BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14274014
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XLIV/2006
 

Protokół

nr XLIV/2006

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 21 września 2006 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy WrześniaXLIV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


Pkt 1


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję, stwierdzając quorum. Powitał radnych i gości.


Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczyło 21 radnych (załącznik nr 1).


Protokoły z sesji nr XLII i XLIII zostały przyjęte przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do ich treści.


Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4. Przyjęcie oświadczenia w sprawie ustosunkowania się Rady Miejskiej we Wrześni do stanowiska Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnoście łącznika w nazwie miejscowości Gozdowo-Młyn.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2006 r.,

b) aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę Września,

c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy,

d) zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXXIII/326/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrześni,

e) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 47/3 i 47/6 położonych w Gutowie Małym,

f) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie,

g) zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Słowackiego,

h) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010,

i) Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2010,

j) zmiany rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych,

k) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni,

l) Programu Pomocy Publicznej na Zatrudnienie w Ramach Wyłączeń Grupowych,

m) zmiany uchwały nr XLIII/428/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze,

n) zmiany budżetu na rok 2006.

6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

7. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

9. Zakończenie obrad.


Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego porządku obrad.

Pkt 3


Radny Marek Zielnik: Mieszkańcy ul. Gorzowskiej pytają, kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia drogi na ich ulicy? Odbywały się tam prace i pozostały np. pozarywane dojazdy, gdzie tworzą się kałuże.

Dzisiaj w prasie opublikowano list od wrzesińskich wędkarzy, których niepokoi fakt, że zabrania się im dojeżdżać do zalewu wrzesińskiego. Straż Miejska przeganiała parkujących tam samochody.

Kolejna sprawa dotyczy placu zabaw w parku im. Dzieci Wrzesińskich. Skarżą się rodzice, którzy przychodzą na ten plac ze swoimi dziećmi, że jest tam brudno, że w piaskownicy nie ma piasku, że sprzęt ten wymagałby remontu.

Proszę przy okazji, by przy oczyszczaniu Wrześnicy zwrócić uwagę na stawki w parku, w których pływa bardzo dużo butelek i innych śmieci.


Radny Henryk Krukowski: Chciałbym zaapelować do burmistrza, a jednocześnie zapytać, czy coś się robi ze skrzyżowaniem ul. Gnieźnieńskiej z ul.: Daszyńskiego, Szkolną i Jana Pawła II, bo panuje tam ogromne zamieszanie i może dojść do tragicznego wypadku? Czy w tym temacie są już jakieś poczynania? Burmistrz mówił, że będą, ale chciałbym to usłyszeć dzisiaj na sesji.


Radny Jan Drewniak: Chciałbym zapytać o ścieżkę pieszo-rowerową z Obłaczkowa do Wrześni. Czy coś w tej sprawie się zmieniło? Byłem inicjatorem tego przedsięwzięcia i wiem, że ta sprawa trwa już drugą kadencję, stąd moje pytanie. Znam okoliczności przestoju. Przez 1 czy 2 osoby są problemy już kolejny rok. Niebawem będzie zima i nadal ta sprawa nie zostanie załatwiona. Krążyła informacja, że sprawa jest w starostwie na etapie wywłaszczenia. Okazało się, że starostwo w ogóle takiego postępowania nie prowadzi. Dzwoniłem następnie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do wydziału drogowego, gdzie nikt nie jest zorientowany w tej sprawie. Wymusiłem podanie mi numeru telefonu do dyrektora Marka Bereżeckiego, który mi odpowiedział, że coś wie, ale nie są jeszcze uregulowane wszystkie sprawy wykupu. Obiecał, że postara się zorientować w tej sprawie i poprosił, żebym po tygodniu zadzwonił ponownie. Jeżeli burmistrz ma lepsze informacje na ten temat, to bardzo proszę, by się nimi podzielił.


