BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14476884
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr V/60/07
 


Uchwała nr V/60/07

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 13 lutego 2007 r.


w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457 z 2006 roku nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337), art. 165, 166, 168, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104, nr 169 poz. 1420, z 2006 r. nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708, nr 170 poz. 1217, nr 170 poz. 1218, nr 249 poz. 1832) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr IV/37/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2006 r., w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007, zmienionej zarządzeniem nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 stycznia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.Dochody budżetu wynoszą 73.449.114 zł

2.Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 287.032 zł do wysokości 88.414.396 zł

3.W wydatkach określonych w ust. 2 wyodrębnia się:

  • wydatki bieżące 63.550.489 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.502.190 zł

- dotacje z budżetu 2.170.404 zł

a)podmiotowa dla instytucji kultury 1.350.404 zł

b)podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty440.000 zł

c)celowa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień

między j.s.t. 5.000 zł

d) celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

375.000 zł

- obsługa długu 665.907 zł

  • wydatki majątkowe w kwocie 24.863.907 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu w wysokości 14.965.282 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zwiększa się wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne do wysokości 24.863.907 zł w tym:

  • ze środków własnych budżetu w wysokości 9.758.625 zł

  • ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 2.150.000 zł

  • z kredytów bankowych 7.815.282 zł

  • z obligacji 5.000.000 zł

  • ze środków pochodzących z porozumień między j.s.t. 40.000 zł

(Powiat Wrzesiński)

  • ze środków pozyskanych z innych źródeł 100.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększa się dotacje z budżetu gminy dla gminnych zakładów budżetowych i instytucji kultury do wysokości: 1.350.404 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienia się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zmienia się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 -2009
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

§ 18 ust. 2 wyżej cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie:


§ 18.2 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego wysokości 14.965.282 zł.”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

Bożena Nowacka

/-/UZASADNIENIE DO UCHWAŁY:


W związku z licznie toczącymi się przetargami na inwestycje oraz realizacją zadań bieżących zachodzą przesłanki do zmian w budżecie w postaci zmian kwot zadań inwestycyjnych oraz źródeł finansowania.
Gmina otrzymała również potwierdzenie z WFOSiGW w Poznaniu o przyznaniu pożyczek na dwa zadania inwestycyjne:
1.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY MONTE CASSINO I ULICACH PRZYLEGŁYCH ORAZ W ULICY PADEREWSKIEGO
2.
ZAMKNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ KWATERY SKŁADOWISKA ODPADÓW W BARDZIE
Ponadto zaciągnięte zostaną dwa kredyty na termomodernizację dwóch szkół
1.
GIMNAZJUM NR 2
2.
SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 WE WRZEŚNI,
co wymusiło zmiany kwot finansowanych zadań.
Potwierdzenie przyznania pożyczek oraz zaciągnięcie kredytów spowodowało zmiany w konstrukcji finansowej zadań i wymusiło zmiany w budzecie na 2007 dla zapenienia ciągłości realizowanych zadań.

Projektodawca:

Burmistrz Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny

/-/Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.