BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477281
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA nr X/133/2007

UCHWAŁA nr X/133/2007
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 6 listopada 2007 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8.marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2002r. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. z 2004r. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2002r. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Dz. U z 2005r. Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Dz.U. z 2007r. Nr 138 poz. 974) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity - Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami: Dz.U. z 2005r. Nr 143 poz. 1199, M.P. z 2006r. Nr 72 poz. 721, M.P. z 2006r. Nr 75 poz. 758, Dz.U. z 2006r. Nr 220 poz. 1601, Dz.U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2006r. Nr 249 poz. 1828, Dz.U. z 2006r. Nr 251 poz. 1847, Dz.U. z 2006r. Nr 245 poz. 1775), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 r. (M.P. z 2007r. Nr 47, poz. 557 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M.P. z dnia 19 października 2007 roku Nr 76, poz. 813), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie         – 540 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie             – 700 zł

c) powyżej 9 ton i mniejszej niż 12 ton             – 810 zł

2. Od samochodu ciężarowego z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne, niezależnie od liczby osi o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

- 2.368,00 zł

3. Od samochodu ciężarowego z innym niż określony w ust. 2 systemem zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi równej dwie lub trzy i o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

- 2.368,00 zł

4. Od samochodu ciężarowego z innym niż określony w ust. 2 systemem zawieszenia osi jezdnych o liczbie osi równej cztery lub więcej i o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 29 ton

- 2.368,00 zł

b) równej lub wyższej niż 29 ton              

 - 2.452,00 zł

5. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołów pojazdu od 3,5 tony i poniżej 12 ton: - 800,00 zł

6. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, niezależnie od liczby osi, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie

- 1.830,00 zł

b) powyżej 36 ton                                  

- 2.368,00 zł

7. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej:

1) dla pojazdów o dwóch osiach o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 31 ton

 - 1.830,00 zł

b) równej lub wyższej niż 31 ton              

- 1.936,00 zł

2) dla pojazdów o trzech osiach o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12, a mniejszej niż 40 ton

- 1.830,00 zł

b) równej lub wyższej niż 40 ton             

  - 2.548,00 zł


8. Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton:                                      - 190 zł


9. Od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, niezależnie od liczby osi i rodzaju zawieszenia, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie

 - 1300 zł

b) powyżej 36 ton                                      

- 1700 zł


10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc                             

  – 420 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc             

   – 1430 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XV/146/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie „Wieści z Ratusza”.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

UZASADNIENIE:

Uzasadnienie do Uchwały nr X/133/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Z dniem 1 stycznia 2008 roku ustawą z dnia 7 grudnia 2006 roku – o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 7 cyt.ustawy; Dz.U.z 2006 roku, Nr 249, poz.1828) nadano nowe brzmienie artykułowi 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2006 roku, Nr 121, poz.844 - tekst jednolity ze zm.) tym samym wprowadzając obowiązek podatkowy od środków transportowych od pojazdów ciężarowych o tonażu powyżej 3,5 tony (dotychczas obowiązek ten dotyczył pojazdów ciężarowych o tonażu równym 3,5 tony). Projekt niniejszej uchwały uwzględnia przedmiotową nowelizację a także określone ustawowo progi stawek maksymalnych i minimalnych na 2008 rok ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 roku oraz Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 roku. Ponadto projekt uchwały wprowadza niewielkie zmiany w zakresie wysokości poszczególnych stawek podatku względem poprzedniej uchwały z dnia 15 grudnia 2003 roku. Zmiany te polegają głównie na zaokrągleniu stawek podatku w poszczególnych kategoriach pojazdów do pełnych złotych. Zabieg ten ma na celu ułatwienie/uproszczenie procesu dzielenia podatku od środków transportowych, który jest płatny w dwóch ratach.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.