BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273527
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr II/2006
 


Protokół nr II/2006

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 5 grudnia 2006 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy WrześniaII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


Pkt 1-2


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka o godz. 16.30 otworzyła sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum.


Protokół z I sesji zostanie przyjęty na kolejnej sesji, ponieważ radni nie mieli możliwości zapoznania się z nim w regulaminowym czasie.Pkt 3


Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Września.

5. Powołanie komisji skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wstąpienia na miejsce radnego Tomasza Kałużnego następnego kandydata z listy wyborczej,

b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Grześkowiaka,

c) odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Września,

d) powołania Sekretarza Miasta i Gminy Września,

e) wyboru radnego ........................ na Zastępce Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni,

f) wyboru radnego ........................ na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni,

g) wyboru radnego ................................. na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni,

h) wyboru radnego ................................. na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni,

i) wyboru radnego ................................. na przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni,

j) wyboru radnego ................................. na przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni,

k) powołania składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni,

l) powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni,

m) powołania składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni,

n) powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni,

o) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września,

p) zmiany uchwały w sprawie: ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

9. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

10. Zakończenie obrad.

Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie: wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Września, jako ostatnia w pkt 6 r.).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o poszerzenie porządku o projekt uchwały w sprawie: wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Września, jako ostatnia w pkt 6 r.).


Pkt 4


Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Róża Żołdak wręczyła Tomaszowi Kałużnemu zaświadczenie o wyborze na burmistrza Wrześni.


Zgodnie z art. 29a ustawy o samorządzie gminnym burmistrz Tomasz Kałużny złożył wobec Rady Miejskiej ślubowanie.

Następnie burmistrz podpisał akt ślubowania.


Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Róża Żołdak, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczając kwiaty złożyły burmistrzowi gratulacje.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Jestem bardzo dumny z tego, że zostałem wybrany i mogę pełnić funkcję burmistrza Wrześni. Jest to funkcja bardzo zaszczytna. Mam nadzieję godnie ją reprezentować na terenie Wrześni, jak i poza granicami tego miasta. Ci, którzy poznali mnie w minionych czterech latach i mieli możliwość ze mną współpracować wiedzą, że jestem osobą wymagającą nie tylko wobec moich współpracowników, ale i również od siebie. Chciałbym przy tych zachowaniach i cechach pozostać. Chciałbym, żeby to, co tutaj się dzieje w ratuszu oraz w mieście z udziałem Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni i burmistrza było wykonywane najlepiej jak potrafię dla dobra i rozwoju naszego miasta. Chciałbym, liczyć na to, że cały skład Rady Miejskiej będzie chętny do tego, żeby robić to wspólnymi siłami. Burmistrz ma swoje obowiązki, a Rada ma swoje obowiązki, ale liczę na pomoc wszystkich radnych bez względu na to kto i z jakiej listy został wybrany, bez względu na to, jakie kto ma zapatrywania polityczne czy wszelkie inne. Liczę na współpracę i deklaruję ze swojej strony pomoc we wszystkich sprawach oraz dążenie do tego, żeby za 4 lata Września była piękniejszym, lepszym i bogatszym miastem.

W związku z tym, że jestem chory przeproszę Państwa i wrócę do szpitala. W dalszej części sesji zastąpią mnie moi zastępcy, których powołam w przerwie. W związku z tym proszę o przerwę.Przerwa.Pkt 5


Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej zaproponowała, żeby skład komisji skrutacyjnej był taki sam, jak na I sesji Rady Miejskiej V kadencji 23 listopada 2006 r.: Teresa Felicja Piskorż, Mariola Teresa Zalepa, Sylwester Jałoszyński, Mieczysław Małachowski, Szymon Paciorkowski.


Wszyscy zgłoszeni kandydaci na członków komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie.Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących” wybrała zgłoszonych radnych do komisji skrutacyjnej w składzie: Teresa Felicja Piskorż, Mariola Teresa Zalepa, Sylwester Jałoszyński, Mieczysław Małachowski, Szymon Paciorkowski.


