BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460799
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 7
 

Protokół nr 7

z posiedzenia komisji rozwoju wsi

z dnia 8 lipca 2003 r.

 

 

Pkt. 1

Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński o godz. 15.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji oraz goście, co stanowi quorum.

 

Obecni na posiedzeniu, nie będący członkami komisji:

·      Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

·      Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

·      Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

·      Czesław Marciniak, prezes PUK;

·      Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

·      Marek Przybyła, architekt miejski;

·      Lech Raczak, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

·      Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

·      Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi.

 

Pkt. 2

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Omówienie materiałów na XI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

4.    Omówienie spraw związanych ze skutkami suszy w rolnictwie.

5.    Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

6.    Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

Pkt. 3

Omówienie materiałów na XI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 

4a) Projekt uchwały w sprawie powołanie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników  do sądów powszechnych - omówił sekretarz Miasta i Gminy Września p. Jerzy Nowaczyk

 

Komisja Rozwoju Wsi  w obecności 3 radnych 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

 

4b)Projekt uchwały zmieniający uchwałę z dnia 3 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003 - omówił skarbnik p. Alfred Bogucki.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003r. w sprawie budżetu na rok 2003.

 

4c) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - omówił skarbnik p. Alfred Bogucki.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

4d) Projekt uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr XLII/287/2001 z dnia 29 czerwca 2001r. Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Wrzesińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - omówił z-ca burmistrza p. Jan Maciejewski.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr XLII/287/2001 z dnia 29 czerwca 2001r. Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Wrzesińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

 

4e) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września - omówił architekt p. Marek Przybyła.

radna Bożena Nowacka zwróciła uwagę, że uzasadnieniu do projektu uchwały brak numeru uchwały.

 

Komisja Rozwoju Wsi  w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września.

 

4f) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne części działki nr ewid. 272/2 w Psarach Polskich - omówił architekt p. Marek Przybyła.

 

Komisja Rozwoju Wsi  w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne części działki nr ewid. 272/2 w Psarach Polskich.

 

4g) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 106 położonej w Nowej Wsi Królewskiej - omówił architekt p. Marek Przybyła.

(w tym momencie w posiedzeniu uczestniczy 4 radnych)

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 106 położonej w Nowej Wsi Królewskiej.

 

4h) - 4o)

Projekty uchwał dot. rozpatrzenia zarzutów i protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej zawarte w pkt. 4h - 4o porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej przedstawił architekt p. Marek Przybyła.

Każdy projekt uchwały dotyczy innego zagadnienia.

Wszystkie zarzuty i protesty zostały uwzględnione z wyjątkiem protestu ZSZ nr2 dot. ruchu kołowego na odcinku ul. Koszarowej pomiędzy budynkami dydaktycznymi a salą gimnastyczną, którą złożyła Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Po odstąpieniu od propozycji „otwarcia” ul. Koszarowej, zachowa ona swój dotychczasowy charakter drogi dojazdowej do posesji zlokalizowanych wzdłuż jej przebiegu. W celu dalszego uspokojenia i spowolnienia ruchu kołowego na przedmiotowej ulicy projektuje się - na wysokości budynku szkolnego - zastąpienie obecnych „mijanek” progami spowalniającymi ruch. Następnie poinformował, że wpłynęło do urzędu pismo dyrekcji ZSZ nr 2 we Wrześni informujące o wycofaniu się z protestu.

Architekt p. Marek Przybyła omówił poszczególne projekty uchwał.

 

Radny Jan Drewniak oraz radny Sylwester Jałoszyński są zdania, że ulica Koszarowa powinna być ulicą „otwartą” w stosunku do ul. Batorego.

 

Głosowanie nad projektami uchwał zawartymi w pkt. 4h - 4o porządku obrad XI sesji rady Miejskiej (z wyłączeniem pkt. 4j)

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał 4h - 4 o z wyłączeniem 4j.

Jednocześnie radny Jan Drewniak podkreślił, że w przypadku pozostawienia ul. Koszarowej jako „zamkniętej” w stosunku do ul. Batorego jest „przeciw”.

 

Głosowanie nad projektem uchwały 4j:

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 4j w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno - usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni (dot. protestu dyrekcji ZSZ nr 2).

 

4p) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni - omówiła z-ca burmistrza p. Krystyna Poślednia.

 

p.   Czesław Marciniak prezes PUK dla porównania podał opłaty za miejsca pojedyńcze w innych miastach: Poznań - 460 zł; Swarzędz - 280 zł, Gorzów Wlkp. 540 zł; Szczecin - 230 zł; Gdynia - 500 zł; Wrocław - 450 zł; Jarocin - 800 zł; Toruń - 316 zł; Kwidzyń - 215 zł.

 

radny Jan Drewniak poruszył sprawę poprawienia jakości istniejących już od dawna chodników na cmentarzu.

 

p.   Marciniak odpowiedział, że chodniki starsze będą systematycznie remontowane.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Wrześni.

 

q)  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej omówiła z-ca burmistrza p. Krystyna Poślednia.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września uprawnień do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

Pkt. 4

Omówienie spraw związanych ze skutkami suszy w rolnictwie.

Naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi p. Jan Krotoszyński poinformował członków komisji, że 20 czerwca br. zostało skierowane pismo do Wojewody Wielkopolski z prośbą o powołanie komisji do oszacowania strat wywołanych suszą.

W skład tej komisji wchodzi 2 przedstawicieli Gminy, 2 przedstawicieli Izby Rolniczej oraz 2 przedstawicieli Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Do 15 lipca komisja musi oszacować jakie to są straty oraz należy podać z jakiej formy pomocy gospodarstwa mogą skorzystać.

Będzie to kredyt preferencyjny (inwestycyjny lub obrotowy).

Do tej pory wpłynęło około 300 wniosków.

Problem suszy dotyczy 3/4 naszej gminy. Dane meteorologiczne w okresie od lutego do czerwca wskazują, że były to miesiące suche. A luty był miesiącem skrajnie suchym.

 

Przewodniczący Komisji radny Mirosław Zgoliński zadał pytanie czy będzie możliwość umarzania poszkodowanym rolnikom podatku rolnego?

 

Z-ca burmistrza p. Krystyna Poślednia odpowiedziała, że każdy podatnik ma takie prawo, by zwrócić się z  wnioskiem o przesunięcie terminu spłaty bądź umorzenie podatku. Ale wnioski te są rozpatrywane indywidualnie a nie zbiorowo.

 

Pkt. 5

Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński zwrócił się z zapytaniem czy wiadomo coś na temat wykonania nawierzchni ul. Klonowej w Bierzglinku?

 

Z-ca burmistrza p. Krystyna Poślednia poinformowała, że jest przewidziane wykonanie nakładki asfaltowej. Asfalt będzie pochodził od firmy Strabag.

 

Radny Jan Drewniak poruszył sprawę ścieżki rowerowej do Obłaczkowa, ponieważ z końcem roku projekt traci swoją ważność.

 

p. Krotoszyński odpowiedział, że zadanie przejął wydział infrastruktury technicznej. W związku z prowadzoną budową drogi w tym rejonie zachodzi potrzeba zaktualizowania projektu.

 

Przewodniczący Komisji radny Mirosław Zgoliński oraz radny Sylwester Jałoszyński zgłosili potrzebę ustawienia dodatkowego pojemnika na butelki plastikowe we wsiach: Chwalibogowo oraz Bierzglinek. 

 

Pkt. 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 16.45 zamknął posiedzenia komisji.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Protokolant: Monika Krysztofiak /-/

 Przewodniczący komisji

Rozwoju Wsi

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.