BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254356
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr VII/2007

Protokół
nr VII/2007
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 13 czerwca 2007 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września


VII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 14.00 otworzyła sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum. Na sesji nieobecny był radny Mieczysław Małachowski. Nieobecność tę spowodował wyjazd do Gronowa na seminarium pt. „Rozświetlone miasta i gminy”. Nieobecny był również Sylwester Jałoszyński.

Protokół z sesji nr VI został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

Radny Michał Jaśniewicz przybył na salę sesyjną i złożył podpis na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 18 radnych.

Pkt 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni;
b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy;
c) zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Romana Abrahama;
d) zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego;
e) zgody na utworzenie we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”;
f) ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni;
g) przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych;
h) zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie”;
i) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
j) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/384/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych;
k) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim”;
l) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”;
ł) zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007;
m) przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego A2 - Wielkopolska;
n) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;
5. Sprawozdanie merytoryczne Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006 rok.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
7. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
9. Zakończenie obrad.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o 1 projekt uchwały, która dotyczy zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej i określa listę inkasentów opłaty targowej. Ponieważ od wielu lat targowisko miejskie obsługuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, podobne rozwiązanie planuje się zastosować także na zieleniaku przy ul. Kościelnej, w związku z czym musi pojawić się uchwała o wyznaczeniu do pobierania inkasa – podmiotu, który jest do tego upoważniony.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zaproponowała, aby wpisać ją do porządku obrad odpowiednio w punkcie 4, pod literą o.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej.

Pkt 3
Radny Maciej Baranowski wnioskował o to, by podczas ustalania godziny sesji, nie kolidowała ona z zajęciami zawodowymi. Podziękował jednoczenie za plac zabaw, jaki powstał przy ul. 17 Dywizji Piechoty i ul. gen. Kutrzeby.
Zapytał: czy byłaby możliwość, aby w tym rejonie powstało piaszczyste boisko do gry w piłkę nożną? Gra tam uzdolniona sportowo młodzież, kilku chłopaków gra w Victorii, druga część w zrzeszeniach. Na tym terenie jest dużo miejsca, które można byłoby wykorzystać.
Radny Maciej Baranowski zapytał również o ul. Baczyńskiego - czy będzie ona w tym roku zrealizowana?

Radny Mirosław Chudy zapytał: na jakim etapie jest obecnie przystosowywanie urzędu do obsługi osób niepełnosprawnych?

Pkt 4

a)
Radny Stanisław Dominiczak zapytał: czy istnieje zagrożenie, że po zrealizowaniu planowanej inwestycji samorząd straci możliwość zarządzania i dysponowania szpitalem już po przekształceniu?

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński powiedział, że więcej słów na temat opiniowanego projektu chciałby powiedzieć po głosowaniu. W odpowiedzi na pytanie powiedział: powiat chce być nadal strażnikiem interesu publicznego, a jest to rozwiązanie gdzie 100% udziałowcem spółki kapitałowej będzie powiat. Zgromadzeniem wspólników będzie Rada Powiatu czyli najważniejszy organ, zatem nic złego dla szpitala stać się nie może. Jest to podstawowa gwarancja interesu publicznego.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/92/07 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni (załącznik nr 3).

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/93/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy (załącznik nr 4).

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/94/07 w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy gen. Romana Abrahama (załącznik nr 5).

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/95/07 w sprawie zbycia działek położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego (załącznik nr 6).

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/96/07 w sprawie zgody na utworzenie we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (załącznik nr 7).

f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/97/07 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni (załącznik nr 8).

g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/98/07 w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Września, stanowiących własność osób fizycznych (załącznik nr 9).

h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/99/07 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania zadania p.n. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” (załącznik nr 10).

i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/100/07 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (załącznik nr 11).

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/101/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/384/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych (załącznik nr 12).

k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/102/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Sokołowskim” (załącznik nr 13).

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/103/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie ”Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni” (załącznik nr 14).

