BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14257611
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 146/2007
 

ZARZĄDZENIE Nr 146

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 28 maja 2007 r.


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2007


Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708, nr 170 poz. 1217, nr 170 poz. 1218, nr 249 poz. 1832) oraz § 17 uchwały nr IV/37/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007, zarządzam co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/37/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2007, zmienionej zarządzeniem nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2007 r., uchwałą nr V/60/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r., zarządzeniem nr 97 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 marca 2007 r., uchwałą nr VI/91/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 kwietnia 2007 r., wprowadza się zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 624.159 zł do wysokości 75.626.824 zł w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie 13.563.478 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 624.159 zł do wysokości 96.027.446 zł w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie w kwocie 13.563.478 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W wydatkach określonych w § 1 pkt. 2 wyodrębnia się:
wydatki bieżące 66.701.946 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.669.710 zł
- dotacje z budżetu 2.170.404 zł
a)podmiotowa dla instytucji kultury 1.350.404 zł
b)podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 440.000 zł
c)celowa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 5.000 zł
d) celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 375.000 zł
- obsługa długu 665.907 zł
wydatki majątkowe w kwocie 29.325.500 zł

§ 3

Zwiększa się plany finansowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji Gminie i tak:
1. zwiększa się dochody o kwotę 243.978 zł do wysokości 13.563.478 zł
2. zwiększa się wydatki o kwotę 243.978 zł do wysokości 13.563.478 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zwiększa się wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne do wysokości 29.325.500 zł
w tym:
1.ze środków własnych budżetu w wysokości 17.374.468 zł
2.ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 2.870.000 zł
3.z kredytów bankowych 3.941.032 zł
4.z obligacji 5.000.000 zł
5.ze środków pochodzących z porozumień między j.s.t. 40.000 zł (Powiat Wrzesiński)
6.ze środków pozyskanych z innych źródeł 100.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 4.256 zł do wysokości 827.937 zł.

§ 6

W załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 wyżej cytowanej uchwały wprowadza się zmiany odpowiednio.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy Września


Tomasz Kałużny


/-/


Uzasadnienie do zarządzenia:

DOCHODY
w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo zwiększa sie dochody o kwotę 243.978 zł do wysokości 248.978 zł
w rozdziale 01095 § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 243.978 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
w dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 66.220 zł do wysokości 85.490 zł
w rozdziale 80101 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 66.220 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie od stycznia do sierpnia 2007 r.
w dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 94.524 zł do wysokości 14.266.624 zł
w rozdziale 85295 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 94.524 zł do wysokości 196.224 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie realizacji
programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”
WYDATKI
w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo zwiększa się wydatki o kwotę 243.978 zł do wysokości 299.232 zł
w rozdziale 01095 – pozostała działalność zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 243.978 zł do wysokości 269.983 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
w dziale 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się wydatki o kwotę 8.063 zł do wysokości 189.139 zł
w rozdziale 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 8.063 zł do wysokości 50.264 zł
w dziale 758 – różne rozliczenia – zmniejsza się wydatki o kwotę 4.256 zł do wysokości 1.017.937 zł
w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 4.256 zł do wysokości 827.937 zł
w dziale 801 – oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w grupach miedzy rozdziałami i tak:
w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki o kwotę 40.000 zł do wysokości 16.205.327 zł (zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł do wysokości 3.128.329 zł)
w rozdziale 80104 – przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę 40.000 zł do wysokości 2.372.080 zł (zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 40.000 zł do wysokości 216.590 zł)
w dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 94.681 zł do wysokości 19.844.351 zł
w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwiększa się wydatki o kwotę 157 zł do wysokości 1.723.357 zł ( zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 157 zł do wysokości 57.157 zł)
w rozdziale 85295 – pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 94.524 zł do wysokości 758.593 zł tytułem otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie
realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zwiększa się wydatki bieżące – świadczenia społeczne – posiłek dla potrzebujących z budżetu państwa o kwotę 94.524 zł do wysokości 196.224 zł)
w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się wydatki o kwotę 219.473 zł do wysokości 1.109.924 zł
w rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów zwiększa sie pozostałe wydatki bieżące o kwotę 219.473 zł
w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 16.220 zł do wysokości 1.681.769 zł
w rozdziale 92195 – pozostała działalność zwiększa się pozostałe wydatki bieżące kwotę 16.220 zł do wysokości 121.471 zł
w dziale 926 – kultura fizyczna i sport – zwiększa sie wydatki o kwotę 46.000 zł do wysokości 8.012.202 zł
w rozdziale 92601 – obiekty sportowe zwiększa sie wydatki o kwotę 26.000 zł do wysokości 7.519.840 zł (zwiększa się grupę wydatków majątkowych o kwotę 26.000 zł do wysokości 6.527.000 zł)
w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł do wysokości 492.362 zł (zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł do wysokości 221.812 zł). Zwiększa się plany dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 243.978 zł do wysokości 13.563.478 zł. Zmniejszeniu ulega rezerwa ogólna budżetu o kwotę 4.256 zł do wysokości 827.937 zł. W ramach zadań inwestycyjnych zwiększa się wartość zadania nr 60 „BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH” do wysokości 196.000 zł. 


Burmistrz Miasta i Gminy Września


Tomasz Kałużny


/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.