Radny Sylwester Jałoszyński: Mam pytanie dotyczące drogi powiatowej z Chwalibogowa do Barda. Pobocze tej drogi po akcji „Sprzątanie Świata” wygląda tak, jakby w ogóle nie było sprzątane. Leżą worki na poboczach i są porozrywane. Jest to droga w ogóle bardzo zaniedbana. Był tam kilka tygodni temu śmiertelny wypadek na zakręcie. Proszę więc, żeby odpowiednie służby spróbowały cokolwiek z tym zrobić i tę drogę poprawić, a te worki trzeba posprzątać, bo wrażenie jest bardzo złe, świadczy to o niegospodarności.

Na tej sali już wiele razy mówiłem o kanalizacji do Chwalibogowa. Niedawno ktoś jeździł z sołtysem Chwalibogowa po Chwalibogowie i pytali mieszkańców, gdzie mają być studzienki kanalizacyjne. Jak są te sprawy daleko posunięte, bo ja jestem albo niezorientowany, albo to jest trochę wyjście przed czasem.


Radny Paweł Lipecki: Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest realny termin wykonania oświetlenia ul. Wrzosowej we Wrześni? Mieszkańcy proszą, by wykonać to oświetlenie, ponieważ zbliżają się coraz dłuższe wieczory. Poproszę o wyznaczenie realnego terminu wykonania tej inwestycji.


Pkt 4


Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i USC omówił projekt oświadczenia w sprawie ustosunkowania się Rady Miejskiej we Wrześni do stanowiska Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnoście łącznika w nazwie miejscowości Gozdowo-Młyn.


Radny Arkadiusz Czajkowski: Wydaje mi się, że Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę, że takiej miejscowości nie ma. Nie ma więc powodu, by coś naprawiać. W razie przyjęcia tego oświadczenia narazimy mieszkańców tej miejscowości na koszty.


Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i USC: Gozdowo-Młyn, to osobna osada. Nazwa tej osady musi być pisana z łącznikiem. Wstępnie nie wprowadziliśmy łącznika, by nie narażać mieszkańców tej osady na koszty, ale jednak musi być ten łącznik zgodnie z zasadami języka polskiego.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła oświadczenie w sprawie ustosunkowania się Rady Miejskiej we Wrześni do stanowiska Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odnoście łącznika w nazwie miejscowości Gozdowo-Młyn (załącznik nr 3).


Pkt 5


a)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIV/430/06 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2006 r. (załącznik nr 4).


b)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XLIV/431/06 w sprawie aktualności studium i planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących gminę Września (załącznik nr 5).


c)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIV/432/06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych na cel mieszkaniowy (załącznik nr 6).


d)


Radny Ryszard Szwajca: Komisja komunalno-finansowa w kwestii projektu uchwały, który znajduje się w tym punkcie porządku obrad wyraziła opinię negatywną. Poproszę, by przedstawiono opinie komisji w tej sprawie oraz by burmistrz się ustosunkował do wniosków komisji.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski przedstawił wnioski komisji w sprawie omawianego projektu uchwały.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Nie zmieniam swojej decyzji na temat tego projektu uchwały, ponieważ na komisji było wyjaśniane, że jest on uwarunkowany i uzasadniony okolicznościami, które wynikają z tworzenia tego planu.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 10 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 6 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XLIV/433/06 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXXIII/326/05 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Wrześni (załącznik nr 7).


e)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIV/434/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 47/3 i 47/6 położonych w Gutowie Małym (załącznik nr 8).


f)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIV/435/06 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, położonej w Obłaczkowie (załącznik nr 9).


g)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 14 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XLIV/436/06 w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Słowackiego (załącznik nr 10).

Dwóch radnych, będących na sali posiedzenia nie wzięło udziału w głosowaniu.

h)


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski przedstawił autopoprawkę do omawianego projektu uchwały: w załączniku do projektu uchwały na str. 5 pkt V. przyjmuje brzmienie: Warunki realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010”.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIV/437/06 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2010 (załącznik nr 11).


i)


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski przedstawił autopoprawkę do omawianego projektu uchwały: w podstawie prawnej projektu uchwały po dacie ustawy dopisuje się: „o pomocy społecznej”, a w załączniku do projektu uchwały w temacie SPORT, REKREACJA I WYPOCZYNEK skreśla się zapis: „w okresie wakacyjnym zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży”.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XLIV/438/06 w sprawie Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2006-2010 (załącznik nr 12).


j)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIV/439/06 w sprawie zmiany rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych (załącznik nr 13).


