BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14456551
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr VII/104/07
 

Uchwała nr VII/104/07

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 13 czerwca 2007 r.


w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457 z 2006 roku nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337), art. 165, 166, 168, 173, 176, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104, nr 169 poz. 1420, z 2006 r. nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708, nr 170 poz. 1217, nr 170 poz. 1218, nr 249 poz. 1832) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/37/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2007, zmienionej zarządzeniem nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2007 r., uchwałą nr V/60/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r., zarządzeniem nr 97 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 marca 2007 r., uchwałą nr VI/91/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 kwietnia 2007 r., zarządzeniem nr 146 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 maja 2007 r., wprowadza się zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 439.022 zł do wysokości 76.065.846 zł w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 13.579.393 zł
- dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 63.000 zł
- dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 39.160 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 24.000 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 221.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.589.022 zł do wysokości 101.616.468 zł w tym:
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie 13.579.393 zł
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 102.160 zł
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.
- dotacja celowa 5.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W wydatkach określonych w ust. 2 wyodrębnia się:
- wydatki bieżące 66.707.456 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.955.174 zł
- dotacje z budżetu 2.171.804 zł
a)podmiotowa dla instytucji kultury 1.350.404 zł
b)podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 440.000 zł
c)celowa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 5.000 zł
d) celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 376.400 zł
- obsługa długu 665.907 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 34.909.012 zł w tym
a) dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni 250.000 zł

§ 2

1. Deficyt budżetu wynosi 25.550.622 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w wysokości 75.000 zł pokryte zostaną środkami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 75.000 zł.
Szczegółowo przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.915 zł do wysokości 13.579.393 zł zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.915 zł do wysokości 13.579.393 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększa się wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne do wysokości 34.909.012 zł w tym:
- ze środków własnych budżetu w wysokości 17.586.480 zł
- ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 5.020.000 zł
- z kredytów bankowych 3.941.032 zł
- z obligacji 8.000.000 zł
- ze środków pochodzących z porozumień między j.s.t. 40.000 zł (Powiat Wrzesiński)
- ze środków pozyskanych z innych źródeł 100.000 zł
- ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 221.500 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5

Zwiększa się dotacje z budżetu gminy dla gminnych zakładów budżetowych i instytucji kultury o kwotę 250.000 zł do wysokości 1.600.404 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje z budżetu dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni:
1. dotacja celowa z budżetu (§ 6210) dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej we Wrześni na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji pod nazwą “Adaptacja budynku dawnej SSP w Nowej Wsi Królewskiej na lokale mieszkalne” w kwocie 250.000 zł.

§ 7

Zmienia się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2007 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 -2009
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Zmienia się plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2007
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Zmienia się plany dotacji z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w roku 2007
zgodnie z załącznikiem 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Zwiększa się plan dochodów na Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi o kwotę 9.040 zł tytułem otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej.
Zwiększa się wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi o kwotę 9.040 zł tytułem otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej do wysokości 596.297 zł.

§ 13

Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 278.222 zł do wysokości 549.715 zł.

§ 14

§ 18 ust. 2 wyżej cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie:
§ 18.2 Upowa nia si Burmistrza Miasta i Gminy Wrze nia do zaci ż ę ś ągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 16.961.032 zł.”

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Bożena Nowacka


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni


/-/
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

dochody:

- w dziale 600 – zwiększa się dochody o kwot 221.500 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- w dziale 700 zwiększa się dochody o kwotę 28.500 zł
1. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 27.000 zł
2. wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.500 zł
- w dziale 710 zwiększa się dochody o kwotę 22.400 zł tytułem
1. wpływów z różnych opłat w kwocie 400 zł
2. otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 22.000 zł
- w dziale 750 zwiększa się dochody o kwotę 110.000 zł z tytułu
1. wpływu pozostałych odsetek w kwocie 100.000 zł (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych)
2. wpływów z różnych dochodów w kwocie 10.000 zł
- w dziale 756 zwiększa się dochody o kwotę 10.500 zł
1. tytułem zwiększonych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10.000 zł
2. tytułem zwiększonych wpływów z podatku od posiadania psów w kwocie 500 zł
- w dziale 851 zwiększa się dochody o kwotę 9.040 zł tytułem otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- dziale 852 zwiększa się dochody o kwotę 36.882 zł
1. tytułem wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 19.300 zł
2. odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.500 zł
3. dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
4. wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 167 zł
- w dziale 900 zwiększa się dochody o kwotę 200 zł
1. tytułem wpływów z różnych dochodów w kwocie 200 zł wydatki:
- w dziale 600 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.403.500 zł
- w dziale 700 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 55.612 zł
- w dziale 750 zmniejsza się wydatki o kwotę 566.500 zł
1. w rozdziale 75011 zwiększa się grupę wynagrodzeń o kwotę 16.500 zł
2. w rozdziale 75023 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 310.000 zł i zwiększa się grupę wynagrodzeń o kwotę 240.000 zł
3. w rozdziale 75075 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25.000 zł i zmniejsza wydatki wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł
- w dziale 751 zwiększa się wydatki o kwotę 99 zł tytułem zwrotu dotacji do Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na wybory samorządowe w wyniku dokonanych korekt rozliczeń poniesionych wydatków
- w dziale 754 zwiększa się wydatki o kwotę 30.000 zł (zwiększa sie grupę wynagrodzeń w rozdziale 75416)
- w dziale 756 zwiększa się wydatki o kwotę 42.201 zł tytułem zwrotu do PFRON-u kwoty przyznanej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (w związku z utratą statusu zakładu pracy chronionej przez jednego z przedsiębiorców)
- w dziale 758 zmniejsza się wydatki o kwotę 278.222 zł (zmniejsza sie rezerwę ogólną budżetu)
- w dziale 801 zmniejsza si ę wydatki o kwotę 1 zł
1. zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 związane w wypłatą świadczeń z funduszu socjalnego dla emerytów o kwotę 1 zł
2. dokonuje się przesunięć w grupach wydatków
- w dziale 851 zwiększa się wydatki o kwotę 9.040 zł tytułem: otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej
1. zwiększa się grupę wynagrodzeń o kwotę 4.200 zł
2. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o0 kwotę 4.840 zł
- w dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 16.692 zł
1. w rozdziale 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 15.915 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej
2. zwiększa sie pozostałe wydatki bieżące o kwotę 777 zł
- w dziale 900 zwiększa się wydatki o kwotę 1.779.400 zł
1. w rozdziale 90001 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.616.000 zł
2. w rozdziale 90015 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 163.400 zł
- w dziale 921 zwiększa się wydatki o kwotę 5.900 zł
1. zwiększa się wydatki tytułem dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 900 zł
2. zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł
- w dziale 926 zwiększa się wydatki o kwotę 500 zł
1. w rozdziale 92601 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł, zmniejsza sie wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł
2. w rozdziale 92605 zwiększa się wydatki tytułem dotacji celowej na finansowanie kosztów zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zakresie organizacji sportowych imprez masowych


Projektodawca:


Tomasz Kałużny


Burmistrz Miasta i Gminy Września


/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.