ł)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września zgłosiła wniosek o wprowadzenie autopoprawki do uchwały nr VII/104/07 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007. Powodem są błędy redakcyjne w załączniku nr 4 do projektu uchwały. W zadaniu nr 2 w kolumnie nr 3 powinna znajdować się kwota 794,741 zł zamiast znajdującej się tam kwoty 573,241 zł (kwoty zostały błędnie zsumowane). W zadaniu nr 55 w kolumnie nr 3 kwotę 208,400 zł powinna zastąpić kwota 248,400 zł, natomiast w zadaniu nr 58 w kolumnie nr 3 kwotę 130,000 zł zastępuje kwota 30,000 zł.

Radny Stanisław Dominiczak nawiązał do zamiaru burmistrza Tomasza Kałużnego, jaki przedstawił na posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej we Wrześni 11 czerwca 2007 r., który dotyczył mieszkań komunalnych. Powiedział, że pomysł ten ze wszystkich stron mógłby przynieść same korzyści, jednakże dział 700 ma spore wydatki, w związku z czym zapytał, czy byłyby one zasadne, jeśli projekt szybko wszedłby w życie?

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział: omawiany na posiedzeniu komisji zamiar po pierwsze jeszcze nie przybrał formy projektu uchwały, a po drugie w założeniach opiera się na kilku ważnych, niezależnych od gminy rzeczach – po pierwsze wejdzie w życie ustawa dotycząca likwidacji zakładów budżetowych; po drugie wejdzie równocześnie mniej więcej w tym samym czasie ustawa dotycząca przekazania czy sprzedaży mieszkań spółdzielczych spółdzielcom na bardzo korzystnych zasadach; po trzecie - jest to prawo miejscowe więc uchwała wejdzie w życie dopiero po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Wprowadzenie tych przepisów planuje się z dniem 1 stycznia 2008 r., a nie w trakcie obecnego roku budżetowego. Zatem cały zamysł w najmniejszym stopniu nie dotyka budżetu 2007 r.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września dodał: w dziale 700 są pewne wydatki dotyczące budynków z przeznaczeniem na mieszkalnictwo, przy czym adaptacja budynku w Obłaczkowie jest adaptacją na lokale tymczasowe (socjalne), a nie na lokale komunalne (w odpowiedzi na pytanie radnych Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września sprostował, że punkt 16 dotyczy budynku w Nowej Wsi Królewskiej). Warto spieszyć się z tym przedsięwzięciem, żeby budynek nie stał pusty i nie został rozgrabiony. Ponieważ nie można było znaleźć w kolejnych przetargach nabywcy na całość budynku postanowiono, że gmina zaadaptuje ten budynek na cele mieszkaniowe - podzieli na poszczególne lokale, a następnie sprzeda na wolnym rynku mieszkańcom naszej gminy w trybie przetargowym.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/104/07 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 (załącznik nr 15).

m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/105/07 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego A2 – Wielkopolska (załącznik nr 16).

n)
Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni poprosiła o zgłoszenie kandydatur do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

- Radny Stanisław Dominiczak zaproponował kandydaturę radnej Marioli Zalepy (radna wyraziła zgodę).
- Radny Włodzimierz Wawrzyniak zaproponował kandydaturę radnego Mieczysława Małachowskiego (z uwagi na nieobecność radnego Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zanotowała przedstawioną kandydaturę).
- Radny Mirosław Chudy zaproponował kandydaturę radnego Michała Jaśniewicza (radny wyraził zgodę).
- Radny Andrzej Rzeźnik zaproponował kandydaturę radnej Teresy Piskorż (radna wyraziła zgodę).
- Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zaproponowała kandydaturę radnego Bolesława Święciochowskiego (radny wyraził zgodę).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/106/07 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych (załącznik nr 17).

o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/107/07 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/174/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 23 lutego 2004 r. w sprawie opłaty targowej (załącznik nr 18).

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni udzieliła głosu Dionizemu Jaśniewiczowi, staroście wrzesińskiemu (nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu).

