BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14106795
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 297/2006
 

ZARZĄDZENIE Nr 297

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 31 października 2006 r.


w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708 ) oraz § 15 uchwały nr XXXVIII/397/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006, zarządzam co następuje:

§1

W uchwale nr XXXVIII/379/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006, zmienionej uchwałą nr XXXIX/383/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 r., zmienionej uchwałą nr XL/398/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 lutego 2006 r., zarządzeniem nr 94 Burmistrza Miasta i Gminy września z dnia 31 marca 2006 r., uchwałą nr XLI/415/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r., zarządzeniem nr 147 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 maja 2006 r., zarządzeniem nr 166 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 czerwca 2006 r., uchwałą nr XLIII/429/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r., zarządzeniem nr 174 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lipca 2006 r., zarządzeniem nr 222 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 sierpnia 2006 r., uchwałą nr XLIV/443/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 września 2006 r.,zarządzeniem nr 262 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 września 2006 r. zmienia się:

 1. Zwiększa się dochody budżetu określone w wysokości 66.070.635 zł o kwotę 1.281.093 zł do wysokości 67.351.728 zł i w tym:

 • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie: 9.782.821 zł

 1. Zwiększa się wydatki budżetu określone w wysokości 73.944.793 zł o kwotę 1.281.093 zł do wysokości 75.225.886 zł i w tym:

 • wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej zlecone Gminie: 9.782.821 zł


3.Deficyt budżetu nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 7.874.158 zł.

4.Zwiększa się wydatki na zadania majątkowo – inwestycyjne o kwotę 205.500 zł do wysokości 13.558.102 zł w tym:

 • ze środków własnych 6.333.852 zł

 • ze środków WFOŚiGW w Poznaniu 1.500.000 zł

 • ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki NFOŚiGW 258.000 zł

 • ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych 250.000 zł

 • ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50.250 zł

 • ze środków Wojewody Wielkopolskiego 151.000 zł

 • ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę

5.000.000 zł

 • ze środków pochodzących z pomocy finansowej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dla jednostek samorządu terytorialnego 15.000 zł

 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 42.500 zł do wysokości 142.417 zł.

§2

W załącznikach nr 1,2,3 i 4 wyżej cytowanej uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny

/-/  Uzasadnienie do zarządzenia:

Zwiększa się dochody o kwotę 1.281.093 zł do wysokości 67.351.728 zł i tak:


 1. w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo zwiększa się dochody o kwotę 223.819 zł – wprowadza się rozdział 01095 – pozostała działalność i w § 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wprowadza sie kwotę 223.819 zł

 2. w dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się dochody o kwotę 33.964 zł do wysokości 148.891 zł i tak:

 • w rozdziale 80101 zwiększa się dochody w § 2030 o kwotę 32.164 ł do wysokości 44.347 zł

 • w rozdziale 80195 zwiększa się dochody o kwotę 1.800 zł do wysokości 55.138 zł

 1. W dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 813.281 zł do wysokości 11.272.757 zł i tak:

 • w rozdziale 85212 w § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 441.600 zł do wysokości 8.391.751 zł

 • w rozdziale 85278 w § 2010 zwiększa się dochody o kwotę 371.681 zł do wysokości 371.681 zł

4. w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 210.029 zł do wysokości 415.068 zł i tak:

 • w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów w § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 210.029 zł do wysokości 415.068 zł.

Zwiększa się wydatki o kwotę 1.281.093 zł do wysokości 75.225.886 zł i tak:


 1. zwiększa się wydatki w dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo o kwotę 223.819 zł do wysokości 253.339 zł

  - w rozdziale 01095 – pozostała działalność zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 223.819 zł do wysokości 253.339 zł

 2. w dziale 600 – transport i łączność,w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne dokonuje sie przesunięć w grupach wydatków poprzez:

  - zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 201.500 zł do wysokości 2.568.500 zł

  - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 201.500 zł do wysokości 6.782.320 zł

