BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14260404
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr IV/2006

Protokół
 nr IV/2006
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 28 grudnia 2006 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września


IV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum.
Na dzisiejszej sesji nieobecny jest radny Józef Jesiołowski. Nieobecność ta spowodowana jest wyjazdem i została mi zgłoszona.

Protokół  z sesji nr II/2006  został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.
Protokół z III/2006 sesji zostanie przyjęty na kolejnej sesji, ponieważ radni nie mieli możliwości zapoznać się z nim w regulaminowym czasie.
 

Pkt 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
4. Debata budżetowa:
a)przedstawienie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007,
b)odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni oraz wniosków radnych,
c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
d)odczytanie stanowiska burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie opinii komisji stałych, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i wniosków radnych,
e)odczytanie zmian do projektu budżetu, wnioskowanych przez burmistrza Miasta i Gminy Września,
f)dyskusja oraz przyjmowanie przez głosowanie wnoszonych wniosków,
g)podjęcie uchwały w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni,
b) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni,
c) zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni,
d) zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września,
e) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Bierzglinku w rejonie ul. Orzechowej,
f) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej,
g) wydatków budżetu na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
7. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
9. Zakończenie obrad.

Pkt 3

Radny Stanisław Dominiczak: Czy jest możliwość udzielania w urzędzie przez radcę prawnego bezpłatnych porad prawnych? Rolnictwo stoi na progu możliwości pozyskiwania dużych środków z Unii Europejskiej. Boję się, że rolnicy samodzielnie nie wykorzystają wszystkich możliwości, ponieważ często niuanse prawne uniemożliwiają skuteczne złożenie wniosków. 

Pkt 4

Debata budżetowa
a)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007.

b)

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni odczytała opinie komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni. Wszystkie komisje merytoryczne pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2007 r., nie wnosząc żadnych uwag i wniosków.

c)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odczytała uchwałę nr SO.-0952/45/17/2006 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 15 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Września na 2007 rok (załącznik nr 3).

d)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Jeśli chodzi o moje stanowisko w sprawie opinii komisji stałych, to w związku z brakiem wniosków nie mam się do czego odnosić. Jeśli chodzi o stanowisko RIO, to wszystkie uwagi i zalecenia RIO, które przed chwilą odczytano zostały zawarte w autopoprawce do projektu budżetu na rok 2007, która w następnym punkcie zostanie przedstawiona.  

e)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września w imieniu Tomasza Kałużnego, burmistrza Miasta i Gminy Września przedstawiła autopoprawkę do projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2007 r. (załącznik nr 4).

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionej autopoprawki. Autopoprawka została przyjęta.
 
f)

Radny Jan Nowak: Na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej we Wrześni projekt budżetu był omawiany bardzo szczegółowo. Zajęło to nam bardzo dużo czasu. Należy stwierdzić, że plan zarówno po stronie wydatków, jak i przychodów jest ustalony dobrze. Nie było większych zastrzeżeń. Wszystkie uwagi i pytania formułowane przez radnych były wyjaśnione bardzo merytorycznie. Wynika to chyba z tego, że samorządowcy naszej gminy, a więc burmistrz, jego zastępcy, naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów, którzy zabierali głos mają doświadczenie i wiedzę. Z dużą przyjemnością stwierdzam, że budżet został bardzo dobrze przedstawiony. Minimalne niedoróbki i drobne błędy w wyliczeniach nie mają wpływu na jakość tego planu budżetu. Myślę, że konstrukcja tego budżetu jest dobra. Jest cały rok przed nami i myślę, że jak wystąpią jakieś nadzwyczajne okoliczności, to ten budżet będzie dopasowywany do zaistniałej sytuacji.
Życzę burmistrzowi oraz pracownikom urzędu, żeby na takie zadania jak budowa hali sportowej przy SSP nr 1, budowa dróg czy sieci kanalizacyjnej udało się pozyskać w 2007 roku środki unijne, żeby ten rok był nam sprzyjający.
Jako przewodniczący komisji komunalno-finansowej w imieniu całej komisji potwierdzam wydaną na posiedzeniu wszystkich komisji pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu na 2007 r.