Dionizy Jaśniewicz, starosta wrzesiński podziękował za podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu we Wrześni, dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrześni. Powiedział między innymi: może i nazwa samego projektu uchwały brzmi groźnie, natomiast fizycznej likwidacji nie oznacza. Jest to koniec pewnego etapu - była to ostatnia uchwała rady gminnej z terenu powiatu wrzesińskiego. Działania restrukturyzacyjne zostały podjęte przed blisko 10 laty, dzięki czemu szpital wrzesiński jest obecnie w dobrej kondycji finansowej. Dzięki działaniom, o których mowa, szpital uzyska nowe „opakowanie prawne” do prowadzenia swojej dalszej działalności. Struktura taka jak SPZOZ jest hybrydą formalno-prawną, praktycznie niefunkcjonującą nigdzie poza Polską - wszędzie działają inne podmioty: jednostki publiczne, albo spółki prawa handlowego. Przygotowano studium programowo-przestrzenne - określa, w jakich warunkach technicznych szpital ma działać, żeby za parę lat nie spotkał się z trudnościami związanymi z nieuzyskaniem wymaganego standardu do prowadzenia tego typu działalności. Pacjent w szpitalu oczekuje przede wszystkim bezpłatnej opieki medycznej, odpowiednich warunków technicznych, w jakich jest leczony oraz dostępności. To rozwiązanie ma to wszystko zapewnić, a jednocześnie szpital będzie mógł prowadzić działalność usługową, medyczną i komercyjną, które obecnie świadczą różnego rodzaju placówki zewnętrzne (SPZOZ nie może). Częstym pytaniem jest pytanie: czy powiat, czy my (jako mieszkańcy Wrześni) zachowamy kontrolę własnościową nad tym, co będzie się działo w szpitalu? Powiat jest strażnikiem interesu publicznego i takim strażnikiem zamierza pozostać, a mowa jest o strażniku aktywnym, wyprzedzającym czas - jeśli dziś zostaną podjęte odpowiednie decyzje to uda się osiągnąć cele, których nie uda się osiągnąć innym placówkom. Nie chcemy czekać na ministerialne rozwiązania, których było już kilka, łącznie z różnymi programami pilotażowymi, z których nic nie wychodzi. Chcemy to zrobić po swojemu, a wiemy jak to zrobić. Obecnie jest podjęta dziś uchwała, zamykająca proces konsultacji społecznej, pozytywna opinia Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i związków zawodowych szpitala wrzesińskiego (co jest bardzo istotne, że pracownicy są za tymi rozwiązaniami). Ostateczna decyzja zostanie podjęta na najbliższej sesji Rady Powiatu poprzez podjęcie uchwały o likwidacji, powołaniu likwidatora, następnie zostanie powołana spółka pod nazwą „Szpital Powiatowy we Wrześni”, która przyjmie wszystkie zobowiązania i prawa obecnej placówki.

Pkt 5
Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni przypomniała o tym, że ze sprawozdaniem merytorycznym Ośrodka Pomocy Społecznej za 2006 r. (załącznik nr 19) radni mieli okazję zapoznać sie na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej we Wrześni 11 czerwca 2007 r. Nikt z radnych nie wniósł uwag do sprawozdania wobec czego Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni stwierdziła akceptację pracy OPS we Wrześni.

