BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14272476
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 213/2007
 

ZARZĄDZENIE Nr 213

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 30 lipca 2007 r.w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2007


Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708, nr 170 poz. 1217, nr 170 poz. 1218, nr 249 poz. 1832) oraz § 17 uchwały nr IV/37/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007, zarządzam co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/37/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2007, zmienionej zarządzeniem nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2007 r., uchwałą nr V/60/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r., zarządzeniem nr 97 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 marca 2007 r., uchwałą nr VI/91/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 kwietnia 2007 r., zarządzeniem nr 146 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 maja 2007 r., uchwałą nr VII/104/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 czerwca 2007 roku, wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 120.766 zł do wysokości 76.186.612 zł w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 13.579.393 zł
- dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 63.000 zł
- dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 39.160 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 24.000 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 221.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 120.766 zł do wysokości 101.737.234 zł w tym:
-
wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie 13.579.393 zł
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 102.160 zł
-
wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. - dotacja celowa 5.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
W wydatkach określonych w ust. 2 wyodrębnia się:
- wydatki bieżące
66.773.086 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.920.272 zł
- dotacje z budżetu 2.171.804 zł
a)podmiotowa dla instytucji kultury 1.350.404 zł
b)podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 440.000 zł
c)celowa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 5.000 zł
d) celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 376.400 zł
- obsługa długu 665.907 zł
wydatki majątkowe w kwocie
34.964.148 zł w tym
a) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni 250.000 zł

§ 2


1. Deficyt budżetu wynosi 25.550.622 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w wysokości 75.000 zł pokryte zostaną środkami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 75.000 zł.

§ 3


Zwiększa się wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne do wysokości 34.964.148 w tym:
- ze środków własnych budżetu w wysokości 17.641.616 zł
- ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 5.020.000 zł
- z kredytów bankowych 3.941.032 zł
- z obligacji 8.000.000 zł
- ze środków pochodzących z porozumień między j.s.t. 40.000 zł
(Powiat Wrzesiński)
- ze środków pozyskanych z innych źródeł 100.000 zł
- ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 221.500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 305.762 zł do wysokości 243.953 zł.

§ 5

W załącznikach nr 1, 2 i 4 wyżej cytowanej uchwały wprowadza się zmiany odpowiednio.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ


Tomasz Kałużny


/-/Uzasadnienie do zarządzenia:
DOCHODY
w dziale 801
– oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 120.766 zł do wysokości 206.256 zł
-
w rozdziale 80195 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 120.766 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
WYDATKI
w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 75.762 zł do wysokości 1.303.227 zł
-
w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 75.762 zł do wysokości 766.374 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów.
-
w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 8.063 zł do wysokości 50.264 zł
w dziale 750 – administracja publiczna zwiększa sie wydatki o kwotę 100.000 zł do wysokości 8.525.322 zł
-
w rozdziale 75023 – urzad miasta i gminy zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.626 zł do wysokości 6.597.266 zł i zmniejsza sie wydatki majątkowe o kwote 20.626 zł do wysokości 963.374 zł
-
w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się wydatki o kwote 100.000 zł do wysokosci 490.960 zł (zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000 zł do wysokosci 465.960 zł)
w dziale 758 – różne rozliczenia – zmniejsza się wydatki o kwotę 305.762 zł do wysokości 433.953 zł
-
w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 305.762 zł do wysokości 243.953 zł
w dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 120.766 zł do wysokości 31.600.833 zł i dokonuje się przesunięć w grupach między rozdziałami i tak:
-
w rozdziale 80104 – przedszkola zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.350 zł do wysokości 221.240 zł i zmniejsza się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 1.350 zł do wysokości 338.350 zł
-
w rozdziale 80110 – gimnazja zmniejsza się grupę wynagrodzeń o kwotę 27.338 zł do wysokości 5.415.987 zł, zmniejsza się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.464 zł do wysokości 1.079.937 zł i zwiększa się grupę pozostałych wydatków bieżących o kwotę 33.802 zł do wysokości 1.426.532 zł
-
rozdziale 80195 – pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 120.766 zł do wysokości 322.577 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
w dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki o kwotę 120.000 zł do wysokości 9.966.964 zł
-
w rozdziale 90095 – pozostała działalność zwiększa sie wydatki o kwotę 120.000 zł do wysokości 747.466 zł (zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 120.000 zł do wysokości 701.565 zł)
w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł do wysokości 1.697.669 zł
-
w rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice dokonuje się przesunięć w grupach (zwiększa się grupę pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 250 zł i zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 250 zł do wysokości 119.644 zł)
-
w rozdziale 92195 – pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 do wysokości 197.371 zł( zwiększa się pozostałe wydatki bieżące kwotę 10.000 zł do wysokości 136.471 zł).


W ramach zadań inwestycyjnych zwiększa się wartość zadań:
1.
zadanie nr 12 - WYKUP GRUNTÓW o kwotę 75.762 zł
2.
zadanie nr 38 - BUDOWA ROWÓW OPASKOWYCH I ZBIORNIKA NA WODY DESZCZOWE Z ZZO BARDO o kwotę 59.500 zł

i zmniejsza się wartość:
1.
zadanie nr 22 - KOMPUTERYZACJA URZĘDU I MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ ORAZ ZAKUP INNEGO WYPOSAŻENIA o kwotę 20.626 zł
2.
zadanie nr 40 - LIKWIDACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOKOŁOWIE o kwotę 59.500 złBURMISTRZ


Tomasz Kałużny


/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.