BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14274101
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej

Protokół
z posiedzenia
komisji rewizyjnej
z 19 marca 2007 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 13.00 otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza miasta i gminy Września;

Tadeusz Świątkiewicz, sekretarz miasta i gminy Września;

Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września;

Ewa Górna, podinspektor w biurze Rady Miejskiej.

Pkt 2

Przewodniczący komisji radny Bolesław Świeciochowski przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007.
4. Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2006.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.


Pkt. 3

Przewodniczący komisji radny Bolesław Świeciochowski przedstawił plan pracy komisji na rok 2007.


Radny Piotr Maciejewski zaproponował, aby w planie umieścić kontrolę zasadności wniosku burmistrza o zamiarze likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

Głosowanie:

za – 6

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego Piotra Maciejewskiego dotyczący dopisania do planu pracy na rok 2007 kontroli wniosku burmistrza o zamiarze likwidacji filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

Pkt. 4

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września, przedstawiła radnym informację na temat wykonania budżetu za rok 2006.


Komisja rewizyjna dokonała analizy planu i realizacji dochodów według poszczególnych działów budżetu wg poniżej przedstawionego materiału:

Według poszczególnych działów plan i realizacja dochodów przedstawiała się następująco:

Dział

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

223.819

223.818,81

100,00

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

219.250

219.250,00

100,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

3.155.607

2.962.768,91

93,89

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

6.725

6.725,75

100,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

477.478

505.340,01

105,84

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW .....

127.221

77.508,03

60,92

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

48.575

56.821,35

116,98

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ...

30.044.580

32.708.469,30

108,87

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

19.789.019

19.789.031,70

100,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

187.174

186.814,94

99,81

851

OCHRONA ZDROWIA

5.739

5.739,00

100,00

852

POMOC SPOŁECZNA

13.121.440

12.889.429,61

98,23

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

525.385

525.385,00

100,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

330.171

160.899,49

48,73

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

45.300

45.300,00

100,00

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

24.380

24.720,00

101,39


ŁĄCZNIE:

68.331.863

70.388.021,90

103,01


Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września oraz Jan Maciejewski z-ca burmistrza miasta i gminy Września udzielili radnym niezbędnych wyjaśnień na zadawane pytania w poszczególnych działach.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski poprosił o wyjaśnienie różnic pomiędzy planem a wykonaniem w dziale 700.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września: w § 47, gdzie klasyfikujemy wpływy za wieczyste użytkowanie, plan był 610 tys., wpłynęło tylko 604.991, a zatem nie wszyscy użytkownicy jak gdyby wnieśli opłaty w terminie, w którym powinni wnieść i w związku z tym plan nie został wykonany pomimo wysyłanych wezwań do zapłaty. W 100% nie został również wykonany plan z wpływów z przekształcenia użytkowania wieczystego - który przysługuje osobom fizycznym - w prawo własności. To były te dwie pozycje, które zarzutowały, że w tym dziale plan nie został wykonany.

Radny Piotr Maciejewski: jedną z pozycji w tym dziale jest informacja o zamianie jednej nieruchomości za kwotę 41.560,52 zł i jak rozumiem, to jest skutek tej zamiany

Jan Maciejewski z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że jest to kwota kompensaty. Zamiany powodują najczęściej jakąś różnicę w jedną czy druga stronę.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski poprosił o wyjaśnienie różnic pomiędzy planem a wykonaniem w dziale 750.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września: różnica wzięła się stąd, że został przekroczony plan w § 92, a wynika to z tego, że wolne środki lokowane były na różnego rodzaju lokatach terminowych. Nasze środki nie leżały bezczynnie na rachunku bankowym a pracowały. I w związku z tym udało się na zarobić ponad 140 tys. Do końca nie dało się tej kwoty precyzyjne wyliczyć, ponieważ były to różne banki i różne kwoty lokowane, a umowę mamy tak skonstruowaną, że zyski są przepisywane raz w roku zawsze na koniec roku budżetowego, także mieliśmy szacunki, na podstawie których dokonany został ten zapis. Przewidywaliśmy kwotę 120 tys, a udało się uzyskać kwotę 140 tys. I dlatego też plan został przekroczony.

