BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466164
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR X/125/2007

UCHWAŁA NR X/125/2007
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 06 listopada 2007 r.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 6, poz. 41, Nr141, poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225 poz. 1635) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje.

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września – uchwała Nr XIV/108/99 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27.09.1999r. uchwała nr XI/99/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 lipca 2003 r. oraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września - uchwała nr XI/99/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 lipca 2003 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71.
2. Granice obszaru objętego planem zostały naniesione na rysunku planu.
3. Plan miejscowy składa się z treści niniejszej uchwały oraz integralnych części:
1) rysunku planu – w skali 1:1000 – załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania – załącznik nr 3.

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni;
4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;
6) przedsięwzięciach, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany lub o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - Dz.U. Nr 257 z dnia 3 grudnia 2004 r. ze zmianami;
7) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
8) siedlisku przyrodniczym - należy przez to rozumieć obszar lądowy lub wodny, naturalny lub półnaturalny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne, określony w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody – Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004r. Dostosowanie rośliny do siedliska przyrodniczego oznacza zgodność z właściwymi dla niej wymaganiami w miejscu planowanego nasadzenia – podłoże gruntowe, stosunki wodne, nasłonecznienie, pochylenie terenu;
9) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć wnętrza ulic, placów, tras dojazdowych w kształcie wydzielonym liniami rozgraniczającymi a stanowiące spójną funkcjonalnie i dostępną publicznie przestrzenną całość;
10) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć nasadzenia zieleni głównie zimozielonej, formowanej w kształcie pasów, szpalerów i kęp drzew stanowiących przegrodę fizyczną i psychologiczną pomiędzy różnymi funkcjami terenów;
11) reklamie - należy przez to wszelkie nośniki informacji wizualnej (nośniki naścienne, wolnostojące, neony, megaplakaty, tablice reklamowe, pylony itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będące szyldami, tablicami informacyjnymi czy znakami w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;
12) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 12 m2;
13) tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji w gminie lub systemu informacji na obszarze zakładu pracy, w tym: tablice informujące o nazwie ulicy, numerze domu, tablice z ogłoszeniami itp.;
14) szyldach - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, nie będące reklamą;
15) dachu dwuspadowym - należy przez to rozumieć dach posiadający dwie podstawowe połacie dachowe o przeciwległych spadkach łączące się wzdłuż kalenicy, z dopuszczeniem uzupełnienia mniejszymi połaciami wynikającymi z kształtu rzutu budynku lub wynikającymi z zastosowania takich elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, naczółki itp. W przypadku zastosowania dachu dwuspadowego w bryle budynku pojawiają się trójkątne zamknięcia elewacji szczytowych;
16) dachu wielospadowym - należy przez to rozumieć dach posiadający co najmniej trzy podstawowe połacie dachowe o podobnych spadkach, łączące się w jednym punkcie lub wzdłuż kalenic. W przypadku rozczłonkowanego rzutu budynku lub zastosowania takich elementów jak lukarny, ganki, ryzality, werandy, itp. podstawowe połacie mogą być uzupełniane mniejszymi połaciami o podobnych spadkach;
17) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu 12o lub większym;
18) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu mniejszym niż 12o.

§ 3

Zakres opracowania planu obejmuje problematykę określoną w art. 15 ust. 2 ustawy z wyłączeniem określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów określenia granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów oraz z wyłączeniem szczególnych warunków zagospodarowania terenów z uwagi na nie występowanie wymienionych elementów w obszarze opracowania.

§ 4

Następujące oznaczenia graficzne stanowią obowiązujące ustalenia planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenu;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) pas zieleni izolacyjnej.

ROZDZIAŁ 2

Przepisy szczegółowe

§ 5

1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN/U. Przeznaczenie podstawowe obejmuje budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki związane z działalnością usługową lub z działalnością wytwórczą oraz budynki gospodarcze lub garażowe. Dopuszcza się zrezygnowanie z funkcji usługowej lub z działalności wytwórczej na działce i przeznaczenie całej działki wyłącznie na cele mieszkaniowe. Dopuszcza się również urządzenia o niewielkich gabarytach związane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej - nie konkurujące wielkością i wysokością z obiektami przeznaczenia podstawowego.
2. Ustala się teren stacji transformatorowej, oznaczony na rysunku planu symbolem E.
3. Ustala się teren poszerzenia istniejącej drogi gminnej, oznaczony na rysunku planu symbolem kd.

