BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463314
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół wspólnego posiedzenia komisji komunalno-finansowej oraz komisji edukacji
 

Protokół

wspólnego posiedzenia

komisji komunalno-finansowej

oraz

komisji edukacji

z 12 lutego 2007 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Jan Nowak o godz. 16.30, stwierdzając quorum, otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listami obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 1) oraz 8 członków komisji edukacji (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;

Waldemar Grześkowiak, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego;

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki;

Małgorzata Klimowicz-Stankowska, dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Wrześni;

Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.


Pkt 2

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Jan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na V sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 4. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy komisji komunalno-finansowej na rok 2007.

 5. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy komisji edukacji na rok 2007.

 6. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 7. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Jan Nowak odczytał porządek obrad V sesji Rady Miejskiej we Wrześni.


Pkt 3

a)

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Bruz.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Bruz.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy w dziedzinie gospodarczej, społecznej i kulturalnej między gminami Września i Bruz.


b)

Małgorzata Klimowicz-Stankowska, dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Września omówiła projekt uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy we Wrześni.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.


c)

Michał Kosiński, dyrektor WOK omówił projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni.


d)

Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki omówiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.


Radny Maciej Baranowski zapytał: W jakim miejscu pojawią się korty?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział: Przy basenie miejskim.


Radny Michał Jaśniewicz zapytał: W ustawie o samorządzie gminnym jest zapis o młodzieżowej radzie gminnej. Czy taka rada mogłaby mieć charakter konsultacyjny, jeśli chodzi o rozdysponowanie środków w zakresie profilaktyki?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września: Oczywiście konsultacji nie jest nigdy za dużo. W związku z tym z pewnością burmistrz i pełnomocnik chętnie wysłuchaliby pomysłów i propozycji grupy młodzieżowej. Ale decyzja jest oczywiście w rękach rady.


Radny Michał Jaśniewicz: Warto by było w przyszłości pomyśleć o powołaniu takiego ciała, jakim jest młodzieżowa rada gminy.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział: Radni mogą sami wychodzić z inicjatywą takiej koncepcji i takiego projektu


Przewodnicząca komisji edukacji radna Mariola Zalepa zapytała: Kto jest szefem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jaki jest jej skład?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki odpowiedziała: Przewodniczącym jest pan Piotr Matuszewski. Członkowie komisji to: pan Adam Trawiński, pan Zbigniew Andrysiak i pani Lidia Staniszewska.


Przewodnicząca komisji edukacji radna Mariola Zalepa zapytała: Gdzie jest siedziba komisji gdyby ktokolwiek chciał przyjść porozmawiać z członkami komisji?


Anna Grzybowska, pełnomocnik ds. profilaktyki odpowiedziała: Komisja ma spotkania w pierwszy poniedziałek miesiąca w ratusza. Wszelkie pytania do komisji mogą być kierowane do mnie - pełnomocnika.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.


e)

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru członków komisji dyscyplinarnych I i II instancji.


f)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr III/28/06 z 19 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe.


Radny Maciej Baranowski powiedział: Mamy zespół radców prawnych i dobrze by było nad projektami uchwał współpracować w sposób należyty, by rada wadliwych uchwał nie podejmowała.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział: Błędy wynikające z wadliwej konstrukcji prawnej są niejako błędami, które leżą po stronie radców prawnych. Staramy się, by tych błędów było jak najmniej, ale rzeczywistość i materia jest taka, że od czasu do czasu takie błędy występują. Często jest tak, że opinia radcy prawnego urzędu pozostaje rozbieżna z opinią radcy prawnego wojewody. Jesteśmy tą stroną, która musi organów nadzorczych słuchać i to, co zostaje nam zalecone jest realizowane. Czasami jest tak, że jest to wina radcy urzędu, a czasami jest tak, że jest inna interpretacja prawna strony nadzorczej.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr III/28/06 z 19 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli – w celu ich przekształcenia
w jednostki budżetowe.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej nr III/28/06 z 19 grudnia 2006 r. w sprawie likwidacji zakładów budżetowych – przedszkoli – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe.


g)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, finansowanych ze środków budżetu miasta i gminy Września.