 3. w dziale 750 administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 do wysokości 7.452.134 zł

  - w rozdziale 75011 – administracja publiczna zwiększa się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.179 zł do wysokości 35.579 zł, zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.179 zł do wysokości 5.350 zł

  - w rozdziale 75023 – urzędy gmin dokonuje się przesunięć w grupach wydatków poprzez zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 4.000 zł do wysokości 2.532.192 zł i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4.000 do wysokości 582.522 zł

  - w rozdziale 75095 pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 15.000 zł do wysokości 367.605 zł ( zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł do wysokości 365.605 zł)

 4. zmniejsza sie wydatki w dziale 758 – różne rozliczenia finansowe o kwotę 42.500 zł do wysokości 390.382 zł

  - w rozdziale 75818 - rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 42.500 zł do wysokości 149.417 zł

 5. w dziale 801 – oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 33.964 zł do wysokości 28.413.479 zł poprzez:

  - w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe zwiększa się wydatki o kwotę 52.164 zł do wysokości 15.483.895 zł i tak: zmniejsza się się grupę wynagrodzeń o kwotę 361.089 zł do wysokości 9.174.821 zł, zmniejsza się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 179.680 zł do wysokości 1.805.190 zł, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 498.101 zł do wysokości 3.769.052 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 94.832 zł do wysokości 634.832 zł

  - w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000 zł do wysokości 850.467 zł i tak: zmniejsza się grupę wynagrodzeń o kwotę 10.378 zł do wysokości 640.123 zł, zmniejsza się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 7.720 zł do wysokości 129.438 zł, zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.902 zł do wysokości 70.906 zł

  - w rozdziale 80110 – gimnazja dokonuje sie przesunięć w grupach wydatków i tak: zmniejsza się wynagrodzenia o kwotę 38.290 zł do wysokości 5.739.010 zł, zmniejsza się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.650 zł do wysokości 1.107.950 zł, zwiększa pozostałe wydatki bieżące o kwotę 44.940 zł do wysokości 1.644.140 zł.

  - w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół – dokonuje sie przesunięć w grupach i tak: zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 1.500 zł do wysokości 93.213 zł, zmniejsza się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 8.600 zł do wysokości 23.810 zł, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 7.100 zł do wysokości 840.077 zł

  - w rozdziale 80195 – pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 1.800 zł do wysokości 228.342 zł

 6. w dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa sie wydatki o kwotę 813.281 zł do wysokości 16.257.306 zł

  - w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki o kwotę 441.600 z do wysokości 8.398.743 zł ( zwiększa się świadczenia społeczne o kwotę 426.600 zł do wysokości 8.034.617 zł, większa się pochodne od wynagrodzeń o kwotę 15.000 zł do wysokości 122.800 zł)

  - w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się wydatki o kwotę 371.681 zł do wysokości 371.681 zł

 7. w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów zwiększa się wydatki o kwotę 230.029 zł do wysokości 437.068 zł

 8. w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 7.500 zł do wysokości 6.631.991 zł

  - w rozdziale 90013 – schronisko dla zwierząt zwiększa sie wydatki o kwotę 7.500 zł do wysokości 74.820 zł ( zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 7.500 zł do wysokości 72.820 zł).Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę 42.500 zł do wysokości 149.417 zł.


Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego nr 3 „Modernizacja nawierzchni drogowych na terenie wsi” o kwotę 50.000 zł do wysokości 200.000 zł

Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego nr 5 „Modernizacje chodników na terenie miasta” o kwotę 200.500 zł do wysokości 466.600 zł

Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego nr 9 „Poprawa bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowania ulic: Opieszyn – Kaliska we Wrześni – przebudowa dróg gminnych w granicach pasa drogowego” o kwotę 51.000 zł do wysokości 353.000 zł

Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego nr 15 „Adaptacja budynku przy ulicy Słowackiego 39” o kwotę 4.000 zł do wysokości 124.000 zł.Burmistrz Miasta i Gminy Września


Tomasz Kałużny


/-/
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.