BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14273940
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr I/2006


Protokół

nr I/2006

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

V kadencji

odbytej 23 listopada 2006 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy WrześniaI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 2 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).Pkt 1


Zgodnie z §11 Statutu Miasta i Gminy Września I sesję Rady Miejskiej we Wrześni V kadencji otworzył radny senior Bolesław Święciochowski.Pkt 2


Po powitaniu zebranych radny senior Bolesław Święciochowski stwierdził, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) na sali znajdowało się 20 radnych wybranych w wyborach samorządowych 12 listopada 2006 r. Rada Miejska posiadała więc quorum zezwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.Pkt 3

Zgodnie z art. 23a ust.1 ustawy o samorządzie gminnym wszyscy radni złożyli ślubowanie.Pkt 4


Porządek obrad (załącznik nr 2):1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Ślubowanie radnych.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Powołanie komisji skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni,

b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tomasza Kałużnego,

c) zgody na utworzenie na terenie gminy Września podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”,

d) obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2006 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2007 w Mieście i Gminie Września.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

9. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

10. Zakończenie obrad.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: W związku z sugestią Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, by Rada Miejska we Wrześni podjęła dwie uchwały dotyczące zgody na utworzenie na terenie gminy Września podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, dla każdego terenu oddzielnie, chciałbym zgłosić wniosek, by ten projekt uchwały został podzielony na dwa odrębne projekty:

- w pkt 6c) w sprawie: zgody na utworzenie we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”,

- w pkt 6d) w sprawie: zgody na utworzenie na terenie gminy Września w obrębie wsi Białężyce i Obłaczkowo podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie przyjęła zaproponowane zmiany w porządku obrad sesji.


Pkt 5


Radny Waldemar Grześkowiak na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Szymona Paciorkowskiego.


Radny Maciej Baranowski na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnej Teresy Felicji Piskorż.


Radny Włodzimierz Wawrzyniak na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Mieczysława Małachowskiego.


Radny Bronisław Dankowski na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Sylwestra Jałoszyńskiego.


Radny Piotr Maciejewski na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnej Marioli Teresy Zalepy.


Wszyscy zgłoszeni kandydaci na członka komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie wybrała zgłoszonych radnych do komisji skrutacyjnej w składzie: Teresa Felicja Piskorż, Mariola Teresa Zalepa, Sylwester Jałoszyński, Mieczysław Małachowski, Szymon Paciorkowski.


Członkowie komisji skrutacyjnej na przewodniczącego komisji wybrali radnego Sylwestra Jałoszyńskiego.


Pkt 6


a)


Radny Waldemar Grześkowiak: W imieniu klubu Unii Wrześnian chciałem zgłosić kandydaturę pani Bożeny Nowackiej na przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Pani Bożena Nowacka jest radną drugą kadencję. Urodziła się i mieszka na wsi, a pracuje w starostwie powiatowym we Wrześni na stanowisku naczelnika wydziału oświaty i sportu. W ubiegłej kadencji była przewodniczącą komisji edukacji Rady Miejskiej we Wrześni. Z wykształcenia jest prawnikiem – ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pedagogiem – ukończyła Uniwersytet Wrocławski. Jest doświadczonym radnym, społecznikiem i dlatego proponujemy tę osobę na przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.


- Nikt z radnych nie zgłosił innych kandydatur.


Radna Bożena Nowacka wyraziła zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.


Przerwa.


Radny Sylwester Jałoszyński, przewodniczący komisji skrutacyjnej omówił sposób głosowania.

Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono przerwę.


Radny Sylwester Jałoszyński, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół tajnego głosowania z I sesji Rady Miejskiej we Wrześni 23 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (protokół stanowi załącznik nr 3).


Rada Miejska we Wrześni w głosowaniu tajnym w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr I/1/06 z 23 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 4).


Radny senior Bolesław Święciochowski, gratulując radnej Bożenie Nowackiej objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni V kadencji przekazał prowadzenie sesji.


