BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477298
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR VI/78/07

UCHWAŁA NR VI/78/07
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 12 kwietnia 2007 r.


w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w PSARACH MAŁYCH, działki nr ewid. 44/4, 43/8, 44/3.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1


1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w PSARACH MAŁYCH, obszar działek o numerach ewid. 44/4, 43/8, 44/3.

2. Granice obszaru objętego uchwałą stanowi granica naniesiona na rysunku planu, stanowiącym integralną część uchwały.

3. Obszar i zakres opracowania planu są zgodne z uchwałą nr XXXVIII/370/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu oraz z uchwałą nr XI/99/03 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września.

4. Plan miejscowy składa się z treści niniejszej uchwały oraz integralnych części:

1) rysunku planu – w skali 1:1000 – załącznik nr 1

2) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – załącznik nr 2

3) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania – załącznik nr 3.


ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne


§ 2


Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;

3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni;

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na obszarze w obrębie linii rozgraniczających, określone symbolem;

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

6) przedsięwzięciach, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany lub o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - Dz. U. Nr 257 poz. 2573, z 2005 r. Nr 92 poz. 769.

7) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;

8) siedlisku przyrodniczym - należy przez to rozumieć obszar lądowy lub wodny, naturalny lub półnaturalny, wyodrębniony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne. Dostosowanie rośliny do siedliska przyrodniczego oznacza zgodność z właściwymi dla niej wymaganiami w miejscu planowanego nasadzenia – podłoże gruntowe, stosunki wodne, nasłonecznienie, pochylenie terenu;

9) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć wnętrza ulic, placów, tras dojazdowych w kształcie wydzielonym liniami rozgraniczającymi a stanowiące spójną funkcjonalnie i dostępną publicznie przestrzenną całość;

10) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć nasadzenia zieleni głównie zimozielonej, formowanej w kształcie pasów, szpalerów i kęp drzew stanowiących przegrodę fizyczną i psychologiczną pomiędzy różnymi funkcjami terenów;

11) reklamie - należy przez to wszelkie nośniki informacji wizualnej (nośniki naścienne, wolnostojące, neony, megaplakaty, tablice reklamowe, pylony itp.) wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będące szyldami, tablicami informacyjnymi czy znakami w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach drogowych;

12) reklamie wielkoformatowej - należy przez to rozumieć reklamę o powierzchni powyżej 12 m2;

13) tablicach informacyjnych - należy przez to rozumieć elementy systemu informacji miejskiej lub systemu informacji na obszarze zakładu pracy, w tym: tablice informujące o nazwie ulicy, numerze domu, tablice z ogłoszeniami itp;

14) szyldach - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz podmiotów gospodarczych, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, nie będące reklamą.


§ 3


Następujące oznaczenia graficzne stanowią obowiązujące ustalenia planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz oznaczenia graficzne i literowe dotyczące przeznaczenia terenu;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) obszar oddziaływania linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, na którym występują ograniczenia w użytkowaniu;

5) obszar oddziaływania projektowanej linii elektroenergetycznej, na którym wystąpią ograniczenia w użytkowaniu;

6) tereny poeksploatacyjne, na których obowiązują szczególne warunki posadowienia budynków.

ROZDZIAŁ 2

Przepisy szczegółowe


§ 4


1. Ustala się teren aktywizacji gospodarczej - zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz usług, oznaczony na rysunku planu symbolem P/U, na którym przeznaczeniem podstawowym są: hotele, motele, obiekty produkcyjne, składy, magazyny, bazy, stacje paliw, obiekty handlu hurtowego, obiekty warsztatowo-techniczne, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, zespoły garaży w tym również dla samochodów ciężarowych, drogi dojazdowe wewnętrzne, zespoły parkingów w tym również dla samochodów ciężarowych, budynki administracyjno – biurowe i tym podobne. Przeznaczeniem dopuszczalnym mogą być: mieszkania dla nadzoru zakładów, tereny rekreacyjne i sportowe dla użytku pracowników, urządzenia i sieci związane z funkcjonowaniem lokalnych systemów infrastruktury technicznej lub telekomunikacyjnej.

