BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466611
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
UCHWAŁA NR VI/68/07

 UCHWAŁA NR VI/68/07
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 12 kwietnia 2007r.


w sprawie: podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. W budżecie gminy przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, które tworzą fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

2. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną stanowią 0,3 % planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

§ 2

1. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dysponuje Burmistrz Wrześni.

2. Burmistrz Wrześni przyznaje zasiłki pieniężne na podstawie przedstawionych wniosków nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów o przyznanie zasiłku pieniężnego.

§ 3

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego zasiłku pieniężnego, realizowanego zgodnie ze złożonym wnioskiem w danym roku kalendarzowym.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby pomoc zdrowotna może zostać udzielona nauczycielowi dwukrotnie w roku kalendarzowym.

3. Wysokość jednorazowego zasiłku pieniężnego ustala Burmistrz Wrześni w zależności od:

  - przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych biorąc pod uwagę sytuację materialną nauczyciela,

  - wysokość udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia.

4. Minimalna wysokość przyznanego zasiłku pieniężnego nie powinna być niższa niż 100 zł.

§ 4

Zasiłek pieniężny przyznawany jest nauczycielom w związku z:

  - przewlekłą chorobą nauczyciela,

  - długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego przebywania w domu,

  - leczeniem sanatoryjnym,

  - długotrwałym leczeniem specjalistycznym.

§ 5

1. Do wniosku o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną należy dołączyć:

  - aktualne zaświadczenie lekarskie,

  - dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem,

  - oświadczenie o przeciętnych miesięcznych dochodach na jednego członka rodziny ze wszystkich źródeł przychodu osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku

  - odpowiednie uzasadnienie.

2. Wnioski w sprawie przyznania zasiłku pieniężnego powinny być składane do dyrektorów szkół do 10 czerwca, i do 10 listopada. Dyrektorzy szkół kompletne dokumenty zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały wraz ze stosownymi opiniami i załącznikami określającymi wysokość kosztów związanych z prowadzonym leczeniem przekazują do Naczelnika Wydziały Oświaty, Kultury i Sportu odpowiednio do 15 czerwca, i do 15 listopada. Emeryci i renciści składają wnioski do dyrektora szkoły, do której są przypisani.

3. Burmistrz Wrześni informuje dyrektorów szkół o przyznaniu pomocy zdrowotnej dla ich nauczycieli lub nauczycieli emerytów i rencistów przypisanych do szkół.

§ 6

1. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku pieniężnego może wystąpić sam nauczyciel albo jego pełnomocnik jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do czynności w tym zakresie.

2. Z inicjatywą w sprawie przyznania zasiłku mogą wystąpić również dyrektor szkoły, nauczycielskie związki zawodowe, oraz rady pedagogiczne. Wniosek taki winien zawierać zgodę uprawnionego.

§ 7

Przy rozpatrywaniu wniosków rozważa się w szczególności:

  - wysokość dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzonym leczeniem,

  - okoliczności wpływające na sytuację materialną (choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu i stosowanie specjalnej diety, zapewnienie choremu dodatkowej opieki)

§ 8

Wnioski niekompletne można uzupełnić w terminie 7 dni od daty otrzymania takiej informacji.


W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb, świadczenia zdrowotne będą przyznawane w części.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/

 

Uzasadnienie


Art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) stanowi, iż niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Uprawnienia zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.