Radna Bożena Nowacka podziękowała za wybór na Przewodniczącą Rady Miejskiej we Wrześni, deklarując współpracę z radnymi oraz Burmistrzem dla dobra Gminy Września.


b)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił autopoprawkę do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 5).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/2/06 z 23 listopada 2006 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Tomasza Kałużnego (załącznik nr 6).


c)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zgody na utworzenie we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/3/06 z 23 listopada 2006 r. w sprawie: zgody na utworzenie we Wrześni w rejonie ulicy gen. Sikorskiego podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (załącznik nr 7).


d)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zgody na utworzenie na terenie gminy Września w obrębie wsi Białężyce i Obłaczkowo podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/4/06 z 23 listopada 2006 r. w sprawie: zgody na utworzenie na terenie gminy Września w obrębie wsi Białężyce i Obłaczkowo podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” (załącznik nr 8).


e)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2006 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2007 w Mieście i Gminie Września.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/5/06 z 23 listopada 2006 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2006 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2007 w Mieście i Gminie Września (załącznik nr 9).


Pkt 7


Informacja Bożeny Nowackiej, przewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni:

  • Otrzymaliście Państwo do wypełnienia oświadczenia majątkowe. Proszę o wypełnienie 2 egzemplarzy i dostarczenie ich na moje ręce.

  • W skład Komisji Rewizyjnej według regulacji prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów – proszę zatem o ich rejestrowanie zgodnie z regulacją w statucie gminy (tekst statutu Państwo otrzymaliście).

  • Radni otrzymali do wypełnienia ankietę w celu zebrania zgłoszeń do pracy w poszczególnych stałych komisjach Rady Miejskiej. Proszę o wypełnienie tej ankiety i oddanie jej pracownikom Biura Rady Miejskiej. Każdy radny, wg statutu naszej gminy, może pracować najwyżej w dwóch komisjach. Proponuję, by wstępnie zadeklarować przynależność do jednej komisji.

  • Otrzymaliśmy Państwo projekt budżetu na rok 2007 – Rada musi podjąć pracę w tym zakresie.

  • Otrzymali Państwo ankietę personalną do wypełnienia. Proszę o dostarczenie jej do Biura Rady Miejskiej.

  • Otrzymaliście Państwo opracowany przez Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych zbiór ujednoliconych najważniejszych samorządowych aktów prawnych.

  • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął protokół kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych – do wglądu.

  • W związku z odczytaniem na sesji Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji zawiadomienia o nadesłaniu zniesławiającego firmę Eureka listu na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni wpłynęło od zniesławionej firmy pismo wraz z załączonym wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrześni w tej sprawie – do wglądu.

Pkt 8


Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 10).


Burmistrz Tomasz Kałużny: Kolejna sesja odbędzie się bardzo szybko, ponieważ musi się odbyć w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników wyborów na burmistrza. Podczas tej sesji burmistrz będzie składał ślubowanie. Myślę, że na tej sesji nastąpi także ukonstytuowanie się komisji stałych. Radni otrzymali projekt budżetu na rok 2007. Procedura uchwalania budżetu jest określona i aby uchwalić budżet na 2007 rok jeszcze w tym roku, a mam taką nadzieję, komisje muszą jak najszybciej przystąpić do pracy. Uchwalenie budżetu w tym roku w znacznym stopniu ułatwiłoby pracę urzędu i realizację inwestycji, ponieważ procedury przetargowe są bardzo długie. Im wcześniej będziemy mieć uchwalony budżet, tym wcześniej będziemy te procedury uruchamiać.

Na kolejną sesję postaram się przygotować dla radnych przegląd stanu finansów i realizacji inwestycji oraz możliwości inwestycyjnych naszej gminy na najbliższą kadencję.


Pkt 9


Czesław Niesuchorski, jako sołtys senior złożył radnym gratulacje z okazji wyboru na radnego Rady Miejskiej we Wrześni V kadencji, wyrażając nadzieję, że wybrani radni będą pracować zgodnie i dla dobra całej lokalnej społeczności.


Dionizy Jaśniewicz, starosta Powiatu Wrzesińskiego złożył wszystkim wybranym radnym gratulacje i życzenia, by podejmowane uchwały i ich efekty służyły Wrześni przez długie lata.Pkt 10


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni radna Bożena Nowacka o godz. 19.00 zamknęła posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.Przewodnicząca Rady Miejskiej

we Wrześni:

Bożena Nowacka

/-/Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.