BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462171
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr V/2007

Protokół nr V/2007 z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 13 lutego 2007 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września


V sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 12.00 otworzyła sesję.
Po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1)
w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum.
Na dzisiejszej sesji nieobecna jest radna Grażyna Urszula Kąkolewska. Nieobecność ta spowodowana jest wyjazdem i została mi zgłoszona.

Protokoły  z sesji nr III/2006 i IV/2006 zostały przyjęte przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do ich treści.


Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) nawiązania współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Bruz,
b) nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni,
c) zmiany statutu Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni,
d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007,
e)  wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji,
f) zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr III/28/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – Przedszkoli – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe,
g) warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, finansowanych ze środków budżetu miasta i gminy Września,
h) wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe,
i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo – przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5, położonej w Bierzglinku,
j) zbycia nieruchomości położonych w Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego,
k) zbycia nieruchomości położonych w Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego,
l) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy,
ł) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”,
m) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”,
n) zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”,
o) zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 2 we Wrześni”,
p) zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2007.
5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
6. Przedstawienie planu pracy Komisji Edukacji.
7. Przedstawienie planu pracy Komisji Rozwoju Wsi.
8. Przedstawienie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.
9.Przedstawienie planu pracy Komisji Komunalno-Finansowej.
10. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
12. Zakończenie obrad.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września w związku z wątpliwościami zgłoszonymi podczas posiedzeń komisji Rady Miejskiej zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad ppkt. g i h (załącznik nr 3) oraz o dopisanie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (załącznik nr 4). Od nowego roku przestały obowiązywać znaczki skarbowe jest znowelizowana ustawa o opłacie skarbowej, która wymaga płacenia w bankach za różnego rodzaju świadczenia urzędu. Starostwo oraz Urząd Skarbowy wystąpiły z wnioskiem, aby taką opłatę mogły pobierać u siebie. Długo trwały negocjacje co do wartości wysokości inkasa za tę usługę.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zaproponowała, aby z porządku obrad sesji wykreślić ppkt. g i h oraz żeby w ppkt. g dopisać projekt uchwały w sprawie  zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Pozostałe projekty uchwał zostaną przesunięte o jedno miejsce do przodu.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o wykreślenie z porządku obrad sesji projektów w sprawie: warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, finansowanych ze środków budżetu miasta i gminy Września
i projektu w sprawie: wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe oraz poszerzenie porządku o projekt uchwały w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

Pkt 3

Radny Stanisław Dominiczak zapytał o możliwość zmiany godzin otwarcia kasy w Ratuszu
oraz o możliwość zainstalowania czytnika kart, co znacznie ułatwiłoby pracę kasy.
Zwrócił również uwagę na to, że po akcji „Sprzątanie świata” do dnia dzisiejszego np. w Dębinie znajdują się worki ze śmieciami. Ta akcja powinna przynosić przecież pozytywne skutki wychowawcze.

Na salę posiedzeń przyszedł radny Jan Piotr Nowak.
Od tego momentu w posiedzeniu bierze udział 20 radnych.

Radny Bronisław Dankowski poruszył sprawę zmiany miejsc parkingowych przy ul. Dzieci Wrzesińskich z lewej strony jezdni na prawą. Chodnik po lewej stronie jest szerszy niż ten po prawej. Chodzi o to, że nowy dyrektor ma nową wizję działalności muzeum i chce, aby więcej dzieci odwiedzało muzeum. Poruszył również sprawę usytuowania znaków informujących, gdzie znajduje się muzeum. Można by postawić takie znaki na skrzyżowaniach i ważniejszych ulicach miasta.

Radny Bolesław Świeciochowski zapytał, czy na nowo powstałe ulice w obszarze ul. Kosynierów, Waryńskiego, Witkowskiej,  nie posiadają oświetlenia ulicznego. Czy w najbliższych latach brana jest pod uwagę budowa tego oświetlenia?

Radny Maciej Baranowski podziękował burmistrzowi za pomoc w organizacji balu integracyjnego w Nowym Folwarku. Zwrócił się z zapytaniem do sekretarza w sprawie wniosku
o lustrację złożonego do IPN. Czy w tej sprawie przyszła już jakaś odpowiedź?

