BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463411
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej oraz Komisji Edukacji

Protokół
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Komunalno-Finansowej
oraz
Komisji Edukacji
z 11 kwietnia 2007 r.


Pkt 1

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Jan Nowak o godz. 15.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Komunalno-Finansowej (załącznik nr 1), 7 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;
Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego;
Magdalena Kałużna, naczelnik Wydziału Podatkowego;
Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych we Wrześni;
Grażyna Polowczyk, inspektor w Wydziale Inwestycyjno–Komunalnym;
Maria Frąckowiak, inspektor ds kadr w Urzędzie Miasta i Gminy Września;
Agnieszka Czajkowska, stażysta w Biurze Rady Miejskiej;
Agnieszka Sibilska, młodszy referent w Biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej, radny Jan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację (przy składzie 4 radnych Komisji Komunalno-Finansowej i 6 radnych Komisji Edukacji).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  3. Omówienie materiałów na VI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

  4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

a)

Magdalena Kałużna, naczelnik Wydziału Podatkowego omówiła projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis.


O godzinie 15.40 przyszedł radny Józef Jesiołowski.

O godzinie 15.45 wyszła radna Bożena Nowacka.

O godzinie 15.47 przyszła radna Teresa Piskorż.


Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis.

b)

Grażyna Polowczyk, inspektor w Wydziale Inwestycyjno–Komunalnym omówiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, stosowanych w budownictwie, z nieruchomości położonych na terenie gminy Września stanowiących własność osób fizycznych.

O godzinie 15.52 przyszła radna Bożena Nowacka.

Radny Mirosław Chudy zapytał jak omawiany projekt uchwały ma się w stosunku do blaszanych garaży spółdzielni mieszkaniowej, pokrytych eternitem?

Grażyna Polowczyk, inspektor w Wydziale Inwestycyjno–Komunalnym odpowiedziała, że mowa jest o pomocy dla osób fizycznych. Te garaże są pod jurysdykcją spółdzielni mieszkaniowej, a omawiany projekt uchwały dotyczy tylko nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, stosowanych w budownictwie, z nieruchomości położonych na terenie gminy Września stanowiących własność osób fizycznych.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, stosowanych w budownictwie, z nieruchomości położonych na terenie gminy Września stanowiących własność osób fizycznych.

c)

Maria Frąckowiak, inspektor ds kadr w Urzędzie Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie współdziałania z powiatem wrzesińskim.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania z powiatem wrzesińskim.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania z powiatem wrzesińskim.

d)

Maria Frąckowiak, inspektor ds kadr w Urzędzie Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy prace społecznie użyteczne skierowane są do osób bezrobotnych z nakazu?

Maria Frąckowiak, inspektor ds kadr w Urzędzie Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że głównym celem tej formy zatrudnienia jest pomoc osobom bezrobotnym. Jeśli takie osoby uchylają się od omawianej formy pracy, tracą status osoby bezrobotnej, a informacja o tym trafia do Ośrodka Pomocy Społecznej i osoby te pozbawione są pomocy społecznej.

Radna Teresa Piskorż zapytała, czy osoby, których omawiany projekt uchwały dotyczy, otrzymują wyłącznie zarobione pieniądze w ramach prac społecznie użytecznych czy otrzymują coś więcej?

Maria Frąckowiak, inspektor ds kadr w Urzędzie Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że do wykonywania prac społecznie użytecznych są kierowane wyłącznie osoby, które korzystają z pomocy OPS-u, ale nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

e)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

O godzinie 16.10 wyszła radna Bożena Nowacka.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy prawo wieczystego użytkowania będzie funkcjonowało przez kolejne lata? Czy nie może stać się automatycznie własnością? Zaproponował, żeby jako prawo lokalowe zwrócić się do Sejmu z wnioskiem, że gmina Września chciałaby nabywać działki i grunty z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Zapytał także, czy wojewoda mógłby udzielić w tej kwestii jakiejś pomocy?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że trzeba byłoby zmienić ustawę.