Członkowie komisji skrutacyjnej na przewodniczącego komisji wybrali radnego Sylwestra Jałoszyńskiego.


Pkt 6


a)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/6/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie: wstąpienia na miejsce radnego Tomasza Kałużnego następnego kandydata z listy wyborczej (załącznik nr 3).


Róża Żołdak, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła radnemu Józefowi Bogumiłowi Jesiołowskiemu zaświadczenie o wyborze na radnego Rady Miejskiej we Wrześni.


Zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym radny Józef Bogumił Jesiołowski złożył ślubowanie.Radny Józef Jesiołowski złożył podpis na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 21 radnych.


b)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr II/7/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Waldemara Grześkowiaka (załącznik nr 4).

Jeden radny obecny na sali sesyjnej nie wziął udziału w głosowaniu.


Od momentu podjęcia uchwały w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 20 radnych.


c)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 13 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 5 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr II/8/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie: odwołania Sekretarza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 5).

Jeden radny obecny na sali sesyjnej nie wziął udziału w głosowaniu.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września podziękował panu Jerzemu Nowaczykowi za wieloletnią współpracę.


Jerzy Nowaczyk: Chciałem podziękować burmistrzowi za współpracę, ona trwała wiele lat. Dziękuję także radnym, z którymi miałem przyjemność współpracować w minionej kadencji. Życzę nowemu sekretarzowi, mojemu następcy, aby sprostał zadaniom, które burmistrz przed nim postawi i radnym, którzy będą mieć przyjemność z nim współpracować.


Józef Matuszewski, sołtys sołectwa Strzyżewo: Chciałbym zabrać głos w związku z zamiarem wyboru zastępcy sekretarza Jerzego Nowaczyka. Ten człowiek narobił wiele krzywdy społeczeństwu, a przede wszystkim mi. Taki człowiek nie może być na tym stanowisku. Konstytucja mi gwarantuje, że mogę zabrać głos na sesji.


Rada Miejska we Wrześni przez aklamację wyraziła zgodę, by głos zabrał sołtys sołectwa Strzyżewo Józef Matuszewski.


Józef Matuszewski, sołtys sołectwa Strzyżewo: Ptaszki śpiewają, że pan Tadeusz Świątkiewicz ma zostać sekretarzem miasta i gminy Września. Ja się temu sprzeciwiam. Chcę tutaj dzisiaj pokazać dlaczego. Mam prawo i obowiązek, by to zrobić, ponieważ Konstytucja mi na to pozwala. Jestem przygotowany. Mam dowody, które Radzie przedstawię. Taki pan, który narobił wiele krzywdy, a przede wszystkim mi nie powinien być na takim stanowisku dzisiaj we Wrześni.


Radny Bronisław Dankowski: W kwestii formalnej, nam ptaszki nie ćwierkały kto ma być nowym sekretarzem, że pan Tadeusz Świątkiewicz ma nim zostać. Proponuję w tym punkcie nie udzielać głosu, jeżeli jeszcze nie została podana kandydatura. Uważam, że wypowiadanie takich słów wobec tej osoby w tym punkcie jest obraźliwe. Jeżeli padnie kandydatura, to wówczas można udzielić głosu.


Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej: Wniosek jest zasadny. Jeżeli taka kandydatura padnie i Rada się odniesie do tej kandydatury, to w kolejnym punkcie udzielimy głosu panu Józefowi Matuszewskiemu.


Józef Matuszewski, sołtys sołectwa Strzyżewo: Chcę się wypowiedzieć przed głosowaniem, bo po będzie za późno.


Radny Maciej Baranowski: Myślę, że po przedstawieniu kandydatury prowadząca obrady udzieli głosu tym, którzy chcą coś powiedzieć i wtedy pan Józef Matuszewski może zabrać głos.


d)


Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że burmistrz Tomasz Kałużny skierował na jej ręce pisemne zgłoszenie kandydatury pana Tadeusza Świątkiewicza na stanowisko sekretarza miasta i gminy Września.


Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Pan Tadeusz Świątkiewicz jest na sali sesyjnej. Myślę, że wszyscy pana Tadeusza Świątkiewicza mniej lub bardziej znają. Przedstawię kilka informacji z życiorysu. Pan Tadeusz Świątkiewicz ma 56 lat, wykształcenie wyższe, jest absolwentem wydziału prawa i administracji UAM w Poznaniu, wcześniej ukończył LO we Wrześni, żonaty, dwie córki. Pracę zawodową rozpoczął we wrzesińskiej administracji, gdzie pracował do roku 1988. Przez kolejne 10 lat prowadził własną działalność gospodarczą wspólnie z małżonką. W latach 1999-2006 pracował w spółdzielczości. W wyborach samorządowych cztery lata temu został wybrany radnym powiatu wrzesińskiego, a w październiku 2003 r. Rada Powiatu we Wrześni powierzyła mu stanowisko i funkcję przewodniczącego Rady Powiatu Wrzesińskiego.

To jest kandydatura burmistrza Wrześni na sekretarza miasta i gminy Września.


Józef Matuszewski, sołtys sołectwa Strzyżewo: Mam spisane w punktach o co mi chodzi. Mam dowody, które mi ten pan robił i podpis, autentyczny, tutaj jest tego pana, który mi robił anonimy. Na rodzinę mi wszedł, straszenie, wojny wypowiedzenia itd. Jeżeli taki człowiek, który piastował kiedykolwiek stanowisko, sekretarz partii, i potem w stanie wojennym wydawał przepustki, który mnie ścigał za „Solidarność”, za odznakę. Panie radny Bronisławie Dankowski, pan nie wie o biografii swojego kolegi, a ja pana cenię za to, że pan jest cały czas w tych samych strukturach. Cenię pana za to, że pan się nie zmienia. Pan Świątkiewicz się zmienia, jak chorągiewka na wietrze, ciągle. Raz jest biały, a raz czerwony. Dlatego nie mogę pozwolić na to, aby taki człowiek, z którym ja walczyłem o „Solidarność”, wywalczyłem demokrację, i taki człowiek, który tyle krzywdy narobił społeczeństwu, żeby piastował i był sekretarzem. Jak to może być? Ja mam dowody, trzy, oryginały mam w domu, to są jego, na pierwszym się podpisał. Tu jest tego pana podpis z gazety, kiedy startował na radnego. Mam ksera i to są te same podpisy. Dlatego jestem przeciw. Ja z tym panem będę miał sprawę sądową i ten pan da mi wielkie odszkodowanie. Dzisiaj chce nadal rządzić we Wrześni, nie pozwolę na to.

Decyduje o wszystkim burmistrz, ale Rada ma głos decydujący. Jak byłem dwa lata temu na spotkaniu w szpitalu, jak szpital, Radzie mówiłem, uratowałem szpital, Radzie przemówiłem i Rada zrozumiała to, bo społeczeństwo was oceni, bo wy macie głos, nie burmistrz podejmuje uchwały, to wy podejmujecie. To wy decydujecie o tym, kto tutaj ma zostać. Tak samo w sprawie szpitala powiedziałem. Huśtali mnie za to, że uratowałem szpital. Nie sprzedali Anglikom, ani Austriakom, ani nikomu. To od Rady zależy. Od was zależy, co będzie z tym panem, który był naprawdę czerwony. Ten pan naprawdę zrobił wiele krzywd. Art. 23 mówi wyraźnie, że radny reprezentuje nie siebie, ale całe społeczeństwo i jeżeli ja przekazuję, jako społecznik do Rady, to wy powinniście odebrać to, jako od społeczeństwa. Wszystkie bolączki powinniście przedstawiać tutaj na sesji. Jeżeli tego nie robicie, to za 4 lata społeczeństwo was oceni, a może i wcześniej. Ja mówię czasem ostro, ale wiem o co mi chodzi, bo jestem przygotowany. Tak samo jest artykuł w Konstytucji, że samorząd jest, że całe społeczeństwo jest samorządem i całe społeczeństwo ma prawo wystąpienia i pytania, gdzie są moje podatki.

