BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466332
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA Nr VI/65/07

UCHWAŁA Nr VI/65/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 12 kwietnia 2007r.

w sprawie: nadania statutu Przedszkolu nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni.

Na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) i § 1 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U Nr 61 poz. 624 ze zmianami) uchwala się:

STATUT

Przedszkola nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni

§ 1

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

a. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 3 we Wrześni;

b. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 3;

c. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz.U. z 2004 r., nr 256 poz. 2572 ze zmianami) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej Ustawy;

d. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w Przedszkolu;

e. Wychowankach lub dzieciach oraz rodzicach – należy przez to rozumieć wychowanków Przedszkola oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;

f. Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Przedszkolu;

g. Organie prowadzącym przedszkole – należy przez to rozumieć Gminę Września;

h. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem – należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.


2. Nazwa przedszkola i inne informacje o przedszkolu

a. Przedszkole nr 3 we Wrześni jest przedszkolem publicznym.

b. Siedziba Przedszkola znajduje się we Wrześni przy ul. Słowackiego 54.

c. Przedszkole nosi nazwę – „Mali Przyrodnicy”.

d. Przedszkole działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;

  • Aktu założycielskiego;

  • Niniejszego Statutu.

e. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole zasadniczo w pełnym brzmieniu:

Przedszkole nr 3 „Mali Przyrodnicy”

f. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy:

Przedszkole nr 3 we Wrześni.”

g. Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.

h. Przedszkole ma własny hymn i znaczek z Małymi Przyrodnikami oraz nadaje absolwentom dyplom ukończenia przedszkola.

Cele i zadania przedszkola

§ 2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

a) wspomaganiu i ukierunkowywaniu indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju; w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym;

b) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

c) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

d) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola, organizowaniu w miarę potrzeb opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;

e) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci,

f) rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

2. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej” rozumianej jako efekt rozwoju i uczenia się .

3. Przedszkole uwzględnia swoisty sposób postrzegania dziecka :

a) jako istoty aktywnej, poznającej świat przez działanie, przeżywanie, odkrywanie,

b) jako istoty autonomicznej, budującej od początku własny obraz świata,

c) jako istoty kreatywnej, korzystającej z własnej bogatej wyobraźni.

4. Priorytetowym zadaniem przedszkola jest :

a) wyrabianie szacunku do przyrody, rozbudzenie świadomości ekologicznej prowadzącej do odpowiedzialności i respektowania praw ekologicznych;

b) rozwijanie tożsamości narodowej i regionalnej

5. Dobór treści nauczania i sposób ich przekazywania ma na celu rozwijanie u dzieci upodobania do nauki, pragnienie i radość poznawania, motywowanie dzieci do kształcenia się w późniejszym okresie.

§ 3

1. Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

a) Poznawanie i rozumienie świata i siebie.

b) Nabywanie umiejętności poprzez działanie.

c) Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie.

d) Budowanie systemu wartości.

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie: podstawy programowej wychowania przedszkolnego; programów wychowania przedszkolnego zatwierdzonych przez MEN, wybranych przez nauczycieli Przedszkola oraz własnych programów autorskich - dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola.

3. Przedszkole organizuje (bez ponoszenia dodatkowej opłaty przez rodziców):

a) różnorodne sytuacje edukacyjne zaspokajające dążenie dziecka do wypowiadania siebie w twórczości werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej,

b) zajęcia logopedyczne,

c) zajęcia reedukacyjne dla dzieci wykazujących niedobory fizyczne i psychiczne,

d) zajęcia z dziećmi szczególnie uzdolnionymi celem stymulacji ich zainteresowań i uzdolnień.

oraz zajęcia dodatkowe - płatne przez rodziców:

e) język angielski,

f) zajęcia taneczno – rytmiczne,

g) karate,

h) i inne.

4. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnia w szczególności potrzeby, zainteresowania i możliwości rozwojowe dzieci. Ich wybór – zależy od rodziców.

5. Przedszkole umożliwia podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, w szczególności poprzez:

a) uznanie prawa rodziców do religijnego wychowania dzieci;

b) organizację na życzenie rodziców – nauki religii /warunki i sposób wykonywania przez Przedszkole tego zadania określają odrębne przepisy/, w tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela- wychowawcy.

c) tworzenie dla dzieci mniejszości narodowych warunków pobytu właściwych dla ich odrębności /w przypadku zaistnienia takiej potrzeby/.

