BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462436
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr VI/2007

Protokół  nr VI/2007
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 12 kwietnia 2007 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września


VI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 14.00 otworzyła sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września, oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

Protokół z sesji nr V został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
4. Udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2006:
a) przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2006,
b) przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września za 2006 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2006 rok,
c) odczytanie Uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie: opinii o przedłożonym przez burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2006,
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w w sprawie absolutorium dla Burmistrz Miasta i Gminy Września.
d) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok
 i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
 2006 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok;
b) ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i Gminy Września;
c) nadania statutu Przedszkolu nr 1 „Słoneczko” we Wrześni;
d) nadania statutu Przedszkolu nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni;
e) nadania statutu Przedszkolu nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni;
f) nadania statutu Przedszkolu nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni;
g) podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania;
h) regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów;
i) wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie wyniki sportowe;
j) warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym finansowanych ze środków budżetu Miasta i Gminy Września;
k) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy;
l) zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kaliskiej;
ł) zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska;
m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej linii energetycznej 2x400 kV relacji Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Września;
n) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geod. 56/1, 75 i 53;
o) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz. 195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/361/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 r., ogłoszony w Dz.Urz. Woj.Wlkp. Nr 9, poz. 185 z 17.01,2006 r.;
p) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej
w Psarach Małych, działki nr ewid. 44/4, 43/8, 44/3;
q) zmiany Uchwały Nr XLV/316/98 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 1998 r.
o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej „Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne” we Wrześni;
r) zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r. ustalającej regulaminy korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych we Wrześni;
s) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej we Wrześni;
t) zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy
de minimis;
u) przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, stosowanych w budownictwie, z nieruchomości położonych na terenie gminy Września stanowiących własność osób fizycznych;
w) współdziałania z powiatem wrzesińskim;
x) uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych;
y) powiadomienia sekretarza Miasta i Gminy Września o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego;
z) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu;
ź) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu;
ż) zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
7. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
9. Zakończenie obrad.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o 2 projekty uchwał, które zostały omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Komunalno- Finansowej i Komisji Edukacji 11.04.2007 r. Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Wsi i Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej projekty te nie zostały przedstawione, ponieważ jeszcze ich nie było. Sam problem natomiast został omówiony po otrzymaniu odpowiedzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie przyznania bardzo korzystnych pożyczek na termomodernizację dwóch szkół: Gimnazjum nr 2 oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni. Aby móc skorzystać z tych pożyczek, musi być podjęta do końca kwietnia uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie, by nie stracić tej okazji jaką jest możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych na termomodernizację. Mowa jest tu o pożyczkach w wysokości odpowiednio 500.000 zł i 220.000 zł.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: z uwagi na wyczerpanie liter alfabetu, zaproponowała, aby wpisać je do porządku obrad odpowiednio: projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni” wpisać w pozycji ź/1, a projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni w pozycji ź/2.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni” oraz projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni”.

Pkt 3

Radny Maciej Baranowski: Wojewoda wezwał radnych do złożenia oświadczeń
o współpracowaniu bądź nie współpracowaniu w służbach bezpieczeństwa. Proszę radcę prawnego
o zapoznanie radnych, które druki, w które miejsce wysłać.

Radny Szymon Paciorkowski: W parku Dzieci Wrzesińskich, za terenami dyskontu spożywczego Biedronka, obok kościoła św. Ducha i obok parkingu przy miejscowej szkole podstawowej znajduje się duży pusty teren i w związku z tym zwracam się z zapytaniem czy w tym miejscu byłaby możliwość ustawienia kilku przenośnych toalet typu TOY–TOY. W parku nie ma toalet publicznych. W okresie letnim, czyli okresie natężonych wizyt w parku czy, też mszy świętych, toalety te byłyby przydatne.

Radny Sylwester Jałoszyński zapytał: W jakim stopniu są zaawansowane prace związane z przejęciem od Agencji Nieruchomości Rolnych budynku w Chwalibogowie z przeznaczeniem na remizę strażacką.
Zapytał również o sprawę budowy obwodnicy wrzesińskiej łączącej Gniezno w kierunku Wrocławia. Temat obwodnicy był poruszany na zebraniach rad sołeckich w Osowie, Obłaczkowie, Chwalibogowie, Sokołowie, Gulczewie. Na każdym z tych zebrań podkreślano niebezpieczeństwo tejże drogi i ruchu panującego na niej. Na jakim etapie są prace związane z budową tej obwodnicy?
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: W ostatnich miesiącach na terenie naszej gminy odbyły się zebrania wiejskie, podczas których miały miejsce wybory sołtysów oraz rad sołeckich. Jedną z osób, która przez długie lata zajmowała się rządzeniem w dwóch sołectwach: Psary Małe i Przyborki jest sołtys, nestor polskich sołtysów. Jeszcze parę miesięcy temu najstarszy sołtys w Polsce, a obecny na sali Pan Czesław Niesuchorski. Myślę, że byłaby to dobra okazja aby na dzisiejszej sesji podziękować Panu Czesławowi za ponad 50–letnią pracę na rzecz społeczności wiejskiej.

W tym momencie burmistrz Tomasz Kałużny wręczył Panu Czesławowi Niesuchorskiemu wiązankę kwiatów oraz list gratulacyjny.

Pan Czesław Niesuchorski: Dziękując Wysokiej Radzie i Panu Burmistrzowi za zaproszenie życzę Szanownym Państwu, abyście doczekali tych „młodych” lat co ja, z wyjątkiem wojny, czasu głodu i chłodu.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września podziękował za życzenia. Podziękował starym sołtysom za pracę a nowo wybranym życzył udanej, pożytecznej współpracy na terenie sołectw oraz z Urzędem Miasta i Gminy we Wrześni.