Na salę posiedzenia wszedł radny Waldemar Grześkowiak.

k)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XLIV/440/06 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni (załącznik nr 14).

Jeden radny, będący na sali posiedzenia nie wziął udziału w głosowaniu.


l)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XLIV/441/06 w sprawie Programu Pomocy Publicznej na Zatrudnienie w Ramach Wyłączeń Grupowych (załącznik nr 15).


m)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIV/442/06 w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/428/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze (załącznik nr 16).


Na salę posiedzenia wszedł radny Mirosław Zgoliński.

n)


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września przedstawił autopoprawkę do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 17).


Radna Maria Taciak: W autopoprawce zwiększa się bardzo znacząco wydatki na WOSR, o kwotę 150 tys. zł. Poproszę o informację na temat źródła tego zwiększenia oraz przedmiot, na który te środki będą skierowane. Z jakim zadaniem to się wiąże?


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza miasta i gminy Września: Zwiększane są dochody własne WOSR, ponieważ była ciężka zima i bardzo długo funkcjonowało lodowisko, stąd były te dodatkowe dochody. Ponadto lato było upalne i basen był oblegany, to także wpłynęło na wzrost dochodów. WOSR więc wykonał dość duże dochody własne. Także camping i korty tego lata były obłożone. Na co to będzie wydatkowane? Są daleko idące potrzeby remontowe i dlatego tych pieniędzy nie zabieramy, nie zmniejszamy dotacji do obiektów sportowych, trzeba wykonać duże remonty.


Radny Ryszard Szwajca: Otrzymałem odpowiedź na moje zapytanie podczas posiedzenia komisji dotyczące kosztów obchodów 750-lecia Wrześni. W jakim rozdziale i dziale zapisano środki od podmiotów gospodarczych po stronie dochodów budżetu?


Jolanta Kościańska, skarbnik miasta i gminy Września: Dział 750 „administracja publiczna”, rozdział 75023 „urząd miasta i gminy”.


Radny Ryszard Szwajca: Z udzielonej mi odpowiedzi wynika, że część środków darczyńcy przekazywali do budżetu gminy, a część środków została przekazana na przykład, jako bezpośrednia zapłata na konto firmy „Strong Man”. Kto decydował o tym, czy środki mają wpłacać podmioty do gminy, czy bezpośrednio na konto tej firmy?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Właściciele tych firm.


Radny Ryszard Szwajca: Ile gmina wpłaciła na konto firmy „Strong Man”?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: 49 tys. zł.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 17 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XLIV/443/06 w sprawie zmiany budżetu na rok 2006 (załącznik nr 18).


Pkt 6


Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

  • Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za rok 2005 złożonych przez radnych Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji (załącznik nr 19);

  • Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji złożonych na koniec kadencji (załącznik nr 20);

  • 8 października w Nekli odbędzie się „IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych”;

  • do Biura Rady Miejskiej przekazano zarządzenie nr 210 burmistrza Miasta i Gminy Września z 4 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 r.;

  • Przewodniczący komisji rozwoju wsi przedstawi sprawozdanie z pracy komisji za rok 2005 oraz plan pracy komisji na rok 2006.


Mirosław Zgoliński, przewodniczący komisji rozwoju wsi przedstawił:

  • sprawozdanie z działalności komisji rozwoju wsi za rok 2005 (załącznik nr 21);

  • plan pracy komisji rozwoju wsi na rok 2006 (załącznik nr 22).


Radna Maria Taciak: Panie przewodniczący, w którym punkcie porządku obrad w tej chwili jesteśmy?


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Jesteśmy w punkcie: „Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni”.


Radna Maria Taciak: Czy w ramach tej informacji przewodniczący komisji rozwoju wsi może przedstawić sprawozdanie z działalności komisji?


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Został upoważniony przeze mnie do zabrania głosu, przedstawienie planu pracy i sprawozdania.