Panie Bronisławie Dankowski, ja mam podziw dla Aleksandra Kwaśniewskiego, kiedy czytam preambułę do Konstytucji. To są bardzo mądre słowa.

Jeżeli takiego pana powołuje się na takie stanowisko, który naprawdę społeczeństwu zrobił wiele krzywdy, naprawdę, nie wiem komu, ale ja temu panu udowodnię w sądzie, bo powiedziałem temu panu kilkakrotnie. Mam tutaj dokumenty, które pokazuję, anonimy, które dostawałem od tego pana i jest jego podpis.

Ja mam tu poszlaki na tego pana i jeżeli się okazuje, że tego pana chcecie powołać, to ja chcę wyprzedzić, żeby nie było skandalu w gminie, jakiego człowieka powołujecie, bo może go nie znaliście przedtem, albo udajecie, że go nie znacie, a jako mieszkaniec i przedstawiciel społeczeństwa pokazuję wam te błędy. Jeżeli rada to przegłosuje, to nie burmistrz będzie odpowiedzialny, nie przewodniczący, ale Rada, bo Rada podejmuje uchwały.

Nie mam więcej nic do powiedzenia. Dziękuję za udzielenie mi głosu.


Bożena Nowacka, przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że głos chce zabrać Tadeusz Świątkiewicz.


Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu, żeby głos zabrał pan Tadeusz Świątkiewicz.


Tadeusz Świątkiewicz: W sprawach, o których mówi pan Józef Matuszewski nie miałem żadnego udziału. Osobiście nie znam tego pana, nie znam jego rodziny, nie znam jego miejsca zamieszkania, znam tylko miejscowość. Nie miałem żadnych powodów, by w stosunku do osoby pana Józefa Matuszewskiego podejmować jakiekolwiek kroki, czy wypowiedzi, czy działania.

Myślę, że pan Józef Matuszewski zdaje sobie sprawę ze słów dzisiaj wypowiedzianych. Gwarantuję i oświadczam, że na terenie naszej gminy, powiatu, gdziekolwiek, nie zrobiłem nikomu krzywdy.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 15 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr II/9/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania Sekretarza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 6).


e)


Radny Marek Kołodziejczyk na zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni zgłosił radnego Włodzimierza Jerzego Wawrzyniaka.


Radna Teresa Piskorż na zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni zgłosiła radnego Macieja Baranowskiego.


Radny Włodzimierz Jerzy Wawrzyniak wyraził zgodę na kandydowanie na zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.


Radny Maciej Baranowski wyraził zgodę na kandydowanie na zastępcę przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka poinformowała, że Rada Miejska ma dokonać wyboru dwóch zastępców przewodniczącego i zgłoszone kandydatury będą głosowane osobno.


Radny Sylwester Jałoszyński, przewodniczący komisji skrutacyjnej omówił sposób głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono przerwę.


Radny Sylwester Jałoszyński, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół tajnego głosowania z II sesji Rady Miejskiej we Wrześni 5 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru radnego Włodzimierza Jerzego Wawrzyniaka na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (protokół stanowi załącznik nr 7).


Rada Miejska we Wrześni w głosowaniu tajnym w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr II/10/1/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru radnego Włodzimierza Jerzego Wawrzyniaka na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 8).


f)


Radny Sylwester Jałoszyński, przewodniczący komisji skrutacyjnej omówił sposób głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono przerwę.


Radny Sylwester Jałoszyński, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół tajnego głosowania z II sesji Rady Miejskiej we Wrześni 5 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru radnego Macieja Baranowskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (protokół stanowi załącznik nr 9).


