BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463432
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 6
 

Protokół

 z 6 posiedzenia

 komisji komunalno-finansowej

w dniu 7 lipca 2003 r.

 

 

Pkt. 1

 

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 18.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum pozwalające podejmować prawomocne decyzje.

 

Uczestnicy posiedzenie nie będący członkami komisji:

 

-         Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

-         Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

-         Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

-         Czesław Marciniak, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych;

-         Marek Przybyła, architekt Miasta i Gminy Września;

-         Lech Raczak, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

-         Robert Klimczak, protokolant. 

 

Pkt.  2  

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.     Omówienie projektów uchwał z porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej.

4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

5. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt. 3

 

a)

 

Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

 

 

 b)

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, ile razy był zmieniany budżet gminy na rok 2003?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, wyjaśnił, że budżet był zmieniany raz uchwałą Rady Miejskiej oraz 2 razy zarządzeniem burmistrza (31 marca i 30 czerwca br.).

 

Radna Maria Taciak, odnosząc się do udzielonej odpowiedzi powiedziała, że nie miała możliwości rzetelnego przeanalizowania przedłożonego projektu uchwały, ponieważ w internecie nie jest opublikowane zarządzenie burmistrza z 30 czerwca i nie miała świadomości, że takie w ogóle jest; członkowie komisji komunalno-finansowej powinni być na bieżąco informowani o zmianach w budżecie.

Radna poprosiła, by członkom komisji zostało przedstawione zarządzenie burmistrza z 30 czerwca w sprawie zmiany budżetu MiG Września na rok 2003.

Radna poprosiła także o informację, w jakim trybie podpisano umowę najmu samochodu dla Straży Miejskiej?

 

Radna Maria Taciak wnioskuje, by członkowie komisji komunalno-finansowej na bieżąco byli informowani o zmianach w budżecie.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, wyjaśnił, że kwota za wynajem samochodu nie przekraczała 3 tys. euro i nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Radna Maria Taciak, odnosząc się do propozycji udzielenia dotacji Fundacji Brzeskiego na funkcjonowanie wykopalisk w Grzybowie poprosiła o informację jak to się ma do podjętej przez Radę uchwały dotyczącej trybu udzielania dotacji organizacjom i stowarzyszeniom? Jak radcowie urzędu zaopiniowali tę dotację? Czy Fundacja Brzeskiego składała wniosek o dotację?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiadając na pytania radnej wyjaśnił, że Fundacja wniosku o dotację nie składała, natomiast z uchwały Rady nie wynika, że dotacja nie może być przyznana jeśli wniosek nie był złożony w określonym w uchwale terminie.

 

Radny Ryszard Szwajca, odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały wyraził opinię, że przeglądając proponowane zmiany budżetu zauważa dużo rozbieżności. W uzasadnieniu się dużo wyjaśnia, ale np. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przed zmianą zapisano kwotę 2,063 mln zł, a planowany budżet wynosi 1,7 mln zł.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiadając na pytania radnego wyjaśnił, że plan początkowy wynosił 1,7 mln zł, ale Rada Miejska ten plan zwiększyła uchwałą z 31 marca  o środki z AWRSP przyznane na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Sokołowo; plan ten uległ ponownej zmianie pod koniec czerwca, ponieważ Wojewoda przekazał kolejną dotację na oświetlenie ulic i w rubryce przed zmianą uwzględniono tę dotację.  

 

Radny Ryszard Szwajca, odnosząc się do udzielonej odpowiedzi powiedział, że trudno dyskutować na temat przedstawionego projektu, gdy nie zna się zarządzenie burmistrza z 30 czerwca.

Radny zwrócił uwagę, że za środki z GFOŚ w wysokości 2 mln zł realizuje się jakieś inwestycje, przesuwa się je w budżecie w różne strony, co powoduje, że czytelność budżetu jest coraz gorsza.  

Radny poprosił o przygotowanie dla członków komisji komunalno-finansowej wykazu wartości inwestycji wykonywanych  ze środków GFOŚ i SAPARD, ponieważ radni nie mają wiedzy na ten temat. 

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o przygotowanie dla członków komisji komunalno-finansowej wykazu wartości inwestycji wykonywanych  przez MiG Września ze środków GFOŚ i SAPARD.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, odnosząc się do uwagi radnego powiedział, że zapisy zmian w budżecie wynikają z tego, że rozstrzygnięto przetargi i w miejsce planowanych kwot trzeba wpisać rzeczywiste kwoty uzyskane w przetargach, np. budowa drogi ze Stanisławowa do Sędzowojewa albo budowa kanalizacji Sokołowo - Września.

Częste zmiany i przesuwanie środków z GFOŚ są dokonywane dlatego, że te środki nie mogą być zapisane w budżecie gminy, tak stanowi prawo. Dlatego wykreśla się takie fragmenty budżetu, które mogą być sfinansowane z tych środków na bieżąco, by nie brać kredytów komercyjnych. Jest to pewnego rodzaju sztuczka finansowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o informację, czy załączniki do proponowanego projektu uchwały są spójne? Ile będzie finalnie kosztować oczyszczalnia ścieków przy szkole w Kaczanowie?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiadając na pytania radnego wyjaśnił, że oczyszczalnia ścieków przy szkole w Kaczanowie będzie kosztować 115 tys zł. Załączniki do przedstawionego projektu powinny być spójne.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie skąd się wzięła rozbieżność między załącznikiem nr 8 a załącznikiem nr 2, ponieważ w załączniku nr 2 plan po zmianie wysokości środków na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sokołowo – Września wynosi 389 tys. zł, a w załączniku nr 8 po dodaniu wynosi około 357 tys. zł.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiadając na pytania radnego powiedział, że prawdopodobnie w załączniku nr 8 jest błąd, który do sesji zostanie wyjaśniony.

