BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294181
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 295/2006

ZARZĄDZENIE Nr 295

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 31 października 2006 roku


w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości


Na podstawie art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. Nr 76, poz. 694) oraz zgodnie z art. 17 pkt. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz uwzględniając zasady szczegółowe określone rozporządzeniem Nr 142 Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U Nr 142, poz. 1020) zarządzam co następuje:

§1

W zarządzeniu nr 97/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości, wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku nr 1 do zarządzenia dopisuje się:
„Pkt 28. Bilans sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który zamyka się księgi rachunkowe.
Pkt 29. Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzany w złotych i groszach i przekazywany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji.”

2. W załączniku nr 2 do zarządzenia wprowadza się w tabeli zmiany i dopisuje się:


Symbol konta księgi głównej

Nazwa konta księgi głównej

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązanie z kontami księgi głównej

225

Rozliczenie niewygasających wydatków

Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im środków na realizację niewygasających wydatków

KONTA POZABILANSOWE

998

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

Ewidencję szczegółową do konta 998 prowadzi się według podziałek klasyfikacji wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. 59, poz. 688 ze zm.)3. W załączniku nr 2 do zarządzenia wprowadza się do tabeli zmiany i otrzymuje ona nowe brzmienie:


Symbol konta księgi głównej

Nazwa konta księgi głównej

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązanie z kontami księgi głównej

222

Rozliczenie dochodów budżetowych

Ewidencję szczegółową do konta prowadzi 222 się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi oraz urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych

960

Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu

W ciągu roku konto przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetu. W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962

962

Wynik na pozostałych operacjach

Konto służy do ewidencji pozostałych operacji nierasowych wpływających na wynik wykonania budżetu. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na konto 960


4. W załączniku nr 3 do zarządzenia wprowadza się do tabeli zmiany i dopisuje się:


Symbol konta księgi głównej

Nazwa konta księgi głównej

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązanie z kontami księgi głównej

224

Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych

Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna zapewniać możliwość ustalenia wartości przekazanej dotacji, według jednostek oraz przeznaczenia dotacji


5. W załączniku nr 3 do zarządzenia wprowadza się do tabeli zmiany i otrzymuje nowe brzmienie:


Symbol konta księgi głównej

Nazwa konta księgi głównej

Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązanie z kontami księgi głównej

013

Pozostałe środki trwałe

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się środki trwałe

072

Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Konto służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania

130

Rachunki bieżące jednostek budżetowych

Konto służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.

Ewidencję szczegółową do konta 130 stanowią konta analityczne stosownie do:

    • dochodów budżetowych,

    • wydatków budżetowych.

Ewidencja analityczna dochodów i wydatków budżetowych jest prowadzona według podziałek klasyfikacji dochodów i wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. 59, poz. 688, ze zm.)

140

Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne

Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, których wartość wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej (w tym czeki i weksle obce), a także środków pieniężnych w drodze

400

Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Na kontach zespołu 4 ujmuje się również koszty finansowane z dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z podziałką klasyfikacyjną.

Ewidencja szczegółowa dla pozostałych środków prowadzona wg podziałek klasyfikacji

401

Amortyzacja

Konto służy do ewidencji kosztów amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych

761

Pokrycie amortyzacji

Konto 761 służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401

810

Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje

Konto 810 służy do ewidencji:

- dotacji przekazanych z budżetu przez dysponentów środków budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone

- równowartości wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie inwestycji§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.