Pkt 4

a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/45/07
w sprawie: nawiązania współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Bruz (załącznik nr 5).

b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/46/07
w sprawie: nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni (załącznik nr 6).

c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/47/07
w sprawie: zmiany statutu Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni (załącznik nr 7).

d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/48/07
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 (załącznik nr 8).

e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/49/07
w sprawie: wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji (załącznik nr 9).

f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/50/07
w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr III/28/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – Przedszkoli – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe (załącznik nr 10).
g)
Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały.

Radny Maciej Baranowski: Bardzo dobrze, że w Starostwie Powiatowym rozumieją ludzkie potrzeby, natomiast bardzo źle się stało, że nie rozumieją ich w Urzędzie Skarbowym. To jest urząd użyteczności publicznej. Tam dokonuje się większości opłat. Teraz jest tak jak za dawnych czasów. Opłaty z jakiegokolwiek tytułu dokonywać się będzie w Urzędzie Skarbowym, a znaczek skarbowy trzeba będzie opłacić w Starostwie Powiatowym. Urząd ten jest przyjazny podatnikowi. Teraz widać, że ta dbałość jest częściowa albo połowiczna, bo wysokość inkasa odpowiada Starostwu Powiatowemu, a nie odpowiada Urzędowi Skarbowemu. Moim zdaniem, na wszystkim da się zarabiać. To jest Urząd nasz, ci urzędnicy pracują dla nas, nie przeciwko nam i z naszych podatków.  To nie jest urząd, który może stać ponad ludźmi, on powinien być dostosowany do potrzeb ludzkich. I tak wyobrażam sobie jego rolę. Bardzo proszę panie burmistrzu, jeżeli to w ogóle jest możliwe, spróbować w jakiś sposób porozmawiać z panem naczelnikiem czy zaprosić go na spotkanie do nas, aby jednak wyraził zgodę. To nie może być tak, że Urząd Skarbowy rządzi się innymi prawami niż Starostwo Powiatowe niż Urząd Miasta i Gminy. On służy ludziom, on pobiera od nas podatki, ale służy ludziom i taką rolę powinien pełnić – służebną  - a nie ponad wszystkie urzędy.

Radny Stanisław Dominiczak: Wydaje mi się, że nie ma sensu zmuszać Urzędu Skarbowego za wszelką cenę, jako że na jego terenie znajduje się placówka Powiatowego Banku Spółdzielczego, gdzie urząd ma konto. Wystarczyłoby dokonać zabiegu, żeby to placówka bankowa przyjmowała opłaty i naprawdę nie byłoby sensu wtedy narażać się na niepotrzebne prowizje.

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: To nie my ustalamy, my nie możemy nikomu narzucić, ani nie możemy zmusić, ani nawet namówić do tego, że chce być tym inkasentem. To te instytucje do nas występują, bądź też nie występują. Druga sprawa jest taka, że podejrzewam, nie znam przyczyn dla których naczelnik Urzędu Skarbowego nie wystąpił o takie coś, albo nie jest zainteresowany. Podejrzewam, że jest to związane z tym, że na tej samej sali, gdzie przyjmuje się wszystkie dokumenty jest kasa Banku Spółdzielczego. Ta ustawa z definicji zakłada, że opłatę skarbową należy płacić przelewem w banku w dowolnym banku. I podejrzewam, że w związku z tym, że na terenie Urzędu Skarbowego jest Filia Banku Spółdzielczego to tam można dokonywać tej opłaty. Urząd Miasta i Gminy we Wrześni jest jednym z nielicznych urzędów
w Polsce, gdzie jest kasa. W większości urzędów w Polsce nie ma już kasy, z kilku powodów: po pierwsze dlatego, że jest to dodatkowy kłopot - rozliczanie kasy, branie odpowiedzialności za pieniądz, które trzeba zanosić do banku pod eskortą itd. Większość urzędów ogłasza przetargi,
w których jednym z wariantów jest wprowadzenie takiego okienka bankowego, jakiegoś banku działającego na rynku. Są też takie urzędy i jest ich bardzo dużo, gdzie w ogóle nie ma kasy.
Jak ktoś chce wnieść opłatę musi udać się do banku. I w tym przypadku z taką myślą powstała ta ustawa, która zlikwidowała znaki skarbowe. Ustawa, która wprowadziła znaki skarbowe była dziwna ponieważ znaki skarbowe sprzedawał jeden bank w Polsce i był to bank PKO BP, i żaden inny nie mógł sprzedawać. Ta ustawa pozwala płacić te opłaty skarbowe w dowolnym banku. Przypuszczam, nie jestem tego pewny, że Urząd Skarbowy podobnie jak inne urzędy w Polsce zlikwidował kasę. Prawdopodobnie urząd nie ma kasy i wynajął to miejsce bankowi.

