BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296538
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Ochrona zdrowia - profilaktyka
 

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Miasta i Gminy Września w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2007 roku.


I. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2007 roku.


II. Termin realizacji zadań:

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2007 roku, a zakończy nie później niż 31 grudnia 2007 roku.


III. Rodzaj zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2007 oraz wielkość środków wydatkowana na podobne zadanie w 2006 roku.Lp.

Wyszczególnienie zadań

Dotacja zrealizowana w roku 2006

Kwota planowanej dotacji na rok 2007.

1.

Prowadzenie telefonu zaufania dla osób pijących alkohol, uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin

2.500,00 zł

2.500,00 zł

2.

Działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku lokalnym .

0,00 zł

7.000,00 zł

3.

Organizowanie spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako działania alternatywne wobec uzależnień

3645,00 zł

5.500,00 złIV. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:

 • Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

 • Ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., nr 15, poz.148 z późn. zm.).

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, posiadające osobowość prawną, w tym stowarzyszenia i fundacje oraz inne podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania oraz posiadać następujące załączniki:

  - wyciąg z rejestru (ważny 3 miesiące od daty uzyskania);

  - aktualny statut;

  - sprawozdanie finansowe za rok 2006;

  - sprawozdanie merytoryczne za rok 2006.

W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym określonym w Uchwale III/25/06 Rady Miejskiej we Wrześni z 19 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia przez Radę Miejską rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2007 rok.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone według obowiązującego wzoru i w terminie określonym w pkt. VI ogłoszenia konkursowego.

5. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie.

6. Umowa może być zawarta na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2007 roku.


V. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin i warunki realizacji zadania określone zostaną w odrębnej umowie.

2. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmioty nie będące stroną umowy.

 1. Przewidywana dotacja nie może zostać wykorzystana na: zakupy inwestycyjne, nagrody pieniężne, prowadzenie działalności gospodarczej, remonty, realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miasta i Gminy, prowadzenie działalności politycznej, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy.VI. Termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 28 marca 2007 roku w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs ofert – ochrona zdrowia - profilaktyka 2007 r.”, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 1. Decyduje data wpływu oferty.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty:

1. Ofertę należy wypełniać czytelnie (maszynowo, wydruk komputerowy lub drukowanymi literami).

2. Wybór oferty nastąpi w terminie 30 dni po upływie terminu składania ofert.

3. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- wartość zaangażowania środków i nakładów własnych w realizowane zadanie oraz pozyskanych od sponsorów; rzetelność przedstawionego kosztorysu; dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy oferenta przy realizacji podobnych zadań; posiadane zasoby lokalowe i sprzętowe; kwalifikacje osób zatrudnionych do realizacji zadania; przewidywane efekty realizacji zadania.

Złożone oferty spełniające wymogi formalne, będą ocenione i kwalifikowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz w formie zarządzenia. Od postanowień zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona w gazecie o zasięgu lokalnym „Wieści z Ratusza”, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta i Gminy i nie będą odsyłane oferentowi.


VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w roku 2007, zostanie zawarta pisemna umowa ze zleceniobiorcą (wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207).

2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

- dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

- otwarcie odrębnego rachunku bankowego dla przyznanej dotacji.

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207).

Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie.

Wykaz podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i kwot dotacji na zadania w zakresie ochrony zdrowia – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w 2007 roku.Lp.

Wyszczególnienie zadań

Nazwa podmiotu

Kwota planowanej dotacji na rok 2007.

1.

Prowadzenie telefonu zaufania dla osób pijących alkohol, uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin

Wrzesińskie Stowarzyszenie Abstynentów „ Jantar”

2.500,00 zł

2.

Działania na rzecz kształtowania postaw abstynenckich i trzeźwościowych w środowisku lokalnym .

Stowarzyszenie Trzeźwiejąca Rodzina „Gniazdo”

7.000,00 zł

3.

Organizowanie spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako działania alternatywne wobec uzależnień

Stowarzyszenie Trzeźwiejąca Rodzina „Gniazdo”

2000,00 zł


Organizowanie spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży jako działania alternatywne wobec uzależnień

Związek Harcerstwa Polskiego

Szczep Września

2.500,00 zł


Razem kwota dotacji:

15.000,00 zł


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.