§ 6

Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne winny nawiązywać do tradycyjnych wzorców architektonicznych poprzez zastosowanie stromych dachów, konwencjonalnej kolorystyki i charakterystycznych rozwiązań materiałowych;
2) w obrębie części działek związanych z budynkami mieszkalnymi należy wprowadzić zieleń przydomową ze szczególnym wskazaniem do utrzymania wysokiego poziomu estetyki pomiędzy frontami działek a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
3) w obrębie części usługowo-produkcyjnych działek wszystkie obiekty kubaturowe powinny spełniać wysokie wymogi estetyczne oraz być utrzymane w kolorystyce korespondującej z krajobrazem i z sąsiadującą zabudową.

§ 7

Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne nie mogą należeć do przedsięwzięć dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany ani do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
2) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi należy chronić przed uciążliwymi hałasami i drganiami powstałymi ze względu na prowadzoną działalność lub ze źródeł zewnętrznych poprzez zachowanie odpowiednich odległości, ukształtowanie budynku, stosowanie elementów amortyzujących, osłaniających lub ekranujących a także racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku i zapewnienie odpowiedniej izolacyjności przegród zewnętrznych. Wymaga się zastosowania zasad akustyki budowlanej, w tym okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej w zależności od wielkości zagrożenia hałasem - w pomieszczeniach wymagających komfortu akustycznego: w mieszkaniach oraz w obiektach związanych z działalnością gospodarczą;
3) w miejscach zaznaczonych na rysunku planu zrealizować pasy zieleni izolacyjnej;
4) zakazuje się odprowadzać nieczystości płynne do gruntu;
5) wody opadowe należy odprowadzić docelowo do kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w separatorach ścieków o ponadnormatywnym zanieczyszczeniu. Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód deszczowych rozwiązać indywidualnie na etapie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ścieki opadowe odprowadzane do wód powierzchniowych winny spełniać warunki obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska;
6) energię dla potrzeb technologicznych oraz dla celów grzewczych wytwarzać na bazie paliw lub nośników nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych norm emisji;
7) wszystkie odpady należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;
8) ścieki bytowe, komunalne i przemysłowe powinny być docelowo odprowadzone przez system kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków we Wrześni. Ścieki mogą wymagać oczyszczenia do parametrów określonych przez właściciela kanalizacji sanitarnej oraz uzyskania przez inwestora pozwolenia wodno-prawnego, zgodnie z ustawą – Prawo wodne. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych, atestowanych zbiornikach;
9) chodniki i pojedyncze miejsca postojowe powinny mieć nawierzchnie przepuszczalne w celu maksymalnego retencjonowania wód w obrębie tej samej zlewni. Rozwiązanie takie jest jednak niedopuszczalne na parkingach dla samochodów osobowych liczących powyżej 4 stanowisk oraz na parkingach dla samochodów ciężarowych;
10) na obszarze objętym planem należy przy pracach ziemnych uwzględnić przebudowę urządzeń melioracyjnych. Przebudowa urządzeń melioracyjnych wymaga szczegółowego uzgodnienia – oraz pozwolenia wodno-prawnego.

§ 8

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków na obszarze objętym planem:
1) z uwagi na położenie w strefie występowania stanowisk archeologicznych inwestorzy są zobowiązani do zlecenia stałego nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego nad całością prac ziemnych a w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych zobowiązani są do zlecenia ratowniczych badań archeologicznych w celu sporządzenia ewidencji obiektów zabytkowych oraz skróconej dokumentacji naukowej tych partii obiektów, które następnie ulegną bezpowrotnemu zniszczeniu w trakcie prac budowlanych;
2) sposób realizacji ww. warunków konserwatorskich winien być ustalony z Wydziałem Archeologicznym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.

