BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466357
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr V/51/07
 

Uchwała nr V/51/07

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 13 lutego 2007 r.

w sprawie: zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:


§ 1

Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2

  1. Na inkasenta opłaty skarbowej wyznacza się Starostwo Powiatowe we Wrześni.

  2. Inkasent przekazuje pobrane opłaty skarbowe na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Września albo w kasie Urzędu Miasta i Gminy Września w terminach:

do 20 dnia każdego miesiąca - opłatę skarbową pobraną do 15 dnia tego miesiąca

do 5 dnia każdego miesiąca – opłatę skarbową pobraną od 16 do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego          

                              § 3

  1. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty skarbowej w wysokości 4% zainkasowanych i wpłaconych w terminie kwot.

  2. Wypłata wynagrodzenia dla inkasenta nastąpi w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia w Urzędu Miasta i Gminy Września rozliczenia pobranej opłaty skarbowej za dany miesiąc – pod warunkiem dokonania terminowej wpłaty pobranej opłaty skarbowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

Bożena Nowacka

/-/

Uzasadnienie:

Z dniem 1 stycznia 2007 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o opłacie skarbowej. Ustawa ta wprowadza wiele zmian w stosunku do poprzednio obowiązujących regulacji w tym zakresie, m.in. poprzez powiązanie przedmiotu opłaty skarbowej wyłącznie z czynnościami organów administracji publicznej (wykreślenie z katalogu opłaty skarbowej weksli, dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela, pozostawienie pełnomocnictw jedynie składanym w postępowaniu administracyjnym i sądowym), większej ekwiwalentności tej opłaty (nastąpiły zmiany stawek opłaty skarbowej, zniesienie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników do podań, a więc opłatą skarbowa objęte jest rozpatrzenie podania, którego efektem jest dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia), rezygnacja z możliwości zapłaty opłaty skarbowej znakami opłaty na rzecz zapłaty gotówką w kasie organu podatkowego lub w formie bezgotówkowej na rachunek gminy, a co za tym idzie upoważnienie dla rady gminy do wprowadzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, nałożenie na organy administracji publicznej dokonujące czynności podlegającej opłacie skarbowej obowiązku comiesięcznego przekazywania właściwym organom podatkowym informacji o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej, nowe brzmienie przepisów dotyczących zwolnienia z opłaty skarbowej osób ubogich (na podstawie zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa), moment powstania obowiązku podatkowego dla czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń i zezwoleń (z chwilą złożenia wniosku lub żądania), nowy katalog czynności urzędowych zawarty w ustawie (w tym za wydanie decyzji nie wymienionej w załączniku do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego), katalog zwolnień ustawowych, likwidacja opłaty administracyjnej (objęcie opłatą skarbową wydanych wypisów i wyrysów ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego – wysokość opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości stron), nowe przedmioty opłaty skarbowej (w tym na podstawie przepisów o ochronie środowiska), powstanie obowiązku podatkowego od dokumentów. Należy też zwrócić uwagę na związane ze zmianą ustawy o opłacie skarbowej zmiany w innych aktach prawnych, jak ustawie ordynacja podatkowa w zakresie zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków.

W dniu 21 grudnia 2006 roku zostało także wydane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu. Rozporządzenie to reguluje kwestie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej, trybu zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej Jak już wspomniano, zgodnie z art. 8 nowej ustawy o opłacie skarbowej, zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu, z tym że rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Należy także przypomnieć, iż organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest: od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję); od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. W związku z powyższym mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnej obsługi petentów oraz minimalizowania ponoszonych przez nich kosztów uiszczania opłaty skarbowej, a także biorąc pod uwagę organy administracji publicznej, których czynności urzędowe, zezwolenie i zaświadczenia są związane z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej wyznacza się Starostwo Powiatowe we Wrześni na inkasenta opłaty skarbowej.Projektodawca:

Burmistrz Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.