BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280292
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XLIII/2006
 

Protokół nr XLIII/2006

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 6 lipca 2006 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września


XLIII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. l ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, póz. 1591 ze zmianami).


Pkt l


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz 17.00 otworzył sesję, stwierdzając quorum. Powitał radnych i gości.

Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczyło 21 radnych (załącznik nr 1).

Protokół z XLII sesji nadzwyczajnej zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu Rady, gdyż było zbyt mało czasu, by radni mogli się z nim zapoznać.


Pkt 2


Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):


1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni;

b) wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14;

c) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Września;

d) zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu;

e) zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Jagodowej;

f) zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego;

g) zbycia nieruchomości położonych w Psarach Małych;

h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej, obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa - Poznań i autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5,

173, 172, 55/2, 55/5;

i) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Białężycach, obejmującego obszar działek o numerach ewidencyjnych 130/8, 120/9, 120/7, 122/4;

j) akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej - gminną jednostkę organizacyjną;

k) sposobu wypłat świadczeń rodzinnych osobom nieposiadającym rachunków bankowych;

1) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze;

m) zmiany budżetu na rok 2006.

5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

6. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

8. Zakończenie obrad.

- nikt nie zgłosił uwag i wniosków do przedstawionego porządku obrad

 

Pkt 3

Radny Jan Drewniak: Co zmieniło się w sprawie ścieżki rowerowej w Obłaczkowie na wysokości hotelu pana Orzechowskiego?

Jak wypadają przetargi na wykonanie nawierzchni dróg i ulic realizowanych w ramach obligacji gminnych? Chodzi mi o to, czy można zaoszczędzić, a w związku z tym wprowadzić do realizacji jeszcze kilka innych, bo jak wiadomo nie wszystkie jeszcze zostały ujęte w pierwotnym projekcie?

Następne pytanie dotyczy targowiska miejskiego. Po pierwsze, czy nie można zmienić stawek za korzystanie z miejsc do targowania? Obecnie stawki te wynoszą 7,50 zł za kwaterę, tj. 2 na 3 metry i są one najniższe w województwie. Np. w Kostrzynie Wielkopolskim opłata wynosi 20 zł, w Mogilnie 15 zł, w Witkowie 12 zł, w Słupcy 12 zł. Poza tym można to zróżnicować, bo jak wiadomo na głównym targowisku miejsca też są dzierżawione, zostały poniesione nakłady przez gminę i tam zapewne zasadne byłyby zmiany. Osobną sprawą jest przestrzeganie przez handlujących regulaminu targowiska, a mianowicie każdy sprzedający ma obowiązek nie zaśmiecać i sprzątać po sobie. Niestety nie jest to w ogóle przestrzegane, proszę obejrzeć targowisko i okolice, chociażby przy ul. Kościuszki, parkingi pod koniec targu około godz. 12.00, jak folia i plastiki hulają po ulicach i parkingach. Oczywiście są służby odpowiedzialne za sprzątanie i to wykonują, ale nie zaszkodziłoby, żeby Straż Miejska zapoznała się z problemem i stosownie zareagowała, chociażby wychowawczo.


Radny Ryszard Szwajca: Na sesji 28 kwietnia br. w interpelacjach pytałem o obsługę emisji obligacji i przede wszystkim pytałem o koszt tej obsługi. Częściowo burmistrz odpowiedział, a na resztę miałem otrzymać odpowiedź łącznie z załącznikiem do umowy. W efekcie otrzymałem pismo, pod którym podpisał się pan burmistrz oraz załączone rozstrzygnięcie przetargu na wybór agenta emisji obligacji komunalnych. Jest to jakieś wypracowanie przez nikogo nie podpisane, nie jest to żadnym dokumentem. Nie o to w moim pytaniu chodziło. Pytanie było precyzyjne i prosiłbym o precyzyjną odpowiedź.


Radny Bolesław Świeciochowski: Od niedawna przystąpiono do prac na os. Sokołowskim związanych z budową nawierzchni ulic. Mam pytanie, czy wszyscy właściciele posesji, mieszkańcy, których domy znajdują się przy budowanych nawierzchniach ulic wykonali, zgodnie z komunikatami władz gminnych, przyłącza wodno-kanalizacyjne?


