dostosować do otaczającej zabudowy,
b) możliwość rozbudowy istniejącego budynku oraz budowy nowych budynków,
c) zakazuje się budowy ogrodzeń,
d) nawierzchnie utwardzone wykonać z drobnowymiarowych elementów,
e) w zakresie obowiązku zapewnienia miejsc parkingowych w ilości minimum jedno miejsce postojowe na każde 30 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej, istnieje możliwość z korzystania z projektowanego parkingu na terenie 1KDP/ZP,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy określone na rysunku planu,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni działki,
c) minimum 10% powierzchnia przeznacza się pod teren biologicznie czynny,
d) wysokość zabudowy maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 12,0 m,
15. Dla terenu zabudowy usługowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zachowuje się istniejący budynek (poczty), stanowiący pierzeję ulicy Warszawskiej,
b) możliwość modernizacji istniejącego budynku (poczty) wyłącznie po uzyskaniu zgody właściwego konserwatora zabytków,
c) zakazuje się rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku oraz budowy nowych budynków,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) nawierzchnie utwardzone wykonać z materiałów drobnowymiarowych,
b) obowiązek umożliwienia dojazdu z drogi 3KDX do istniejącej stacji elektroenergetycznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2E,
16. Dla terenów urządzeń elektroenergetycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E, 2E ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) zachowuje się istniejące budynki urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej,
b) możliwość unowocześnienia istniejącego budynku stacji transformatorowej w kierunku miniaturyzacji urządzeń,
c) zakazuje się budowy ogrodzeń,
d) pomieszczenie stacji transformatorowej, jeżeli to możliwe obsadzić niskimi krzewami,
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) teren wokół budynku zagospodarować łącznie z terenami przyległymi,
b) dostęp do drogi publicznej drogami wewnętrznymi,
c) tereny 1E i 2E mogą być zmniejszone w przypadku wymiany urządzeń elektroenergetycznych na nowego typu. Wyłączony grunt z terenu 1E scalić z terenem 3U, natomiast wyłączony grunt z terenu 2E scalić z terenem 3KDP/ZP.
17. Dla terenów parkingów z zielenią urządzoną, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDP/ZP, 2KDP/ZP, 3KDP/ZP, 4KDP/ZP ustala się:
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) place miejskie o wysokich walorach użytkowych i estetycznych,
b) możliwość budowy parkingu towarzyszącego zieleni urządzonej,
c) możliwość organizowania imprez masowych,
d) dla terenu 1KDP/ZP istnieje możliwość budowy parkingu podziemnego lub częściowo zagłębionego z wykonaniem parkingu i zieleni na dachu,
e) dla terenu 1KDP/ZP możliwość usytuowania w podziemiu szaletu publicznego,
f) zakaz budowy budynków mieszkalnych i usługowych.
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) nawierzchnie wykonać z materiałów drobnowymiarowych,
b) należy stosować nawierzchnie odróżniającą kolorem miejsca postojowe od komunikacji kołowej i ciągów pieszych,
c) należy urządzić powierzchnie biologicznie czynne w formie skwerków zieleni, z elementami małej architektury w tym fontanny, latarnie, formy rzeźbiarskie, zegary słoneczne, szachownice itp.,
d) dostęp kołowy z dróg 2KD, 5KD, 1KDX,
e) dostęp z ogólnodostępnych ciągów pieszych określonych na rysunku planu,
f) wody deszczowe należy odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej.
18. Dla terenów dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD, 2KD, 4KD, 5KD, 6KD ustala się:
1) obowiązek dostosowania linii rozgraniczających do wskazań rysunku planu, z możliwością ich korekty jeżeli wynika to z konieczności wyznaczenia terenu pod poszerzenie jezdni lub lokalizację urządzeń związanych z drogą,
2) minimalną szerokość jezdni – 5,0 m,
3) możliwość modernizacji i przebudowy istniejących dróg,
4) możliwość budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż jezdni,
5) powierzchnie nieutwardzone należy zagospodarować zielenią,
6) możliwość organizacji ruchu jednokierunkowego dla drogi 5KD,
7) możliwość lokalizacji postoju taksówek i przystanków autobusowych,
8) możliwość budowy wydzielonych ścieżek rowerowych.
19.Dla terenu drogi pieszo-jezdnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDX ustala się:
1) obowiązek dostosowania linii rozgraniczających do wskazań rysunku planu, z możliwością ich korekty jeżeli wynika to z konieczności wyznaczenia terenu pod poszerzenie jezdni lub lokalizację urządzeń związanych z drogą,
2) zakaz parkowania samochodów osobowych wzdłuż jezdni,
3) powierzchnie nieutwardzone należy zagospodarować zielenią.
4) możliwość organizacji ruchu jednokierunkowego,
5) projektowane ogólnodostępne ciągi piesze, zgodnie z rysunkiem planu,
6) możliwość budowy wydzielonych ścieżek rowerowych.
20. Dla terenu drogi pieszo-jezdnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDX ustala się:
1) obowiązek dostosowania linii rozgraniczających do wskazań rysunku planu, z możliwością ich korekty jeżeli wynika to z konieczności wyznaczenia terenu pod poszerzenie jezdni lub lokalizację urządzeń związanych z drogą,
2) zakaz ruchu samochodowego za wyjątkiem samochodów uprzywilejowanych, samochodów pracowników urzędu skarbowego oraz służb sanitarnych miasta,
3) powierzchnie nieutwardzone należy zagospodarować zielenią.
4) nakaz ruchu jednokierunkowego w kierunku drogi 5KD,
5) projektowane ogólnodostępne ciągi piesze, zgodnie z rysunkiem planu,
6) możliwość budowy wydzielonych ścieżek rowerowych.
21. Dla terenu drogi pieszo-jezdnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDX ustala się:
1) istniejący odcinek ulicy Warszawskiej, wyłączony z ruchu samochodowego,
2) powierzchnie nieutwardzone należy zagospodarować zielenią.
3) możliwość budowy wydzielonych ścieżek rowerowych.