Posiedzenie opuścił radny Bronisław Dankowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 4 radnych.


Komisja komunalno-finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, finansowanych ze środków budżetu miasta i gminy Września.


Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, finansowanych ze środków budżetu miasta i gminy Września.


Poszczególni radni złożyli wnioski i propozycje do projektodawcy dot. ww. projektu uchwały:


Radny Maciej Baranowski zgłosił wniosek, by w §3 ust. 1 przyjął brzmienie: „Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, reprezentującym miasto i gminę Września”.


Radny Włodzimierz Wawrzyniak zgłosił wniosek, by w §6 wykreślić ppkt. a i ppkt. d.

Radni Michał Jaśniewicz i Maciej Baranowski zgłosili wspólny wniosek, by w §3 pkt. 1 przyjął brzmienie: „Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkującym na terenie miasta i gminy Września lub reprezentującym kluby lub szkoły wrzesińskie”.


Przewodnicząca Rady Miejskiej radna Bożena Nowacka zgłosiła następujące wnioski:

 • w §3 wpisać nowy pkt. 1 w brzmieniu: „Stypendia mogą być przyznawane zawodnikom w kategoriach seniorów, młodzieżowców, juniorów”;

 • Pozostałe punkty w §3 odpowiednio zmieniają numerację;

 • w pkt. 4 (obecnym pkt. 3) po zwrocie „działalności sportowej” skreśla się „i”, a wprowadza przecinek;

 • w § 5 wprowadza się zapis, że stypendium wynosi od 200,00 zł do 2000,00 zł.


h)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe.


Komisja komunalno-finansowa zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe.


Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie osiągnięcia sportowe.


Przewodnicząca Rady Miejskiej radna Bożena Nowacka zgłosiła następujące wnioski:

 • w §5 pkt. 3 w brzmieniu: „Wyróżnienie może być przyznane za zajęcie od IV do VIII miejsca w mistrzostwach Polski”;

 • w §6 pkt. 3 w brzmieniu:

  3. Nagroda może być przyznana za:

  d) występ na igrzyskach olimpijskich lub mistrzostwach świata,

  e) miejsce I – XVI na mistrzostwach Europy,

  f) miejsce I – III na mistrzostwach Polski”.


i)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.


Radny Michał Jaśniewicz zapytał: Jakie skutki prawne będzie miała ta podjęta uchwała o przystąpieniu (...)?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała: Uchwała spowoduje takie skutki, że rozpoczyna się proces sporządzania w tym przypadku zmiany do tego planu. Oczywiście zgodnie z procedurą opisaną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym trzeba wszystkie etapy sporządzania planu wykonać (poprzez ogłoszenie do wiadomości publicznej, że gmina przyjmuje wnioski do planu, następnie uzgodnienie z różnymi podmiotami spraw dotyczących ustalenia projektu planu, wyłożenie do publicznego wglądu). Jeżeli te wszystkie rzeczy zostaną zrealizowane, to rada miejska podejmie uchwałę o uchwaleniu planu.


Radny Michał Jaśniewicz zapytał: Kto ponosi koszty związane ze sporządzeniem planu?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała: W tym przypadku, ponieważ to jest wniosek inwestora, to on poniesie koszty opracowania tego planu.


Radny Michał Jaśniewicz zapytał: Jaki procent obszaru naszej gminy ma sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała: Dokładnej cyfry nie przedstawię, ale jest to w granicach 20%.


Radny Jan Nowak zapytał: Czy to przystąpienie do sporządzenia zmiany planu zatrzymuje budowę, która już uzyskała pozwolenie?


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odpowiedziała: Pozwolenie na budowę zostało wydane przez Starostwo Powiatowe na te obiekty, które są położone poza drogą – pierwszy etap. Natomiast drugi etap, czyli zabudowa w miejscu, gdzie w tej chwili przewidziana jest droga – nie może być wydane pozwolenie ze względu na ustalenia tego planu. Dopóki plan nie zostanie zmieniony, to nie będzie pozwolenia na budowę w miejscu, gdzie jest droga.