§ 9

Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) należy konsekwentnie przestrzegać zasad dotyczących miejsc i formy w rozmieszczaniu tablic systemu informacji oraz miejsc dla ogłoszeń i plakatów;
2) zakazuje się stosowania reklam wielkoformatowych;
3) reklamy można umieszczać w płaszczyźnie ogrodzenia, w płaszczyźnie pionowej wzdłuż nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz na elewacjach budynków związanych z usługami lub produkcją;
4) szyldy i reklamy na budynkach oraz reklamy wolnostojące należy objąć jednolitymi standardami grafiki, liternictwa, kolorystyki;
5) ogrodzenia frontowe wyłącznie ażurowe z wykluczeniem ogrodzeń wykonanych z prefabrykatów betonowych. W wymagających przysłonięcia częściach działek związanych z usługami działalnością wytwórczą dopuszcza się pełne odcinki ogrodzeń - estetyczne i ujednolicone na całym obszarze opracowania. Dopuszcza się żywopłoty.

§ 10

Ustala się następujące warunki, parametry, zasady i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1. Nieprzekraczalne linie zabudowy - wzdłuż dróg gminnych istniejących poza obszarem objętym planem (ul. Jarzębinowa 1KD oraz droga gminna 2KD-), nieprzekraczalne linie zabudowy należy przyjąć w odległości 6 m od linii rozgraniczającej każdą z tych dróg, zgodnie z rysunkiem planu. Należy uwzględnić poszerzenia drogi 2KD o 1m.
2. Zasady ogólne dotyczące zagospodarowania działek:
1) w przypadku prowadzenia działalności usługowej lub wytwórczej obowiązuje podział każdej działki na:
a) część związaną z budynkiem mieszkalnym, zlokalizowaną od strony frontu, w wymiarze co najmniej 25% powierzchni działki;
b) część związaną z usługami lub z działalnością wytwórczą zlokalizowaną w głębi działki.
3. Zasady sytuowania oraz parametry dotyczące kształtowania zabudowy
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:
a) gabaryt pionowy: parter plus poddasze o łącznej wysokości nie przekraczającej od poziomu terenu do kalenicy dachu 10 m. Dopuszcza się wyższe elementy techniczne, np. kominy o wysokości nie przekraczające 12m,
b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 30o – 45o. Dla dachów dwuspadowych obowiązuje wymóg ustawienia kalenic równolegle do osi ul. Jarzębinowej - 1KD i prostopadle do osi drogi gminnej 2KD.Wymóg ten dotyczy dachów wielospadowych tylko w przypadku, kiedy kalenice posiadają długość powyżej 5m. W przypadku równoległego do drogi ustawienia kalenic dopuszcza się, by części budynku od strony przeciwległej do frontu posiadały kalenice prostopadłe do kalenicy głównej bryły budynku.
c) pokrycie dachów: dachówka, materiały imitujące dachówkę lub inne tradycyjne materiały pokryciowe.
2) zabudowa związana z działalnością usługową lub z działalnością wytwórczą:
a) budynek lub budynki związane z działalnością usługową lub z działalnością wytwórczą powinny być usytuowane jako wolnostojące lub jako bliźniacze przy granicach bocznych działki. Dopuszcza się połączenie z budynkiem mieszkalnym poprzez łącznik, która może być usytuowany przy granicy bocznej działki;
b) wysokość od poziomu terenu do okapu dachu nie może przekroczyć 6,0 m,
c) dachy płaskie lub strome o nachyleniu do 20o, dwuspadowe, wielospadowe lub w przypadku lokalizowania budynku przy granicy – jednospadowe.
3) budynki gospodarcze lub garaże:
a) w części działki związanej z budynkiem mieszkalnym dopuszcza się zlokalizowanie maksymalnie jednego budynku gospodarczego lub garażu,
b) budynki gospodarcze lub garaże powinny być wolnostojące lub zlokalizowane przy granicy działki,
c) wysokość od poziomu terenu do okapu dachu maksymalnie 3,2 m,
d) maksymalna powierzchnia 60 m2,
e) dach stromy, nawiązujący do dachu budynku mieszkalnego nachyleniem połaci lub materiałem pokryciowym;
f) dopuszcza się zlokalizowanie dodatkowego garażu w obrębie kubatury budynku mieszkalnego.
4. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekraczać 60 %;
5. Udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki powinien wynosić co najmniej 20 %.