Radny Szymon Paciorkowski: jest tutaj § 0960 otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej i wyjaśnienie podane, iż były to darowizny na organizację obchodów 750 – lecia Wrześni. Skąd wzięło się już tak dokładne oszacowanie tych darowizn już na początku roku, mianowicie wtedy, kiedy wiadomo było, że jubileusz dopiero się zbliża.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że darowizny wprowadzane są do budżetu dopiero po otrzymaniu tej kwoty. Darowizn się nie planuje. Nie jestem w stanie przewidzieć, kto i kiedy wpłaci jaką kwotę i na jaki cel.

Jan Maciejewski z-ca burmistrza miasta i gminy Września: to jest klasyczny przykład planu, który powstał w ciągu roku budżetowego.

Radny Szymon Paciorkowski: czy komisja może wystąpić o ujawnienie źródeł owych darowizn?

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września: jeżeli jest to osoba fizyczna, to obowiązuje tu ochrona danych osobowych, mogę pokazać Panu jedynie przelew ze wskazaniem.

Radny Piotr Maciejewski poprosił o wyjaśnienie różnic pomiędzy planem a wykonaniem w dziale 751 i 900.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września: w dziale 751, rozdział 75109 są to wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, Krajowe Biuro Wyborcze w Koninie zaplanowało kwotę 120.221 z przeznaczeniem na I i II turę wyborów samorządowych. I tura się odbyła, środki zostały wydatkowane. II tura się nie odbyła i w związku z tym pieniądze nie przyszły, ale plan nie został zmieniony, został utrzymany do końca i w planie mamy dwie tury w wykonaniu.

Radny Piotr Maciejewski: skoro na bieżąco koryguje się zmiany, to dlaczego to nie zostało skorygowane?

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września: żeby skorygować plan wojewody, Krajowego Biura Wyborczego, ja muszę otrzymać pismo od nich, że oni pozwalają mi na zmniejszenie tego planu. Jeżeli takiego pisma nie ma, to znaczy, że oni się na to nie zgadzają i nam zmian dokonać nie wolno.
W dziale 900, rozdział 90001 w § 629 była zaplanowana kwota 262 tys. , wykonane zostało 90.045.

Jan Maciejewski z-ca burmistrza miasta i gminy Września powiedział, że była to inwestycja realizowana w Sokołowie wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych – budowa fragmentu kanalizacji. Ponieważ inwestycja była planowana na podstawie wartości kosztorysowej z projektu, po przetargu okazało się, że wartość tego zadania określona przez wykonawcę jest o wiele niższa
od tej, która była przyjęta w kosztorysie projektowym. W związku z tym nastąpiło obniżenie wartości całego zadania.
Ta wartość zadania spadła, więc procentowy udział Agencji również spadł i otrzymaliśmy proporcjonalnie tyle procent ile nam obiecali.


Komisja rewizyjna dokonała analizy wydatków według poszczególnych działów budżetu wg poniżej przedstawionego materiału:


WYDATKI

Dział

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

284.419

277.836,10

97,69

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

8.706.698

8.386.194,07

96,32

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

885.000

708.113,90

80,01

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

105.490

94.817,60

89,88

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

7.087.334

6.672.080,77

94,14

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW .....

130.987

79.173,74

60,44

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

609.877

571.567,14

93,72

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ...