2. Ustala się teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP.

3. Ustala się teren drogi dojazdowej wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.


§ 5


Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1. Na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz usług, oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U:

1) wszystkie obiekty kubaturowe powinny spełniać wysokie wymogi estetyczne oraz być utrzymane w kolorystyce korespondującej z krajobrazem, stanowiącej zharmonizowaną całość;

2) w obrębie części terenu zagwarantowanej jako minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni działki należy wprowadzić enklawy zieleni o zróżnicowanych funkcjach. Szczególnej dbałości wymaga zagospodarowanie zielenią obrzeży terenu – pomiędzy drogami publicznymi a zabudową. W miejscach zaznaczonych na rysunku planu zrealizować pasy zieleni izolacyjnej.

2. Na terenie zieleni parkowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP należy zachować charakter naturalnej zieleni.

§ 6


Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1. Na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz usług, oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U:

1) dopuszcza się możliwość lokalizowania przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany lub przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko pod warunkiem, że ich uciążliwości nie będą wykraczały poza granice obszaru objętego planem;

2) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi należy chronić przed uciążliwymi hałasami i drganiami powstałymi ze względu na prowadzoną działalność lub ze źródeł zewnętrznych poprzez zachowanie odpowiednich odległości, ukształtowanie budynku, stosowanie elementów amortyzujących, osłaniających lub ekranujących a także racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku i zapewnienie odpowiedniej izolacyjności przegród zewnętrznych. Wymaga się zastosowania zasad akustyki budowlanej, w tym okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej w zależności od wielkości zagrożenia hałasem - w pomieszczeniach wymagających komfortu akustycznego: w mieszkaniach w obiektach związanych z działalnością gospodarczą dla właścicieli lub obsługi, a także w pokojach hotelowych. Zastosowanie przegród oraz okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej – zgodnie z wymaganiami polskich norm z dziedziny akustyki budowlanej;

3) zakazuje się odprowadzać nieczystości płynne do gruntu lub do wód otwartych;

4) ścieki opadowe należy odprowadzić do kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w separatorach ścieków o ponadnormatywnym zanieczyszczeniu. Ścieki opadowe odprowadzane do wód powierzchniowych winny spełniać warunki obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska. Wymagane jest uzyskanie przez inwestora pozwolenia wodno-prawnego;

5) energię dla potrzeb technologicznych oraz dla celów grzewczych wytwarzać na bazie paliw lub nośników ekologicznych;

6) wszystkie odpady należy zagospodarować zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

7) ścieki bytowe, komunalne i przemysłowe powinny być odprowadzone przez system kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków. Ścieki przemysłowe mogą wymagać oczyszczenia do parametrów określonych przez właściciela kanalizacji sanitarnej oraz uzyskania przez inwestora pozwolenia wodno-prawnego, zgodnie z ustawą – Prawo wodne;

8) chodniki i pojedyncze miejsca postojowe powinny mieć nawierzchnie przepuszczalne w celu maksymalnego retencjonowania wód w obrębie tej samej zlewni. Rozwiązanie takie jest jednak niedopuszczalne na parkingach dla samochodów osobowych liczących powyżej 4 stanowisk oraz na parkingach dla samochodów ciężarowych, stacjach paliw, warsztatach, bazach;

9) na obszarze objętym granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy przy pracach ziemnych uwzględnić przebudowę urządzeń melioracyjnych. Przebudowa urządzeń melioracyjnych wymaga szczegółowego uzgodnienia – oraz pozwolenia wodno-prawnego.

2. Na terenie zieleni parkowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP dopuszcza się urządzenie otwartego zbiornika wodnego, który powinien mieć wyrównane brzegi, o nachyleniu zapewniającym bezpieczeństwo. Należy adaptować istniejące drzewa i krzewy i uzupełnić je gatunkami dostosowanymi do miejscowego siedliska przyrodniczego.