§ 7.

Dla terenu objętego niniejszym planem ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie obiektów w wodę, energię elektryczną, energię cieplną, łączność przewodową i gaz z istniejących sieci poprzez ich rozbudowę, modernizację lub budowę nowych,
2) odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych do istniejących sieci kanalizacji poprzez ich rozbudowę, modernizację lub budowę nowych,
3) zachowuje się istniejące, nie kolidujące z nową zabudową i zagospodarowaniem terenu, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowe, gazowe, telekomunikacji, linii elektroenergetycznych,
4) ustala się możliwość prowadzenia nowych sieci infrastruktury technicznej o ile to możliwe poza pasem dróg publicznych, względnie w liniach rozgraniczających tych dróg lub w pasie przydrożnym od linii rozgraniczającej pas drogowy do linii zabudowy,
5) zakazuje się budowy nowych napowietrznych linii infrastruktury technicznej, a istniejące linie napowietrzne należy wbudować w grunt,
6) ustala się zorganizowany i o powszechnej dostępności w obszarze planu system zbierania i wywożenia odpadów komunalnych, a także wyposażenie każdej posesji w urządzenia i miejsce umożliwiające segregację odpadów.

§ 8.

1. Zasady dotyczące ochrony środowiska, przyrody krajobrazu kulturowego. Ustala się:

1) na terenie objętym planem zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których w rozumieniu przepisów szczególnych, wymagane jest obligatoryjnie sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, oraz dla tych które mogą wymagać sporządzenia raportu za wyjątkiem inwestycji komunalnych i drogowych służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb inwestorów,
2) wprowadza się zakaz odprowadzenia nieczystości płynnych do gruntu,
3) jakiekolwiek emisje czynników szkodliwych i uciążliwych powinny mieścić się w granicach działki,
4) zasady kształtowania klimatu akustycznego – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami prawnymi,
5) odpady stałe należy gromadzić w pojemnikach zlokalizowanych na terenie działki i wywozić w miejsce utylizacji,
6) ustala się obowiązek stosowania dla celów grzewczych nośników spełniających ochronę powietrza.
2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Ustala się:
1) tereny objęte niniejszym planem obejmuje się ochroną konserwatorską, ponieważ posiadają zachowany historyczny układ urbanistyczny, zabytkową architekturę oraz częściowo elementy XIX – wiecznej regulacji zabudowy,
2) wszelkie inwestycje, nowe lokalizacje, dobudowy, czy przebudowy, a także remonty zabytkowego budynku należy uzgodnić z właściwym konserwatorem zabytków,
3) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych w obrębie wykopu budowlanego ustala się obowiązek prowadzenia badań archeologicznych, zakres których określi WWKZ, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,
4) na rysunku planu zaznaczono budynki ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków:
a) na terenie 1MN/U - budynki nr 37 i 38,
b) na terenie 10U/MW - budynki nr 41 i 41a,
c) na terenie 6U/MW - budynek 35,
d) na terenie 3U - budynek Poczty nr 34,
e) na terenie 5U/MW - budynki od nr 28 do 33,
f) na terenie 4U/MW - budynek nr 27 i budynek browaru,
g) na terenie 3U/MW - budynek nr 26,
h) na terenie 2U/MW - budynek nr 25,
i) na terenie 3MN/U - budynki nr 17, 18, 21-24,
j) na terenie 2MN/U - budynki nr 20, 21,
k) na terenie 1U/MW - budynek gospodarczy.
3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Ustala się:
1) na obszarze objętym planem przestrzenie publiczne stanowią:
a) drogi publiczne, oznaczone na rysunku planu symbolem KD, KDX, zasady zagospodarowania wg § 6 ust. 18-20,
b) tereny parkingów i zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDP/ZP, zasady zagospodarowania wg § 6 ust. 17,
2) na wszystkich terenach publicznych wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych, nie dotyczy to fasad budynków i nieruchomości nie publicznych.
4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:
1) ustalenia planu miejscowego odnoszące się do poszczególnych terenów obowiązują niezależnie od istniejących i planowanych podziałów na działki ewidencyjne,
2) dla terenów, w których istniejące podziały własnościowe nie pozwalają na realizację zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z określonymi w § 6 parametrami i wskaźnikami kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, należy zakazać budowy lub możliwość jej przeprowadzenia uzależnić od scalenia – powiększenia nieruchomości o tereny sąsiednie, podziału gruntów doprowadzając do takiej zgodności,
3) dopuszcza się łączenia działek ze sobą w celu uzyskania lepszej konfiguracji i większej możliwości korzystnego ich zagospodarowania pod warunkiem zachowania obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz przepisów szczególnych dotyczących lokalizacji zabudowy,
4) dopuszcza się podziały geodezyjne działek o charakterze uzupełniającym.