Radny Mirosław Chudy zapytał jak wygląda sprawa budowy windy w ratuszu. Przygotowywany projekt zapewni osobom niepełnosprawnym dostęp do Biura Rady oraz Straży Miejskiej. Czy w przyszłości rozpatrywana jest możliwość budowy windy, która zapewni dostęp do wszystkich kondygnacji ratusza? Czy przewidywane jest w ratuszu zatrudnienie osób niepełnosprawnych?

Radny Józef Jesiołowski zapytał w jaki sposób rozwiązany jest problem wywozu śmieci z terenów wiejskich oraz o budowę chodników przy drogach wyjazdowych z Wrześni. Szczególnie chodzi o drogę w Przyborkach – wyjazd w kierunku Poznania.

Pkt 4

a)
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Września za rok 2006 (załącznik nr 3).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września przedstawił wykonanie budżetu za rok 2006.

b)
Bolesław Święciochowski przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił opinię o wykonaniu budżetu miasta i gminy Września za 2006 r. (załącznik nr 4) oraz wniosek komisji rewizyjnej
o udzielenie absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Września za 2006 rok (załącznik nr 5).

c)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września odczytała:
uchwałę nr 16/17/0954/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym w dniu
14 marca 2007 r. sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2006 (załącznik nr 6).
uchwałę nr 7/17/0955/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z tytułu wykonania budżetu za rok 2006 (załącznik nr 7).

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni otworzyła dyskusję w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok i udzielenia burmistrzowi Miasta
i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.

Bolesław Święciochowski, przewodniczący komisji rewizyjnej: RIO odniosło się do efektu naszej pracy jaką zawarliśmy w opinii i uchwale komisji rewizyjnej po zakończeniu naszych prac, mających na celu ocenę wykonania budżetu za 2006 rok. Dokonując naszych prac kontrolnych braliśmy pod uwagę, jako przewodnik, sprawozdanie z wykonania budżetu. Sprawozdanie to ukazało nam wykaz najważniejszych pozycji budżetowych i stopień ich realizacji. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji rewizyjnej korzystając z obecności pracowników urzędu w osobach zastępcy burmistrza i pani skarbnik postawili cały szereg pytań zmierzających do wyjaśnienia poszczególnych, budzących zainteresowanie, czy też zaniepokojenie pozycji. Poprosiliśmy o udzielenie odpowiedzi na to, dlaczego takie pozycje nie są wykonane w 100%, czy jest jakaś odmiana w stosunku do planowanych zaniżeń. W przypadku nieuzyskania odpowiedzi na miejscu, postanowiono, że na kolejnym posiedzeniu odpowiedź zostanie udzielona. Tak też się stało. Poza tym każdy z członków komisji miał możność dostarczenia pytań burmistrzowi. Uzyskaliśmy na nie odpowiedzi na kolejnym posiedzeniu - 26 marca. Działaliśmy w ten sposób, aby móc znaleźć wyjaśnienie co do liczb, ale również w jaki sposób był realizowany budżet. Stąd też, możemy powiedzieć, że na podstawie posiadanej przez nas wiedzy, wiemy jak podejść do tego zagadnienia i dokonać oceny wykonania budżetu. Chciałbym podkreślić, że nie dokonywaliśmy faktycznie oceny sprawozdania jak to nam się „wytyka” w opinii RIO, ale traktowaliśmy je jako materiał, który nam wskazywał kolejność i podawał nam poszczególne dane. Istotnie, nie dokonywaliśmy jakichś dalszych czynności kontrolnych, jak to jest wyrażone w opinii RIO i biorąc to pod uwagę uważamy, że naszą pracę wykonywaliśmy tak jak potrafiliśmy. Zrobiliśmy pozytywną robotę. Wynika to również ze stwierdzenia składu orzekającego RIO, który stwierdził, że wniosek został jedynie nienależycie uzasadniony. Stąd też te uwagi można potraktować jako uwagi o charakterze formalnym. Weźmiemy je na pewno w przyszłości pod uwagę, by spełnić wszystkie wymogi stawiane przed komisją rewizyjną, by pod względem rzeczowym i formalnym ten wniosek w przyszłości był dobry. Poza tym może jedynie sformułowania, których powinniśmy użyć zgodnie z różnymi zaleceniami, użyte będą w przyszłości. Będziemy starali się zwracać uwagę na te ścisłe określenia, żeby nie stanowiły one punktu zaczepienia krytycznego. Wyjaśnienia, które staram się tu Państwu przedstawić, mam nadzieję, że na tyle potwierdzą rezultaty naszej pracy, tym bardziej, że przystępowaliśmy do nich od razu na początku nowej kadencji, ale nie zupełnie z marszu, bo były one poprzedzone możliwościami instruktażowymi, które uzyskaliśmy na szkoleniu w Poznaniu i dwukrotnie we Wrześni. Przy okazji chciałbym również podziękować członkom komisji rewizyjnej za bardzo duży wkład pracy, bo zarówno pierwsze jak i drugie posiedzenie komisji obfitowało w cały szereg zapytań. Każdy z członków komisji z różnym natężeniem zabierał głos, zadając pytania czy kierując własne uwagi.

Radny Piotr Maciejewski: Jako członek komisji rewizyjnej chciałem złożyć oświadczenie, że nieprawdą jest, że badaliśmy wyłącznie sprawozdanie. To było podłoże do naszych działań. Natomiast niefortunny jest zapis w sformułowaniu wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tylko opieraliśmy się na sprawozdaniu przedłożonym wszystkim radnym przez pana burmistrza, natomiast nasze działania badające odnosiły się nie tylko do materiału pisanego, podobnie sprawozdania, tylko we wszystkich wątpliwych sytuacjach zwracaliśmy się z zapytaniami w formie pisemnej i ustnej, na które otrzymaliśmy jako członkowie komisji rewizyjnej w pełni na piśmie bądź ustnie właściwe wyjaśnienia, uzasadnienia co do celowości wydatków. Reasumując, pragnę oświadczyć, że komisja rewizyjna w sposób prawidłowy dokonała oceny wykonania budżetu za 2006 rok. Natomiast jeśli chodzi o napisanie wniosku, następnym razem postaramy się tak to zrobić, żeby merytorycznie nie było tego typu zastrzeżeń. Wysokiej Radzie pragnę zwrócić uwagę, że co do zasadności naszych prac cieszy mnie sprawozdanie pierwsze Regionalnej Izby Obrachunkowej, która potwierdza naszą pracę i stwierdzenie, że nie ma żadnych zastrzeżeń, natomiast przepraszamy, że taka wątpliwość zaistniała.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zamknęła dyskusję.