§ 4

1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

a) diagnozowanie środowiska wychowanków;

b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia;

c) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;

d) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

e) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego Przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

f) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców;

g) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

2. Szczególną opieką Przedszkole otacza dzieci z wadami wymowy i z wadami postawy.

3. Zadania, o których mowa w § 4 ust. 1, są realizowane we współpracy z:

a) rodzicami,

b) nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola,

c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

d) innymi przedszkolami.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w Przedszkolu w formach zgodnych z odrębnymi przepisami.

5. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodziców.

6. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

7. W miarę potrzeby Przedszkole zapewnia specjalistyczną opiekę dzieciom niepełnosprawnym.

8. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego stan zdrowia, oraz decyzję komisji kwalifikacyjno-rekrutacyjnej Przedszkola.

  Opieka nad dziećmi

§ 5

1. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu w ciągu całego dnia sprawuje nauczyciel i współuczestnicząca woźna oddziałowa. W oddziale dzieci 3-4 letnich dodatkowo opiekę tę może sprawować pomoc nauczyciela.

2. Szczegółowe zasady dotyczące opieki nad dzieckiem w czasie pobytu dziecka w przedszkolu określa wewnętrzna instrukcja.

3. W zajęciach na terenie przedszkola lub poza nim, za zgodą Dyrektora, mogą brać udział rodzice lub inne osoby dorosłe.

4. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Przedszkole określają odrębne przepisy.

5. Pełne bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola zapewniają dziecku rodzice / prawni opiekunowie/ lub upoważnione przez nich osoby:

a) rodzice w złożonym (pisemnym) oświadczeniu mogą upoważnić inne osoby do odbioru dziecka z przedszkola;

b) rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

6. Dzieci mogą być przyprowadzane do Przedszkola od godz. 6.30 lub w każdym innym czasie pracy placówki. Odbieranie dzieci z Przedszkola trwa do godziny 16.00. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola znajdują się w Regulaminie, wydanym przez Radę Pedagogiczną.

7. Przedszkole wymaga od rodziców i opiekunów przestrzegania obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w godzinach pracy placówki.


Zarządzanie przedszkolem i organy przedszkola

§ 6

1. Przedszkolem kieruje Dyrektor.

2. Kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

3. Działające w Przedszkolu organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

4. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności.

5. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej – niezgodnych z przepisami prawa – wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

6. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

7. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Przedszkolu organami i podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora.

Dyrektor przedszkola

§ 7

Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Przedszkole.

§ 8

Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Przedszkola.


§ 9

Dyrektor w szczególności :

1. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Przedszkola:

a) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania dzieci do Przedszkola, przenoszenia ich miedzy oddziałami oraz w sprawach skreślenia z listy dzieci przyjętych do przedszkola,

b) organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

c) powierza nauczycielom opiekę nad oddziałami,

d) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

e) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,

2. w zakresie spraw organizacyjnych:

a) przygotowuje projekt planu pracy Przedszkola,

b) opracowuje arkusz organizacji Przedszkola,

c) ustala ramowy rozkład dnia pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej,

3. w sprawie spraw finansowych:

a) opracowuje plan finansowy Przedszkola,

b) przedstawia projekt planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,

c) realizuje plan finansowy, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej,

4. w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:

a) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Przedszkola,

b) organizuje wyposażenie Przedszkola w środki dydaktyczne i inny sprzęt,

c) organizuje i nadzoruje kancelarię Przedszkola,

d) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

e) organizuje przeglądy technicznych obiektów przedszkolnych, oraz prac konserwacyjno - remontowych,

f) organizuje okresową inwentaryzację majątku Przedszkola,

5. w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) egzekwowanie przestrzegania ustalonego w Przedszkolu porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Przedszkola,

c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.

§ 10

1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej

§ 11

1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami.

2. Dyrektor - poza przypadkiem współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności :

a) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku przedszkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola,

b) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planu pracy Przedszkola

c) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej

Inne stanowiska kierownicze

§ 12

1. W przedszkolu może zostać utworzone stanowisko Wicedyrektora.

2. Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.

§ 13

1. Do zakresu działania Wicedyrektora należy :

a) organizowanie i kontrolowanie pracy przedszkola w zakresie ustalonym przez Dyrektora,

b) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w wymiarze określonym odrębnymi przepisami.

