BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13887227
ostatnia aktualizacja BIP'u:
29-05-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA nr VI/82/07

UCHWAŁA nr VI/82/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 12. kwietnia 2007 r.w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U.z 2001r., Nr 142, poz. 1591, Dz.U.z 2002r., Nr 23, poz. 220, Dz.U.z 2002r., Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002r., Nr 113, poz. 984, Dz.U.z 2002r., Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U.z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2004r. Nr 116, poz. 1203, Dz.U z 2005r., Nr 172, poz.1441, Dz.U z 2006r., Nr 17, poz.128, Dz.U.z 2005r.,Nr 175, poz.1457, Dz.U z 2006r., Nr 181 poz.1337) oraz na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2006r., Nr 121 poz. 844, Dz.U.z 2005r., Nr 143, poz. 1199, M.P. z 2006r., Nr 72, poz. 721, M.P. z 2006r., Nr 75, poz.758, Dz.U. z 2006r., Nr 220,poz.1601, Dz.U.z 2006r., Nr 225, poz. 1635, Dz.U.z 2006r., Nr 249, poz. 1828, Dz.U.z 2006r., Nr 251,poz. 1847, Dz.U. z 2006r., Nr 245,poz. 1775) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


Uchwała określa zasady i tryb zwalniania z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis.


§ 1

Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

a/ nowo wybudowane budynki,

b/ nowo nabyte budynki,

c/ nowo objęte w posiadanie budynki stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

d/ budynki w których dotychczas nie była prowadzona działalność gospodarcza a które zostały zaadaptowane na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2

Zwolnienie określone w § 1 dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym, usługowym z wyłączeniem handlu.


§ 3

1. Za nowo wybudowane budynki uważa się budynki oddane do użytkowania po 1 stycznia 2007 roku.

2. Za nowo nabyte budynki uważa się budynki nabyte po 1 stycznia 2007 roku.

3. Za nowo objęte w posiadanie budynki uważa się budynki objęte w posiadanie po 1 stycznia 2007 roku.

4. Za zaadaptowane budynki uważa się budynki zaadaptowane na prowadzenie działalności gospodarczej po 1 stycznia 2007 roku.

§ 4

1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje na okres:

a/ 1 roku - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy,

b/ 2 lat - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 15 miejsc pracy,

c/ 3 lat - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 25 miejsc pracy,

d/ 4 lat - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 35 miejsc pracy,

e/ 5 lat - jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 80 miejsc pracy.

2. Zwolnienie od podatku powstaje od dnia powstania obowiązku podatkowego w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku – o podatkach i opłatach lokalnych.


§ 5

1. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uważa się za spełniony jeżeli inwestycja określona w § 1 uchwały spowodowała wzrost zatrudnienia u danego podatnika potwierdzony dokumentami, przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Rodzaj dokumentów, o których mowa w ust. 1 określi w drodze zarządzenia Burmistrz Miasta i Gminy Września.

§ 6

Zwolnienie od podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia, o którym mowa w § 4 zostanie utrzymany przez cały okres zwolnienia.

§ 7

1. Zwolnienia z podatku od nieruchomości, o których mowa w uchwale stanowią pomoc de minimis a jej udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28 grudnia 2006 r.).

2. Podatnik może uzyskać pomoc, o której mowa w uchwale, jeżeli łączna wartość brutto tej pomocy i wartość innej pomocy de minimis (w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28 grudnia 2006 r.). otrzymanej przez niego w okresie trzech lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. Euro.

3. Podatnik działający w sektorze transportu drogowego może uzyskać pomoc o której mowa w uchwale jeżeli łączna wartość brutto tej pomocy i wartość innej pomocy de minimis (w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28 grudnia 2006 r.). otrzymanej przez niego w okresie trzech lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. Euro.

§ 8

1.Podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie może uzyskać pomocy de minimis, jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy o której mowa w § 7 uchwały.

2. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy na podstawie niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

3. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy na podstawie niniejszej uchwały jest zobowiązany do złożenia pisemnej informacji o każdej innej otrzymanej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą w związku z realizacją których udzielana jest pomoc de minimis

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

Uzasadnienie do projektu uchwały nr VI/82/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12.04.2007r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Września w ramach pomocy de minimis.


Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r.), które zastąpiło Rozporządzenie (WE) Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. UE L 10 z 13 stycznia 2001 roku) spowodowało konieczność podjęcia nowej uchwały zwalniającej podatników z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis, zgodnej z nowymi przepisami. Niniejsza uchwała stwarza podatnikom możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości stosowanego w mieście i gminie Września wobec budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Głównym założeniem przy podjęciu niniejszej uchwały było stworzenie warunków sprzyjających przyciąganiu inwestorów, rozwojowi przedsiębiorczości oraz powstawaniu nowych miejsc pracy i tym samym zmniejszeniu bezrobocia na terenie gminy Września.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.