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/61/07 w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok (załącznik nr 8).

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Gratulujemy i dziękujemy jednocześnie panu burmistrzowi oraz służbom gminnym za tak sprawne prowadzenie budżetu,
a efekty widzimy. Września się rozwija i mam nadzieję, że swoją pracą też przyczyniamy się do tego.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września podziękował za pozytywną ocenę.
Będę się starał, żeby w przyszłym roku udało się takim samym stosunkiem głosów uzyskać absolutorium.

Pkt 5
a) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/62/07 w sprawie: zatwierdzenia rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok (załącznik nr 9).

b) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/63/07 w sprawie: ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Września (załącznik nr 10).

c) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/64/07 w sprawie: nadania statutu Przedszkolu nr 1 „Słoneczko” we Wrześni (załącznik nr 11).

d) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/65/07 w sprawie: nadania statutu Przedszkolu nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni (załącznik nr 12).

e) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/66/07 w sprawie: nadania statutu Przedszkolu nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni (załącznik nr 13)


f) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/67/07 w sprawie: nadania statutu Przedszkolu nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni (załącznik nr 14).

g) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/68/07 w sprawie: podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania (załącznik nr 15).

h) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/69/07 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (załącznik nr 16).

i) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/70/07 w sprawie: wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie wyniki sportowe (załącznik nr 17).

j) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/71/07 w sprawie: warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym finansowanych ze środków budżetu Miasta i Gminy Września (załącznik nr 18).

k) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/72/07 w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy (załącznik 19).

l) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/73/07 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kaliskiej (załącznik 20).

ł) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/74/07 w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ulicy Szosa Witkowska (załącznik nr 21)

m) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/75/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej linii energetycznej 2x400 kV relacji Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Września (załącznik nr 22).

n) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/76/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geod. 56/1, 75 i 53 (załącznik nr 23)

o) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/77/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz. 195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/361/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 r., ogłoszony w Dz.Urz. Woj.Wlkp. Nr 9, poz. 185 z 17.01.2006 r (załącznik nr 24).

p) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/78/07 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, działki nr ewid. 44/4, 43/8, 44/3 (załącznik nr 25)

q) Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: W podstawie prawnej niniejszego projektu w pierwszym i drugim nawiasie proszę o dopisanie po słowach tekst jednolity „Dz.U.” oraz zmianę zastosowanego skrótu dn. na „dnia”.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/79/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/316/98 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 1998 r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej „Wrzesińskie Obiekty Sportowo–Rekreacyjne” we Wrześni (załącznik nr 26).

r) Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: W podstawie prawnej niniejszego projektu w pierwszym nawiasie proszę zmienić zapis „Dz.U 108 poz. 909” na „Dz.U. Nr 108, poz.909” oraz w drugim nawiasie o dopisanie na początku słów „tekst jednolity”.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/80/07 w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r. ustalającej regulaminy korzystania z obiektów sportowo–rekreacyjnych we Wrześni (załącznik nr 27).

s) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/81/07 w sprawie: zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej we Wrześni (załącznik nr 28).

t) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/82/07 w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis (załącznik nr 29).

u) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/83/07 w sprawie: przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, stosowanych w budownictwie, z nieruchomości położonych na terenie gminy Września stanowiących własność osób fizycznych (załącznik nr 30).

w) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/84/07 w sprawie: współdziałania z powiatem wrzesińskim (załącznik nr 31).

x) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/85/07 w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych (załącznik nr 32).

y) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/86/07 w sprawie: powiadomienia sekretarza Miasta i Gminy Września o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego (załącznik nr 33).

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września powiedział, że jest to dobry moment, aby radca prawny udzielił odpowiedzi radnemu Maciejowi Baranowskiemu na zadane pytanie dotyczące składania oświadczeń majątkowych.

Hubert Świątkowski, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni: Państwo składacie oświadczenia lustracyjne na podstawie ustawy z 18 października 2006 r. Odpowiedni organ wzywa Państwa do złożenia takiego oświadczenia. Od momentu otrzymania tego wezwania biegnie termin miesięczny na złożenie takiego oświadczenia. W Państwa przypadku takie oświadczenie składacie wojewodzie. Z obowiązku tego są zwolnione osoby, które urodziły się po 1 sierpnia 1972 roku.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Do kogo i czy jesteśmy zobowiązani złożyć oświadczenie o złożeniu oświadczenia?

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września: W piśmie powiadamiającym Państwa o złożeniu oświadczenia lustracyjnego podana jest strona internetowa WUW, z której należy pobrać druki oświadczenia. Na stronie są dwa załączniki. Załącznik nr 1 dotyczy złożenia oświadczenia czy się było lub nie tajnym współpracownikiem. Natomiast załącznik nr 2 mówi o powiadomieniu, że oświadczenie lustracyjne zostało złożone w innym podmiocie. Jeżeli osoba musi złożyć oświadczenie dwukrotnie, to w jednym składa oświadczenie, a w drugim powiadomienie, że oświadczenie lustracyjne zostało złożone w innym miejscu.

Hubert Świątkowski, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że jeżeli ktoś złoży te dwa załączniki to nie będzie to błąd powodujący ujemne konsekwencje prawne.

Radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał: Czy oświadczenia lustracyjne należy składać za potwierdzeniem odbioru? Czyli to potwierdzenie musi do nas wrócić.

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września odpowiedział, że tak. Niepowiadomienie nie skutkuje jeszcze niczym. Ta osoba, która jest zobowiązana do powiadomienia w art. 4 ustawy lustracyjnej, czyli pracodawca, rada, wojewoda i inne organy tam wymienione nie mają konsekwencji jeżeli nie powiadomią w terminie jednego miesiąca. Termin miesięczny liczy się od dnia doręczenia.

Hubert Świątkowski, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni powiedział, że dobrze mieć dowód tego, że dopełniło się tego terminu.

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września powiedział, że oświadczenie w terminie miesiąca powinno trafić do wojewody. Zwrócił się z prośbą do radnych, aby dwa czy też trzy dni przed upływem terminu wysłali oświadczenie do wojewody.
Powiedział również, że do 30 kwietnia radni mają obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe za rok 2006.

Radny Maciej Baranowski: Jeżeli radny nie składał w innym miejscu oświadczenia, to załącznik nr 2 go nie dotyczy. W załączniku nr 1 są dwie części A i B, czyli jeżeli nie pracował i nie pełnił żadnej funkcji, to nie wypełnia tego. Wypełnia tylko część A. Tam dwukrotnie jest to samo.

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września odpowiedział, że w pierwszej części mowa jest o niepracowaniu, niepełnieniu służby w organach bezpieczeństwa państwa, a w drugiej o pracowaniu, pełnieniu służby w organach bezpieczeństwa państwa.

Radna Teresa Piskorż zapytała: Komu sekretarz składa oświadczenie lustracyjne?

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni odpowiedziała, że sekretarz składa swoje oświadczenie lustracyjne na ręce przewodniczącej Rady Miejskiej.

Radna Teresa Piskorż: Chciałabym wreszcie zakończyć tę sprawę. Media wielokrotnie się na ten temat rozpisywały. Ja mam ciągle zapytania w tej sprawie. Jak zostanie już to oświadczenie złożone, żeby podłączyć je pod list, który wszyscy otrzymaliśmy i zakończyć tę sprawę. Chciałabym żeby było to załatwione tak jak powinno.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Nie wiem czy jest taka możliwość prawna. Czy coś takiego możemy zrobić? Czy to oświadczenie można upubliczni?

Hubert Świątkowski, radca prawny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni: Można to upublicznić na wniosek osoby składającej. Jeżeli osoba taka, czyli w tym przypadku pan sekretarz wyrazi zgodę, to można to upublicznić.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Zajmiemy się tą kwestią później.

Radny Piotr Maciejewski: Ja nadal nie rozumiem tej sprawy, dlatego że pan sekretarz złożył wobec Rady oświadczenie ustne. Ja to przyjmuję jako wiążące. Natomiast czy współpracował czy nie, to nie my to rozstrzygniemy. W związku z powyższym przymuszanie sekretarza, aby wyrażał zgodę na to, żeby to publikować, to nie bardzo jest zrozumiałe. Uważam, że to oświadczenie, które złożył wobec radnych powinniśmy traktować jak oświadczenie, które złożył. Dla mnie jest osobą poważną, publiczną, złożył wobec Rady Miejskiej oświadczenie, że nie współpracował i do czasu rozstrzygnięć formalno–prawnych innych decyzji Rada moim zdaniem nie powinna podejmować.

Radna Teresa Piskorż: To nie ja od siebie mam takie pytania, ja mam takie zapytania od moich wyborców i je tu przedstawiam.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Myślę, że wrócimy do tej kwestii.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/87/07 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu (załącznik nr 34).

ź) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/88/07 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu (załącznik nr 35).

ź/1) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/89/07 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni” (załącznik nr 36).

ź/2) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/90/07 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni” (załącznik nr 37).

ż) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr VI/91/07 w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 (załącznik nr 38).

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni ogłosiła 15 minut przerwy.

Po przerwie.

Pkt 6
Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni: Informacja o złożonych w Biurze Rady sprawozdaniach: z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych za rok 2006 oraz z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Informacja dotycząca składania ankiet do biuletynu „Wieści z Ratusza”. Przypomnę, że deklarowaliśmy chęć udzielenia naszym wyborcom informacji na nasz temat, nasze spojrzenie na sprawowanie funkcji. Niewiele tych ankiet wpłynęło. Proszę, aby je złożyć.
 
Informacja o złożeniu do końca kwietnia oświadczeń majątkowych

Protest rady sołeckiej wsi Grzybowo w sprawie budowy wielkoprzemysłowej fermy trzody chlewnej we wsi Sobiesiernie.

Pismo przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie wspólnych dyżurów radnych powiatowych z radnymi miejskimi.

Grzegorz Kaźmierczak, przewodniczący Rady Powiatu: Myślę, że moja prośba jest prosta i zrozumiała. Względy praktyczne i racjonalne stanęły u podstaw mojej prośby, żebyśmy wspólnie z Państwem pełnili dyżury radnych w budynku ratusza. Jest to punkt centralny w przeciwieństwie do budynku starostwa. Z tego co ja się orientuję, pomieszczenia gdzie się pełni dyżury są specjalnie przystosowane. Jest łatwiejszy dostęp niż w starostwie, gdzie panie pracujące o godz. 15.00 zamykają drzwi. Myślę, że wspólne dyżury polepszą komunikację pomiędzy radnymi miejskimi a powiatowymi.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Myślę, że nie mamy nic przeciw i wyrażamy zgodę na pełnienie wspólnych dyżurów.

Radny Stanisław Dominiczak: Będziemy szczęśliwi, że radni powiatowi też wysłuchają wszelkich utyskiwań na temat dróg powiatowych.