138.020

134.136,65

97,19

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

8.000

6.588,40

82,36

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

837.760

50.965,00

6,08

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

28.523.249

28.224.244,80

98,95

851

OCHRONA ZDROWIA

717.647

607.093,61

84,60

852

POMOC SPOŁECZNA

17.997.845

17.499.155,75

97,23

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

547.385

545.114,80

99,59

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

5.273.437

4.731.485,81

89,72

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.605.112

1.604.010,79

99,93

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1.247.761

1.234.509,41

98,94


ŁĄCZNIE:

74.706.021

71.427.088,34

95,61

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września oraz Jan Maciejewski z-ca burmistrza miasta i gminy Września udzielili radnym niezbędnych wyjaśnień na zadawane pytania w poszczególnych działach.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła dział 600 – transport i łączność.

Radny Piotr Maciejewski zapytał, czy ul. Nekielska w Psarach Małych jest drogą gminną, powiatową, czy krajową?

Jan Maciejewski z-ca burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że ta droga może być w pasie drogi krajowej i to jest najgorszy z możliwych stanów, ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dba i zadawala się dbaniem o swoją drogę krajową, natomiast drogę serwisową, która leży w pasie drogi krajowej traktuje jak rzecz trzeciorzędną i czeka, aż gmina na prośby mieszkańców zacznie o tą drogę dbać. Ul. Nekielska została przez gminę wyrównana, utwardzona tłuczniem. Najgorsze jest pracowanie na nie swoim majątku. Gmina nie ma tytułu do tego, żeby coś z tym zrobić. Tą sprawą powinna zająć się GDDKiA.

Radny Piotr Maciejewski poprosił, aby zająć sie tą sprawą.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła dział 750 – administracja publiczna.

Przewodniczący Komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, czy w ciągu omawianego roku budżetowego zmieniła się liczba etatów w urzędzie?

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września, odpowiedziała, że ilość etatów nie uległa zmianie.

Radny Mirosław Chudy zapytał, czy planowany jest dodruk materiałów promocyjnych z obchodów 750 – lecia Wrześni.

Jan Maciejewski z-ca burmistrz miasta i gminy Września odpowiedział, że przekaże sprawę burmistrzowi.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Radny Piotr Maciejewski zapytał, ile aktualnie jest zatrudnionych osób w Straży Miejskiej?

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że obecnie jest zatrudnionych 12 osób.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła dział 758 – różne rozliczenia.
W ramach wydatków w tym dziale zwrócono do budżetu państwa nienależnie pobraną subwencję ogólną za lata poprzednie w kwocie 50.965 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów.
Wyniknęło to z korekty sprawozdań po kontroli RIO w roku 2003. Tam zostały skorygowane pewne sprawozdania i w związku z tym Gmina otrzymała mniej subwencji ogólnej na rok bieżący. Nie została też rozwiązana rezerwa celowa, którą utworzono na poręczenia dla TBS-ów. Jest ona tworzona co roku w związku z poręczeniem, jakiego udzieliła gmina TBS-om w 1999 roku na 35 lat.

Radny Piotr Maciejewski zapytał, czy ta nienależnie pobrana subwencja dotyczyła roku 2003?

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września, odpowiedziała, że dotyczyło to 2003 roku. Kontrola rozpoczęła się w 2003 roku a zakończyła w 2005. Protokoły i decyzje zostały wysłane do Ministerstwa Finansów, a Ministerstwo Finansów przysłało pismo w 2006 r. Tegoroczna pula nie zostaje umniejszona. Dostajemy ją w 100%. A tą zaległość zapisaną w innym dziale i rozdziale odsyłamy do Ministerstwa.

Radny Piotr Maciejewski: jest to mało zasadne, że za 2003 rok, skoro tak precyzyjnie są rozliczane wszystkie pozycje.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że kwoty subwencji za 2007 rok są rozliczane na podstawie subwencji za 2005. Zawsze jest ten rok przeskoku. Kontrolując rok 2003 w 2005 po przerobieniu wszelkiego rodzaju protokołów, wniosków, Ministerstwo Finansów dopiero w 2006 roku przysłało nam decyzję.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła dział 801 – oświata i wychowanie.