§ 7


Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków na obszarze objętym planem:

1. Z uwagi na położenie w strefie występowania stanowisk archeologicznych inwestorzy są zobowiązani do zlecenia stałego nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego nad całością prac ziemnych a w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych zobowiązani są do zlecenia ratowniczych badań archeologicznych w celu sporządzenia ewidencji obiektów zabytkowych oraz skróconej dokumentacji naukowej tych partii obiektów, które następnie ulegną bezpowrotnemu zniszczeniu w trakcie prac budowlanych.

2. Sposób realizacji ww. warunków konserwatorskich winien być ustalony z Wydziałem Archeologicznym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.


§ 8


Ustala się następujące wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz usług, oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U oraz na terenie zieleni parkowej, oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP:

1. Należy konsekwentnie przestrzegać zasad dotyczących miejsc i formy w rozmieszczaniu: tablic systemu informacji oraz miejsc dla ogłoszeń i plakatów.

2. Dopuszcza się reklamy wielkoformatowe umieszczane na standardowych stelażach, przy zachowaniu jednolitej wysokości nie zagrażającej bezpieczeństwu na drogach.

3. Dopuszcza się umieszczanie reklam w płaszczyźnie ogrodzenia, w płaszczyźnie pionowej wzdłuż nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz na elewacjach budynków. Warunkiem umieszczania reklam na elewacjach jest, że nie mogą one przysłaniać istotnych elementów i detali architektonicznych ani obejmować więcej niż 25% sumy powierzchni wszystkich elewacji każdego budynku.

4. Szyldy i reklamy na budynkach oraz reklamy wolnostojące należy objąć określonymi standardami grafiki, liternictwa, kolorystyki.

5. Obiekty małej architektury takie jak oświetlenie ulic, ławki, kosze na śmieci, miejsca gromadzenia odpadów, przegrody porządkujące ruch kołowy, pieszy, rowerowy, punkty poboru wody itp. należy objąć kompleksowym szczegółowym rozwiązaniem dla całego obszaru opracowania. Nie dotyczy to obiektów unikatowych, tworzonych jednorazowo przez artystów takich jak posągi, rzeźby itp.

6. Ogrodzenia ażurowe z dopuszczeniem odcinków pełnych w miejscach wymagających przysłonięcia. Dopuszcza się żywopłoty.


§ 9


Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz usług, oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U:

1. Nieprzekraczalne linie zabudowy:

1) wzdłuż drogi gminnej klasy lokalnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD (L) nieprzekraczalne linie zabudowy należy przyjąć w odległości 10m od linii rozgraniczającej drogę, zgodnie z rysunkiem planu;

2) wzdłuż drogi gminnej klasy zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG (Z) nieprzekraczalne linie zabudowy należy przyjąć w odległości 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni, zgodnie z rysunkiem planu;

3) wzdłuż linii kolejowej nieprzekraczalną linię zabudowy należy przyjąć w odległości 10 m od linii rozgraniczającej teren kolei oraz co najmniej w odległości 20 m od osi skrajnego toru.

2. Parametry zabudowy:

1) maksymalna wysokość budynków przeznaczenia podstawowego od poziomu terenu do okapu dachu nie może być wyższa niż 15 m. Dopuszcza się wyższe elementy techniczne takie jak kominy, maszty, anteny itp. nie przekraczające wysokości 49,5 m n.p.t.;

2) dachy płaskie lub o nachyleniu do 15o.

3. Maksymalny procent zabudowanej powierzchni działki – 65%.

4. Minimalny procent biologicznie czynnej powierzchni działki – 15%.


§ 10


Wprowadza się następujące zasady podziału nieruchomości terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem P/U oraz terenu zieleni parkowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZP :

1. Z obecnej działki o nr ewid. 43/8 należy wydzielić teren zieleni parkowej ZP. Dopuszcza się podział pozostałej części działki maksymalnie na trzy części pod warunkiem wydzielenia drogi dojazdowej wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW. W przypadku odstąpienia od podziału na części działki przeznaczonej pod zabudowę techniczno produkcyjną oraz usługi wydzielenia drogi nie obowiązuje.