Radny Sylwester Jałoszyński: W wieloletnim planie opracowania projektów mieliśmy budowę kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej Września-Obłaczkowo-Chwalibogowo. W projekcie budżetu na 2007 rok mamy tylko wykonanie kanalizacji Września-Obłaczkowo-Bierzglinek. Pół żartem mogę powiedzieć, że pewnie ta dokumentacja na Chwalibogowo jest już zrobiona skoro się jej nie robi. Zapewne tak niestety nie jest. Powtórzę jeszcze raz, za wywóz metra sześciennego ścieków mieszkańcy Chwalibogowa, Barda, Białężyc i okolic  płacą około 11 zł. To jest spory wydatek. To jest środowisko popegeerowskie i budowa tej kanalizacji na pewno odciążyłaby budżety tych rodzin.   
Na poprzedniej sesji przegłosowaliśmy 1,5 mln zł na budowę kwatery w Bardzie. Przy okazji chciałbym zasygnalizować, czy nie byłoby warto, by wydział rolnictwa miał na uwadze, że gdyby zdarzyła się taka gratka jak niedawno, że pozyskano za darmo od firmy Gestamp dużą ilość polbruku, aby uciążliwość związaną z tym wysypiskiem, które się mieści w Bardzie zrekompensować mieszkańcom Barda poprzez pobudowanie chodników. Bardo ostatnio wypiękniało, jest ładniejsze, ale jednak wciąż problemem jest brak chodników. Za jakiś czas się przypomnę i o ten problem zapytam.
Rekompensatą jest to, że mieszkańcy Barda mogą bezpłatnie odstawiać śmieci na wysypisko. Poproszę o informację, ilu mieszkańców i na jaką kwotę, odstawiło bezpłatnie śmieci na wysypisko?   

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Jeśli chodzi o kanalizację do Chwalibogowa, to wyjaśniałem już na posiedzeniu komisji, że kanalizacja z Obłaczkowa do Chwalibogowa w budżecie na 2006 rok jest zapisana jako wykonanie projektu. Z tego, co wiem to projekt jest przygotowany. Natomiast wykonanie całej inwestycji planowaliśmy i nadal planujemy wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział w Poznaniu. Spotkaliśmy się w tej sprawie z prezesem i jesteśmy umówieni na kolejne spotkanie. Podczas wstępnej rozmowy prezes był bardzo zainteresowany, byśmy wspólnymi siłami, na takich samych zasadach jak w Sokołowie,  realizowali budowę kanalizacji do Chwalibogowa. Agencja sfinansuje 80%, a gmina Września 20% kosztów inwestycji. Jeżeli taka umowa zostanie podpisana, to wtedy w ramach zmian w planie budżetu w roku budżetowym tę kwotę umieścimy. Nie możemy umieścić w budżecie czegoś, na co jeszcze nie mamy podpisanej umowy.
Jeśli chodzi o Bardo i uciążliwość wysypiska śmieci, to jestem zaskoczony tą wypowiedzią radnego, ponieważ wysypisko od wsi Bardo jest bardzo oddalone. Jedynymi, którzy mogą być w jakikolwiek sposób zagrożeni bliskością tego wysypiska są 2-3 domostwa we wsi Skotniki, a nie mieszkańcy Barda. Nie mam nic przeciwko temu, żeby budować chodniki w Bardzie, ale nie z tego powodu, że tam jest jakaś uciążliwość związana z wysypiskiem.

Radny Bronisław Dankowski: „Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku szkoły podstawowej w Obłaczkowie” - jest zapisana w budżecie taka pozycja. Szkoła w Obłaczkowie nie istnieje, czy to jest błędny zapis? Może powinien być zapis, że przy budynkach w Obłaczkowie, a nie przy szkole?
W związku z wyjaśnieniami burmistrza, dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej Września-Obłaczkowo-Chwalibogowo nasuwa mi się pytanie: Czy jest sens budować przydomową oczyszczalnię ścieków w Obłaczkowie, skoro ma być budowana ta kanalizacja?
Rozdział: „Drogi publiczne gminne”; Czy gmina przewiduje większe nakłady na nawierzchnię chodników i ulic w formie polbruku, a nie w formie asfaltu? Polbruk jest łatwiejszy do wymiany podziemnych instalacji i estetycznie lepiej wygląda od asfaltu. Poza tym asfalt jest szkodliwy dla środowiska. Czy przewiduje się zwiększenie nakładów na nawierzchnie ulic i chodników z polbruku na terenie gminy Września?