2. Szczegółowy zakres kompetencji Wicedyrektora określa Dyrektor, powierzając to stanowisko.

3. W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Wicedyrektora obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.

Rada Pedagogiczna

§ 14

W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna.

§ 15

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.

4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia :

a) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej,

b) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,

c) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

d) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Przedszkola.

§ 16

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;

c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;

d) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy Przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

b) projekt planu finansowego Przedszkola;

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

d) propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w każdej innej sprawie.

4. Rada Pedagogiczna ponadto :

a) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Przedszkolu,

b) deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

5. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania Rady Przedszkola - do czasu jej utworzenia - sformułowane w przepisach prawa szkolnego, a w szczególności :

a) uchwala i nowelizuje Statut,

b) występuje z odwołaniem od decyzji Kuratora Oświaty w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień.

Rada Przedszkola

§ 17

1. W Przedszkolu może działać Rada Przedszkola.

2. Powstanie Rady Przedszkola organizuje Dyrektor z własnej inicjatywy albo na wniosek rodziców.

Rada Rodziców

§ 18

1. Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

3. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

4. Członkowie Rady Rodziców wybierani są, co roku podczas zebrań grupowych rodziców- przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.

5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

6. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

7. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

§ 19

1. Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:

a) w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – Dyrektor;

b) w pozostałych przypadkach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców – właściwy organ Rady Rodziców.

2. Zwołanie zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz pierwszym i ewentualnie drugim terminie Zgromadzenia poprzez informację wywieszoną na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu. W razie, gdy Zgromadzenie powołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.

3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek braku quorum w pierwszym terminie.

§ 20

1. Zgromadzenie ogółu rodziców prowadzi organ zwołujący.

2. Z głosem doradczym w zgromadzeniu rodziców mogą wziąć udział:

a) Dyrektor,

b) Osoby dopuszczone do udziału przez Zgromadzenie.

3. Obrady Zgromadzenia ogółu rodziców są utrwalane w formie protokółu, zawierającego, co najmniej:

a) termin i miejsce zgromadzenia,

b) stwierdzenie prawomocności zgromadzenia, a także braku prawomocności w pierwszym terminie, jeśli taka sytuacja miała miejsce;

c) listę rodziców uczestniczących w Zgromadzeniu oraz listę innych uczestników Zgromadzenia;

d) przyjęty porządek obrad;

e) podpisy prowadzącego i protokolanta, którego powołuje przewodniczący rady Pedagogicznej.

§ 21

1. Uchwały zgromadzenia ogółu rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności, co najmniej quorum:

a) połowy rodziców w pierwszym terminie Zgromadzenia;

b) 80% rodziców – rodziców drugim terminie Zgromadzenia.

2. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów, „za”, która przewyższa, o co najmniej jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Głosy wstrzymujące się są pomijane.

3. Jeżeli ogół rodziców stanowi liczbę nieparzystą, quorum, o jakim mowa w ust. 1, oznacza udział rodziców w Zgromadzeniu w liczbie minimum równej pierwszej liczbie całkowitej po ½ ogółu rodziców.

§ 22

1. Rada Rodziców może występować do innych organów Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola, a w szczególności:

a) w sprawie utworzenia Rady Przedszkola;

b) w innych sprawach określonych w Statucie.

2. Rada Rodziców może zwrócić się do Dyrektora o informacje w sprawie realizacji planu pracy Przedszkola.

3. Rada Rodziców uprawniona jest do wyrażania i przekazywania Organowi Sprawującemu Nadzór Pedagogiczny nad Przedszkolem opinii na temat pracy Przedszkola.

§ 23

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Przedszkola.

2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Rodziców.

3. W obsłudze finansowej Funduszu pomocy udziela Dyrektor, Intendent oraz nauczyciel Przedszkola wybrany przez Rade Rodziców.


Organizacja przedszkola

§ 24

Podstawową formą pracy Przedszkola są sytuacje wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze organizowane w oddziałach, na podstawie miesięcznych /4 tygodniowych/ planów pracy zatwierdzonych przez Dyrektora, opracowywanych przez nauczycieli, których opiece powierzono oddziały.

§ 25

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku. Zasady mogą być rozszerzone według indywidualnych potrzeb dziecka, sytuacji organizacyjnej wynikającej z przeprowadzonej rekrutacji.