Radny Szymon Paciorkowski zapytał, skąd biorą się ułamkowe liczby, jeżeli chodzi o zatrudnienia nauczycieli?

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że nauczyciele potrafią być nawet zatrudnieni na 1/8 etatu. Etat nie zawsze równy jest osobie.

Radny Piotr Maciejewski zapytał: na ile zasadnym jest organizowanie i dofinansowanie nauki pływania? Zdarza się tak, że przychodzi na basen grupa dzieci, a tylko 5 czy 6 osób pływa.

Jan Maciejewski z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że umiejętność pływania jest umiejętnością, którą człowiek powinien posiadać. To jakby takie założenie na starcie. Zawsze znajdą się osoby, które nie będą chciały pływać i uważają, że ta umiejętność nie jest mu potrzebna. Generalnie rzecz ujmując, pływanie jest cechą, która powinna być przez każdego człowieka umiejętnością, która się w życiu przydaje. Drugie założenie jest takie, że najlepiej tą umiejętność, jak stwierdzono, posiąść w wieku około 11 lat (czyli jest to 3, 4 klasa szkoły podstawowej). Postanowiliśmy, że dzieci klas 4. szkół podstawowych obejmiemy w ramach zajęć wychowania fizycznego możliwością nauczenia się pływania. Myślę, że większość dzieci korzysta z tego. Zawsze jest margines, pewnie za wolą rodziców, którzy może jak dziecko chodzi na naukę pływania od września do lutego, czyli w okresie jesienno – zimowym mają obawy związane z przeziębieniem się dziecka. Druga grupa to taka, która uważa, że ta umiejętność jest mu nie potrzebna (pewnie jest to jakaś mniejszość). Są to marginalne rzeczy w moim odczuciu. Myślę, że sam pomysł jest trafiony i możliwość skorzystania z basenu krytego, a w sezonie letnim odkrytego jest jak najbardziej cenna. Nawet z punktu widzenia społecznego te dzieci, które miałyby finansowy problem, żeby wybrać się na basen, to właśnie im taka możliwość jest stworzona. Ja tu jestem jak najbardziej pozytywnie nastawiony. Jestem na stanowisku, żeby ten obowiązek utrzymywać.

Radny Piotr Maciejewski zwrócił się z prośbą o podanie liczby dzieci uczestniczących w zajęciach na basenie.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września powiedziała, że gmina płaci tylko za dzieci, które korzystają.

Radny Piotr Maciejewski: są sytuacje, że na basen wchodzi 30 dzieci, a tylko część z nich pływa, a reszta siedzi.
Zapytał, jak wygląda sprawa dokształcania nauczycieli. Jakie jest duże zapotrzebowanie. Był okres, kiedy ze względu na zmniejszającą się liczbę dzieci nauczyciele musieli się przebranżawiać, nawet w niektórych przypadkach na kilka specjalności. Rozumiem, że dotyczyło to takich przekwalifikowań.
Zapytał również o kwestię dowożenia uczniów do szkół. Z tego, co mówiła Pani skarbnik wynika, że koszty obsługi naszym transportem są dużo niższe od tych wynajmowanych. Czy jest to znacznie taniej niż wynajmować i ile posiadamy jako organ prowadzący autokarów?

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że gmina posiada trzy autokary własne, a 9 wynajmujemy.

Radny Piotr Maciejewski zapytał, czy warto byłoby dokupić czy też wynajmować autokary?

Jan Maciejewski z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że własny tabor wiąże sie z problemami serwisowymi, kadrowymi, naprawczymi. Jak się usługę zleca na zewnątrz, to się wymaga.

Radny Piotr Maciejewski zapytał o bezpieczeństwo dzieci dowożonych do szkół. Czy osoby, które jeżdżą z tymi dziećmi, posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne.
Wydaje mi się, że w dwóch przypadkach tak nie jest.