§ 11

Wprowadza się następujące zasady podziału działki o nr ewid. 71:
1) każda z wydzielonych działek musi posiadać front od strony istniejących dróg gminnych 1KD – ul. Jarzębinowa lub 2KD;
2) minimalna szerokość działki - 29 m;
3) należy uwzględnić poszerzenie drogi gminnej 2KD o 1m, oznaczone na rysunku planu symbolem kd kosztem działki o nr ewid. 71- zgodnie z rysunkiem planu.

§ 12


Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) ustala się obsługę komunikacyjną terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej z istniejących dróg gminnych: 1KD – ul. Jarzębinowa oraz 2KD. Droga 1KD posiada włączenie do drogi powiatowej. Poszerzenie drogi 2KD, oznaczone na rysunku planu symbolem kd, wykonać o szerokości 1m kosztem działki o numerze ewidencyjnym 71;
2) należy wydzielić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż 3 stanowiska na 10 zatrudnionych lub osób korzystających, 3 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług lub działalności wytwórczej oraz miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Podane ilości miejsc obejmują miejsca pod zadaszeniem lub garaże w obrębie zabudowy związanej z usługami lub działalnością wytwórczą.
3) Na terenie objętym planem dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci służących terenom poza obszarem planu oraz lokalizowania urządzeń związanych z funkcjonowaniem lokalnego systemu infrastruktury technicznej takich jak: stacje transformatorowe, przepompownie itp. pod warunkiem ustalenia odpowiedniej służebności gruntowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) Zaopatrzenie w wodę z magistrali wodociągowej 100 ułożonej wzdłuż dróg: 1KD, 2KD poprzez sieć rozdzielczą, realizowaną zgodnie z projektem budowlanym. Wodę do celów przeciwpożarowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami odrębnymi.
5) W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:
1) doprowadzenie ścieków bytowych i sanitarnych poprzez kolektor do oczyszczalni we Wrześni;
2) dla ścieków pochodzących z działalności usługowej lub wytwórczej obowiązuje wymóg doprowadzenia ich do parametrów określonych przez właściciela kanalizacji sanitarnej przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, po uzyskaniu przez inwestora pozwolenia wodno-prawnego, zgodnie z ustawą – Prawo wodne.
3) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych atestowanych zbiornikach bezodpływowych.
6) Ścieki opadowe odprowadzić docelowo do kanalizacji deszczowej, na podstawie warunków technicznych podanych przez właściciela kanalizacji deszczowej. Ścieki opadowe z połaci dachowych winny spełniać warunki obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska. Do czasu zrealizowania sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie gospodarki wodami opadowymi zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
7) Energię cieplną dla celów bytowych, grzewczych i technologicznych wytwarzać na bazie paliw lub nośników nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych norm emisji.
8) Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) zasilanie odbiorców z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia;
2) stację transformatorową zlokalizować na terenie, oznaczonym na rysunku planu symbolem E. Dopuszcza się zmianę lokalizacji stacji transformatorowej na inne miejsce, po uzgodnieniu z zakładem energetycznym i uzyskaniu odpowiedniej służebności gruntowej - w postaci samodzielnej działki o powierzchni od 50-60 m2 przy zapewnieniu dostępności od strony dróg 1KD lub 2KD.
3) realizacja i finansowanie instalacji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami energetycznymi będącymi własnością ENEA S.A. na przedmiotowym terenie odbywać się będzie zgodnie z przepisami odrębnymi odpowiednio na podstawie: warunków przyłączenia albo usunięcia kolizji, które określi ENEA S.A. na wniosek zainteresowanych podmiotów.
9) Zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej sieci.
10) W zakresie gospodarki odpadami ustala się zagospodarowanie i utylizację odpadów:
1) związanych z działalnością usługową lub wytwórczą – zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) komunalnych (bytowych) – segregację w miejscu powstawania, gromadzenie w szczelnych pojemnikach i usuwanie na miejsce wskazane przez uprawnione jednostki, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem na terenie gminy.