Radny Szymon Paciorkowski zwrócił uwagę, że jest to kolejny punkt do wywołania dyskusji o treści i zasadach dyżurowania radnych. Wspominając mój dyżur pod koniec marca stwierdzam, że zainteresowanie wciąż jest minimalne, by nie powiedzieć zerowe. Zachęcam do dyskusji o sposobach promocji, o sposobach rozreklamowania, żeby sprawy, z którymi mieszkańcy chcą przyjść były załatwiane na dyżurach radnych.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Mam dyżur co środę i nie pamiętam takiego dyżuru, żeby nikogo nie było. Wrócimy do tematu rozpropagowania informacji na temat dyżurów.

Pismo Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia – apel o poparcie inicjatywy zmiany konstytucji, dotyczące zapisu o ochronie życia poczętego.

Na sali jest pan Stanisław Tomczak, który prosił o zabranie głosu. Jeżeli Państwo pozwolą, to udzielimy takiego głosu. Pan Tomczak chce przekazać informacje na temat swoich problemów mieszkaniowych.

Rada wyraziła zgodę na udzielenie głosu Panu Stanisławowi Tomczakowi.

Pan Stanisław Tomczak: Szanowni Państwo radni. Mieszkam w mieszkaniu kolejowym, usytuowane jest ono na poddaszu. Stawka za metr kwadratowy wynosi od 1 maja 2,80 zł. Ta stawka jest taka sama jak u lokatorów tego budynku na parterze. Ja czuję się pokrzywdzony, ponieważ moje stropy nie są ocieplone, ściany skośne w 99 %. jak można taką stawkę płacić. Odwoływałem się do władz PKP w Poznaniu, oni przysyłają mi negatywne odpowiedzi, ponieważ twierdzą, że taką stawkę czynszową uchwaliła Rada Miejska we Wrześni. Mam pytanie do wszystkich radnych, czy jest to prawdą? A jeśli jest prawdą, to jak można uchwalić taką stawkę jak nikt z radnych nie był u mnie w domu. A jeśli nie uchwaliła Rada Miejska, to proszę całą Radę Miejską i Pana Burmistrza, aby odpowiednie pismo skierować do pana Romana Biniszkiewicza dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomości w Poznaniu.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Jeżeli budynek nie znajduje się w zasobach komunalnych, to gmina nie ma prawa ani możliwości ustalania stawek czynszowych.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: uważam, że taka formuła korespondowania z urzędem na sesjach Rady Miejskiej nie jest specjalnie trafną. Są dziesiątki metod porozumiewania się z urzędem jako instytucją. To nie są nasze zasoby, tylko PKP. Każdy radny czy Rada Miejska nie jest najlepszym miejscem do konsultowania czy analizowania tej sprawy. Ani nikt z Państwa, ani ja nie posiadamy takiej wiedzy, żeby odpowiedzieć na te pytania. Jedynie co mogę powiedzieć, że nie jest to zasób gminny. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia uzyska Pan albo na piśmie albo w rozmowie z pracownikiem urzędu miasta i gminy, który tymi sprawami się zajmuje czyli z panią Aliną Rataj.

Pkt 7
Informacja burmistrza miasta i gminy Września: Informacja z prac wydziałów UMiG Września w okresie międzysesyjnym - załącznik nr 39.
Sprawa protestów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy trzody chlewnej w miejscowości Sobiesiernie 38. Zgodnie z polskim prawem w przypadku zamiaru budowy tego rodzaju fermy trzody chlewnej, w której ma być hodowane więcej niż 200 sztuk potrzebna jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Problem polskiego prawodawstwa jest taki, że w odróżnieniu od całej Unii Europejskiej nie mamy uchwalonej przez polski parlament ustawy tzw. „odorowej”, czyli o uciążliwości zapachów. Można się domyślać, że mieszkanie w pobliżu, gdzie hoduje się 3 tys. świń, a takie zamierzenie jest w tym projekcie, może budzić pewne złe skojarzenia co do zapachu i stąd też jest wymóg decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Taką decyzję wydaje urząd miasta i gminy na wniosek inwestora. W tym przypadku potrzebna jest pozytywna opinia dwóch instytucji, a mianowicie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu i wojewody wielkopolskiego. Obie te instytucje wydały pozytywną opinie w tej sprawie. W związku z tym, że mieszkańcy zgłosili protesty postanowiliśmy zastosować w tym przypadku dopuszczalny w KPA oraz wynikający z prawa o ochronie środowiska przepis, który zezwala na przeprowadzenie otwartej rozprawy administracyjnej. W „Wieściach z Ratusza” z 1 kwietnia ukazało sie ogłoszenie, że 24 kwietnia 2007 r. o godz. 11. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni odbędzie się otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna. Na rozprawę administracyjną wezwany będzie inwestor, przedstawiciel Biura Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska „CODEX”, które sporządzało raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wezwanie do wzięcia udziału w rozprawie otrzyma również przedstawiciel wojewody wielkopolskiego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, Wydział Inwestycyjno–Komunalny, Referat Komunalny, pokój nr 13. Myślę, że ta rozprawa w dużej mierze zdecyduje o rozstrzygnięciu tej sprawy.
Kilka dni temu podpisaliśmy umowę notarialną ze zwycięzcą przetargu na 3,5 ha gruntu położonego przy drodze na Słupcę, przy Gimnazjum nr 2. Nabywcą, a właściwie użytkownikiem, dla którego nabyła firma ten teren jest firma amerykańska Wheelabrator Group. Firma ta rozesłała do wszystkich mediów lokalnych i wielkopolskich, a także przekazała na moje ręce informację prasową, która ukaże się w najbliższych dniach (załącznik nr 40).
Gmina Września uzyskała ze sprzedaży tych gruntów kwotę ponad 1 mln. zł
16 maja zostanie wmurowany kamień węgielny pod budowę fabryki.