2. Przy podziale na mniejsze części obecnych działek o nr ewid. 44/3, 44/4 obowiązują następujące zasady:

1) zachowanie minimalnych szerokości frontów:

a) wzdłuż dróg KDG(Z) – 50m,

b) wzdłuż drogi KD(L) - 35m;

2) każda z wydzielonych działek musi posiadać front przylegający do drogi publicznej lub do drogi dojazdowej wewnętrznej skomunikowanej z drogą publiczną.

3. Teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP może stanowić autonomiczną działkę lub być dołączony własnościowo do jednej z przyległych działek.


§ 11


Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz usług, oznaczonego na rysunku planu symbolem P/U z istniejących dróg gminnych KD(L) oraz KDG(Z). W przypadku podziału terenu, stanowiącego obecnie działkę o nr ewid. 43/8 należy dodatkowo wydzielić wzdłuż torów kolejowych drogę dojazdową wewnętrzną KDW o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających.

2. Z terenu każdej działki na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz usług, oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U należy wydzielić miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż 3 stanowiska na 10 zatrudnionych lub użytkowników, 3 stanowiska na każde 100 m2 powierzchni użytkowej, oraz miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

3. Na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz usług, oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U dopuszcza się możliwość prowadzenia sieci służących terenom poza obszarem planu oraz lokalizowania urządzeń związanych z funkcjonowaniem lokalnego systemu infrastruktury technicznej takich jak: stacje transformatorowe, przepompownie itp. pod warunkiem ustalenia odpowiedniej służebności gruntowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zaopatrzenie w wodę z magistrali wodociągowej 110 ułożonej wzdłuż drogi KDG (Z) poprzez sieć rozdzielczą realizowana zgodnie z projektem budowlanym. Wodę do celów przeciwpożarowych należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:

1) doprowadzenie ścieków bytowych i sanitarnych do projektowanego kolektora tłocznego wzdłuż drogi KDG (Z). Do czasu realizacji wyżej wymienionego kolektora dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki socjalno-bytowe;

2) ścieki przemysłowe, przed wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej, wstępnie podczyścić do parametrów podanych przez właściciela kanalizacji. Może być wymagane od inwestora uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.

6. Ścieki opadowe odprowadzić do kanalizacji deszczowej na podstawie warunków technicznych podanych przez właściciela kanalizacji deszczowej. Ścieki opadowe z połaci dachowych winny spełniać warunki obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska. Do czasu zrealizowania sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie gospodarki wodami opadowymi zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

7. Energię cieplną dla celów bytowych, grzewczych i technologicznych wytwarzać na bazie paliw lub nośników ekologicznych: gazu sieciowego, gazu bezprzewodowego, oleju opałowego niskosiarkowego, energii elektrycznej itp.

8.Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) zasilanie odbiorców z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia;

2) dopuszcza się możliwość lokalizacji stacji transformatorowych na terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej oraz usług, oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U na warunkach ustalonych z właścicielami sieci. Dopuszcza się, by tereny pod lokalizacje stacji transformatorowych były wydzielone w postaci samodzielnych działek o powierzchni od 50-60 m2 przy zapewnieniu dostępności od strony dróg KDG(Z), KD(L) lub poprzez drogę dojazdową wewnętrzną. Realizacja i finansowanie instalacji elektroenergetycznych oraz usuwanie kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami energetycznymi będącymi własnością ENEA S.A. na przedmiotowym terenie odbywać się będzie zgodnie z przepisami odrębnymi odpowiednio na podstawie: warunków przyłączenia albo usunięcia kolizji, które określi ENEA S.A. na wniosek zainteresowanych podmiotów;

9. Zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej sieci – wzdłuż drogi KDG (Z).

10. W zakresie gospodarki odpadami ustala się zagospodarowanie i utylizację odpadów:

1) poprodukcyjnych niebezpiecznych i innych – zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) komunalnych (bytowych) – segregację w miejscu powstawania, gromadzenie w szczelnych pojemnikach i usuwanie na miejsce wskazane przez uprawnione jednostki, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem na terenie miasta.


