BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14296242
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Działalność charytatywna

I. Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy w zakresie działalności charytatywnej.


II. Termin realizacji zadań:

Konkurs obejmuje zadanie, którego realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 lutego 2007 roku a zakończy nie później niż 31 grudnia 2007 roku.


III. Rodzaj zadania i wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania w roku 2007 oraz wielkość środków wydatkowana na podobne zadanie w 2006 roku.


Lp.

Wyszczególnienie zadań

Dotacja zrealizowana w roku 2006

Kwota planowanej dotacji na rok 2007

1.

Dożywianie najuboższych, prowadzenie jadłodajni dla bezrobotnych, bezdomnych i ubogich z regionu miasta i gminy Września.30.000,0030.000,00IV. Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:

  • Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 ze. zm.),

  • Ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 ze zm.).

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działające celu osiągnięcia zysku, posiadające osobowość prawną, w tym stowarzyszenia i fundacje oraz inne podmioty określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 27 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 264, poz. 2207) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania oraz posiadać następujące załączniki:

- wyciąg z rejestru (ważny 3 miesiące od daty uzyskania),

- aktualny statut,

- sprawozdanie finansowe za rok 2006,

- sprawozdanie merytoryczne za rok 2006.

W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta.

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym określonym w Uchwale III/25/06 Rady Miejskiej we Wrześni z 19 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia przez Radę Miejską rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2007 rok.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone według obowiązującego wzoru i w terminie określonym w pkt. VI ogłoszenia konkursowego.

5. Wysokość dotacji dla wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odrębnej umowie.

6. Umowa może być zawarta na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia 2007 roku.


V. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin i warunki realizacji zadania określone zostaną w odrębnej umowie.

2. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmioty nie będące stroną umowy.

3. Przewidywana dotacja nie może zostać wykorzystana na: zakupy inwestycyjne, nagrody pieniężne, prowadzenie działalności gospodarczej, remonty, realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Urząd Miasta i Gminy, prowadzenie działalności politycznej, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy.


VI. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 31 stycznia 2007 roku w zamkniętych kopertach z napisem “Konkurs ofert – działalność charytatywna 2007 r.”, osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 1. Decyduje data wpływu oferty.


VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty:

1. Ofertę należy wypełniać czytelnie (maszynowo, wydruk komputerowy lub drukowanymi literami).

2. Wybór oferty nastąpi w terminie 14 dni po upływie terminu składania ofert.

3. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- wartość zaangażowania środków i nakładów własnych w realizowane zadanie oraz pozyskanych od sponsorów,

- rzetelność przedstawionego kosztorysu,

- dotychczasowe doświadczenie we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy oferenta przy realizacji podobnych zadań,

- posiadane zasoby lokalowe i sprzętowe,

- stabilność finansowa,

- kwalifikacje osób zatrudnionych do realizacji zadania,

- przewidywane efekty realizacji zadania,

- zaangażowanie sponsorów lokalnych w realizacji zadania.

Złożone oferty spełniające wymogi formalne, będą ocenione i kwalifikowane przez Komisję Konkursową powołaną przez burmistrza Miasta i Gminy.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie burmistrz w formie zarządzenia. Od postanowień zarządzenia burmistrza w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.


Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie ogłoszona w gazecie o zasięgu lokalnym “Wieści z Ratusza“, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Miasta i Gminy i nie będą odsyłane oferentowi.


VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

1. Na podstawie zarządzenia burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie działalności charytatywnej w roku 2007, zostanie zawarta pisemna umowa ze zleceniobiorcą (wzór umowy określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., nr 264, poz. 2207).

2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

- dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

- otwarcie odrębnego rachunku bankowego dla przyznanej dotacji.

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. nr 264, poz. 2207).

Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w złożonej ofercie.
ZAŁĄCZNIKI:
ikona
WZOR OFERTY [109 kB]
ikona
WZOR SPRAWOZDANIA [107 kB]
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.