Radny Waldemar Grześkowiak: Zwracam się do pana burmistrza z prośbą o uwzględnienie następującej informacji, na którą trafiłem w ustawie - Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęcie państwowe. W art. 16c jest następujący zapis: „Urzędową pieczęcią gminy, powiatu, samorządu województwa lub związku jednostek samorządu terytorialnego może być również pieczęć, o której mowa w ust. l, zawierająca pośrodku, zamiast wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednio herb gminy, powiatu lub województwa. Odcisk pieczęci z herbem, nie może być umieszczany na dokumentach urzędowych w sprawach z zakresu administracji". Jest to okazja do tego, żeby przybliżać wygląd herbu Wrześni. Przed wojną pieczęć magistratu była też opatrzona herbem miasta, więc prosiłbym o rozważenie takiej możliwości na przyszłość.

Druga sprawa z tej samej ustawy, w art. 7 ust. l jest zapis: „Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad, organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego - w czasie ich sesji". To też proponowałbym ku rozwadze.

Kolejną sprawą jest prośba - wiąże się to z kosztami, ale warto to zrobić - o rozesłanie do właścicieli i administratorów nieruchomości uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września. Wtedy łatwiej będzie dostosować się do zapisów regulaminu.


Przewodniczący Rady radny Maciej Baranowski: Jaki jest przybliżony termin zakończenia prac przy ul. 68 Pułku Piechoty?

Jednocześnie chciałem podziękować za szybkie działania służb urzędu gminy, szczególnie panu naczelnikowi Krotoszyńskiemu. Sprawa dotyczy studzienek ściekowych, które na skutek działania wysokiej temperatury wykrzywiają się i płyty, które tam są zaczynają się ruszać i trzaskać, przez co powstaje straszny hałas. Dlatego mieszkańcy zwracali się z prośbą o szybkie usunięcie tych usterek. W ciągu jednego dnia zostało to zrobione. Jeszcze raz bardzo dziękuję.


Radny Czesław Duch: Na poprzedniej sesji zgłaszałem wniosek, pytając o możliwość przeniesienia kasy w starostwie. Wiem, że do dnia wczorajszego nic w tym temacie się nie zmieniło. Czy pan burmistrz w tej sprawie prowadził jakieś rozmowy, czy może wziął to pod uwagę?

Druga sprawa, na wsiach jest dużo punktów wymiany butli gazowych. Podejrzewam, że te punkty wymiany działają na jakichś dziwnych zasadach, dlatego że nie ma tam żadnej gwarancji, nie wypisuje się żadnego zaświadczenia. Butle nie są w dobrym stanie technicznym. Z moich obserwacji wynika, że w przypadku niektórych punktów wymiany jesteśmy o krok od tragedii. Pojechałem do jednego z punktów wymiany butli gazowych i zapytałem skąd jest ten gaz. Nie potrafiono mi odpowiedzieć, kto ten gaz przywozi. Dlatego chodzi mi o to, czy punkty wymiany butli gazowych mają gdzieś wydawane zezwolenia lub koncesje, czy to jest gdzieś w urzędzie kontrolowane, na jakich zasadach działają?


Pkt 4


a)


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski przedstawił panią Krystynę Budzyńską, która została zaproponowana na zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIII/417/06 w sprawie: powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni (załącznik nr 3).


b)


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski: Projekt uchwały w §1 nie zawiera woli projektodawcy. Proszę pana burmistrza o zabranie głosu.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Ponieważ projekt uchwały musi w swojej treści zawierać opinię pozytywną lub negatywną, nad jedną z tych treści trzeba przeprowadzić głosowanie. Proponuję głosować następującą opinię: „Opiniuje pozytywnie lokalizację salonu gier na automatach we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14".


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski: Wszystkie komisje zapoznały się z projektem i ich opinie były pozytywne.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 15 głosami „za", przy 2 „przeciw" i 4 „wstrzymujących" podjęta uchwalę nr XLIII/418/06 w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14 (załącznik nr 4).


c)


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września przedstawiła autopoprawkę do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 5).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIII/419/06 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Września (załącznik nr 6).


d)


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawiła autopoprawkę do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 7).


