BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13203751
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-12-2019
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 351/2006
 

ZARZĄDZENIE Nr 351

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 27 grudnia 2006 r.w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.

Zmienia się organizację urzędu w sposób następujący:

1. Tworzy się Wydział Inwestycyjno-Komunalny poprzez połączenie dotychczasowych wydziałów: Wydziału Infrastruktury Technicznej, Wydziału Komunalnego i Rozwoju Wsi oraz stanowiska ds. Zamówień Publicznych.

2. Dotychczasowe wydziały oraz stanowisko określone w ust.1 stają się referatami w Wydziale Inwestycyjno-Komunalnym odpowiednio: Referatem Inwestycyjnym, Referatem Komunalnym oraz Referatem Zamówień Publicznych.

3. Naczelnikiem Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego staje się naczelnik dotychczasowego Wydziału Komunalnego i Rozwoju Wsi.

4. Dotychczasowe stanowisko naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej ulega przekształceniu w stanowisko kierownika Referatu Inwestycyjnego.

5. W miejsce Biura Profilaktyki tworzy się stanowisko pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Ulega likwidacji Referat Świadczeń Rodzinnych, którego zadania zostaną przekazane do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

7. Ulega likwidacji stanowisko specjalisty w dotychczasowym Wydziale Komunalnym i Rozwoju Wsi.

8. Dotychczasowy Wydział Finansowo-Budżetowy staje się Wydziałem Podatkowym.§ 2.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Września wprowadzonym Zarządzeniem Nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 marca 2003 r. ze zm., wprowadza się następujące zmiany:


1. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. W skład Urzędu wchodzą:

 1. Wydział Organizacyjny,

  a) Zespół Gospodarczy,

  b) Informatyk,

 2. Wydział Podatkowy,

 3. Wydział Księgowości,

 4. Wydział Inwestycyjno-Komunalny,

  a) Referat Inwestycyjny,

  b) Referat Komunalny,

  c) Referat Zamówień Publicznych,

 5. Wydział Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego,

 6. Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury,

 7. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,

  a) Referat Księgowości Oświatowej,

 8. Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 9. Straż Miejska,

 10. Biuro Rady Miejskiej ,

 11. Zespół Radców Prawnych,

 12. Pion Ochrony Informacji Niejawnych – stanowisko,

 13. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Wojskowych i BHP,

 14. Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń,

 15. Punkt Informacji Europejskiej z Gminnym Centrum Informacji,

 16. Audytor wewnętrzny,

 17. Gminne Centrum Reagowania.”

2. § 9 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Naczelnikiem Wydziału Podatkowego albo Wydziału Księgowości może być Skarbnik”.


3. § 11 otrzymuje brzmienie:

„ § 11

 1. Do zakresu zadań I Zastępcy Burmistrza należy:

1) bezpośredni nadzór nad:

Wydziałem Inwestycyjno - Komunalnym,

Wydziałem Gospodarki Gruntami i Architektury,

2) wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.


 1. Do zakresu zadań II Zastępcy Burmistrza należy:

1) bezpośredni nadzór nad:

Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu;

Wydziałem Spraw Obywatelskich z Urzędem Stanu Cywilnego,


 1. wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.”


4. § 12 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „prowadzenie spraw gminy powierzonych odrębnie przez Burmistrza”.


5. w § 12 pkt. 9 skreśla się zapis:

„9)nadzór nad realizacją zadań prowadzonych przez Biuro Profilaktyki,”

6. w § 16 zapis; „Do zadań Wydziału Finansowo-Budżetowego należy:” otrzymuje brzmienie: „§16 Do zadań Wydziału Podatkowego należy:”


7. § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17 Do zadań Wydziału Księgowości należy:


1. Prowadzenie rachunkowości Urzędu.

2. Prowadzenie ewidencji księgowej nakładów na inwestycje, środków trwałych, wyposażenia,

wartości niematerialnych i prawnych oraz obrotu materiałowego.

3. Prowadzenie ewidencji księgowej niepodatkowych dochodów budżetowych .

4. Prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i rozchodów funduszy pozabudżetowych i

środków specjalnych.

5. Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie kaucji i wadiów, złożonych na wyodrębnionym

rachunku bankowym Urzędu.

6. Bieżąca kontrola zaangażowania wydatków realizowanych przez Urząd.

7. Naliczanie i ewidencja wynagrodzeń pracowników, wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia

i o dzieło, diet radnych, prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego, zasiłków

i składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz ewidencji księgowej i rozliczeń

dotyczących przychodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

oraz rozrachunków w tym zakresie.

8.Wydawanie zaświadczeń o zarobkach pracowników, w tym także dla celów emerytalnych

i rentowych.”