§ 12


W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się przeprowadzenie badań geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na terenach poeksploatacyjnych, zaznaczonych na rysunku planu na działce o nr ewid. 43/8 oraz w zależności od potrzeb na terenach budzących obawy, co do występowania gruntów nasypowych. Sposób posadowienia i podpiwniczenia obiektów budowlanych musi uwzględniać utrudnione warunki gruntowe.


§ 13


1. Do czasu zrealizowania określonego w planie zagospodarowania terenu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenu.

2. Ograniczenia w użytkowaniu wzdłuż linii elektroenergetycznych przestają obowiązywać w przypadku likwidacji tych sieci.ROZDZIAŁ 3

Przepisy końcowe


§ 14


Ustala się stawki służące naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokościach dla terenu oznaczonego symbolem P/U – 15 %


§ 15


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.


§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr VI/78/07
z dnia 12 kwietnia 2007 r.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w PSARACH MAŁYCH, działki nr ewid. 44/4, 43/8, 44/3 opracowany został zgodnie z przepisami:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zm.)

 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 poz. 717 ze zm.)

 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 164 poz. 1587 )

 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 ze zm.)

 • prawo ochrony środowiska ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 129 poz. 902 ze zm.)

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573)

 • ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 121, poz. 1266).

 • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.)

 • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)

 • ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej – (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 122 poz. 851 ze. zm.)

 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (tekst jednolity 2006 r. Dz. U. Nr 156 poz. 1118 ze zm.)

 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami – (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)

 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 19 poz. 115 ze zm.)

Prace nad planem wykonano w oparciu o uchwały Rady Miejskiej Gminy Września Nr XXXVIII/370/2005 z dnia 28.12.2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w PSARACH MAŁYCH, działki nr ewid. 44/4, 43/8 i 44/3.

Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia. Plan jest zgodny z zapisami studium i z przepisami odrębnymi. Czynności formalno-prawne udokumentowane są w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.

Projekt planu uzyskał pozytywną opinię komisji urbanistyczno-architektonicznej. W dniach od 30.08.2006 r. do 30.11.2006 r. udostępniony był do opinii i uzgodnień przy uwzględnieniu ustaleń art. 17 ust. 1 pkt 6, pkt 7, pkt 9 oraz art. 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do projektu planu sporządzono prognozę wpływu ustaleń planu na dochody własne i wydatki gminy związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

W dniach od 22.12.2006 r. do 7.02.2007 r. w siedzibie Urzędu projekt planu wyłożony był do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Do projektu planu nie wniesiono uwag.

Uchwała wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych będzie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa.

 

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/78/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r. Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie uchwalenia m.p.z.p. terenu aktywizacji gospodarczej w PSARACH MAŁYCH, działki nr ewid. 44/4, 43/8 i 44/3

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu m.p.z.p.Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska we Wrześni r o z s t r z y g a, co następuje:

Na podstawie oświadczenia Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 10 lutego 2007 r. w sprawie braku uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń na środowisko w dniach od 22.12.2006 r. do 7.02.2007 r., nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr VI/78/07 z dnia 12 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w PSARACH MAŁYCH, działki nr 44/4, 43/8 i 44/3


Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Psarach Małych, działki nr 44/4, 43/8 i 44/3 inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wrześni rozstrzyga, co następuje:

§ 1

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej


1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji których leży rozwój sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrębnych.

2. Za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Września.

3. Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego gminy Września.

4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

§ 2

Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez:

1) Wydatki z budżetu gminy,

2) Współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych,

b) dotacji samorządu województwa,

c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,

d) kredytów i pożyczek bankowych,

e) innych środków zewnętrznych.

3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno – prawnym lub w formie partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.