2. Uwzględniając zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz formy pracy /wycieczki, uroczystości, itp./ przedszkole może łączyć dzieci z różnych grup wiekowych.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

4. W oddziałach, do których przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba wychowanków powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

§ 26

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie podstaw programowych opracowanych przez MEN, programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela z zestawu aktualnych programów dopuszczonych do użytku przez MEN oraz programu /ów/ autorskich opracowanych przez nauczycieli Przedszkola.

2. Organizację pracy określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład dnia jest dostosowany do założeń programowych.

3. Przedszkole jest czynne 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), od godziny 6.30. do 16.00.

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć taneczno -umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,

b) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

6. Wszystkie zajęcia dodatkowe są organizowane w przedszkolu na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ dziecka.

7. Rodzice mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych po uprzednim uzgodnieniu z osobą prowadzącą lub z Dyrektorem.

8. Terminy oraz odpłatność za zajęcia dodatkowe podane są na tablicach informacyjnych dla rodziców.

9. Organizacja zajęć dodatkowych ustalana jest przez Dyrektora.

10. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

§ 27

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

Planowanie działalności Przedszkola

§ 28

Podstawy organizacji pracy Przedszkola :

1. arkusz organizacji Przedszkola,

2. plan pracy Przedszkola,

3. ramowy rozkład dnia,

4. program rozwoju placówki.

§ 29

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki określa arkusz organizacji Przedszkola opracowywany przez Dyrektora, na podstawie planu pracy oraz planu finansowego Przedszkola. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole.

2. Arkuszu organizacji Przedszkola określa:

a) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ Prowadzący,

d) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

§ 30

1. Szczegółowe zadania Przedszkola oraz sposób ich realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy Przedszkola oraz planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

2. Program Rozwoju Przedszkola przygotowuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna.

§ 31

1. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie dla dzieci i pracowników w formie trzech posiłków dziennie.

2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej określa Dyrektor na podstawie aktualnych kosztów surowców i obowiązujących norm żywieniowych.

3. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.

4. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez intendenta, podane na tablicy informacyjnej dla rodziców, jednak nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca.

5. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu - zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy cały dzień nieobecności.

Forma organizacyjna Przedszkola

§ 32

1. Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Przedszkole może tworzyć dochody własne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Aktualną wysokość opłat: stałej i za wyżywienie oraz sposób ich wnoszenia podaje do wiadomości rodziców Dyrektor poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola.

4. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez MEN.

§ 33

1. Opłata stała wnoszona przez rodziców obowiązuje również w czasie nieobecności dziecka w przedszkolu.

2. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzice zobowiązani są zawiadomić Dyrekcję Przedszkola o tym w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem, w przeciwnym razie obowiązuje ich pełna odpłatność.

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 34

1. Pracownikami Przedszkola są nauczyciele i pracownicy obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 35

Wymagania kwalifikacyjne nauczycieli i innych pracowników Przedszkola oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

§ 36

1. Oddział prowadzi jeden lub dwóch nauczycieli – zgodnie z arkuszem organizacyjnym Przedszkola.

2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w Przedszkolu. Istnieje możliwość odstępstwa od tej zasady ze względu na aktualną sytuację kadrową nauczycieli Przedszkola.

3. Rodzice mogą wyrażać opinie w sprawie doboru nauczyciela, któremu Dyrektor powierza oddział.

4. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza Organ Prowadzący Przedszkole.

Zakres zadań nauczycieli - przepisy wspólne

§ 37

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie a także o szanowanie ich godności osobistej.

2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków, zgonie z Konwencją Praw Dziecka.

§ 38

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim :

a) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo,

b) zapewnia prawidłowy przebieg procesu wychowawczo-dydaktycznego, w szczególności poprzez:

 • realizację obowiązujących programów wychowania w przedszkolu,

 • stosowanie właściwych metod pracy,

 • systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

 • pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

 • właściwe prowadzenie dokumentacji działalności pedagogicznej,

c) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,

d) udziela dzieciom, w razie potrzeby, pomocy w przezwyciężaniu ich trudności i niepowodzeń, współpracując w koniecznym zakresie ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną lub inną.

§ 39

Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.


§ 40

Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy doskonalenie umiejętności zawodowych, w szczególności poprzez :

1. pracę własną,

2. udział w wewnętrznych formach samokształcenia,

3. korzystanie z pozaprzedszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

§ 41

Nauczyciel, któremu powierzono oddział :

1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2. we współdziałaniu z wychowankami i rodzicami planuje i realizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające poszczególnych wychowanków i integrujące zespół,

3. utrzymuje kontakt z rodzicami, w celu :

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,

b) współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach,

c) udzielania informacji na temat zachowania i rozwoju ich dzieci,

d) podejmowania dyskusji na tematy wychowawcze,

e) włączania ich w sprawy życia oddziału i Przedszkola,

4. współpracuje z specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień dzieci.

