BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14108450
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr VI/91/07
 

Uchwała nr VI/91/07

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 12 kwietnia 2007 r.


w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457 z 2006 roku nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337), art. 165, 166, 168, 173, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104, nr 169 poz. 1420, z 2006 r. nr 45 poz. 319, nr 104poz. 708, nr 170 poz. 1217, nr 170 poz. 1218, nr 249 poz. 1832) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/37/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007, zmienionej zarządzeniem nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2007 r.,uchwałą nr V/60/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 13 lutego 2007 r., zarządzeniem nr 97 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 marca 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 56.751 zł do wysokości 75.002.665zł
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej zlecone Gminie: 13.319.500 zł
- dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 63.000 zł
- dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 39.160 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 24.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 5.492.091 zł do wysokości 95.403.287 zł
w tym:
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie 13.319.500 zł
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 102.160 zł
- wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. - dotacja celowa 5.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W wydatkach określonych w ust. 2 wyodrębnia się:
- wydatki bieżące 66.103.787 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.669.710 zł
- dotacje z budżetu 2.170.404 zł
a)podmiotowa dla instytucji kultury 1.350.404 zł
b)podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 440.000 zł
c)celowa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 5.000 zł
d) celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 375.000 zł
- obsługa długu 665.907 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 29.299.500 zł

§ 2

1. Deficyt budżetu wynosi 20.400.622 zł i sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, emisji obligacji komunalnych, przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych – z wolnych środków, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.
2. Rozchody budżetu w wysokości 75.000 zł pokryte zostaną środkami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 75.000 zł.
Szczegółowo przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne do wysokości 29.299.500 w tym:
- ze środków własnych budżetu w wysokości 17.348.468 zł
- ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 2.870.000 zł
- z kredytów bankowych 3.941.032 zł
- z obligacji 5.000.000 zł
- ze środków pochodzących z porozumień między j.s.t. 40.000 zł (Powiat Wrzesiński)
- ze środków pozyskanych z innych źródeł 100.000 złzgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Zmienia się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok 2007
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 -2009
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zmienia si plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na rok 2007
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zwiększa się plan dochodów na Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi o kwotę 1.600 zł tytułem otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej. Zwiększa się wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi:
- o kwotę 1.600 zł tytułem otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej
- o kwotę 135.657 zł tytułem rozliczenia za rok ubiegły
do wysokości 587.257 zł.

§ 9

§ 16 wyżej cytowanej uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
Tworzy się w budżecie rezerwy:
1. celową z tytułu udzielonych poręczeń dla TBS-ów sp. z o. o. na budowę mieszkań w kwocie 190.000 zł
2. ogólną budżetu w kwocie 832.193 zł.”

§ 10

§ 18 ust. 2 wyżej cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie:
§ 18.2 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku
planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 11.811.032 zł.”

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

Bożena Nowacka

/-/
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:

dochody:
- w dziale 010 – zwiększa się dochody o kwotę 5.000 zł  tytułem otrzymanych czynszów za obwody łowieckie
- w dziale 700 zwiększa się dochody o kwotę 31.500 zł
1. tytułem wpływów z różnych opłat w kwocie 500 zł, (dotyczy kosztów upomnień wieczystych użytkowników)2. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 30.000 zł
3. wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.000 zł
- w dziale 710 zwiększa się dochody o kwotę 7.820 zł tytułem
1. wpływów z różnych opłat w kwocie 500 zł
2. otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 7.320 zł
- w dziale 750 zwiększa się dochody o kwotę 13.700 zł z tytułu
1. wpływu pozostałych odsetek w kwocie 1.000 zł (odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych)
2. otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 700 zł na rzecz urzędu
3. wpływów z różnych dochodów w kwocie 12.000 zł
- w dziale 756 zmniejsza sie dochody o kwotę 222.199 zł
1. tytułem zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 223.299 zł
2. tytułem wpływu podatku od posiadania psów w kwocie 1.100 zł
- w dziale 758 zwiększa się dochody o kwotę 192.130 zł tytułem zwiększenia subwencji oświatowej
- w dziale 801 zwiększa sie dochody o kwotę 3.000 zł tytułem wpływów z różnych dochodów
- w dziale 851 zwiększa się dochody o kwotę 1.600 zł tytułem otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- w dziale 900 zwiększa się dochody o kwotę 24.200 zł
1. dotacji z WFOŚiGW w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na nasadę drzew i krzewów w parkach wrzesińskich
2. tytułem wpływów z różnych dochodów w kwocie 200 zł
wydatki:
- w dziale 010 zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł tytułem wydatków poniesionych na organizację wyborów do rad sołeckich
- w dziale 600 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.904.188 zł
- w dziale 700 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 120.000 zł
- w dziale 750 zmniejsza się wydatki o kwotę 314.953 zł
1. w rozdziale 75023 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 441.000 zł i zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł
2. w rozdziale 75075 zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na promocję gminy
3. w rozdziale 75095 zwiększa się wydatki na działalność powołanej przy burmistrzu komisji mieszkaniowej o kwotę 6.047 zł
- w dziale 751 zwiększa się wydatki o kwotę 1.800 zł tytułem zwrotu dotacji do Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na wybory samorządowe w wyniku
dokonanych korekt rozliczeń poniesionych wydatków
- w dziale 754 zwiększa się wydatki o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na modernizację monitoringu miejskiego
- w dziale 756 zwiększa się wydatki o kwotę 42.201 zł tytułem zwrotu do PFRON-u kwoty przyznanej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (w związku z utratą statusu zakładu pracy chronionej przez jednego z przedsiębiorców)
- w dziale 758 zwiększa się wydatki o kwotę 832.193 zł tytułem utworzonej rezerwy ogólnej budżetu
- w dziale 801 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.010.451 zł
1. w rozdziale 80101 zmniejsza się wydatki i przenosi się do rozdziału nowo utworzonego 85401 - świetlice szkolne; zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 338.955 zł
2. w rozdziale 80110 zmniejsza się wydatki i przenosi się do rozdziału nowo utworzonego 85401 – świetlice szkolne; zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 97.450 zł do wysokości 2.678.696 zł
3. zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 związane w wypłatą świadczeń z funduszu socjalnego dla emerytów o kwotę 24.810 zł
- w dziale 851 zwiększa się wydatki o kwotę 137.257 zł tytułem: otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1.600 zł oraz rozliczeniem za rok ubiegły w kwocie 135.657 zł
- w dziale 852 zwiększa się wydatki o kwotę 392.000 zł
1. w rozdziale 85212 zwiększa się wydatki o kwotę 25.800 zł tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
2. w rozdziale 85214 zwiększa się wydatki o kwotę 57.000 zł tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
3. w rozdziale 85219 zwiększa się wydatki o kwotę 162.700 zł z przeznaczeniem na utrzymanie budynku przy ulicy Słowackiego 39 oraz wzrostem wynagrodzeń i zatrudnienia z tytułu przejęcia nowych zadań przez OPS
4. w rozdziale 85295 zwiększa się wydatki o kwotę 146.500 z przeznaczeniem na
prace społeczno – użyteczne organizowanie w naszej gminie na kwotę 46.500 zł oraz kwotę 100.000 zł otrzymaną w ramach nagrody PFRON na realizację programu “Września bez barier – informacja dla każdego”. Zadanie to realizował będzie Ośrodek Pomocy Społecznej.
- w dziale 853 zwiększa się wydatki o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej we Wrześni
- w dziale 854 zwiększa się wydatki o kwotę 890.451 zł z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic szkolnych
- w dziale 900 zmniejsza się wydatki o kwotę 1.614.000 zł
1. w rozdziale 90001 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.668.000 zł
2. w rozdziale 90004 zwiększa sie wydatki o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na nasadę drzew w parkach wrzesińskich (dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację zadań bieżących)
3. w rozdziale 90015 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł
4. w rozdziale 90095 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne
- w dziale 921 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000 zł (nowe zadanie inwestycyjne związane z opracowaniem dokumentacji i wykonaniem modernizacji dachu na budynku wrzesińskiego muzeum)
- w dziale 926 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.845.000 zł.
W wyniku rozliczenia roku 2006 i sporządzenia bilansów wprowadza się do budżetu po stronie przychodów – przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 5.000.000 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 3.664.590 zł.
Wprowadzone zostają również rozchody budżetu w kwocie 75.000 zł (splata I raty pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na zadanie ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIAODPADAMI WRAZ Z LINIĄ SORTOWNICZĄ W BARDZIE ETAP I – ROZBUDOWA KWATERY).


Projektodawca:

Burmistrz Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.