Rada Miejska we Wrześni w głosowaniu tajnym w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr II/11/1/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyboru radnego Macieja Baranowskiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 10).


g)


Radny Artur Mokracki na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni. zgłosił radnego Jana Piotra Nowaka.


Radny Jan Piotr Nowak wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr II/12/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie: wyboru radnego Jana Piotra Nowaka na przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 11).


h)


Radny Włodzimierz Wawrzyniak na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni zgłosił radnego Stanisława Dominiczanka.


Radny Stanisław Dominiczak wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr II/13/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie: wyboru radnego Stanisława Dominiczaka na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 12).


i)


Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni Bożena Nowacka na przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni zgłosiła radną Mariolę Zalepę.


Radna Mariola Zalepa wyraziła zgodę na kandydowanie na przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr II/14/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie: wyboru radnej Marioli Zalepy na przewodniczącą Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik 13).


j)


Radny Maciej Baranowski na przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni zgłosił radnego Mirosława Zgolińskiego.


Radny Mirosław Zgoliński wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr II/15/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie: wyboru radnego Mirosława Zgolińskiego na przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 14).


k)


Przewodniczący Komisji Komunalno-Finansowej radny Jan Nowak przedstawił proponowany skład komisji:

  1. Jan Nowak,

  2. Bronisław Dankowski,

  3. Michał Jaśniewicz,

  4. Artur Mokracki,

  5. Teresa Piskorż.Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/16/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 15).


l)


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej radny Stanisław Dominiczak przedstawił proponowany skład komisji:

  1. Stanisław Dominiczak,

  2. Bronisław Dankowski,

  3. Marek Kołodziejczyk,

  4. Teresa Piskorż,

  5. Bolesław Święciochowski.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/17/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 16).


m)


Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Mariola Zalepa przedstawiła proponowany skład komisji:

  1. Maciej Baranowski,

  2. Mirosław Chudy,

  3. Piotr Maciejewski,

  4. Bożena Nowacka,

  5. Szymon Paciorkowski,

  6. Andrzej Rzeźnik,

  7. Włodzimierz Wawrzyniak,

  8. Mariola Zalepa.


Radny Józef Bogumił Jesiołowski zgłosił, że chce być powołany w skład Komisji Edukacji.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/18/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 17).

n)


Przewodniczący komisji Rozwoju Wsi radny Mirosław Zgoliński przedstawił proponowany skład komisji:

  1. Stanisław Dominiczak,

  2. Sylwester Jałoszyński,

  3. Mieczysław Małachowski,

  4. Mirosław Zgoliński.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/19/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 18).


o)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/20/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 19).


p)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/21/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie: ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych oraz sołtysów (załącznik nr 20).


r)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr II/22/06 z 5 grudnia 2006 r. w sprawie: wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 21).Pkt 7


Informacja przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych przesłał program szkoleń, który znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

 • Uprzejmie proszę, by radni składali oświadczenia majątkowe. Radni otrzymali do wypełnienia także „Informację o zatrudnieniu małżonka na terenie gminy Września” oraz „Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka na terenie gminy Września i umowach cywilno-prawnych zawartych przez małżonka na terenie gminy Września”. Proszę o niezwłoczne wypełnienie tych druków i dostarczenie ich do Biura Rady Miejskiej.

 • W skład komisji rewizyjnej powołuje się przedstawicieli wszystkich klubów radnych. W związku z tym przypominam o konieczności zarejestrowania u przewodniczącego Rady Miejskiej klubów radnych.


Pkt 8


Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 22).


Pkt 9


Nikt z radnych obecnych na sali sesyjnej nie zabrał głosu.Pkt 10


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 19.00 zamknęła posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

we Wrześni:

Bożena Nowacka

/-/

Sekretarz posiedzenia:

Robert Klimczak

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.