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Jestem zaskoczony teorią, że asfalt jest szkodliwy. Na całym świecie buduje się drogi z asfaltu. Rzadziej na świecie widziałem drogi pobudowane z polbruku niż z asfaltu. Nie sądzę, żeby były jakieś badania potwierdzające, że to jest prawdą. Najczęściej nie określamy rodzaju nawierzchni  ogłaszając przetarg. To wykonawcy decydują się na którąś z nawierzchni. Ogromna większość uliczek jest asfaltowa, np. na os. Sokołowskim.
Co do oceny, która nawierzchnia jest ładniejsza i funkcjonalniejsza, to jest to dyskusyjne. Ulica Powstańców Wielkopolskich została wykonana z polbruku na początku lat 90-tych i rewelacyjna to ona nie jest. Znam takie drogi asfaltowe, które są dobrze zrobione i mają po kilkadziesiąt lat i mają się całkiem dobrze mimo zwiększonego na nich ruchu drogowego. Nie opowiadam się, że jestem zwolennikiem budowania dróg asfaltowych lub polbrukowych, ale nie jestem przekonany by były jakieś mocne argumenty, żeby się opowiadać za polbrukowymi. A co do ilości dróg, to są one bardzo przejrzyście określone w załączniku opublikowanym m.in. przez biuletyn „Wieści z Ratusza”, gdzie opublikowaliśmy, które ulice i drogi wiejskie będą w latach 2006-2008 wykonywane w ramach emisji obligacji gminnych. Niemal wszystkie zaplanowane na rok 2006 zostały zrealizowane. Podział na miasto i wieś jest taki, że mniej więcej 2/3 kwoty jest przeznaczona na drogi w mieście, a 1/3 na drogi wiejskie. Razem jest to 1,5 mln zł.
Jeśli chodzi o określenie: „Przy budynku szkoły w Obłaczkowie”, to jest to określenie potoczne, ponieważ mówimy o budynkach, które kiedyś były szkołami. W programie budowy jest ich adaptacja  na cele mieszkaniowe w związku z tym, że jest duża potrzeba mieszkań socjalnych.  Niespecjalnie możemy czekać 2-3 lata aż będzie pobudowana kanalizacja w tej miejscowości. Poza tym te obiekty są  w dość dużej odległości od punktu, gdzie ta kanalizacja będzie pobudowana.  Dodatkowo na budowę tej oczyszczalni mamy dofinansowanie w kwocie 5 tys. zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. By te lokale socjalne mogły funkcjonować, wybudowanie tej oczyszczalni jest konieczne.              

Nikt z radnych nie wyraził woli zabrania głosu. Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni zamknęła dyskusję i przeszła do kolejnego punktu porządku obrad.

g)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych w głosowaniu jawnym 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IV/37/06 w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007 (załącznik nr 5).

Pkt 5

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr IV/38/06 w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 6).

b)

Radny Mirosław Chudy zgłosił, że chce być powołany w skład Komisji Rewizyjnej.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr IV/39/06 w sprawie: ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 7).
Jeden radny obecny na sali sesyjnej nie wziął udziału w głosowaniu.

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych podjęła uchwałę nr IV/40/06 w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 8).

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych podjęła uchwałę nr IV/41/06 w sprawie: zarządzenia wyborów do władz sołeckich gminy Września (załącznik nr 9).

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych podjęła uchwałę nr IV/42/06 w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Bierzglinku w rejonie ul. Orzechowej (załącznik nr 10).

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych podjęła uchwałę nr IV/43/06 w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Kaczanowie w rejonie ul. Gospodarskiej (załącznik nr 11).

g)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił autopoprawkę do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 12).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych podjęła uchwałę nr IV/44/06  w sprawie: wydatków budżetu na 2006 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (załącznik nr 13).