Skarbnik omówił:

-         Zarządzenie nr 150 Burmistrza MiG Września z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany budżetu MiG Września na rok 2003 (załącznik nr 3);

-         Pismo, które wpłynęło 1 lipca br. do kancelarii Urzędu od Wojewody w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2003 r. z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli (załącznik nr 4).

W związku z pismem Wojewody, który wymaga, żeby na dzień 30 czerwca jego decyzja była zgodna z planem budżetu przedstawione zarządzenie będzie musiało być zmienione. 

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.

 

c)

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

d)

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: utraty mocy uchwały Nr XLII/287/2001 z dnia 29 czerwca 2001r. Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Wrzesińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

 

Radny Czesław Duch poprosił by burmistrz przed sesją zorientował się jaka jest sytuacja finansowa wrzesińskiego TBS-u.

 

Radny Czesław Duch wnioskuje o przedstawienie informacji na temat sytuacji finansowej wrzesińskiego TBS-u.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: utraty mocy uchwały Nr XLII/287/2001 z dnia 29 czerwca 2001r. Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do Wrzesińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

 

e)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września oraz Marek Przybyła, architekt Miasta i Gminy Września, omówili projekty uchwał w pkt. e) – o).

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Września.

 

f)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne części działki nr ewid. 272/2 w Psarach Polskich.

 

 g)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 106 położonej w Nowej Wsi Królewskiej.

 

h)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. budowy garaży).

 

Radna Maria Taciak zwróciła uwagę na to, że jednym z tych, którzy wnieśli zarzut był projektodawca tego projektu uchwały, co jej zdaniem nie jest zgodne z prawem.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, odpowiadając na uwagę radnej powiedział, że konsultował to z radcą prawnym urzędu, który nie widzi przeciwwskazań.

Burmistrz zobowiązał się, że ponownie zapyta radcę, czy przedłożony projekt uchwały jest zgodny z prawem.

 

i)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ul. Koszarowej we Wrześni (dot. przesunięcia garaży).

 

j)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. protestu dyrekcji ZSZ nr 2).

 

k)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. budowy zespołu garaży).

 

l)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. dojazdu do garażu i magazynów).

 

m)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. uzupełnienia działki).

 

n)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. pozostawienia ul. Koszarowej jako „zamkniętej” w stosunku do ul. Batorego).

 

o)

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno – usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (dot. układu komunikacyjnego).

 

p)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

 

Radna Maria Taciak, odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały powiedziała, że zwyczajem było, że komisja budżetowa opiniowała pobierane przez spółki gminne opłaty i w związku z tym chciałaby mieć wiedzę jaka jest sytuacja finansowa spółki PUK. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, odpowiadając na pytanie radnej powiedział, że jest nowa rada nadzorcza, która będzie się przyglądać pracy spółki, przede wszystkim funkcjonowaniu cmentarza. Np. pod koniec ubiegłego roku, za przyzwoleniem ówczesnego zarządu gminy, wprowadzono nielegalne opłaty za usługi kamieniarskie.

 

Radna Maria Taciak, odnosząc się do wypowiedzi burmistrza, powiedziała, że nie potrafi sobie zlokalizować okoliczności, w których zarząd przyzwolił na wprowadzenie opłat za usługi kamieniarskie, a jeśli takie przyzwolenie miałoby miejsce to musiałoby być zapisane w formie uchwały zarządu albo odpowiedniego zapisu w protokole z posiedzenia.

 

Czesław Marciniak, prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, ustosunkowując się do powyższych wypowiedzi powiedział, że w ratuszu odbodbyło się spotkanie, w którym oprócz niego uczestniczył Ryszard Szwajca, zastępca burmistrza, Renata Masłowska, radca urzędu, oraz Lech Cieślak, przewodniczący rady nadzorczej PUK. Podczas tego spotkania radca wypowiedział swoją opinię, że zarabiających na terenie cmentarza można obciążyć opłatami poprzez stosowne zarządzenie zarządu spółki.

 

Radny Ryszard Szwajca, odnosząc się do powyższej wypowiedzi powiedział, że przedmiotem przywołanego spotkania było polubowne załatwienie sporu pomiędzy PUK a p. Radziołowskim, a nie wprowadzenie nowej opłaty cmentarnej i wyciągnięte wnioski z tego spotkania przez prezesa spółki są zbyt daleko idące.    

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, zabierając głos wyjaśnił, że ostatecznie spór został załatwiony polubownie i od kwietnia br. opłata nie jest od kamieniarzy pobierana.

 

Radna Maria Taciak wnioskuje o przygotowanie dla członków komisji komunalno-finansowej sprawozdania z działalności spółki PUK za okres I półrocza 2003 r.

 

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym we Wrześni.

 

q)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 

Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Jeden z radnych uczestniczący w posiedzeniu nie wziął udziału w głosowaniu.

 

Pkt. 4 - 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 20.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                               

Przewodniczący komisji

radny Piotr Matuszewski

/-/

 

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.