BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14275996
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr III/2006

Protokół
nr III/2006
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 19 grudnia 2006 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września


III sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

Pkt 1

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 15.30 otworzyła sesję. Po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Na dzisiejszej sesji nieobecny jest radny Bronisław Dankowski. Nieobecność ta spowodowana jest  wyjazdem do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Protokół  z sesji nr I/2006  został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.  
Protokół z II/2006 sesji zostanie przyjęty na kolejnej sesji, ponieważ radni nie mieli możliwości zapoznać się z nim w regulaminowym czasie.

Pkt 2
Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wstąpienia na miejsce radnego Waldemara Grześkowiaka następnego kandydata z listy wyborczej,
b) zmiany uchwały nr VIII/78/03 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
c) rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2007 rok,
d) ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Września,
e) wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września,
f) likwidacji zakładów budżetowych – Przedszkoli – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe,
g) gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe Gminy Września,
h) zamiaru likwidacji Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonego przy ul. Kościuszki 21,
i) zamiaru likwidacji Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonej przy ul. Słowackiego 39,
j) zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulic Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego,
k) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy,
l) zmiany uchwały nr XXXVIII/374/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład Zagospodarowania  Odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap”,
m) ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni,
n) zmiany budżetu na rok 2006.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
7. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
9. Zakończenie obrad.

Pkt 3

Nikt z radnych nie zabrał głosu.

Pkt 4

a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/23/06 w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Waldemara Grześkowiaka następnego kandydata z listy wyborczej (załącznik nr 3).

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka w imieniu przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Róży Żołdak, wręczyła radnej Urszuli Grażynie Kąkolewskiej zaświadczenie o wyborze na radną Rady Miejskiej we Wrześni.

Zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym radna Urszula Grażyna Kąkolewska złożyła ślubowanie.
Radna Urszula Grażyna Kąkolewska złożył podpis na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 20 radnych.

b)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/24/06 w sprawie: zmiany uchwały nr VIII/78/03 Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Września do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (załącznik nr 4).

c)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/25/06 w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2007 rok (załącznik nr 5).

d)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/26/06  w sprawie: ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Września (załącznik nr 6).

e)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/27/06 w sprawie: wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września (załącznik nr 7).

f)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/28/06 w sprawie: likwidacji zakładów budżetowych – Przedszkoli – w celu ich przekształcenia w jednostki budżetowe (załącznik nr 8).

g)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/29/06  w sprawie: gromadzenia i wydatkowania środków w ramach rachunków dochodów własnych przez niektóre jednostki budżetowe Gminy Września (załącznik nr 9).

h)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 12 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 8 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr III/30/06 w sprawie: zamiaru likwidacji Oddziału Dziecięcego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonego przy ul. Kościuszki 21 (załącznik nr 10).

i)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/31/06  w sprawie: zamiaru likwidacji Filii Muzycznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Wrześni położonej przy ul. Słowackiego 39 (załącznik nr 11).

j)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/32/06  w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ulic Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego (załącznik nr 12).

k)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/33/06  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy (załącznik nr 13).

l)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/34/06  w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/374/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Zakład Zagospodarowania  Odpadów wraz z linią sortowniczą w Bardzie – I etap” (załącznik nr 14).

m)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/35/06 w sprawie: ustalenia diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów we Wrześni (załącznik nr 15).

n)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr III/36/06  w sprawie: zmiany budżetu na rok 2006 (załącznik nr 16).

Pkt 6

Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

Nie wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe. Przypomnę, że 23 grudnia mija ostateczny termin składania tych oświadczeń, a więc najpóźniej w najbliższy piątek należy je dostarczyć do Biura Rady Miejskiej.
Nie wszyscy radni wypełnili „Informację o zatrudnieniu małżonka na terenie Gminy Września” oraz „Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka na terenie Gminy Września i umowach cywilno-prawnych zawartych przez małżonka na terenie Gminy Września”. Proszę o niezwłoczne wypełnienie tych druków i dostarczenie ich do Biura Rady Miejskiej.
Proszę, by radni, którzy nie byli radnymi w IV kadencji dostarczyli do Biura Rady Miejskiej we Wrześni swój NIP.
Do wiadomości przewodniczącej Rady Miejskiej oraz radnych wpłynęło pismo pana Bogdana Narożnego w sprawie powołania pana Tadeusza Świątkiewicza na stanowisko sekretarza Miasta i gminy Września. Pismo to zostało skserowane i wyłożone radnym na półki w Biurze Rady Miejskiej. 
Każdy radny w Biurze Rady Miejskiej ma przyporządkowaną półkę, na którą są wykładane wszelkiego rodzaju pisma, dokumenty, prasa, informacje itd. Proszę, by radni w miarę możliwościowi przychodzili w tygodniu i sprawdzali, czy są na tej półce nieodebrane materiały.

Maciej Baranowski, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni: 10 grudnia 2006 r. w Turku odbyły się Mistrzostwa Polski Samorządowców w Szachach. W turnieju VIP-ów, reprezentując Wrześnię, zająłem II miejsce.

Pkt 7

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września:
Informacja z prac wydziałów UMiG Września w okresie międzysesyjnym - załącznik nr 17.
Po sesji odbędzie się wmurowanie pamiątkowej tablicy w chodniku przy Ratuszu. Września w tym roku obchodziła 750-lecie  pierwszej wzmianki. W związku z tymi obchodami pojawił się pomysł, żeby zachować na pamiątkę informacje o obchodach rocznicowych w postaci pamiątkowej skrzyni wmurowanej pod pamiątkową tablicą. W szczelnej skrzyni umieszczono wiele informacji i materiałów o współczesnej Wrześni. Znajduje się tam m.in. spis mieszkańców Wrześni, różne dokumenty powstałe w ostatnich czasach, a dotyczące historii Wrześni, monografie różnych instytucji i szkół. Szczegółowy wykaz materiałów włożonych do tej skrzyni został opublikowany w ostatnim wydaniu „Wieści z Ratusza”, które także są w tej skrzyni umieszczone. Materiały włożone do tej skrzyni zebrał pracownik UMiG Września pan Jarosław Górski. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na tę uroczystość.

Pkt 8

Nikt z radnych nie zabrał głosu.

Pkt 9

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 16.15 zamknęła posiedzenie Rady.
Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.
Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
we Wrześni:
Bożena Nowacka
/-/

 

Sekretarz posiedzenia:
Robert Klimczak
/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.