BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14272440
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 262/2006
 

ZARZĄDZENIE Nr 262


Burmistrza Miasta i Gminy Września


z dnia 29 września 2006w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2006


Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708 ) oraz § 15 uchwały nr XXXVIII/397/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006, zarządzam co następuje:

§1

W uchwale nr XXXVIII/379/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006, zmienionej uchwałą nr XXXIX/383/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 r., zmienionej uchwałą nr XL/398/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 lutego 2006 r., zarządzeniem nr 94 Burmistrza Miasta i Gminy września z dnia 31 marca 2006 r., uchwałą nr XLI/415/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r., zarządzeniem nr 147 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 maja 2006 r., zarządzeniem nr 166 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 czerwca 2006 r., uchwałą nr XLIII/429/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r., zarządzeniem nr 174 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lipca 2006 r., zarządzeniem nr 222 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2006 r., uchwałą nr XLIV/443/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 września 2006 r., zmienia się:

 1. Zwiększa się dochody budżetu określone w wysokości 65.861.394 zł o kwotę 209.241 zł do wysokości 66.070.635 zł i w tym:

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 8.745.721 zł

 1. Zwiększa się wydatki budżetu określone w wysokości 73.735.552 zł o kwotę 209.241 zł do wysokości 73.944.793 zł i w tym:

 • wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej zlecone Gminie: 8.745.721 zł


3.Deficyt budżetu nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 7.874.158 zł.

4.Zwiększa się wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne o kwotę 500 zł do wysokości 13.257.770 zł w tym:

 • ze środków własnych 6.033.520 zł

 • ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 1.500.000 zł

 • ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki NFOŚiGW 258.000 zł

 • ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych 250.000 zł

 • ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50.250 zł

 • ze środków Wojewody Wielkopolskiego 151.000 zł

 • ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę

5.000.000 zł

 • ze środków pochodzących z pomocy finansowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dla jednostek samorządu terytorialnego 15.000 zł

 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 521.000 zł do wysokości 191.917 zł.

§2

W załącznikach nr 1,2,3 i 4 wyżej cytowanej uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ

Tomasz Kałużny


/-/

  Uzasadnienie do zarządzenia:

Zwiększa się dochody o kwotę 209.241 zł do wysokości 66.070.635 zł i tak:


 1. w dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się dochody o kwotę 120.221 zł do wysokości 127.221 zł - wprowadza się nowy rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie i w § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wprowadza się kwotę 120.221 zł.

 2. W dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 89.020 zł do wysokości 10.459.476 zł i tak:

 • w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się dotację w § 2030 o kwotę 55.698 zł do wysokości 535.872 zł ( środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa)

 • w rozdziale 85295 – pozostała działalność zwiększa się dotację w § 2030 o kwotę 33.322 zł do wysokości 302.800 zł (środki pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania).


Zwiększa się wydatki o kwotę 209.241 zł do wysokości 73.944.793 zł i tak:


 1. zwiększa się wydatki w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.000 do wysokości 53.000 zł

  - w rozdziale 01095 – pozostała działalność zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 4.000 zł do wysokości 29.520 zł

 2. zwiększa się wydatki w dziale 600 – transport i łączność o kwotę 517.000 zł do wysokości 9.361.820 zł

  - w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o kwotę 517.000 zł do wysokości 9.350.820 zł poprzez zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 517.000 zł do wysokości 2.770.000 zł

 3. zmniejsza się wydatki w rozdziale 75023 – urzędy gmin o kwotę 15.000 zł do wysokości 6.647.429 zł poprzez zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł do wysokości 2.536.192 zł

 4. zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 – pozostała działalność o kwotę 15.000 zł do wysokości 352.605 zł poprzez zwiększenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15.000 zł do wysokości 350.605 zł

 5. zwiększa się wydatki w dziale 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 120.221 zł do wysokości 127.221 zł

  - wprowadza się nowy dział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie i wydatki w tym dziale w kwocie 120.221 zł z przeznaczeniem na: pochodne od wynagrodzeń 3.000 zł i pozostałe wydatki bieżące 117.221 zł

 6. zmniejsza sie wydatki w dziale 758 – różne rozliczenia finansowe o kwotę 521.000 zł do wysokości 432.882 zł

  - w rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 521.000 zł do wysokości 191.917 zł

 7. w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach zmniejsza się grupę wynagrodzeń o kwotę 651 zł do wysokości 650.501 zł i zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 651 zł do wysokości 72.808 zł

 8. w rozdziale 80110 – gimnazja zmniejsza się grupę wynagrodzeń o kwotę 70.165 zł do wysokości 5.777.300 zł i zmniejsza się grupę pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 20.000 zł do wysokości 1.114.600 zł, a zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 90.165 zł do wysokości 1.599.200 zł

 9. w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zmniejsza się grupę wynagrodzeń o kwotę 18.587 zł do wysokości 91.713 zł, zwiększa się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.000 zł do wysokości 32.410 zł, zwiększa sie pozostałe wydatki bieżące o kwotę 12.587 zł do wysokości 832.977 zł

 10. w dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa sie wydatki o kwotę 89.020 zł do wysokości 15.444.025 zł

  - w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się świadczenia społeczne o kwotę 10.000 zł do wysokości 7.608.017 zł i zwiększa się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 10.000 zł do wysokości 107.800 zł

  - w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się wydatki o kwotę 55.698 zł do wysokości 1.628.401 zł poprzez zwiększenie świadczeń społecznych – zadania z budżetu Państwa( wydatki bieżące) o kwotę 55.698 zł do wysokości 535.872 zł

  - w rozdziale 85295 – pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 33.322 zł do wysokości 1.429.680 zł poprzez zwiększenie wydatków – świadczenia społeczne – posiłek dla potrzebujących – z budżetu Państwa (wydatki bieżące) o kwotę 33.322 zł do wysokości 302.800 zł

 11. w rozdziale 90095 – pozostała działalność zmniejsza sie wydatki w grupie wydatków bieżących o kwotę 500 zł do wysokości 586.973 zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 500 zł do wysokości 25.500 zł.

Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 521.000 zł do wysokości 191.917 zł.
Zwiększa sie wartość zadania inwestycyjnego nr 50 – „wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne związane z przystosowaniem targowiska miejskiego dla spełniania określonych przepisami wymogów” o kwotę 500 zł do wysokości 25.500 zł.BURMISTRZ

Tomasz Kałużny


/-/
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.