Radna Maria Taciak: Rada Miejska przyjęła wcześniej porządek obrad, w którym nie było przedstawienia sprawozdania i planu pracy komisji rozwoju wsi. Nie poinformował także przewodniczący na początku sesji, że w pkt. 6 będzie przedstawiona ta informacja. Moim zdaniem, to jest uchybienie porządkowi obrad, który został przyjęty przez Radę Miejską.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Na początku sesji nie miałem pewności, czy radny Mirosław Zgoliński przybędzie na sesję, a gdyby nie przybył wówczas byłoby niedopełnienie obowiązku w postaci nieprzedstawienia planu pracy i sprawozdania z działalności komisji rozwoju wsi, której radny przewodniczy.


Radny Ryszard Szwajca: A w jakiej formie przewodniczący chce przyjąć ten plan pracy, który Rada Miejska powinna przyjąć przez głosowanie, a punktu takiego w porządku obrad nie ma?


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Plan pracy jest sporządzony i akceptowany przez komisję, a podczas sesji jest tylko przedstawiany. Poprzez głosowanie jest przyjmowany tylko plan pracy komisji rewizyjnej.

Pkt 7


Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 23).


Pkt 8


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Pierwsze pytanie dotyczyło naprawy ulicy Gorzowskiej. Sprawdzimy to i odpowiemy na piśmie o tym, co tam się wydarzyło czy zostało naprawione.

Kolejna sprawa dotyczyła dojazdu do zalewu „Lipówka”. Rozumiem, że chodzi o jeżdżenie lub niejeżdżenie po ścieżce rowerowej pojazdami mechanicznymi. Po dwóch stronach zalewu istnieje ciąg pieszo-rowerowy. Ideą powstania tam ścieżki rowerowej było udostępnienie tego pieszym i rowerzystom w celach rekreacyjnych. Z zalewu korzystają także wędkarze. Coraz częściej odbywają się na zalewie poważne ogólnokrajowe zawody wędkarskie, wiemy o tym. Z zalewu korzysta kilka grup i rozumiem, że te grupy muszą korzystać z tego obiektu w taki sposób, żeby nie dodawać sobie praw względem innych grup. Jeśli chodzi o wędkarzy, to wydaje mi się, że dojazd do samego brzegu jeziora nie jest konieczny, a zwłaszcza w tych miejscach, gdzie istnieje ścieżka pieszo-rowerowa. Sytuacja, w której samochody jeździłyby po ścieżce jest nie do przyjęcia. Oczekiwania, że będzie można jeździć samochodami po tej ścieżce są karkołomne. Nie po to wydajemy pieniądze na nawierzchnię, żeby była rozjeżdżana lub zastawiana samochodami. Nie przewiduję i nie widzę możliwości, żeby tam jeździć samochodami. Będą wykonane dojazdy do jeziora tak, żeby dojechać, ale bez możliwości poruszania się po ścieżce pieszo-rowerowej.

Następna sprawa, to plac zabaw w parku im. Dzieci Wrzesińskich. Plac zabaw jest bardzo popularny i tam codziennie jest bardzo dużo dzieci. W związku z tym, przy takiej liczbie korzystających, niewykluczone, że powstaje jakiś bałagan. Ten obiekt codziennie wieczorem jest sprzątany. Jeśli chodzi o stan techniczny tego sprzętu, to jak państwo wiecie plac zabaw był kupiony za bardzo duże pieniądze ze względu na to, że place zabaw dla dzieci muszą posiadać atesty, które z kolei kosztują duże pieniądze i firmy produkujące taki sprzęt muszą je nabywać. Urządzenia te posiadają gwarancję i firma, od której ten sprzęt kupiliśmy raz do roku, czyli na koniec sezonu ma obowiązek przyjechać i ponaprawiać wszystkie elementy, które uległy zużyciu. My nie możemy nawet tego malować, by nie stracić gwarancji.

Jeśli chodzi o butelki pływające w stawku, to przekażemy sprawę do naczelnika wydziału, który się tym zajmie. Jeśli chodzi o Wrześnicę, to podpisaliśmy umowę na prace interwencyjne z 10 osobami, które będą właśnie zajmować się sprzątaniem cieków wodnych.