Pkt 6

Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:
Radny Bolesław Święciechowski zarejestrował u mnie dzisiaj Klub Koalicyjny Unii Wrześnian.
Proszę, by komisje stałe Rady Miejskiej przygotowały swoje plany pracy na rok 2007.

Pkt 7

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:
Informacja z prac wydziałów UMiG Września w okresie międzysesyjnym - załącznik nr 14.
Pojawiły się pytania dotyczące organizowania we Wrześni na Rynku fajerwerków podczas nocy sylwestrowej. Imprezy, które są organizowane w dużych miastach są bardzo kosztowne i moim zdaniem Wrześni nie „stać” na takie przedsięwzięcia. Główny powód tego, że unikamy tego typu imprez jest taki, że robiąc to w sposób zorganizowany, to jak nazwa wskazuje trzeba to zorganizować. Nie chodzi o to, że chcemy unikać imprez masowych, bo takie organizujemy, nawet odbijają się szerokim echem, ale nie jest sztuką zorganizować imprezę, a później nie odpowiadać za to, co się będzie działo. Na takiej imprezie z pewnością pojawiłyby się osoby po spożyciu alkoholu i gdyby każdy chciał odpalić swoją rakietę w dowolnych kierunkach, to powstałaby niebezpieczna sytuacja. Poza tym rzucanie pustymi butelkami po szampanie czy inne zachowania powodują, że organizowanie takich imprez oznacza odpowiedzialność za tych ludzi i odpowiedzialność cywilno-prawną za to, co się stanie. Ponadto wiąże się to z mnóstwem pozwoleń. Dodatkowo na każde 1000 osób trzeba mieć 20 osób ochraniających. W imprezie wzięłoby udział kilka tysięcy osób i to razy 20 daje kilkaset osób ochrony. Za to trzeba zapłacić. Koszt wynajęcia artysty jest także bardzo wysoki. Ogrzania wymagałaby także scena, co jest kolejnym kosztem. To są gigantyczne koszty, na które nas nie stać i nie jest planowany żaden sylwester na Rynku przez urząd.      
 
Pkt 8

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Zgadzam się z tym, że gmina jest bogata również bogactwem swoich mieszkańców. Jeżeli mieszkańcy gminy Września, przedsiębiorcy, rolnicy potrafią skorzystać ze środków, które oferują im fundusze unijne, to jest to także korzyść dla miasta. Inną kwestią jest pozyskiwanie środków przez urząd, a inną pozyskiwanie przez tych, o których wspomniał radny Stanisław Dominiczak, to jest przez osoby fizyczne czy firmy. Nie zgodziłbym się z tezą, że rolnicy nie potrafią sobie radzić, bo z racji naszego członkostwa w Unii Europejskiej rolnicy skorzystali chyba najwięcej. Jak tylko jest jakaś możliwość, to rolnicy wykorzystują te środki. Ale oczywiście nigdy nie jest tak, żeby nie można było czegoś poprawić i takich ofert pomocy w pozyskiwaniu środków dla gmin czy mieszkańców gmin pojawia się mnóstwo. Trudno jest jeszcze w tej chwili zweryfikować, które firmy są dobre, ponieważ okres po wejściu do Unii to tylko półtora roku. Od kilku tygodni prowadzimy rozmowy z jedną z takich firm, która oferuje szeroki pakiet pomocy gminie oraz jej mieszkańcom w korzystaniu ze środków z Unii Europejskiej. W tej chwili rozmowy są na etapie oceny oferty, która ta firma złożyła. Jednym z elementów tej oferty jest system informacji dla mieszkańców, w tym przedsiębiorców i rolników. Jeżeli podejmiemy decyzję o współpracy z tą firmą, to po przygotowaniu odpowiedniej umowy i podpisaniu kontraktu sprawa będzie nagłaśniana. Firma ta oferuje także specjalistyczne wydawnictwa. Będziemy informować wszystkich mieszkańców, że można skorzystać z takiej pomocy. Myślę, że to jest kwestia miesiąca, może dwóch.       

Pkt 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 17.00 zamknęła posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni:
Bożena Nowacka
/-/

Sekretarz posiedzenia:
Robert Klimczak
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.