Radna Maria Taciak: Uprzejmie proszę, aby przytoczyć brzmienie § l, ponieważ nie mam przed sobą statutu. Autopoprawka odbiega od pierwszego projektu uchwały. W § l w pkt. 2 dodano ust. l: „Korzystanie z mienia Związku jest odpłatne". Nie mając tekstu statutu nie bardzo wiem, czy ten zapis, że wprowadza się słowo „w §22", wypełnia właśnie to, co zostało zapisane w pkt. 2, czyli dotyczy korzystania z mienia Związku. Nie bardzo wiem jak mam głosować.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odczytała dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Związku Gmin Szlaku Piastowskiego:

,,1. Szczegółowe zasady korzystania przez gminy z urządzeń i obiektów Związku określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.

2. Korzystający z obiektów i urządzeń Związku nie będący członkiem Związku ponoszą odpłatność, zgodnie z zasadami określonymi przez Zgromadzenie”.


Po zmianach §22 Statutu Związku Gmin Szlaku Piastowskiego przyjmie brzmienie:

1. Korzystanie z mienia związku jest odpłatne.

  1. Szczegółowe zasady korzystania przez gminy z urządzeń i obiektów Związku określa regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.

  2. Korzystający z obiektów i urządzeń Związku nie będący członkiem Związku ponoszą odpłatność, zgodnie z zasadami określonymi przez Zgromadzenie”.Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 18 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 3 „wstrzymujących" podjęła uchwałę nr XLIII/420/06 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu (załącznik nr 8).
e)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIII/421/06 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Jagodowej (załącznik nr 9).


f)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIII/422/06 w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego (załącznik nr 10).


g)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwalę nr XLIII/423/06 w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Psarach Małych (załącznik nr 11).


h)


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski: Podczas dyskusji na komisjach przez panią naczelnik Kunegundę Zakrzewską, która reprezentuje burmistrza, zostały zgłoszone poprawki:

  • w tytule projektu w miejsce wyrazu „obejmujący " wprowadza się wyraz „ obejmującego ";

  • w §12 ust. l pkt. l dopisuje się brakującą literę „z" w wyrazie ,,poprzez".


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 0 „wstrzymujących" podjęła uchwałę nr XLIII/424/06 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej, obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa — Poznań i autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5 (załącznik nr 12).

Jedna osoba obecna na sali sesyjnej nie brała udziału w głosowaniu.


i)


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski: W tytule projektu po wyrazie „BIAŁĘŻYCACH” powinien być przecinek.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIII/425/06 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową w BIAŁĘŻYCACH, obszar działek o numerach ewidencyjnych 130/8, 120/9, 120/7, 122/4 (załącznik nr 13).


j)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIII/426/06 w sprawie: akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej - gminną jednostkę organizacyjną (załącznik nr 14).k)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIII/427/06 w sprawie: sposobu wypłat świadczeń rodzinnych osobom nieposiadającym rachunków bankowych (załącznik nr 15).


l)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLIII/428/06 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze (załącznik nr 16).


m)


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski: Z uwagi na przedłożone autopoprawki poproszę o zabranie głosu przez pana burmistrza.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Są dwie autopoprawki, ich teksty państwo radni otrzymaliście. Są one związane ze zmianami wynikającymi z informacji, jakie wpłynęły po przedłożeniu państwu materiałów na sesję. Szczegóły przedstawi pani skarbnik.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Pierwsza autopoprawka była już wczoraj omawiana. Natomiast nie wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się. W związku z tym przybliżę Państwu ich treść.


Radny Ryszard Szwajca: Na komisji komunalno-finansowej była tylko zmiana budżetu, natomiast żadna autopoprawka, ani jedna, ani druga nie była omawiana. W związku z tym prosiłbym aby, albo te autopoprawki ponumerować, albo używać tak, że jedna autopoprawka jest burmistrza Kałużnego, a druga autopoprawka burmistrz Pośledniej. Materiałem podstawowym jest projekt uchwały dotyczący zmiany budżetu.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski: Przyjmijmy zatem, że jak pani skarbnik będzie się wypowiadać, to najpierw będzie omawiać pierwszą autopoprawkę podpisaną przez panią burmistrz Krystynę Poślednią, która była przedstawiona na wczorajszej komisji, a następnie drugą autopoprawkę podpisaną przez burmistrza Tomasza Kałużnego.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła pierwszą autopoprawkę podpisaną przez z-cę burmistrza Krystynę Poślednią (załącznik nr 17), następnie drugą autopoprawkę podpisaną przez burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego (załącznik nr 18). Załączniki w drugiej autopoprawce zawierają wszystkie zmiany – zarówno z pierwszej, jak i z drugiej autoporawki.