Radny Mirosław Chudy: W związku z tym, co przed chwilą powiedział pan burmistrz mam pytanie odnośnie wpływu tej fabryki na otoczenie. Na poprzedniej sesji podjęliśmy uchwałę o sprzedaży gruntów w tym rejonie z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Budowa fabryki może ruszyć w momencie uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Jednym z elementów, najważniejszych przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na budowę jest wykonanie operatu wpływu na środowisko i uzyskanie pozytywnej opinii co do lokalizacji tej inwestycji na danej działce. Taka procedura będzie przeprowadzana przez inwestora i bez spełnienia polskich norm decyzja badania wpływu na środowisko nie zostanie przez niego uzyskana.

Pkt 8
Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Pierwsze pytanie zadane przez radnego Macieja Baranowskiego zostało w trakcie sesji wyjaśnione.
Odpowiadając na pytanie radnego Szymona Paciorkowskiego dotyczące ustawienia toalet w parku im. Dzieci Wrzesińskich w okresie letnim. Należy rozdzielić trzy sprawy. Jeżeli chodzi o uczestników mszy świętych, tak przynajmniej jest w parafii farnej i św. Królowej Jadwigi, kościół udostępnia wiernym toalety. Tu powinno być podobnie. Jednak jest to pewien obowiązek, może nieformalny zapewnienia dostępu do toalet przez parafię. Zupełnie bym się nie zgodził z tym żeby w okresie letnim te toalety stały przy kościele. Myślę, że liczba uczestników tych nabożeństw jest zbliżona.
Jeżeli chodzi o sam park, i zasadność tam istnienia toalet, to rzeczywiście taka okoliczność istnieje. Podczas imprez masowych organizator, najczęściej Wrzesiński Ośrodek Kultury, musi toalety zapewnić. Takie toalety są dostarczane podczas trwania imprez dwu-trzydniowych w odpowiedniej liczbie. Są to najczęściej urządzenia przenośne typu TOY-TOY. Ma to uzasadnienie jeżeli impreza trwa dwa, trzy dni. Te nieczystości od razu są usuwane. Wydaje mi się, że ustawienie toalety na stałe nie sprzyjałoby higienie tego miejsca. Wczoraj z burmistrzem Maciejewskim byliśmy na terenie amfiteatru w związku z pracami jakie tam się toczą. Są tam toalety, ale dla obsługi sceny. Toalety nie są podłączone do kanalizacji. Jest tam szambo. W najbliższych tygodniach postaram się podejść do tego problemu, w ten sposób, żeby powstała tam toaleta, która może nie 24 godz. na dobę będzie czynna, ale w pewnych przypadkach, kiedy jest to potrzebne, żeby była czynna. Dodam, że w tym roku w okresie czerwca, lipca i sierpnia w każdą niedzielę o godz. 17.00 będą odbywały się letnie koncerty muzyki trochę innej niż pop czy rock. Będzie to 12 koncertów, na które wszystkich serdecznie zapraszam.
Jeżeli chodzi o pytanie zadane przez radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dotyczące przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych budynku na remizę strażacką w miejscowości Chwalibogowo informuję, że kilka miesięcy temu wystąpiliśmy z prośbą o przekazanie tego obiektu gminie. Jest to budynek, w którym kiedyś była remiza strażacka. Na dzisiaj te odpowiedzi są wymijające. Szczegółową informację na ten temat przygotuje Wydział Inwestycyjno–Komunalny. Jeżeli chodzi o sprawę o obwodnicy północ– południe. Toczy się proces, który będzie trwał, myślę, że do końca tego roku. Proszę o przedstawienie szczegółowych informacji burmistrza Maciejewskiego.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Jest uzgodniona koncepcja, prowadzenia tej obwodnicy, jest wydana decyzja środowiskowa dla tej inwestycji. Kolejnym etapem będzie wykonanie projektu. W tej chwili jest on pewnie we wstępnej fazie realizacji, podziały, wykupy i budowa. Myślę, że w perspektywie dwóch, trzech lat będzie można rozmawiać o realności tego zadania.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września, odpowiadając na pytanie radnego Mirosława Chudego dotyczące windy. Na początku kadencji przystąpiliśmy do prac zmierzających do powstania windy obsługującej wszystkie kondygnacje ratusza od strony podwórza. Liczyliśmy na to, ze istnieje możliwość skorzystania ze środków PFRON, ale okazało się, że na ten cel środków nie otrzymamy. Prace, które zmierzają do tego, żeby uzgodnić projekt trwają, ponieważ obiekt ratusza jest w rejestrze zabytków, wszystko musi być uzgodnione z konserwatorem zabytków. Wymyśliliśmy w tej chwili takie rozwiązanie, które umożliwi osobom niepełnosprawnym skorzystanie w budynku z możliwości załatwienia spraw urzędowych. Takim rozwiązaniem jest pomysł, aby wykorzystać fakt przebudowy w budynku, co nie wymaga już zgody konserwatora zabytków i wykorzystać to, że jedno z wejść do ratusza jest na poziomie gruntu. Jest to wejście do Biura Rady Miejskiej i straży miejskiej. Tam jest kilka stopni, które trzeba pokonać. Mamy wykonany projekt i dzisiaj albo jutro będzie ogłoszony przetarg na wykonanie windy, która będzie umożliwiała zjechanie wózkiem z poziomu ulicy na poziom, gdzie mieści się Biuro Rady Miejskiej i straż miejska. Będzie można skontaktować się ze strażą miejską oraz w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku zechce załatwić jakąś sprawę to będzie mogła poprosić urzędnika o pomoc w załatwieniu danej sprawy. Zdaje się, że ta inwestycja będzie kosztowała kilkadziesiąt tysięcy złotych. Winda ta wymaga wszelkich atestów, będzie trzeba wykonać wiele spraw związanych z przebudową. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych paru miesięcy winda tam zadziała. Natomiast jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne pracujące w ratuszu, to w tej chwili mamy zatrudnionych 7 osób. Wszystkie osoby pracują w ramach programu „Niepełnosprawni w służbie publicznej”, na który to program otrzymaliśmy środki zewnętrzne. Osoby te pracują w pomieszczeniu przylegającym do straży miejskiej. Zajmują się monitoringiem oraz obsługą strefy parkowania. Jeśli chodzi o koszt windy, która obsługiwałaby wszystkie kondygnacje ratusza i zamontowana byłaby od strony parkingu, to kwota ta wynosi na dzisiaj kilkuset tysięcy do miliona złotych.