Radny Jan Piotr Nowak: Głównie chodzi o przelew elektroniczny, żeby ludzie sprawdzający zapłatę opłaty skarbowej honorowali wyciągi z komputera o dokonaniu przelewu.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/51/07
w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
i określenia wynagrodzenia za inkaso (załącznik nr 11).

h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/52/07
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo–przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5, położonej w Bierzglinku (załącznik nr 12).

i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/53/07
w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego (załącznik nr 13).

j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/54/07
w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego (załącznik nr 14).

k)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/55/07
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy (załącznik nr 15).

l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/56/07
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni” (załącznik nr 16).

ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/57/07
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
z przeznaczeniem na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie” (załącznik nr 17).

m)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/58/07
w sprawie: zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni” (załącznik nr 18).

n)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/59/07
w sprawie: zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 2 we Wrześni” (załącznik 19).

o)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/60/07
w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 (załącznik nr 20).

Pkt 5
Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:
odczytanie protokołu z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za rok 2006, złożonych przez radnych Rady Miejskiej we Wrześni V kadencji, po objęciu mandatów (załącznik nr 21).
informacja z dyżuru radnego Piotra Maciejewskiego dotycząca zamieszczania informacji
o dyżurach radnych.
Zaproszenie na V Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych Samorządów Miast, Gmin i Powiatów do Gorzowa Wlkp. Turniej odbędzie się 18 marca br. .
Pismo Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Narządu Ruchu Ziemi Wrzesińskiej „RADOŚĆ” dotyczące parkingu przy konsorcjum medycznym „AMIKA”, wjazdu na parking oraz drogi wzdłuż garaży w kierunku do ul. Słowackiego.
Pismo pana Ludwiczaka z Gozdowa w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego w budynku po szkole w Gozdowie. W tej sprawie wydział komunalno-inwestycyjny przygotował odpowiedź, która została wysłana do pana Ludwiczaka.
Pismo w sprawie rozpoczęcia na łamach „Wieści z Ratusza” prezentacji radnych V kadencji (każdy radny otrzyma do wypełnienia ankietę)
18 lutego w hali sportowej Gimnazjum nr 2 odbędzie się III Halowy Turniej Piłki Nożnej
o puchar Przewodniczącej Rady Miejskiej;
Informacja o szkoleniach dla radnych.

Pkt 6

Radna Mariola Zalepa przedstawiła plan pracy komisji edukacji na rok 2007 (załącznik nr 22).

Pkt 7

Radny Mirosław Zgoliński przedstawił plan pracy komisji rozwoju wsi na rok 2007 (załącznik nr 23).

Pkt 8

Radny Stanisław Dominiczak przedstawił plan pracy komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej na rok 2007 (załącznik nr 24).

Pkt 9

Radny Jan Piotr Nowak przedstawił plan pracy komisji komunalno-finansowej na rok 2007 (załącznik nr 25).

Pkt 10

Informacja burmistrza miasta i gminy Września:
Informacja z prac wydziałów UMiG Września w okresie międzysesyjnym - załącznik nr 26
Możliwe, że w dniu jutrzejszym rozstrzygnie się przetarg na teren przy ulicy Słowackiego. Chodzi o działkę o powierzchni 3 ha. Na działce tej powstanie prawdopodobnie dosyć duża amerykańska firma.