Radny Ryszard Szwajca: W projekcie uchwały na stronie 6 jest błąd drukarski. Powinien być zapis: „w dziale 926", a są dwa działy 921.

Moje pytanie dotyczy działu 926 - kultura fizyczna i sport. 28 kwietnia wprowadzono zadanie inwestycyjne - sporządzenie dokumentacji z kwotą 30 tys. zł. Przedwczoraj jeszcze podczas komisji była kwota o 410 tys. zł większa. Dzisiaj znowu ta kwota maleje o 180 tys. zł. W związku z tym mam pytanie: Jakie to jest zadanie? Czy to jest dokumentacja czy inwestycja? I prosiłbym o wyjaśnienie, co się dzieje z tymi kwotami?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Ministerstwo Sportu ogłosiło na stronach internetowych 21 czerwca nabór projektów na dofinansowanie budowy boisk szkolnych. Informacja datowana jest na 21 czerwca, dowiedzieliśmy się o niej dwa lub trzy dni później, termin składania wniosku z różnymi załącznikami ogłoszono na 30 czerwca. Tak się składa, że wykonujemy projekty przebudowy czy budowy sal i boisk przyszkolnych w ramach środków tzw. norweskich. Byliśmy w trakcie zlecania dokumentacji. Poprosiliśmy wykonawcę, żeby jedno z tych boisk przy SSP nr 2 zrobić w trybie ekspresowym w ciągu 4 dni, byśmy mogli wysłać wniosek do Ministerstwa Sportu. Dodatkowo musieliśmy mieć wyliczoną kwotowo wartość inwestycji. Złożyliśmy wniosek 30 czerwca, czyli w ostatnim dniu składania i kilka dni później na stronie internetowej Ministerstwa Sportu ukazało się ogłoszenie, że przedłużono termin składania do 14 lipca i podano informację o zmianie sposobu finansowania. Zwróciliśmy się z pytaniem jak to wygląda w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 30 czerwca i poinformowano nas telefonicznie, że należy zmienić kwotę do połowy wartości inwestycji. W związku z tym ta autopoprawka zmniejsza planowaną kwotę z naszego budżetu o tyle, ile możemy liczyć na dopłaty z Ministerstwa Sportu.


Radny Ryszard Szwajca: Dziękuję za wyjaśnienia, ale jeszcze przedwczoraj była kwota 700 tys. zł, dzisiaj jest inna, ale wierzę w to, co pan burmistrz wyjaśnił. Dobrze by było, gdybyśmy nie musieli na kolanie dowiadywać się, rozumiem, że taka sytuacja zdarzyła się.

Następne moje pytanie dotyczące zmian budżetu. W rozdziale 85212 „pomoc społeczna - niewykorzystane i źle rozliczone dotacje i zapłata odsetek” - co było przyczyną, jak to się stało?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Od dwóch lat gminy wypłacają świadczenia rodzinne. Są to środki przekazywane przez urzędy wojewódzkie zgodnie z naszym zapotrzebowaniem na dany rok. Ponieważ liczba dzieci rodzących się i otrzymujących świadczenie zmienia się z dnia na dzień, dane kwoty na dany rok są szacowane z dokładnością mniejszą lub większą trafienia w środki potrzebne do wypłacenia. Jeżeli środki na koniec roku są niewykorzystane, w przypadku gdy otrzymaliśmy od wojewody ich więcej niż wypłaciliśmy, to na dzień 31 grudnia musimy te środki zwrócić wojewodzie. W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego badania czy kontroli przez OPS okaże się, że świadczenie pobrane jest nieprawnie, to świadczeniobiorca musi to zwrócić. Środki zwrócone są traktowane jak te, których nie należało wypłacić w roku ubiegłym. Dlatego po odzyskaniu ich przez Urząd Miasta i Gminy, muszą zostać zwrócone wraz z odsetkami do wojewody.