Skrzyżowanie na ul. Gnieźnieńskiej. Zgadzam się z tym, że powstały tam utrudnienia w ruchu i powstały korki. Jeśli chodzi o wypadki i ich skutki, to przy korkach te skutki są zazwyczaj mniej dotkliwe. Przyczyn tego zamieszania jest kilka. Sygnalizacją świetlną na tym skrzyżowaniu zarządza GDDKiA. W pewnym momencie została zmieniona częstotliwość świecenia się świateł w poszczególne kierunki. Działo się to dwa tygodnie temu. To spowodowało rzeczywiście pewne zamieszanie. Po zgłoszeniu przez nas tego faktu został przywrócony poprzedni system sterowania. Wpływ na utrudnienia komunikacyjne w tym miejscu mają prace na placu Rynku, ponieważ ci, którzy chcą się przedostać np. z ul. Kaliskiej do miasta muszą dokoła, a nie przez ul. Miłosławską i Rynek. Nakłada się to na ruch na drodze krajowej i powstają korki. Być może jakąś korzyścią tego zamieszania będzie to, że przyspieszy to prace nad uruchomieniem budowy obwodnicy, co wyprowadziłoby ruch samochodów ciężarowych poza miasto.

Ścieżka rowerowa Obłaczkowo – Września. Wydaje mi się, że niedawno odpowiadałem na to pytanie, ale powtórzę, że zgodnie z porozumieniem zawartym przez Urząd MiG Września a GDDKiA była realizowana wspólna inwestycja. W dwóch etapach ta inwestycja została zrealizowana. Trzeci etap został zablokowany przez jednego z właścicieli nieruchomości (teraz jest tam napis: „sprzedam”), który nie wyraził zgody na przekazanie terenu na budowę tej ścieżki. Z tego co wiem, to GDDKiA uruchomiła procedurę wywłaszczenia w trybie administracyjnym odcinka potrzebnego do budowy tej ścieżki. Wszystko cały czas się toczy.

Worki ze śmieciami przy drodze powiatowej Chwalibogowo – Bardo. Akcję „Sprzątanie Świata” organizowały szkoły i prawdopodobnie w tej okolicy tę akcję przeprowadzała SSP w Chwalibogowie. Akcja nie polegała tylko na zebraniu śmieci do worków, ale także na zorganizowaniu wywozu tych worków. Zwrócimy uwagę dyrektorowi szkoły, żeby sprawę tę doprowadził do końca.

Kolejna sprawa dotyczyła kanalizacji do Chwalibogowa. Z tego co pamiętam, to ta kanalizacja miała być prowadzona w drodze, przy której pobudowane są domki „polsibo”, czyli tak po skosie z Obłaczkowa do Chwalibogowa. To jest droga polna. Ewentualne pomiary albo jakieś ruchy, które się tam działy są związane z projektowaniem tej sieci. Być może dotyczą one już rozplanowania sieci na terenie wsi, bo Chwalibogowo jest dość rozległą wsią i trudno mi powiedzieć, o które miejsce mogło wówczas chodzić. Kanalizacja będzie biegła drogą, o której mówiłem i nie ma żadnego problemu z wykupem gruntów.

Kolejne pytanie dotyczyło oświetlenia ul. Wrzosowej. Posiadamy projekt techniczny wykonania oświetlenia tej ulicy. Ta inwestycja znajdzie się prawdopodobnie w projekcie budżetu na rok następny. Jeżeli Rada Miejska podejmie taką uchwałę, to oświetlenie tej ulicy zostanie wykonane w roku przyszłym.