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej Jan Nowak dodał, że prawo wieczystego użytkowania pozwalało samorządom decydować o sprzedawanym gruncie - cel takiego gruntu był już z góry założony. Jeśli sprzedawało się określony budynek, mający służyć np. kulturze, oświacie, czy budownictwu mieszkaniowemu, to kupujący w ramach wieczystego użytkowania nie miał prawa nic innego tam zbudować, został mu wyznaczony termin zabudowy i w razie niedotrzymania tych warunków tracił prawo do posiadania tej ziemi na rzecz samorządów.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

f)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kaliskiej.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kaliskiej.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kaliskiej.

g)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Szosa Witkowska.

h)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej linii energetycznej 2x400 kV relacji Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Września.

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy w związku z podniesieniem mocy są jakieś protesty mieszkańców?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedziała, że będzie opracowywany operat oddziaływania na środowisko. Informacja o omawianym projekcie będzie podana do publicznej wiadomości w prasie, w formie komunikatu.

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej Jan Nowak dodał, że kiedy lokalizowano linie energetyczne na terenach prywatnych, nikt nikogo nie pytał o zdanie. Zapytał, jaka wyniknie w tej okoliczności sytuacja prawna? Linia dwutorowa przechodząca przez działkę zajmie ogromną jej część i stanie się mało użyteczna, szczególnie pod względem inwestycyjnym. Jeśli sprawa zostanie upubliczniona, to wielu ludzi na pewno będzie chciało to wyjaśnić. Radny pyta więc, czy pani Kunegunda Zakrzewska byłaby w stanie przybliżyć tę sprawę?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedziała, że inwestor jest świadomy tego, że będzie musiał uzyskać zgodę od właścicieli gruntu, pozawierać odpowiednie umowy i liczyć się z kosztami z tym związanymi. Są to zadania leżące po stronie inwestora, gmina zajmować się tym nie będzie.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej linii energetycznej 2x400 kV relacji Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego w zakresie lokalizacji dwutorowej linii energetycznej 2x400 kV relacji Kromolice - Pątnów na odcinku położonym w gminie Września.

i)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geod. 56/1, 75 i 53.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geod. 56/1, 75 i 53.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej i Białężycach, obejmujący obszar ograniczony drogami gminnymi o numerach geod. 56/1, 75 i 53.

O godzinie 16.23 wróciła radna Bożena Nowacka.

j)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz. 195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego uchwalonego uchwałą nr XXXVI/361/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 r., ogłoszony w Dz.Urz. Woj.Wlkp. nr 9, poz. 185 z 17.01.2006 r.

Radny Maciej Baranowski zauważył, że w załączniku do omawianego projektu uchwały został zaznaczony fragment oczyszczalni ścieków w związku z czym zapytał, czy przeszkadza ona w jakikolwiek sposób w prowadzeniu działalności gospodarczej-gastronomicznej, czy przy zasiedlaniu? Dodał, że swego czasu był pomysł, by na terenie oczyszczalni ścieków zorganizować 2 boiska. Wówczas burmistrz Krystyna Poślednia powiedziała, że unoszą się tam „fenolki”, które mogą zatruwać. Stąd pytanie radnego Macieja Baranowskiego, czy są obecnie jakieś przeciwwskazania by budować tam boiska i zasiedlać tamten teren.

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedziała, że zapach jest wyczuwalny, ale istniejący stan faktyczny nie przeszkadza dokonaniu sprzedaży gruntu w celu działalności gospodarczej szeroko rozumianej: na zabudowę pod działalność przemysłu, magazynów, logistyki, transportu.

Radny Józef Bogumił Jesiołowski zapytał, czy przy przyznawaniu gruntów pod aktywizację gospodarczą bierze się także pod uwagę klasę gruntu, czy wystarcza tylko zgoda właściciela na przeznaczenie gruntu pod aktywizację gospodarczą?