8. § 18 otrzymuje brzmienie:

„ § 18 Do zadań Wydziału Inwestycyjno-Komunalnego należy:

1. Zadania Referatu Inwestycyjnego:

   1. przygotowywanie strategii i programów inwestycyjnych związanych z rozbudową infrastruktury na terenie Gminy,

   2. przygotowywanie koncepcji realizacji powyższych strategii, zgodnie z wymaganiami uzyskania na te cele środków finansowych zarówno unijnych jak i z funduszy pozabudżetowych,

   3. opracowywanie projektów technicznych do wykonania powyższych zadań,

   4. prowadzenie obsługi zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w danym roku budżetowym,

   5. prowadzenie rozliczeń inwestycji zmierzających do efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminy,

   6. przygotowanie właściwej dokumentacji oraz sporządzanie wniosków o dotację ze środków Unii Europejskiej i krajowych środków pozabudżetowych,

   7. przygotowywanie sprawozdań i rozliczeń z wykonania zadań inwestycyjnych,

   8. przygotowywanie sprawozdań GUS,

   9. współpraca z innymi jednostkami samorządu na terenie powiatu w celu rozwiązywania ponad lokalnych zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury,

   10. współpraca z jednostkami infrastruktury powiatowej, wojewódzkiej i krajowej w zakresie infrastruktury drogowej,

   11. koordynowanie spraw wynikających z prawa energetycznego w zakresie realizacji zadań własnych,

   12. współpraca z przedsiębiorstwami komunalnymi i energetycznymi w zakresie rozbudowy infrastruktury,

   13. opracowywanie planu zamówień publicznych,

   14. przygotowywanie oferty inwestycyjnej w zakresie zabezpieczenia infrastruktury dla inwestorów,

   15. prowadzenie nadzoru nad pracownikami skierowanymi do robót publicznych przez urząd pracy.


2. Zadania Referatu Komunalnego:

1) utrzymanie bieżące dróg miejskich i oczyszczanie miasta oraz kontrola prowadzonych usług komunalnych i współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi,

2) remonty bieżące nawierzchni dróg miejskich, oznakowanie poziome i pionowe oraz sygnalizacja świetlna,

3) wydawanie zezwoleń oraz naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego na wszystkich drogach gminnych oraz kontrola w tym zakresie,

4) nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych w mieście, współpraca z policją i zarządcami dróg.

5) zapewnienie należytego stanu sanitarnego czystości i porządku na terenie Gminy,

6) utrzymanie sieci melioracyjnej na terenie miasta,

7) sporządzanie sprawozdań GUS oraz wniosków na dofinansowanie i refundację kosztów z budżetu wojewody,

8) efektywne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie na usługi i obiekty komunalne.

9) prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic i numeracji nieruchomości na terenie wsi,

10) opiniowanie wniosków w sprawach rekultywacji gruntów,

11) przygotowanie materiałów dotyczących zawierania umów dzierżawy gruntów rolnych – komunalnych z terenu wsi,

12) oznakowanie i utrzymanie dróg gminnych, oświetlenia ulicznego na terenie wsi,

13) sprawy komunalne na terenie wsi,

14) współpraca z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym (spisy),

15) nadzór nad plantacjami maku,

16) nadzór nad działalnością finansową sołectw,

17) wydawanie zaświadczeń o wielkości składek ubezpieczeniowych do KRUS,

18) współpraca ze służbami sanitarnymi w sprawach zapobiegania chorobom zakaźnym

zwierząt na terenie Gminy,

19) współdziałanie w zakresie prawnie określonym w sprawach łowieckich,

20) koordynowanie spraw z zakresu Ochotniczych Straży Pożarnych,

21) koordynowanie spraw z zakresu telefonizacji wsi,

22) współdziałanie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego – Sielinko.

23) nadzór nad utrzymaniem zieleni na terenie Gminy,

24) prowadzenia spraw związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy,

przeprowadzanie kontroli w tym zakresie,

25) rozpatrywanie składanych wniosków, przeprowadzanie wizji lokalnych i

przygotowywanie dokumentów dotyczących wycinki drzew na terenie Gminy,

26) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań w zakresie ochrony

środowiska,

27) efektywne wykorzystywanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie na

utrzymanie zieleni i zadania w zakresie ochrony środowiska,

28) realizacja ustawowych obowiązków nad gospodarką odpadami,

29) postępowania zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia.

30) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej w lokalach stanowiących zasób komunalny

Gminy i współpraca w tym zakresie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i Komisją

Mieszkaniową.

3. Zadania Referatu Zamówień Publicznych :

 1. przygotowywanie spraw związanych z ogłaszaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,

 2. przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia przetargów,

 3. udział w przeprowadzanych przetargach oraz sporządzanie protokołów z przetargów,

 4. sporządzanie projektów umów, specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 5. sporządzanie planu zamówień Urzędu Miasta i Gminy,

6) sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych”.9. § 19 skreśla się.10. w § 21 pkt. 3 skreśla się wyraz „sposobów.”11. w §21 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: „8) przygotowanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierzy i poborowych bezpośredniej opieki nad członkami rodziny oraz uznania za posiadających na utrzymaniu członków rodziny”.12. w § 21 po pkt. 9 dodaje się pkt. 10 w brzmieniu: „10) planowanie operacyjne, realizacja zadań obronnych w zakresie stałego dyżuru i organizacja stanowiska kierowania burmistrza na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa narodowego”.13. § 30 otrzymuje brzmienie: „Do zadań Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

 1. realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 2. promowanie zdrowego stylu życia,

 3. współdziałanie z podmiotami realizującymi zadania związane z profilaktyką problemów uzależnień alkoholowych,

 4. obsługa techniczno–organizacyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.


14. § 31 skreśla się.15. § 32 otrzymuje brzmienie: „Obsługa interesantów jest prowadzona w czasie określonym odrębnie przez Burmistrza z uwzględnieniem potrzeb ludności”.16. § 33 skreśla się.

§ 3.

Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym zarządzeniem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.BURMISTRZ

Tomasz Kałużny

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.