Radny Artur Mokracki poprosił o informację o kosztach wydatkowanych na jednego ucznia w poszczególnych szkołach.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła dział 852 – pomoc społeczna.

Przewodniczący komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, jak kształtują się wzajemne proporcje pieniędzy wydawanych na cele pomocy społecznej ze środków zewnętrznych i przez gminę.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że wojewoda przekazuje środki wtedy, gdy mamy zapewniony jakiś udział własny. Jest to za każdym razem określane procentowo w porozumieniach, które na początku roku czy w I kwartale są zagwarantowane. Jeżeli zadania są zlecone odgórnie, to finansowane są w 100 %. Natomiast dotacje na realizację zadań własnych z reguły jest to 50/50. Nigdy nie jest tak, że wojewoda daje na realizacje a my ze swojej strony nie dajemy nic. Tutaj musi być zabezpieczony udział własny.

Radny Piotr Maciejewski poprosił o wyjaśnienie sformułowania „wszelkich szkół”. W moim rozumieniu tylko i wyłącznie dotyczy to szkół podstawowych wiejskich.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że dotyczy to szkół wiejskich.

Radny Piotr Maciejewski poprosił o poprawienie tego zapisu, ponieważ wg niego, po pierwszym przeczytaniu ma się wrażenie, że dotyczy to również tego, iż wspieramy i pomagamy uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.

Radny Piotr Maciejewski zapytał, na jakich kryteriach, zasadach przyznawane są środki na zajęcia dodatkowe.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że szkoły występowały z wnioskami, programami zajęć dodatkowych do Wydziału Oświaty. Tam wnioski były zbierane i w ramach przyznanej kwoty były odpowiednio dzielone.

Radny Piotr Maciejewski zapytał, jakiego typu były to zajęcia?

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że były to na pewno dodatkowe lekcje języka angielskiego. Było to w formie dodatkowych zajęć pozaszkolnych.

Radny Piotr Maciejewski zapytał, czy wyłącznie były to zajęcia z języka angielskiego?

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, że nie. Wszystkie szkoły robiły zapotrzebowanie do Wydziału Oświaty. Każda szkoła występowała ze swoim zapotrzebowaniem. Ja mogę to dokładnie sprawdzić i przedstawić, jakie szkoły, jaką kwotę wykorzystały.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września omówiła dział 926 – Kultura fizyczna
i sport.

Przewodniczący Komisji radny Bolesław Święciochowski zapytał, dlaczego jest plan, a nie ma wykonania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych miasta i gminy Września w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu przez Wrzesińską Brygadę Kolarską. W planie mamy 3.000 zł a w wykonaniu 0.

Jolanta Kościańska skarbnik miasta i gminy Września odpowiedziała, ze nie została uzupełniona dokumentacja, która była podstawą przyznania dotacji.

Przewodniczący Komisji radny Bolesław Święciochowski poprosił informację na temat skali oraz powodów umorzeń.

Jan Maciejewski z-ca burmistrza miasta i gminy Września odpowiedział, że najczęściej są to zaległości podatkowe. Jest cała procedura związana z umarzaniem. Osoba, która wnioskuje o umorzenie, rozłożenie na raty, czy umorzenie odsetek, czy części należności czy całości musi zawsze przedstawić swoją sytuację materialną, z której będą wynikały kłopoty, trudności czy też niemożność spłacenia tego zobowiązania wobec gminy. Dotyczy to głównie: podatków, zaległości z tytułu wieczystego użytkowania, zaległości czynszowych.

Pkt.5

Członkowie Komisji do dnia 22 marca br. do godz. 15.00 mogą składać pytania związane z wykonaniem budżetu za rok 2006.

Termin kolejnego posiedzenia ustalono na dzień 26 marca 2007 r. na godz. 8.30.

Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rewizyjnej radny Bolesław Święciochowski o godz. 16.45 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

Przewodniczący Komisji
radny Bolesław Święciochowski

Protokolant
Ewa Górna

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.