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedziała, że według ustawy o ochronie gruntów rolnych nadal pod ochroną są grunty klasy III, II i I. Ochrona ta polega na tym, że w trakcie opracowywania planu przy klasie III i powyżej trzeba wystąpić do ministra o zgodę na wyłączenie. Nie zdarzyło się, żeby nie uzyskano zgody w przypadku, kiedy dany plan przewidywał na swoim obszarze występowanie takich klas gruntów. Przeważnie te plany są sporządzane dla obszarów o niższych klasach. Uzyskanie pozwolenia na budowę należy do inwestora. Czyni to przed stosownym organem - Starostwem Powiatowym, które nalicza opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Radny Mirosław Chudy powrócił do wątku Sokołowa, zwracając się do radnego Macieja Baranowskiego. Nieprzyjemny zapach z Sokołowa jest związany albo z gospodarstwem rolnym, albo z przetwórnią mięsa na karmę dla psów. Dyskusję zakończył Przewodniczący Komisji Komunalno- Finansowej, Jan Nowak przechodząc do głosowania.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz. 195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego uchwalonego uchwałą nr XXXVI/361/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 r., ogłoszony w Dz.Urz. Woj.Wlkp. nr 9, poz. 185 z 17.01.2006 r.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Gutowie Wielkim, obszar działek o numerach 195/29, cz. 195/28, 195/26 oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego uchwalonego uchwałą nr XXXVI/361/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 listopada 2005 r., ogłoszony w Dz.Urz. Woj.Wlkp. nr 9, poz. 185 z 17.01.2006 r.

k)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, działki nr ewid. 44/4, 43/8, 44/3.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, działki nr ewid. 44/4, 43/8, 44/3.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, działki nr ewid. 44/4, 43/8, 44/3.

l), ł)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu, dotyczący upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na potrzeby realizacji programu „Gminny Ośrodek Profilaktyki i Współpracy z Rodziną- Przystań Września” oraz projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu, dotyczący upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na „Budowie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i sportu we Wrześni”.

Radna Bożena Nowacka zapytała, jaka jest wartość nieinwestycyjnej części projektu, która dotyczy budowy ogólnodostępnych boisk?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to zapisane w planach inwestycyjnych (jako załącznik do budżetu), ponieważ nie można tej wartości ująć w inwestycje (część inwestycyjna nie jest inwestycją) dlatego trzeba upoważnić burmistrza do zabezpieczenia takich środków w przyszłości.

Radny Maciej Baranowski zapytał, co stanie się z budynkiem znajdującym się przy ul. Gnieźnieńskiej?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że prawdopodobnie budynek mieszczący się przy ul. Gnieźnieńskiej zostanie zwolniony z dotychczasowej funkcji.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu (dotyczący upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na potrzeby realizacji programu „Gminny Ośrodek Profilaktyki i Współpracy z Rodziną- Przystań Września”).

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu (dotyczący upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na potrzeby realizacji programu „Gminny Ośrodek Profilaktyki i Współpracy z Rodziną- Przystań Września”).

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu (dotyczący upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na „Budowie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i sportu we Wrześni”).

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań wykraczających poza dany rok budżetowy dla części nieinwestycyjnej projektu (dotyczący upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na „Budowie ogólnodostępnych miejsc rekreacji i sportu we Wrześni”).

m)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września oraz Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego omówili projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 oraz 2 autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

O godzinie 16.48 wyszedł radny Bronisław Dankowski.

Radny Maciej Baranowski poprosił o numerację stron projektów uchwał i ich poprawek.

Przy omawianiu pozycji 32, w dziale 851, w załączniku nr 3 projektu uchwały, radna Teresa Piskorż zapytała, czy są to boiska sportowe czy inne?

Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego odpowiedział, że boiska sportowe umieszczone są w dalszej części załącznika.

Radną Teresę Piskorż zainteresowała pozycja 17, w dziale 750: „Modernizacja budynku Ratusza”: „Modernizacja dachu oraz dostosowanie budynku Ratusza dla obsługi osób niepełnosprawnych”. Radna była przekonana, że winda będzie prowadzić do I piętra, na które trudno się dostać.

Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego odpowiedział, że problem polega na braku zewnętrznych źródeł dofinansowania. Żeby zbudować windę zewnętrzną trzeba objąć piwnicę, parter, I piętro i II piętro. Koszt takiej windy wyniósłby ok. 300 tys. zł.

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej Jan Nowak dodał, że zainstalowanie windy o kabinie w wymiarach 2,10 m x 1,20 m w gotowym szybie mieści się w granicach ok. 100 tyś. zł.

Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego odpowiedział, że nie można wybudować szybu, ponieważ Ratusz jest obiektem pod ochroną konserwatora zabytków. Jedyną możliwością jest wybudowanie szybu zewnętrznego, przystawionego od strony parkingu. Taki szyb zewnętrzny musiałby obsługiwać piwnicę, konieczne byłoby wykonanie ekspertyzy fundamentów aby nie naruszyć konstrukcji budynku. Wszystko to zajęłoby dużo czasu. Zamysłem projektodawcy jest to, żeby za kilka miesięcy można było z tej windy korzystać w celu załatwienia sprawy w Biurze Rady Miejskiej, w Straży Miejskiej lub w innych biurach przy pomocy urzędnika, który zszedłby do osoby niepełnosprawnej. Sam koszt proponowanej windy jest nieporównywalnie mniejszy od windy zewnętrznej.

Radna Teresa Piskorż zapytała, czy omawiana winda będzie rozkładana?

Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego odpowiedział, że będzie to winda pionowa, a połowa schodów prowadzących do Straży Miejskiej zastąpiona będzie małym szybem.

Radny Piotr Maciejewski zapytał o szczegóły na temat fontanny.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że fontanna ta ma stanowić wizytówkę Wrześni i ciekawy element placu Rynku. Będzie to połączenie choreografii wodnej, światła i dźwięku. Ciekawym rozwiązaniem jest to, że fontanna nie będzie miała architektury przestrzennej, tylko będą wyższe zamontowania na płycie Rynku, a sam strumień wody będzie kolorowo podświetlany.

Radny Piotr Maciejewski zapytał, czy jest już projekt omawianej fontanny?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że projekt jest już w realizacji. Podczas rozmów dotyczących zastosowanych urządzeń i rozwiązań kwota wykonania fontanny zaczyna się konkretyzować, jednak będzie znana dokładnie po wykonaniu projektu i kosztorysu. Na pewno nie wystarczy 400 tys. zł i stąd zwiększenie kwoty przeznaczonej na wykonanie fontanny.

Radny Piotr Maciejewski dodał, że przewidywana kwota jest znaczna, a w załączniku jest tylko zapis „fontanna”, co kojarzy się z czymś małym.

Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej Jan Nowak dodał, że był z wizytą w Gimnazjum nr 1 we Wrześni i uważa, że od 1 września zajęcia nie powinny się tam odbywać. Według niego jest to urąganie higienie i estetyce - są poniszczone posadzki, jest brudno.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w tej chwili przeznacza się duże pieniądze jeśli chodzi o modernizację szkół, planuje się 2 termomodernizacje szkół, są także przygotowane pieniądze (około 800 tys. zł) na wykonanie bieżących remontów, dotyczących przede wszystkim części sanitarnych. Jest to początek inwestycji, jakie przewidziane są w szkołach. Oprócz tego, szykuje się cały program boisk przyszkolnych.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

n), ń)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni” oraz projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni”.

Po omówieniu powyższych projektów uchwał przewodniczący Komisji Komunalno- Finansowej, Jan Nowak o godz. 17.35 ogłosił przerwę.

Po powrocie na salę sesyjną skład Komisji Komunalno-Finansowej zmniejszył się o Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej, Jana Nowaka. Dalszą część posiedzenia poprowadziła przewodnicząca Komisji Edukacji, Mariola Zalepa.