Rozdział III . Przepisy końcowe

§ 9.

Ustala się 20 % stawkę, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 10.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 11.

1. Uchwała z załącznikiem nr 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2.Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/


Uzasadnienie
UCHWAŁY NR XI/138/2007
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 28 grudnia 2007r.

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM II”we Wrześni obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.
Z mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, należy do zadań własnych gminy.
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujący dotychczas miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność, a zatem nie funkcjonuje w obrocie prawnym podstawowy dokument określający przeznaczenie terenów i sposoby ich zagospodarowania i zabudowy.
Z uwagi na fakt, że teren w granicach opracowania miejscowego planu ze względu na swoje położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne ma szczególne znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i poprawy jakości ich życia, podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Rada Miejska we Wrześni w dniu 17 maja 2004 roku podjęła Uchwałę Nr XXII/201/04 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CENTRUM II” we Wrześni obejmującego obszar ograniczony ulicami: Fabryczną, Warszawską, Szkolną i Staszica.
Zgodnie z powołaną uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który wyznacza tereny:
- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami;
- zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną;
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami;
- zabudowy usługowej;
- urządzeń elektroenergetycznych;
- parkingów i zieleni urządzonej;
- dróg publicznych;
- dróg pieszo-jezdnych.
Burmistrz Wrześni przeprowadził procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym, kolejno:
1) o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu Burmistrz Wrześni ogłosił w biuletynie Wieści z Ratusza w dniu 1 września 2004r. oraz przez obwieszczenie, które było wywieszone w dniach od 1.09 – 30.09.2004 r. w gablocie urzędu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu,
2) w dniu 18 grudnia 2006 r. uzyskał pozytywną opinię gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
3) w dniach od 30.11.2006 r. do 19.02.2007 r. udostępniony był do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 17 pkt. 6, 7, 9 oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) w dniach od 25.05. do 25.06.2007 r. (składanie uwag do 09.07.2007 r.) wyłożył projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu, a o wyłożeniu ogłosił w miejscowej prasie (biuletyn Wieści z Ratusza z 16 maja 2007 r.), a także poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń urzędu,
5) w dniu 25.06.07 zorganizował dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
6) Burmistrz rozpatrzył w dniu 27.07.2007 r. uwagi do projektu planu zgłoszone w trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu.
Grunty rolne na terenie objętym niniejszym planem uzyskały zgody na zmianę ich przeznaczenia na nierolne w trakcie sporządzania wcześniejszego planu miejscowego.
W związku z zachowaniem trybu sporządzania miejscowego planu, kolejności poszczególnych czynności wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy sporządzaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz tym, że zachowano spójność z polityką przestrzenną gminy określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września, przedstawiam do uchwalenia projekt przedmiotowej uchwały. Przy opracowaniu projektu miejscowego planu uwzględniono przepisy szczególne, w tym ustawę Prawo ochrony środowiska i Prawo wodne.
Zostały przygotowane dokumenty formalno - prawne związane z podjęciem prac planistycznych oraz dokumenty sporządzane w toku opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały staje się zasadne.
Uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych będzie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa.
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.