Pkt 11

Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września odpowiadając na pytanie radnego Stanisław Dominiczaka: Chciałbym powiedzieć, że kwestię otwarcia kasy omówiłem przy okazji omawiania  projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Większość gmin w Polsce nie posiada już kas, kasa jest pewnego rodzaju udogodnieniem dla korzystających, ale też nie zawsze, ponieważ trzeba dostosować się do godzin pracy kasy. Kasa ma takie a nie nie inne godziny otwarcia ze względu na to, że rozliczenie kasy musi odbywać sie codziennie, a później te pieniądze trzeba zanieść do banku. Kasę obsługuje jedna osoba i w związku z tym nie możemy przedłużać czasu pracy urzędu poza godziny urzędowania.
Jeśli chodzi o czytnik kart, z tym są dwa problemy. Cztery lata temu próbowaliśmy to uruchomić
i nie było wtedy zainteresowania, może dlatego, że było ich znacznie mniej w obiegu. My płacąc kartą nie widzimy, tego że za tę usługę trzeba zapłacić i ta opłata umniejszałaby wpływy do budżetu gminy, ponieważ byłyby pobierane prowizje za tę usługę.
Worki ze śmieciami, jakie znajdują się i pojawiają koło Dębiny nie mają  nic wspólnego z akcją „Sprzątanie świata”. Chodzi o to, że od kilku lat urząd gminy, a dokładnie Straż Miejska prowadzi nadzór nad wykonywaniem prac osób skazanych za drobne przestępstwa czy wykroczenia. Mają oni wyznaczane godziny, podczas których muszą odpracować swoją karę. Jednym z zadań, które wykonują podsądni jest sprzątanie naszych lasów i ulic. Jednym z elementów jest zbieranie śmieci
w Dębinie. Worki są wystawiane na pobocze, tak aby firma, która zajmuje się zbieraniem śmieci  mogła  je zabrać.   Być może przez kilka godzin te worki są na widoku, bo trudno to inaczej zorganizować. Myślałem o tym, żeby Straż Miejska lub PUK posiadały mały traktorek, który by służył do takich działań, ale można do tego wrócić w nowym roku.
Jeśli chodzi o temat poruszony przez radnego Bronisława Dankowskiego, dotyczący braku  bezpieczeństwa osób wychodzących z Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich i poprawienie tego bezpieczeństwa poprzez zmianę miejsca parkowania samochodów wzdłuż ulicy nie po lewej stronie lecz po prawej. Może się mylę, ale wydaje mi się, że jest  taka zasada, że się parkuje po lewej stronie. Podobnie jest na ul. Staszica, to chyba wynika z zasady jeżdżenia w Polsce prawą stroną jezdni. Natomiast jeśli chodzi o sprawę bezpieczeństwa dzieci wychodzących z muzeum, to jest pomysł dyrektora muzeum, aby uruchomić wejście od strony ul. Ks. Laskowskiego. Może uda się to w tym roku zrealizować. Ewentualnie można przy muzeum zainstalować barierki, ale jest tam wąsko i byłoby to również utrudnieniem dla samochodów.
Odpowiadając na pytanie radnego Bolesława Święciochowskiego dotyczące oświetlenia na ulicach znajdujących się pomiędzy wieżą ciśnień, a okolicami ul. Kopernika, Kosynierów i Szosą Witkowską. W materiałach w załączniku nr 4 do budżetu w zadaniu inwestycyjnym w poz. 48 jest zapisana kwota na opracowanie projektu oświetlenia terenu pomiędzy ulicami Kossaka
 i Waryńskiego. Przetarg odbył się 18 stycznia, dzisiaj została podpisana umowa. Termin oddania dokumentacji przewidziany jest na czerwca 2007 r. I następnie będziemy mogli planować wykonanie tych inwestycji w przyszłorocznym budżecie.
Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Macieja Baranowskiego dotyczące pisma z IPN
w sprawie autolustracji. Otóż dzień po tym, jak pan sekretarz złożył to pismo, zadzwoniłem do IPN z zapytaniem o termin, kiedy może to być zrealizowane. Nie podano dokładnej daty, lecz poinformowano, że może to potrwać kilka miesięcy.
Odpowiadając na tematy poruszone przez panią przewodniczącą, to jeśli chodzi o roboty drogowo-parkingowe przy Amice, to od kilkudziesięciu dni trwają tam prace, związane z kanalizacją deszczową, następnie będzie wykonywana nawierzchnia asfaltowa. Zgodnie z umową wykonawca ma zakończyć prace do 15 czerwca 2007 r.

Radny Bronisław Dankowski zwrócił uwagę, że nie uzyskał odpowiedzi na drugą część swojego pytania dotyczącą odpowiedniego oznakowania w mieście – informacji gdzie znajduje się muzeum.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytanie radnego poinformował, że dyrektor muzeum Sebastian Mazurkiewicz zlecił już wykonanie tych tablic. Przypuszczam, że za kilka dni pojawią się w mieście.


Pkt 12

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 13.10 zamknęła posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni:
Bożena Nowacka

 


Sekretarz posiedzenia:
Ewa Górna
                                                                                                  

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.