Radny Jan Nowak powiedział: Protesty i zamieszanie wokół tej działki przyniosły ogromne straty miastu i gminie Września. Inwestycja nie jest od 2 lat rozpoczęta. Jest duże ryzyko, że firma nie przystąpi do realizacji inwestycji, która dałaby około 300 miejsc pracy.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.


Komisja edukacji w obecności 8 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geod. 129/5 położonej w Bierzglinku.


Posiedzenie opuścił radny Maciej Baranowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 7 radnych.


j)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.


k)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulicy Słowackiego.


Posiedzenie opuścił radny Andrzej Rzeźnik. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 6 radnych.


l)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.

Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy.


ł)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.

Poprosiła o dokonanie korekty błędów interpunkcyjnych.


Radny Szymon Paciorkowski zapytał: Jakie gmina posiada doświadczenie dot. umorzeń pożyczek? Czy udawało się uzyskać takowe umorzenia?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział: Tego typu umorzenia są pewne, chyba, że wykona się jakiś błąd w czasie realizacji inwestycji i realizacja nie będzie przebiegała zgodnie z umową, to wtedy jest podstawa, by umorzenie nie zaistniało.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Monte Cassino i ulicach przyległych oraz ulicy Paderewskiego we Wrześni”.


m)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”.

Poprosiła o dokonanie korekty błędów interpunkcyjnych oraz poinformowała o autopoprawce do uzasadnienia - w pierwszym zdaniu zostaje skreślona kwota: „500.000 zł”, a wprowadza się kwotę: „1.200.000 zł”.


Posiedzenie opuścił radny Artur Mokracki. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 3 radnych.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zadanie „Zamknięcie istniejącej kwatery składowiska odpadów w Bardzie”.


n)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”.

Poprosiła o dokonanie korekty błędów interpunkcyjnych”.


Na posiedzenie powrócił radny Artur Mokracki. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 4 radnych.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrześni”.


o)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 2 we Wrześni”.


Posiedzenie opuścił radny Michał Jaśniewicz. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 3 radnych.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 2 we Wrześni”.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 2 we Wrześni”.


Na posiedzenie powrócił radny Michał Jaśniewicz. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 4 radnych.
p)

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września oraz Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego wspólnie omówili projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2007 wraz z przedłożoną autopoprawką.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2007 wraz z przedłożoną autopoprawką.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy Września na rok 2007 wraz z przedłożoną autopoprawką.


Przewodnicząca Rady Miejskiej radna Bożena Nowacka w związku z otrzymanym pismem zwróciła się z pytaniem: Jak wygląda sprawa inwestycji w budynku po szkole w Gozdowie? Czy są jakieś plany?


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału inwestycyjno-komunalnego poinformował, że planuje się zaadaptować ten budynek na mieszkania komunalne. Oczywiście trzeba pamiętać przy przydziale tych mieszkań w przyszłości o obowiązującej uchwale Rady Miejskiej we Wrześni dot. przydziału mieszkań komunalnych. Uchwała ta nie przewiduje preferencji wynikających z miejsca zamieszkania.


Pkt 4

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Jan Nowak przedstawił członkom plan pracy komisji rozwoju wsi na rok 2007 (załącznik nr 4).


Komisja komunalno-finansowa w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy komisji na rok 2007.


Pkt 5

Przewodnicząca komisji edukacji radna Mariola Zalepa przedstawiła członkom plan pracy komisji edukacji na rok 2007 (załącznik nr 5).


Komisja edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy komisji na rok 2007.


Pkt 6

Radny Piotr Maciejewski poprosił, by zainteresować się ul. Rzeczną (zanieczyszczenia psimi odchodami).

Następnie zapytał: Czy można by było w przyszłości powrócić do tematu otwarcia przejścia przez ul. Rzeczną i Wrześnicę w kierunku na PKS?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września poinformował, że na tym terenie istnieje problem własności. Jak sprawa Tonsilu znajdzie swój finał, to myślę, że na tym terenie powstanie centrum mieszkaniowe i wtedy rozwiąże się problem komunikacyjny.


Pkt 7

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji komunalno-finansowej o godz. 19.30 zamknął wspólne posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.


Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

Przewodniczący komisji

komunalno-finansowej


radny Jan Nowak

Przewodnicząca komisji

edukacji


radna Mariola Zalepa
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.