Radna Maria Taciak: Poproszę o udzielenie mi odpowiedzi na pytanie, oczywiście nie w tej chwili, na jakim etapie są prace związane z zadaniem pod nazwą: „Centrum II”? Jak pamiętam pierwsze rozmowy dotyczące tego zadania zaczęły się w I kadencji albo II. To jest jedno z najstarszych zadań, którego nie udało się kolejnym radom zrealizować.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Co do fazy wykonywania planu udzielimy odpowiedzi na piśmie. Pokrótce mogę powiedzieć, że jest na etapie uzgadniania koncepcji. W II kadencji sprawa upadła z powodu zaprojektowania infrastruktury na terenach nienależących do gminy. Podczas III kadencji, to nie pamiętam z jakich powodów upadła, ale w IV kadencji założyliśmy, że wszystkie ciągi piesze i inna infrastruktura będzie prowadzona wyłącznie na terenie należącym do gminy, aby uniknąć jakichkolwiek protestów. Jedynym problemem na dzisiaj jest właściwie uzgodnienie tak, aby nie było później problemów z tyłem posesji od ul. Warszawskiej, ponieważ w koncepcjach, których przygotowano chyba kilkanaście, pojawiły się elementy, które..., mówiąc krótko chodzi o to, żeby plan wyeliminował protesty, a zarazem doprowadził do tego, żeby powstało tam coś ładnego i funkcjonalnego. W tej chwili są także prowadzone uzgodnienia dotyczące granic posesji znajdujących się na tyłach działek przylegających do ul. Warszawskiej.


Radny Henryk Krukowski: Zgodziłbym się z odpowiedzią burmistrza jeśli chodzi o samo skrzyżowanie na ul. Gnieźnieńskiej, ale mam na myśli to, że tam jest możliwość poszerzenia tej ulicy, mam na myśli skręt w prawo od ul. Daszyńskiego w kierunku miasta. Odbyło sie posiedzenie komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej w sprawie bezpieczeństwa, podczas którego ta sprawa była omawiana, że istnieje taka możliwość. Często, żeby skręcić do miasta kierowcy jeżdżą po krawężniku. Tam jest możliwość poszerzenia tego prawoskrętu, bo jest to działka gminna, z tego co ja wiem.


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Wykonanie tego prawoskrętu jest niemożliwe z kilku powodów. To jest droga krajowa. Jest to pas należący do zarządcy tej drogi, nie jest to więc pas gminny. Nie można tego zrobić także z tego powodu, że nie wystarczy tylko wylać asfalt w to miejsce, gdyż w tym miejscu, gdzie miałoby nastąpić poszerzenie tej drogi znajdują się podziemne instalacje i żeby tam móc cokolwiek zrobić trzeba te instalacje przesunąć na sąsiednie tereny.


Radny Jan Drewniak: Dużo mówiono o kanalizacji do Chwalibogowa, a co z Obłaczkowem?


Tomasz Kałużny, burmistrz miasta i gminy Września: Kanalizacja została doprowadzona do Obłaczkowa, zresztą nie tylko, bo jeszcze do Bierzglinka i Sokołowa. Następnym etapem jest rozprowadzenie kanalizacji na tereny zamieszkałe. Ale nie byłbym optymistą co do efektów podłączania się do tej kanalizacji, bo wiem, że problemem są koszty przyłącza oraz zmiany infrastruktury, która już jest na działce. Znacznie łatwiej jest przyłączać kanalizację do domów, które są w trakcie budowy. Często szamba nie są zbyt szczelne i nie ma kosztów wywozu tych nieczystości. Przykładem tego jest os. Lipówka, gdzie budynek stoi przy budynku, a ilość nieruchomości przyłączonych do pobudowanej kanalizacji była niewielka. Nadal nie wszyscy są podłączeni, a minęło już kilka lat. Z tego powodu będziemy planować rozprowadzenie sieci zwłaszcza wzdłuż ulic i dróg, gdzie jest dużo domów. Doprowadzanie kanalizacji do budynków, które są usytuowane gdzieś głęboko w polu jest nieopłacalne. To zadanie będzie ujęte w projekcie budżetu na rok 2007.


Radny Mirosław Zgoliński: Chciałbym przeprosić za spóźnienie na sesję. Miałem zamiar poprosić o wprowadzenia informacji z działalności komisji rozwoju wsi w roku 2005 i planu pracy na rok 2006 do porządku obrad sesji.


Pkt 9


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 18.30 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.


Przewodniczący Rady Miejskiej


we Wrześni:

Maciej Baranowski

/-/


Sekretarz posiedzenia:


Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.