Pkt 6
Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

- 26 kwietnia 2007 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo mieszkańców Sobiesiernia, Ostrowa Szlacheckiego i Grzybowa, dotyczące wyrażenia przez Radę Miejską we Wrześni opinii na temat kwestii powstania fermy trzody chlewnej we wsi Sobiesiernie. Przewodnicząca udzieliła głosu Tomaszowi Kałużnemu, burmistrzowi miasta i gminy Września.
Burmistrz powiedział: w tej chwili nie ma podjętej żadnej decyzji, ponieważ strony złożyły zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Sprawa została przekazana do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Z posiadanych informacji wynika, że przeciętny termin rozpatrzenia takiego zażalenia wynosi ok. 10 miesięcy, tak więc wcześniej nie zapadną żadne decyzje. Oznacza to, że inwestycja ta nie może mieć miejsca.
- Przewodnicząca przedstawiła pismo radnego Stanisława Dominiczaka w sprawie rozpatrzenia możliwości nieodpłatnego przekazania budynku w Gozdowie (w którym mieściła się szkoła) Starostwu Powiatowemu, na realizację zadania społecznego (załącznik nr 20). Decyzje o tym ostatecznie podejmie Rada, natomiast wcześniej pan burmistrz musi wyrazić swoją wolę. Przewodnicząca udzieliła głosu Tomaszowi Kałużnemu, burmistrzowi miasta i gminy Września.
Burmistrz powiedział: o losach budynku po szkole w Gozdowie mieli decydować mieszkańcy poprzez członków rady sołeckiej. Początkowo decyzje te zmieniały się dosyć często, ale ostatnia wersja opinii rady sołeckiej (która wpłynęła do Biura Rady Miejskiej) jest taka, aby obiekt wykorzystywać do celów, które będą służyły nie tylko mieszkańcom, ale całej gminie, a przy okazji będzie możliwość, że w tym miejscu będzie działała instytucja publiczna i w związku z tym obiekt będzie cały czas wykorzystywany. Pojawiła się propozycja, aby umieścić w tym budynku centrum rehabilitacji. Będzie to obiekt, który wyremontuje Starostwo Powiatowe we Wrześni, ktoś podejmie tam pracę a budynek będzie cały czas wykorzystywany. Dzięki temu, że rada sołecka wyraziła taką wolę, będziemy do tego zmierzać. Nie będzie to jednak wymagało żadnej uchwały.
- Przewodnicząca przedstawiła pismo Państwa Kochańskich, dotyczące zamieszczenia w prasie lokalnej oraz przesłania określonym osobom i instytucjom oświadczenia zobowiązującego do przeproszenia pokrzywdzonego p. Andrzeja Lipieckiego, właściciela Firmy EUREKA we Wrześni (załącznik nr 21);
- Przewodnicząca poprosiła radnych o dostarczenie do Biura Rady Miejskiej ankiet, które od kilku tygodni publikowane są na łamach „Wieści z Ratusza”;
- Przewodnicząca poinformowała o wpływających do Biura Rady Miejskiej ofertach szkoleń dla radnych. Zainteresowane osoby mogą się tam z nimi zapoznać. Kilku radnych brało udział w szkoleniach, seminariach i innych spotkaniach, które tematycznie dotyczą kwestii samorządowych w aspektach takich jak: „Tworzenie i rola rad młodzieżowych w JST”, „Dobre praktyki i doświadczenia w roli lidera społeczności lokalnej”, czy „Finansowanie sportu w społecznościach lokalnych” i innych.
- Przewodnicząca powiedziała o wpływających także do Biura Rady Miejskiej zaproszeniach na uroczystości, wystawy, zawody, festyny i tego typu imprezy. Poinformowała, że sama lub poprzez swoich zastępców stara się uczestniczyć w tych imprezach i rzadko zdarza się, że Rada Miejska nie jest na nich reprezentowana.

Pkt 7

Informacja burmistrza miasta i gminy Września:

- Burmistrz przekazał sprawozdania z prac wydziałów UMiG Września w okresie międzysesyjnym (załącznik nr 22) na ręce Bożeny Nowackiej, przewodniczącej Rady Miejskiej.
- Burmistrz przedstawił analizę złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2006 (załącznik
nr 23), po czym przekazał ją przewodniczącej Rady Miejskiej.
- Burmistrz wspomniał o podpisanym 10 maja 2007 r. porozumieniu między gminą Września a gminą Bruz we Francji. Współpraca sprowadza się głównie do wymiany dzieci i młodzieży (jaka była od lat organizowana) i przyjęła formę prawną, co jest często bardzo korzystne dla uczestników wyjazdu – zwłaszcza organizatorów, ponieważ można skorzystać ze środków z UE (tak jak np. było to podczas ostatniej wizyty przedstawicieli gminy Września w gminie Bruz, a także podczas zeszłorocznej wizyty przedstawicieli gminy Bruz we Wrześni z okazji 750-lecia Wrześni).
- Burmistrz powiedział, że rusza budowa nowej fabryki przy ul. Słowackiego. Jest to firma produkująca urządzenia do oczyszczania materiałów metalowych. W najbliższym czasie zostanie wkopany kamień węgielny pod budowę.
- Burmistrz wspomniał o cennym terenie przy ul. Słowackiego (przy wyjeździe na Słupcę), który jest własnością gminy. Ma on kilkanaście hektarów, a z działek o wielkości mniej więcej 900 - 1000 m² uzyskano około milion zł.

