BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14298699
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Sprawy finansowe
Uchwała nr IV/37/06


Uchwała nr IV/37/06

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 28 grudnia 2006 r.


w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2007


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806 z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116 poz. 1203, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457 z 2006 roku nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337), art. 165, 166, 168, 173, 175, 176 182, 184, 188, 195 ust. 2, ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708, nr 170 poz. 1217, nr 170 poz. 1218) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w kwotach:

DOCHODY : 73.449.114 zł

w tym:

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 11.774.300 zł

 • dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 63.000 zł

 • dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 39.160 zł


zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w kwotach:

WYDATKI : 88.127.364 zł

w tym:

 • wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej zlecone Gminie: 11.774.300 zł

 • wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. 102.160 zł

 • wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. - dotacja celowa 5.000 zł

2.W wydatkach ustalonych w § 2 w pkt. 1 wyodrębnia się:

 • wydatki bieżące 63.590.489 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.502.190 zł

- dotacje z budżetu 2.110.404 zł

a)podmiotowa dla zakładów budżetowych 0 zł

b)podmiotowa dla instytucji kultury 1.290.404 zł

c)podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty440.000 zł

d)celowa na realizacje zadań wykonywanych na podstawie porozumień

między j.s.t. 5.000 zł

e) celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

375.000 zł

- obsługa długu 665.907 zł


 • wydatki majątkowe w kwocie 24.536.875 zł


zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 14.678.250 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się plany finansowe zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do realizacji gminie w wysokości:

Dochody: 11.774.300 zł

Wydatki: 11.774.300 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Ustala się wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne w wysokości 23.036.875 zł w tym:

 • ze środków własnych budżetu w wysokości 9.718.625 zł

 • ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 2.879.000 zł

 • z kredytów bankowych 6.799.250 zł

 • z obligacji 5.000.000 zł

 • ze środków pochodzących z porozumień między j.s.t. 40.000 zł

(Powiat Wrzesiński)

 • ze środków pozyskanych z innych źródeł 100.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Ustala się dotacje z budżetu gminy dla gminnych zakładów budżetowych i instytucji kultury w wysokości: 1.290.404 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Określa się plan przychodów zakładów budżetowych w wysokości 3.250.000 zł oraz plan wydatków w wysokości 3.250.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 -2009
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Określa się plany przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12

Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Ustala się plan dotacji z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14

Ustala się plan dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15

1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 500.000 zł.

2.Ustala się wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 450.000 zł.

3.Ustala się wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 50.000 zł.

§ 16

Tworzy się w budżecie rezerwy:

 • celową z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 190.000 zł

dla TBS-ów sp. z o. o. na budowę mieszkań

§ 17

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do dokonywania zmian w budżecie polegających na:

 • przenoszeniu wydatków bieżących budżetu gminy między rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem środków przeznaczonych na dotacje

 • przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycyjne i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych

 • przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu.

§ 18

1.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego wysokości 2.000.000 zł.

2.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego wysokości 14.678.250 zł.

3.Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 19

Ustala się wysokość sumy do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania w imieniu gminy na kwotę 3.000.000 zł.

§ 20

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Września do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę finansową budżetu.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 22

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni

Bożena Nowacka

/-/Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.