§ 13

Do czasu zrealizowania określonego w planie zagospodarowania terenu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu.


ROZDZIAŁ 3

Przepisy końcowe

§ 14

Ustala się stawki służące naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 i w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokościach dla terenu oznaczonego symbolem MN/U – 15%.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/


 

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr X/125/2007
z dnia 06 listopada 2007 r.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo – rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71

opracowany został zgodnie z przepisami:
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym -jedn. tekst Dz. U. nr 142
z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.,
- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym -Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego -Dz.U. nr 164 poz. 1587
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.
- prawo ochrony środowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – tekst jednolity z 2006 r. Dz.U. Nr 129 poz. 902 z późn. zm..
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - Dz. U. Nr 257, poz. 2573
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - Dz.U. Nr 197, poz. 1667
- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 121, poz. 1226
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.
- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 122 poz. 851 z późn. zm.
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane- tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 261 poz. 2603 z późn. zm.
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.
Prace nad planem wykonano w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni Nr XLI/413/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo- rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71.
Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia. Plan jest zgodny z zapisami studium i z przepisami odrębnymi. Czynności formalno-prawne udokumentowane są w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej – 19.12.2006 r.
W dniach od 06.12.2006 r. do 18 .01.2007 r.. udostępniony był do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 17 ust. 1 pkt 6, pkt 7, pkt 9 oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodę na zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na nierolny uzyskano w decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak GZ.pr.057-602-104/07 z dnia 19 marca 2007 r.
Do projektu planu sporządzono prognozę wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej; które należą do zadań własnych gminy.
W dniach od 25.04.2007 r. do 11.06.2007 r. w siedzibie Urzędu projekt planu wyłożony był do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
W dniu 25.05.2007 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
Do projektu planu nie wniesiono uwag.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/125/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie uchwalenia m.p.z.p. terenu pod budownictwo mieszkaniowo - rzemieślnicze w GUTOWIE MAŁYM w obrębie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 71

ROZSTRZYGNIĘCIE

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu m.p.z.p. terenu pod budownictwo mieszkaniowo – rzemieślnicze w GUTOWIE MAŁYM w obrębie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 71

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni r o z s t r z y g a co następuje:

Na podstawie oświadczenia Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie braku uwag do wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń na środowisko w dniach od 25.04.2007 r. do 11.06.2007 r., nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Września
Bożena Nowacka
/-/
 

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/125/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie uchwalenia m.p.z.p. terenu pod budownictwo mieszkaniowo – rzemieślnicze w GUTOWIE MAŁYM w obrębie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 71

ROZSTRZYGNIĘCIE

RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania w m.p.z.p. terenu pod budownictwo mieszkaniowo –rzemieślnicze w GUTOWIE MAŁYM w obrębie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 71

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717)) i art. 111, ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45 poz. 391 i Nr 65 poz. 594) Rada Miejska we Wrześni r o z s t r z y g a co następuje:

I. Sposób realizacji

Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań samorządu dotyczą:
- poszerzenia drogi gminnej nr ewid. 62 o pas terenu szerokości 1,0 m na odcinku o długości 80 mb. Przekazanie gruntu na rzecz gminy nastąpi w oparciu o stosowne umowy.
- koszt budowy kolektora sanitarnego wzdłuż dróg gminnych będzie rozłożony na wszystkich właścicieli działek przylegających do jego przebiegu
Uchwalenie planu nie wywołuje kosztów związanych z wypłatą odszkodowań na skutek zmniejszenia wartości nieruchomości.

II. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Źródła finansowania – inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji wyszczególnione w punkcie I, objęte realizacją z tytułu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą finansowane z budżetu gminy, kredytów, funduszy unijnych, przy udziale inwestorów zewnętrznych w oparciu o ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych i przy uwzględnieniu horyzontu czasowego dla poszczególnych zadań i sposobu ich realizacji.
Wykaz inwestycji należących do zadań własnych gminy jest materiałem do formułowania zadań wieloletniego planu inwestycyjnego gminy.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Września
Bożena Nowacka
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.