Radny Bronisław Dankowski złożył podpis na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 19 radnych.

Pkt 8
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września w odpowiedzi na zadanie przez radnego Macieja Baranowskiego pytanie, dotyczące boiska do piłki nożnej odpowiedział: na tym terenie gmina nie posiada już żadnych gruntów, a pozostałe są własnością w około 99% firm prywatnych, które zajmują się budową domów. Spółdzielnia mieszkaniowa posiada teren, którego wcześniej nie zabudowała i na którym dzisiaj powstał wspólnie ten plac zabaw (spółdzielnia udostępniła teren a gmina zakupiła wyposażenie do placu zabaw, ławki i kosze na śmieci).

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że jeśli chodzi o ul. Daszyńskiego to 14 czerwca br. o godz. 10.00 jest otwarcie ofert na rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie tej ulicy.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września w odpowiedzi na zadane przez radnego Mirosława Chudego pytanie, dotyczące etapu przystosowania ratusza do obsługi osób niepełnosprawnych powiedział: w ostatnich dniach został rozstrzygnięty drugi przetarg (na pierwszy nie zgłosiła się żadna firma, która chciałaby wziąć w nim udział). Firma poznańska wygrała ten przetarg na kwotę ok. 80 tys. zł i zbuduje windę w terminie, zgodnie z warunkami przetargu, do końca lipca 2007 r. Winda ta będzie umożliwiała pokonanie schodów z wejścia do Biura Rady Miejskiej czy Straży Miejskiej do poziomu piwnicy budynku, na którym znajdują sie wspomniane biura. Będzie to winda typu platformowego - będzie można wjechać wózkiem, nacisnąć przycisk i zjechać na najniższy poziom. Jeśli chodzi o obsługę osób niepełnosprawnych w całym ratuszu, osoba taka poprosi którąś z pań z Biura Rady Miejskiej o wezwanie konkretnego urzędnika do Biura Rady Miejskiej i tam zostanie przez nią obsłużona. Natomiast cały czas są prowadzone rozmowy z radnym Janem Nowakiem na temat budowy windy zewnętrznej – na razie bardziej na temat możliwości technicznych niż finansowych (te są jeszcze niedookreślone, bo szczegółowa kwota całego przedsięwzięcia pojawi się zapewne w momencie, kiedy będzie koncepcja, projekt jak wykonać tę windę). Mowa jest o windzie, która obsługiwałaby 2 piętra i parter od strony parkingu. Winda ta poruszałaby się na zewnątrz budynku i mieściłaby się mniej więcej w tym miejscu, gdzie jest tylne wejście do ratusza. Przypuszczalnie oprócz konstrukcji samego szybu windy jeszcze istotne dla budowy windy jest wykucie na poszczególnych piętrach dziur, otworów do rozsuwanych drzwi windy. Dokonano wiele prób poszukiwania na ten cel środków finansowych z zewnątrz w instytucjach, które - wydawałoby się - powinny do tego złożyć oferty. Jeśli komuś znana jest instytucja, która takie środki posiada, które są dostępne i można się o nie starać - proszę o informację.

Pkt 9
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 15:10 zamknęła posiedzenie Rady. Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni:
Bożena Nowacka
/-/Sekretarz posiedzenia:
Agnieszka Sibilska
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.