§ 42

1. Realizując zadania wymienione w § 41 pkt. 3 nauczyciel w szczególności spotyka się z rodzicami na spotkaniach, organizowanych nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Informację o spotkaniu przekazuje się rodzicom w sposób zwyczajowo przyjęty w Przedszkolu, co najmniej siedem dni przed planowanym terminem.

§ 43

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

§ 44

Przedszkole w miarę potrzeb i możliwości może zatrudnić innych pracowników pedagogicznych. Zakres ich działania zostanie określony po utworzeniu danego stanowiska.

Zakres zadań pracowników obsługi Przedszkola

§ 45

Dla zapewnienia prawidłowej organizacji pracy przedszkole zatrudnia pracowników administracji:

a) intendenta,

b) pomoc nauczyciela w oddziale dzieci 3-letnich (w miarę potrzeb),

c) woźną oddziałową w każdym oddziale,

d) kucharkę,

e) pomoc kuchenną,

f) robotnika do prac lekkich,

g) inne osoby w razie potrzeb.

§ 46

Pracownicy zobowiązani są wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Wychowankowie

§ 47

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń w danej grupie wiekowej, z zachowaniem pierwszeństwa dla dzieci już uczęszczających.

2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest „Karta zapisu dziecka”.

4. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnienie obowiązku szkolnego, do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

6. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

§ 48

1. Dziecko w Przedszkolu realizuje prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka, poprzez zagwarantowanie mu:

a) właściwego zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b) pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w Przedszkolu i zajęć organizowanych poza Przedszkolem, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

d) swobody wyrażania myśli i przekonań,

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

f) pomocy w przypadku trudności w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

g) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

2. Proces pedagogiczny winien pobudzać dzieci do:

a) aktywności, twórczości i eksperymentowania;

b) samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów;

c) zaradności wobec sytuacji problemowych;

d) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami;

e) poznawania swoich ograniczeń i możliwości, akceptacji siebie i innych;

f) tolerancji, otwartości wobec innych;

g) bycia z innymi i dla innych pomocnym;

h) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu – własnego i innych.

§ 49

Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka 6-letniego po podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego w innej placówce;

b) nie uczęszczania bez podania przyczyny do Przedszkola przez okres dłuższy niż jeden miesiąc.

§ 50

1. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt.1, są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

3. Dyrektor Przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.

4. Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu obowiązek przedszkolny w Przedszkolu we wrześniu każdego roku szkolnego – „Zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowywania przedszkolnego”. Wzór Zaświadczenia określają odrębne przepisy.

5. Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku spełniającemu w Przedszkolu obowiązek, w czerwcu każdego roku szkolnego „Zaświadczenia o spełnieniu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego”. Wzór zaświadczenia określają odrębne przepisy.

6. Dyrektor Przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu i spełnieniu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do Przedszkola.

§ 51

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1. Przestrzeganie niniejszego statutu.

2. Zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

3. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców/opiekunów/ lub przez upoważnioną na piśmie przez rodziców osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

4. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

§ 52

1. Rodzice współpracują z nauczycielami.

2. Rodzice mają prawo do:

a) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

b) uzyskiwania bieżącej, rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z dotyczących pracy przedszkola,

e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez Radę Rodziców.

§ 53

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady rodziców.

Postanowienia końcowe

§ 54

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Zasady wydawania oraz wzory druków przedszkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań oraz wydawania duplikatów określają odrębne przepisy.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 55

1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

3. Dyrektor udostępnia statut zainteresowanym.

§ 56

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

Uzasadnienie


Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Przedszkolu nr 3 „Mali Przyrodnicy” we Wrześni jest zgodne z art. 20 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) i § 1 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U Nr 61 poz. 624 ze zmianami)

Uchwała jest konsekwencją podjętej przez Radę Miejską we Wrześni uchwały Nr III/28/06 z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: likwidacji zakładów budżetowych – Przedszkoli – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe. ( § 6 Nadanie jednostkom budżetowym statutów nastąpi odrębną uchwałą)

Zważywszy na powyższe, wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.