BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14267208
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 237/2007
 

ZARZĄDZENIE Nr 237


Burmistrza Miasta i Gminy Września


z dnia 29 sierpnia 2007 r.


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2007


Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708,Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832, z 2007 Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) oraz § 17 uchwały nr IV/37/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007, zarządzam co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/37/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2007, zmienionej zarządzeniem nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2007 r., uchwałą nr V/60/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r., zarządzeniem nr 97 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 marca 2007 r., uchwałą nr VI/91/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 kwietnia 2007 r., zarządzeniem nr 146 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 maja 2007 r., uchwałą nr VII/104/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku, zarządzeniem nr 213 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 lipca 2007 r., wprowadza się zmiany:
1.
Dochody budżetu wynoszą 76.186.612 zł w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 13.579.393 zł
- dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 63.000 zł
dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 39.160 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 24.000 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 221.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.
Wydatki budżetu wynoszą 101.737.234 zł w tym:
-
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie 13.579.393 zł
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 102.160 zł
-
wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. - dotacja celowa 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
W wydatkach określonych w ust. 2 wyodrębnia się:
- wydatki bieżące
66.773.086 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.926.272 zł

- dotacje z budżetu 2.171.804 zł
a)podmiotowa dla instytucji kultury 1.350.404 zł
b)podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 440.000 zł
c)celowa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 5.000 zł
d) celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 376.400 zł
- obsługa długu 665.907 zł
- wydatki majątkowe w kwocie
34.964.148 zł
w tym
a) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni 250.000 zł

§ 2

1. Deficyt budżetu wynosi 25.550.622i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w wysokości 75.000 zł pokryte zostaną środkami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 75.000 zł.

§ 3

Wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne wynoszą 34.964.148 w tym:
- ze środków własnych budżetu w wysokości 17.641.616 zł
- ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 5.020.000 zł
- z kredytów bankowych 3.941.032 zł
- z obligacji 8.000.000 zł
- ze środków pochodzących z porozumień między j.s.t. 40.000 zł
(Powiat Wrzesiński)
- ze środków pozyskanych z innych źródeł 100.000 zł
- ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 221.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 100.000 zł do wysokości 143.953 zł.

§ 5

W załączniku nr 2 i 4 wyżej cytowanej uchwały wprowadza się zmiany odpowiednio.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ


Tomasz Kałużny


/-/


Uzasadnienie do zarządzenia:


WYDATKI
w dziale 758 – różne rozliczenia – zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000 zł do wysokości 333.953 zł
-
w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 100.000 zł do wysokości 143.953 zł
w dziale 801 – oświata i wychowania dokonuje się przesunięć w grupach między rozdziałami i tak:
-
rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół zwiększa się grupę wynagrodzeń o kwotę 5.000 zł do wysokości 101.525 zł i zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 5.000 do wysokości 847.880 zł
-
w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł do wysokości 10.066.964 zł
-
w rozdziale 90095 – pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł do wysokości 847.466 zł (zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł do wysokości 801.565 zł)
w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł do wysokości 1.697.669 zł
- w rozdziale 90013 – schronisko dla zwierząt – zmniejsza się grupę pozostałych wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł do wysokości 65.561 zł i zwiększa się grupę pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1.000 zł do wysokości 3.038 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zwiększa się wartość zadań:
1. zadanie nr 19 -
MODERNIZACJA BUDYNKU USC o kwotę 1.000 zł


i zmniejsza się wartość:
1. zadanie nr 18 -
MODERNIZACJA BUDYNKU RATUSZA o kwotę 1.000 złBURMISTRZ


Tomasz Kałużny


/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.