BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14292822
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 322/2006
 

ZARZĄDZENIE Nr 322

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 30 listopada 2006 r.


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708, nr 170 poz. 1217, nr 170 poz. 1218) oraz § 15 uchwały nr XXXVIII/397/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006, zarządzam co następuje:

§1

W uchwale nr XXXVIII/379/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006, zmienionej uchwałą nr XXXIX/383/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 r., zmienionej uchwałą nr XL/398/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 lutego 2006 r., zarządzeniem nr 94 Burmistrza Miasta i Gminy września z dnia 31 marca 2006 r., uchwałą nr XLI/415/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r., zarządzeniem nr 147 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 maja 2006 r., zarządzeniem nr 166 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 czerwca 2006 r., uchwałą nr XLIII/429/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r., zarządzeniem nr 174 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lipca 2006 r., zarządzeniem nr 222 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2006 r., uchwałą nr XLIV/443/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 września 2006 r.,zarządzeniem nr 262 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 września 2006 r., zarządzeniem nr 297 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 października 2006 r., zmienia się:

 1. Zwiększa się dochody budżetu określone w wysokości 67.351.728 zł o kwotę 1.704.865 zł do wysokości 69.056.593 zł i w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 11.315.021 zł
  2. Zwiększa się wydatki budżetu określone w wysokości 75.225.886 zł o kwotę 1.704.865 zł do wysokości 76.930.751 zł i w tym:
  - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 11.315.021 zł
  3.Deficyt budżetu nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 7.874.158 zł.
  4.Zwiększa się wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne o kwotę 42.460 zł do wysokości 13.600.562 zł w tym:
  -
  ze środków własnych 6.376.312 zł
  - ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 1.500.000 zł
  - ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki NFOŚiGW 258.000 zł
  - ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych 250.000 zł
  - ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50.250 zł
  - ze środków Wojewody Wielkopolskiego 151.000 zł
  - ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę
  5.000.000 zł
  - ze środków pochodzących z pomocy finansowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dla jednostek samorządu terytorialnego 15.000 zł
  5. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 17.000 zł do wysokości 132.417 zł.

§2

W załącznikach nr 1,2,3 i 4 wyżej cytowanej uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ

Tomasz Kałużny


/-/
  Uzasadnienie do zarządzenia:

Zwiększa się dochody o kwotę 1.704.865 zł do wysokości 69.056.593 zł i tak:
1.
w dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 17.348 do wysokości 166.239 zł i tak:
- w rozdziale 80195 zwiększa się dochody w § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 17.348 zł do wysokości 72.486 zł
2. w dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 1.577.200
do wysokości 12.849.957 zł i tak:
- w rozdziale 85212 zwiększa się dochody o kwotę 1.514.200 zł do wysokości 9.905.951 zł ( w § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 1.514.200 zł do wysokości 9.891.900 zł)
- w rozdziale 85214 większa się dochody o kwotę 63.000 zł do wysokości 831.401 zł ( w § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 18.000 zł do wysokości 250.000 zł, w § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 45.000 zł do wysokości 580.872 zł)
3. w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 110.317
do wysokości 525.385 zł i tak:
- w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów w § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 110.317 zł do wysokości 525.385 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.704.865 zł do wysokości 76.930.751 zł i tak:
1.
w dziale 750 administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 do wysokości 7.462.134 zł
- w rozdziale 75095 pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł do wysokości 377.605 zł ( zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł do wysokości 375.605 zł)
2. zwiększa się wydatki w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.000 zł do wysokości 662.377 zł
- w rozdziale 75416 - straż miejska zwiększa się wydatki o kwotę 7.000 zł do wysokości 473.060 zł (zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł do wysokości 71.475 zł)
- w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dokonuje sie przesunięć w grupach wydatków i tak:
- zmniejsza się wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne o kwotę 5.000 zł do wysokości 48.410 zł
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł do wysokości 89.460 zł.
1. w dziale 758 – różne rozliczenia zmniejsza się wydatki o kwotę 17.000 zł do wysokości 373.382 zł
- zmniejsza się w rozdziale 75818 rezerwę ogólna budżetu o kwotę 17.000 zł do wysokości 132.417 zł.
2. w dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 17.348 zł do wysokości 28.430.827 zł poprzez:
- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 3.830 zł do wysokości 15.487.725 zł i tak: zmniejsza się się grupę wynagrodzeń o kwotę 5.793 zł do wysokości 9.169.028 zł, zmniejsza się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 4.880 zł do wysokości 1.800.310 zł, zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 11.647 zł do wysokości 3.757.405 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 26.150 zł do wysokości 660.982 zł
- w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne zmniejsza się wydatki o kwotę 3.830 zł do wysokości 846.637 zł i tak: zmniejsza się grupę wynagrodzeń o kwotę 6.283 zł do wysokości 635.142 zł, zmniejsza się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 442 zł do wysokości 128.996 zł, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.895 zł do wysokości 72.499 zł
- w rozdziale 80110 – gimnazja dokonuje sie przesunięć w grupach wydatków i tak: zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 13.096 zł do wysokości 5.725.914 zł, zmniejsza się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.000 zł do wysokości 1.105.950 zł, zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.214 zł do wysokości 1.642.926 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 16.310 zł do wysokości 74.610 zł.
- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – dokonuje sie przesunięć w grupach i tak: zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 12.523 zł do wysokości 80.690 zł, zwiększa się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 5.990 zł do wysokości 29.800 zł, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 6.533 zł do wysokości 846.610 zł
- w rozdziale 80195 – pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 17.348 zł do wysokości 245.690 zł
3. w dziale 851 – ochrona zdrowia dokonuje w rozdziale się przesunięć w grupach wydatków i tak:
- zwiększa się grupę wynagrodzeń o kwotę 1.800 zł do wysokości 54.100 zł
- zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.800 zł do wysokości 291.547 zł
4. w dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa sie wydatki o kwotę 1.577.200 zł do wysokości 17.834.506 zł
- w rozdziale 85212 -
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki o kwotę 1.514.200 z do wysokości 9.912.943 zł ( zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 1.440.726 zł do wysokości 9.475.343 zł, zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 5.000 zł do wysokości 125.367 zł, zwiększa się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 12.000 zł do wysokości 134.800 zł, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 56.474 zł do wysokości 177.433 zł)
- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększa się wydatki o kwotę 63.000 zł do wysokości 1.691.401 zł i tak: zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne – zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 17.178 zł do wysokości 246.711 zł, zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne – zadanie z budżetu państwa o kwotę 45.000 zł do wysokości 580.872 zł, zwiększa się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 822 zł do wysokości 3.289 zł.
- w rozdziale 85295 – pozostała działalność dokonuje się przesunięcia w grupach wydatków i tak: zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 24.000 zł do wysokości 452.000 zł, zmniejsza się wydatki na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 24.000 zł do wysokości 78.900 zł.
5. w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów zwiększa się wydatki o kwotę 110.317 zł do wysokości 547.385 zł.


BURMISTRZ

Tomasz Kałużny


/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.