BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463502
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR XI/156/2007
 


UCHWAŁA NR XI/156/2007


Rady Miejskiej we Wrześni


z dnia 28 grudnia 2007 r.


w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165, 166, 168, 173, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/37/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2007, zmienionej zarządzeniem nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2007 r., uchwałą nr V/60/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r., zarządzeniem nr 97 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 marca 2007 r., uchwałą nr VI/91/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 kwietnia 2007 r., zarządzeniem nr 146 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 maja 2007 r.,uchwałą nr VII/104/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku, zarządzeniem nr 213 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 lipca 2007 r., zarządzeniem nr 237 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 sierpnia 2007 r., uchwałą nr IX/123/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 19 września 2007 r., uchwałą nr X/135/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007 r., wprowadza się zmiany:


1.
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 858.973 zł do wysokości 78.240.268 zł w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 13.064.191 zł
- dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 73.000 zł
- dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 39.160 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3.000 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 221.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 858.973 zł do wysokości 101.358.644 zł w tym:
-
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie 13.064.191 zł
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t 112.160 zł
-
wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. - dotacja celowa 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3.
W wydatkach określonych w ust. 2 wyodrębnia się:
- wydatki bieżące
69.494.616 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.077.117 zł
- dotacje z budżetu 2.201.804 zł
a)podmiotowa dla instytucji kultury 1.380.404 zł
b)podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 440.000 zł
c)celowa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między j.s.t. 5.000 zł
d) celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
376.400 zł
- obsługa długu 303.395 zł
- wydatki majątkowe w kwocie
31.864.028 zł
w tym
a) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni 250.000 zł

§ 2

1. Deficyt budżetu wynosi 23.118.376 i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w wysokości 62.830 zł pokryte zostaną środkami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 62.830 zł.
Szczegółowo przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmniejsza się dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.836 zł do wysokości 13.064.191 zł.
Zmniejsza się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 9.836 zł do wysokości 13.064.191 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększa się wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne do wysokości 31.864.028 w tym:
- ze środków własnych budżetu w wysokości 16.985.912 zł
- ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 4.212.405 zł
- z kredytów bankowych 2.304.211 zł
- z obligacji 8.000.000 zł
- ze środków pochodzących z porozumień między j.s.t. 40.000 zł
(Powiat Wrzesiński)
- ze środków pozyskanych z innych źródeł 100.000 zł
- ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 221.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zmienia się plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2007
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zwiększa się rezerwę ogólną budżetu do wysokości 907.150 zł.

§ 9

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3.166 zł do wysokości 557.748 zł.
Zwiększa się wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 3.166 zł do wysokości 654.045 zł.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni


Bożena Nowacka


/-/

 

UZASADNIENIE

Dochody:

W ramach dochodów budżetu zmniejsza się plan dochodów rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - § 2010 o kwotę 9.836 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się dochody w rozdziale 80195 § 2030 o kwotę 403.526 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 82.875 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 34/2007 z dnia 25.10.2007 w sprawie blokady wydatków.
Pozostałe zmiany w dochodach budżetu mają charakter porządkowy. Zostały skorygowane plany w przypadkach wyższego wykonania niż zakładano lub zmniejszone w przypadkach niewykonania.

Wydatki:

W ramach wydatków budżetu zmniejszone zostały wydatki w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 9.836 zł tytułem zmniejszonej dotacji Wojewody Wielkopolskiego, zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 403.526 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zmniejsza się wydatki w przedmiotowym dziale o kwotę 82.875 zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany planu finansowego w zwiazku z blokadą środków).
Pozostałe zmiany oraz przesunięcia w grupach i między rozdziałami mają charakter porządkowy w zwiazku z końcową realizacja budżetu.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.