Radny Mirosław Chudy: Chodziło mi o jasną odpowiedź czy zamontowanie tej windy na dół to jest koniec udostępniania ratusza? Chciałbym, abyśmy środowisko osób niepełnosprawnych przestali traktować tylko jako petentów. Chodzi o to, żeby udostępnić cały ratusz i poszerzyć grono osób niepełnosprawnych nie tylko jako petentów. Jeśli chodzi o finanse przewidziane na budowę windy, to nie dalej jak wczoraj przegłosowaliśmy dodatkowe środki, w niebagatelnej kwocie, na fontannę i jak widać nietrudno znaleźć pieniążki, nawet niemałe. Moje pytanie dotyczy tego, że wśród radnych panuje przekonanie, że winda jest niekonieczna, gdyż związana jest z funkcjonowaniem jednego radnego. Ja chciałbym odwieść ludzi od myślenia, że moje działanie związane z budową windy dotyczy tylko funkcjonowania jednego radnego. Według mnie panowie strażnicy miejscy mogą mnie nosić do końca kadencji i dłużej, jeśli państwo pozwolą, ale jeśli pan burmistrz chciałby zatrudnić osoby niepełnosprawne we wszystkich biurach, w ilości większej niż do tej pory, to nie wiem czy strażnicy miejscy nosiliby wszystkich.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Jest to temat dość drażliwy do dyskusji, ale odpowiem, gdyż staram się nie unikać drażliwych tematów. Po pierwsze wydaje mi się, jestem pewny, że kiedykolwiek ogłaszając jakikolwiek angaż zatrudniamy wyłącznie na zasadzie ogłoszeń zamieszczanych w prasie, zresztą mamy taki obowiązek. Nigdy nie było zastrzeżeń, ani nawet przypadku, abyśmy w jakikolwiek sposób zastrzegali, że osoba, która ma pracować w ratuszu nie ma być osobą niepełnosprawną. Jest to zarzut zupełnie nieprawdziwy i chybiony. Nigdy nie wystąpił taki przypadek. Jeśli chodzi o osoby, które pracują w tej chwili w ratuszu, te siedem osób niepełnosprawnych, to sądzę, że procent tych osób na sto jest odpowiedni i są to proporcje nie odbiegające od powszechnie występujących w społeczeństwie. Nie zgadzałbym się z zarzutem, że jest ich mało. Wiem, że trudno mi będzie znaleźć poparcie radnych, że ze strony osób niepełnosprawnych zarzut czy argumentacja, że znalazły się pieniądze na fontannę, a nie znalazły się na windę jest chwytem dosyć łatwym i mamy z nim do czynienia bardzo często, gdy mówimy na przykład, że tyle jest dzieci, które nie jedzą śniadania dlatego nie powinniśmy budować kolejnego placu zabaw, kolejnej fontanny, nie wykładać rynku granitem tylko wyłożyć kostką. Uważam, że właśnie dlatego, że to mówi radny, który się porusza na wózku, uważam, że nie powinien używać takich argumentów, że coś za coś.

Radny Mirosław Chudy: Nie stawiałem zarzutu, że przyjmowanie na posadę do urzędu ogranicza się tylko do osób sprawnych, nic takiego nie powiedziałem. Jeśli chodzi o pieniążki, które znalazły się ją tylko wskazuję, że jesteśmy w stanie wygospodarować i tłumaczenie, że to za duży koszt nie jest uzasadnione.

Radny Jan Nowak: Proszę Państwa, mam do czynienia z tego typu urządzeniami, wiem, że aż tak ogromny koszt wind nie jest. Może u mnie dlatego tak jest, że jest to zbiorowa kombinacja ośmiu wind z wszystkimi urządzeniami łącznie z drzwiami wejściowymi, mieszczą się w granicach 100 tysięcy złotych. Gdybyśmy się rozejrzeli bardziej szczegółowo wokół tego zagadnienia, to są rozwiązania kabin windowych na podnośnikach słupowych, hydraulicznych, gdzie nie potrzeba jest w ogóle szybu, gdzie się nie szpeci elewacji. Ja pozwolę sobie, jako że zajmuję się budową, w ciągu dwóch miesięcy zbadać ten problem i poinformować burmistrza, gdyż wydaje mi się, że koszt o którym mowa jest za duży i może warto poszukać innych rozwiązań.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: To nie jest tak, że nic się w tej sprawie nie dzieje, przeprowadziliśmy analizy i to w sposób projektowy, mamy wyliczenia firm, których było kilka, które zajmują się budową tego typu wind, bo mówimy tu oczywiście o windzie na zewnątrz, nie wyobrażam sobie burzenia fragmentu ratusza, aby wybudować szyb, bo byłoby to w ogóle nie „do przejścia” przez konserwatora. Mówimy właśnie o takiej windzie słupowej, zewnętrznej i mamy oferty kilku firm co do wartości całej tej inwestycji. Jeśli znajdzie się firma, która zrobi to za 100 tysięcy, to się bardzo będziemy cieszyli, ale przykład tej mikro windy, która powstaje w Straży Miejskiej – jutro jest przetarg i dowiemy się jaki jest jej koszt.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Myślę, że nie ma potrzeby tu argumentować, najważniejsza kwestia jest czy ostatecznie myśli Pan Burmistrz, że powstanie ta winda zewnętrzna. Czy docelowa, ostateczna inwestycja na rzecz udostępnienia ratusza powstanie. Prosiłabym o odpowiedź na to pytanie.