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni wyjaśniła problem dożywiania. Zapewniła radnych, że nieprawdą jest to, że w roku 2006 (w porównaniu z 2005) pogorszyła się sytuacja społeczności gminy z uwagi na to, że trzeba było przeznaczyć większe środki na dożywianie. Anna Prusak zaproponowała udostępnienie konkretnej analizy roku 2005 i 2006, z której wynika, że przy mniejszych środkach gminnych ośrodek otrzymał znaczne środki od wojewody. OPS pobierał wszystko, co było możliwe i na bieżąco korygowano budżet. Obecnie w gminie Września funkcjonuje system dożywiania dzieci i osób starszych, które nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie posiłku. Dotyczy to również terenów wiejskich, gdzie są osoby starsze mające z tym problemy, dla których przewidziany jest ten sam rodzaj pomocy.

Radny Piotr Maciejewski prosił o wyjaśnienie problemu dożywiania w formie pisemnej.

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował o zmianie porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni” oraz projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni”.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni”.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 we Wrześni”.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”.

o)

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Września.

ó), p), r), s)

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu omówił projekty uchwał w sprawie nadania statutu Przedszkolu nr 1 „Słoneczko” we Wrześni; Przedszkolu nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni; Przedszkolu nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni i Przedszkolu nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Mariola Zalepa zaproponowała przegłosowanie omawianych projektów uchwał jednocześnie.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie nadania statutu Przedszkolu nr 1 „Słoneczko” we Wrześni; Przedszkolu nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni; Przedszkolu nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni i Przedszkolu nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie nadania statutu Przedszkolu nr 1 „Słoneczko” we Wrześni; Przedszkolu nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni; Przedszkolu nr 4 „Miś Uszatek” we Wrześni i Przedszkolu nr 6 „Pszczółka Maja” we Wrześni.

ś)

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu omówił projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Radny Piotr Maciejewski zapytał, w jakim zakresie omawiany projekt uchwały dotyczy członków rodzin nauczycieli?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że do tej pory w budżetach szkół stosowany był zapis, na podstawie którego dysponowano tymi środkami. W szkołach, w których zatrudniono większą liczbę nauczycieli - tych środków było więcej. Natomiast rodzin omawiana kwestia nie dotyczy, tylko nauczycieli.

Radny Piotr Maciejewski wspomniał o zapisie ustawowym, który mówi, że rodziny mogłyby też z tego korzystać i proponuje wprowadzenie tego na terenie naszej gminy.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

t)

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu omówił projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

u)

Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/316/98 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 1998r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej „Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne” we Wrześni.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/316/98 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 1998r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej „Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne” we Wrześni.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/316/98 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 1998r. o utworzeniu gminnej jednostki organizacyjnej „Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne” we Wrześni.

v)

Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r. ustalającej regulaminy korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych we Wrześni.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy w związku ze zmianą administratora amfiteatru, co wiąże się również z utrzymaniem czystości, odpowiednie kwoty zostaną na ten cel przesunięte?

Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych deklaruje przesunięcie 10 tys. zł. Jest to kwota, która zawsze wystarczała na naprawy, malowania, roboty porządkowe. Zbigniew Ogrodowicz dodał, że w tym roku w amfiteatrze nie przewidziano żadnych inwestycji w budżecie Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych, a amfiteatr zostanie przekazany wraz ze środkami.

Komisja Komunalno- Finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r. ustalającej regulaminy korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych we Wrześni.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 czerwca 2005 r. ustalającej regulaminy korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych we Wrześni.

w)

Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych omówił projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej we Wrześni.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy omawiane obiekty są ubezpieczone?

Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych odpowiedział, że obiekty są ubezpieczone w ramach polisy ubezpieczeniowej, jaką posiada gmina. Rozszerzenie obiektów w tym roku nie skutkuje żadną nową, zwiększoną wartością: Skate Park jest drugi rok i już w ubiegłym roku polisa została rozszerzona. „Małpi Gaj” nie ma natomiast wartości, które podlegałyby ubezpieczeniu w ramach polisy OC (w ubezpieczeniu mieszczą się tylko budowle ziemne). Natomiast na boisku przy ul. Suwalskiej także zostało dokonane rozszerzenie w roku ubiegłym: 1 900,00 zł (piłkołap) i ok. 1 500,00 zł (bramki). Zbigniew Ogrodowicz, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych dodał, że na czas imprez w „Małpim Gaju” organizator imprezy dodatkowo wykupuje polisę NW dla organizatorów imprezy i uczestników, która nie jest obowiązkowa (w przeciwieństwie do OC).

