BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13887148
ostatnia aktualizacja BIP'u:
29-05-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr V/46/07
 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. nr 85, poz. 539, z 1998r. nr 106, poz. 668 i z 2001r. nr 129, poz. 1440 ) uchwala się

STATUT

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

Statut określa:

 1. nazwę, teren działania i siedzibę Biblioteki

 2. cele i zadania Biblioteki

 3. organy Biblioteki oraz sposób ich powoływania

 4. organizację Biblioteki

 5. sposób gospodarowania środkami finansowymi Biblioteki

 6. nazwę jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad Biblioteką

 7. zasady dokonywania zmian statutowych.


§ 2

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy we Wrześni zw. dalej Biblioteką jest posiadającą osobowość prawną gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto i Gmina Września.


§ 3

Siedzibą Biblioteki jest Września, a terenem działania gmina Września.


§ 4

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z napisem: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 62 – 300 Września.


Rozdział II

Cele i zadania Biblioteki


§ 5

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.


§ 6

1. Do zadań Biblioteki należy szczególności:

 1. gromadzenie, opracowywanie oraz przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu

 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz

 3. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej

 4. organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych

 5. organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę, czytelnictwo

 6. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i edukacyjnych potrzeb społeczeństwa

 7. doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki oraz sprawowanie nadzoru nad placówkami filialnymi

2. Biblioteka może realizować zadania biblioteki powiatowej dla powiatu wrzesińskiego.


Rozdział III

Organy biblioteki


§ 7

 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz, jest organem zarządzającym Biblioteką w rozumieniu przepisów prawa pracy
  i ponosi odpowiedzialność za organizację i funkcjonowanie Biblioteki.

 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Wrześni w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.


Rozdział IV

Organizacja Biblioteki


§ 8

 1. Biblioteka składa się z Biblioteki Głównej i 7 Filii.

 2. Siedziba Biblioteki Głównej mieści się we Wrześni, ul. Dzieci Wrzesińskich 13.

 3. Siedziba Oddziału Dziecięcego mieści się we Wrześni, ul. Kościuszki 21.

 4. Siedziba Filii nr 1 mieści się we Wrześni, ul. Chrobrego 15.

 5. Siedziba Filii Muzycznej mieści się we Wrześni, ul. Słowackiego 39.

 6. Siedziba Filii Biblioteki mieści się w Grzybowie.

 7. Siedziba Filii Biblioteki mieści się w Kaczanowie.

 8. Siedziba Filii Biblioteki mieści się w Psarach Polskich.

 9. Siedziba Filii Biblioteki mieści się w Węgierkach.


§ 9

 1. Biblioteka Główna i Filie prowadzą ogólnie dostępne wypożyczalnie i czytelnie.

 2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadany przez dyrektora Biblioteki.


§ 10

 1. Usługi Biblioteki są bezpłatne.

 2. Opłaty mogą być pobierane wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.


§ 11

 1. W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

 2. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone odrębnymi przepisami.

 3. Zasady wynagradzania pracowników Biblioteki określają odrębne przepisy.Rozdział V

Gospodarka finansowa Biblioteki


§ 12

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla instytucji kultury.

 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.


§ 13

 1. Biblioteka finansowana jest z dotacji budżetowej, dochodów własnych, dotacji celowych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

 2. Wysokość rocznej dotacji budżetowej dla Biblioteki ustala organizator.
Rozdział VI

Nadzór


§ 14

 1. Nadzór ogólny nad działalnością Biblioteki sprawuje Miasto i Gmina.

 2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.Rozdział VII

Postanowienia końcowe


§ 15

Zmian w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.


§ 16

Traci moc uchwała nr XXX/146/92 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 marca 1992r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.


§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
Bożena Nowacka
/-/


UZASADNIENIE


do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr V/46/2007

z dnia 13 lutego 2007 r.

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni


Uchwałą nr XXX/146/92 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 marca 1992 r. nadano Statut Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni. Obowiązujący stan prawny wymaga nadania nowego Statutu Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni.

Projektodawca:
Burmistrz Miasta i Gminy Września
Tomasz Kałużny
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.