BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292566
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr V/59/07
 


Uchwała nr V/59/07

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 13 lutego 2007 r.


w sprawie: zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną z przeznaczeniem na realizację zadania „Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 2 we Wrześni”.


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457 z 2006 r. nr 181 poz. 1337) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708, nr 170 poz. 1217, nr 187 poz.1381, nr 170 poz. 1218, nr 249 poz. 1832), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć kredyt z premią termomodernizacyjną w wysokości 2.020.196 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć zł) z przeznaczeniem na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum nr 2 we Wrześni” pod warunkiem przyznania premii termomodernizacyjnej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie 25 % wartości zaciąganego kredytu.
2. Spłata kredytu następować będzie w miesięcznych ratach w latach 2008-2009.

§ 2

Kredyt, o którym mowa w § 1, spłacany będzie z dochodów własnych Miasta i Gminy Września.

§ 3

Zabezpieczenie kredytu, o którym mowa w § 1, stanowić będzie weksel in blanco.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

Bożena Nowacka

/-/

UZASADNIENIE


Ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z póź. zm.) utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz Termomodernizacji. Podstawowym celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta, zwana "premią termomodernizacyjną", stanowi źródło spłaty 25% zaciągniętego kredytu na ww. przedsięwzięcie.
       
W ramach obsługi Funduszu Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii termomodernizacyjnej oraz - po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia - przekazuje przyznaną premię do banku kredytującego na spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora.
Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:
1. U
lepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie:
a) rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania i budynków służących do wykonywania przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań publicznych na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej,
b)
o co najmniej 25% rocznych strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła,
2. W
ykonanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków - co najmniej o 20% w stosunku rocznym,
3. Zmianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.
Termomodernizacją zostanie objęty budynek Gimnazjum nr 2 we Wrześni.

Projektodawca:

Burmistrz Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.