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej we Wrześni.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej we Wrześni.

x)

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu omówił projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie wyniki sportowe.

Radny Maciej Baranowski zapytał, co to znaczy „promować”?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w zależności od tego, na ile promocja będzie dotyczyć określonego zawodnika (czy będzie to zawodnik z Wrześni reprezentujący klub niewrzesiński czy zawodnik spoza Wrześni reprezentujący klub wrzesiński) burmistrz każdorazowo będzie oceniał zasadność wypłaty wyróżnienia lub nagrody. Samo promowanie to reprezentowanie miasta Wrześni, które da się w pewien sposób uzasadnić (co będzie należało do burmistrza).

Radna Bożena Nowacka zwróciła uwagę na uzasadnienie omawianego projektu uchwały, które nie stanowi części składowej uchwały: § 4 projektu mówi o „zawodnikach reprezentujących lub promujących Wrześnię”, natomiast uzasadnienie o „sportowcach stale zamieszkałych lub zatrudnionych, lub pobierających naukę na terenie Miasta i Gminy Września lub trenujących we wrzesińskich klubach sportowych i osiągających wysokie wyniki sportowe”. Prosi o zastosowanie uzasadnienia do treści projektu uchwały.

Jan Maciejewski, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że uzasadnienie zostanie zmienione.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie wyniki sportowe.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie wyniki sportowe.

y)

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym finansowanych ze środków budżetu Miasta i Gminy Września.

Komisja Komunalno-Finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym finansowanych ze środków budżetu Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym finansowanych ze środków budżetu Miasta i Gminy Września.

z)

Projekt uchwały w sprawie powiadomienia sekretarza Miasta i Gminy Września o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego nie został omówiony.


Pkt 4

Radna Bożena Nowacka w związku z załącznikiem 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu ( dział 926, pkt 57 dot. budowy ogólnodostępnych miejsc rekreacji i sportu we Wrześni) zapytała, na jakie zadania inwestycyjne zaplanowano 80 tyś. zł?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w tej sprawie złożono wnioski w ramach Funduszy Norweskich i należy teraz „wyczyścić” budżet. Sama inwestycja rozpocznie się w 2008 r., dlatego omawiana kwota wpisana jest w tym miejscu orientacyjnie.

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Mariola Zalepa zapytała, jakie jest stanowisko burmistrza Miasta i Gminy Września, Tomasza Kałużnego, w sprawie budowy hodowli trzody chlewnej w miejscowości Sobiesiernie przy złożonych protestach mieszkańców?

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że burmistrz nie chce rozwiązań, które budzą protesty.

Radny Maciej Baranowski zapytał Jana Krotoszyńskiego, naczelnika Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego o miejsce, w jakim ma znajdować się plac zabaw przy ul. 17 Dywizji Piechoty?

W związku z planowanym wspólnym zebraniem Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej wraz z Komisją Edukacji dnia 19 kwietnia 2007 r., o godz. 16.00, przewodnicząca Komisji Edukacji, Mariola Zalepa zapytała czy byłaby możliwość przejazdu autobusem gminnym w celu umożliwienia członkom komisji oceny bezpieczeństwa przystanków autobusowych?

Waldemar Grześkowiak, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie powinno stanowić to problemu.

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Komisji Edukacji, Mariola Zalepa o godz. 19.00 zamknęła wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 15 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący
Komisji Komunalno-Finansowej
radny Jan Nowak
/-/

Przewodnicząca
Komisji Edukacji
radna Mariola Zalepa
/-/

Protokolant
Agnieszka Sibilska
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.