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Myślę, że na chwilę obecną wykonanie tej windy w jakiś sposób rozwiąże problem, będzie na pewno lepiej niż jest dziś, bo dziś nie ma żadnego zjazdu. W tej chwili będzie ten zjazd do Straży Miejskiej i osoba poruszająca sie na wózku będzie mogła w bezpiecznym, suchym, ogrzewanym miejscu poprosić o przybycie pracownika i swoją sprawę załatwić. Natomiast myślę, że tematu nie odkładamy, będziemy uważnie śledzić możliwości zasilania zewnętrznymi pieniędzmi takiego działania, przede wszystkim trzeba będzie jeszcze raz sprawdzić techniczne możliwości zrealizowania takiego urządzenia i jeżeli trafi się moment, gdzie coś się w sytuacji zmieni, przede wszystkim jeśli chodzi o zewnętrzne środki, to na pewno z niej skorzystamy i takie urządzenie wybudujemy.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni: Dziękuję bardzo.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Chciałbym jeszcze kontynuować odpowiadając na pytanie radnego Jesiołowskiego dotyczące wywozu nieczystości z terenów wiejskich. Mają tu miejsce takie same zasady, jakie obowiązują na terenach miejskich. Są firmy obsługujące także tereny poza miastem. Działają na takich samych zasadach. W każdej chwili możemy skontrolować zgodnie z regulaminem posiadanie bądź nie umowy z firmą wywożąca śmieci na terenie całego miasta i gminy.
Jeśli chodzi o drugie pytanie dotyczące chodników na drogach z Wrześni. Działania są już prowadzone od ubiegłej kadencji. Również w budżecie na 2007 rok te działania zostały zawarte i uwzględnione w zmianach, które były przed chwilą przegłosowane. Mówiąc po kolei: patrząc od drogi na północ, wyjazd na Sokołowo droga znajdująca się pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg. Została tam w ubiegłej kadencji zrobiona ścieżka pieszo–rowerowa, wspólnym wysiłkiem gminy i Generalnej Dyrekcji Dróg. Kolejna droga – na Witkowo jest drogą powiatową. W ostatnich dniach poinformowaliśmy wszystkie zarządy o tym problemie z prośbą o uwzględnienie w tych remontach i planach budowy ciągów pieszo–rowerowych. Kolejna droga, na Węgierki. Jest to droga krajowa 92 i tutaj możliwość powstania chodnika wygląda najgorzej. Droga powiatowa na Gozdowo, tu sytuacja wygląda lepiej, gdyż budowa chodnika jest zaplanowana w ramach szerszej inwestycji firmy Parkridge do miejsca, w którym zaplanowana jest inwestycja. W ostatnich tygodniach firma Parkridge została sprzedana największej na świecie firmie logistycznej Prorogis. Dyrektor tej firmy będzie u nas w urzędzie w przyszłym tygodniu. W każdym razie istnieje pozwolenie na poszerzenie tej drogi. Kolejny wyjazd, na Kaczanowo jest to wojewódzka droga. Na odcinku od wiaduktu, przez cały Bierzglinek, po prawej stronie jest chodnik, nie ma przeciwwskazań, aby był także po lewej. Z tego co wiem, na odcinku przy szkole, zgodnie z informacją, którą uzyskałem od pani Krystyny Pośledniej będzie budowany w tym roku wzdłuż tej drogi chodnik. Kolejna droga na Obłaczkowo – chodnik jest z wyjątkiem małego odcinka, który będzie w tym roku budowany wspólnie przez Generalną Dyrekcję Dróg i gminę na całym odcinku od ronda: Wrocławska-Objazdowa, jest ta sprawa załatwiona, jest bardzo szeroka droga pieszo-rowerowa. Będzie jeszcze robiona droga Dworcowa, Wrocławska, Kolejowa. Porozumieliśmy się z Generalną Dyrekcją w sprawie wymiany: oni dadzą materiał, my zapłacimy za wykonanie. Kolejna droga: skrzyżowanie Działkowców z Paderewskiego w kierunku Spółdzielni Inwalidów – jest zaplanowana do wykonania, jest projekt. Kolejna droga Paderewskiego, wyjazd na Poznań – w tym roku przewidziane są środki na wykonanie projektu dotyczące wykonania ciągu pieszo– rowerowego wzdłuż tej trasy. Ulica Świętokrzyska, wyjazd na Czerniejewo, od strony Lipówki jest to droga gminna, na której od trzech lat budujemy i w znacznej mierze wybudowaliśmy ścieżkę pieszo–rowerową wzdłuż zalewu, dochodzi ona do wiaduktu. Na odcinku od wiaduktu do Nowego Folwarku będzie w tym roku wykonany projekt drogi pieszo – rowerowej. Ulica Czerniejewska, jest to droga powiatowa, zwróciliśmy się do starostwa z prośbą remontu. Na części odcinka jest chodnik.
W tym momencie wspomnę, że w budżecie pojawiła się kwota 200 tysięcy złotych, przymierzamy się do stworzenia, odcinkami, promenady o utwardzonej nawierzchni, która będzie łączyła niektóre fragmenty z centrum, od osiedla Sławno, następnie centrum miasta, osiedle Sokołowskie, Lipówka. Będzie wytyczony odcinek spacerowy docelowo łączący Dębinę z lasem w Nowym Folwarku i będzie to wyposażone w utwardzoną nawierzchnię, na całym odcinku będzie można chodzić i jeździć rowerami. W dwóch miejscach będzie wymagane przekroczenie ulicy, ale będzie przewidziana sygnalizacja świetlna na żądanie (ulice Opieszyn i Miłosławska). Planujemy też kilka atrakcji na spacery i umilenie mieszkańcom czasu. Planowana jest także trasa przez park. Pojawią się nowości, których szczegółów nie chcę zdradzać.

Pkt 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17:15 zamknęła posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 17 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni:
Bożena Nowacka

Sekretarz posiedzenia:
Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.