Radny Ryszard Szwajca: Panie burmistrzu, może by pan bardziej jasno to przedstawił, bo jak powinno być, to większość z nas się orientuje. Natomiast jest pytanie: Czy te środki świadczeniobiorcy pobrali? Tzn. że urząd wypłacił je niezgodnie z tym, co życzył sobie dotujący? Jeżeli środki zostały, to się je odprowadza, a tutaj sprawa chyba dalej zaszła i trzeba było nawet zapłacić odsetki.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Jeżeli świadczeniobiorca pobrał nieprawnie według złożonego przez siebie oświadczenia świadczenie w roku 2005 i jeżeli w wyniku kontroli czy badania OPS zostaje nieprawidłowość stwierdzona, to my ściągamy od świadczeniobiorcy to nieprawnie pobrane świadczenie łącznie z odsetkami i po odzyskaniu tych pieniędzy mamy obowiązek ich oddania do wojewody.


Radny Ryszard Szwajca: Jakiego okresu te świadczenia dotyczą, roku 2005 czy 2006?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Są zebrane wszystkie te, które zostały odzyskane, a które zostały nieprawnie pobrane i dotyczą okresu od czerwca 2004 r.


Radny Ryszard Szwajca: Jak te środki wpłyną na budżet w tym rozdziale, jak będą zapisane?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Wszystkie środki, które wpływają od świadczeniobiorców nieprawnie bądź nienależnie wypłacane, po stronie dochodów macie Państwo zapisane w rozdziale 85212, są to wpływy z różnych dochodów - § 97 i pozostałe odsetki - § 92. Po stronie wydatkowej jest to rozdział 85212. Są to środki poza dotacją roku 2006.


Radny Ryszard Szwajca: W projekcie uchwały zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków rozdziału 85212 nie ma.


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Po stronie dochodów jest.


Radny Ryszard Szwajca: Zgadza się, po stronie dochodów jest. Natomiast czy ta kwota będzie tworzyła różnicę przy sprawozdaniu Rb27 jako dotacja?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Dochody muszą się równać wydatkom w sprawozdaniu Rb 50. Sprawozdanie Rb 50 nie musi być zbieżne ze sprawozdaniem Rb 28 ani Rb 27.


Radny Ryszard Szwajca: Środki, jak pan burmistrz mówi, niesłusznie pobrane przez świadczeniobiorców, zostały odprowadzone. Te środki, to są kwoty niesłusznie pobrane i odsetki. Czy w sprawozdawczości będzie to wykazane jako jedna kwota czy w różnych pozycjach?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Także w sprawozdawczości budżetowej kwota należna jest wykazana osobno i ewentualne obciążenia kwoty głównej są wykazywane osobno.


Radny Ryszard Szwajca: Niezależnie od tego, co będziemy głosować, ja bym prosił, żeby na okoliczność tych autopoprawek przygotować po dzisiejszym głosowaniu jednolity tekst uchwały budżetowej, bo mamy kolejne zmiany, poprawkę do poprawki. Chodzi o to, by uchwałę doprowadzić do stanu czytelności.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski: Absolutnie się z panem zgadzam. Jeżeli jest to możliwe, to bym prosił.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Jest to niemożliwe, ponieważ zmiany w budżecie następują również w drodze zarządzeń burmistrza, więc nie ma takiego stanu, żeby był niezmieniony w danej chwili. Może się zdarzyć oczywiście, że jest niezmieniony. Jeśli natomiast chodzi o dzisiejsze zmiany, to załączniki nr: l, 2, 4 i 9 w autopoprawce podpisanej przeze mnie są właśnie tymi załącznikami po wszystkich zmianach na dzień 6 lipca 2006 r.


Radny Ryszard Szwajca: Panie Przewodniczący, chodzi o sporządzenie jednolitego tekstu uchwały zawierającego autopoprawkę zarówno burmistrza, jak i wiceburmistrza, żeby uchwała była czytelna.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski: Tak sobie też to wyobrażam, dlatego że jak podpisuję dokumenty, które później przesyłamy, to musi to być w uporządkowanej formie. Jeżeli państwo radni mają taką wolę, to poproszę pracowników Biura Rady Miejskiej o wykonanie więcej kserokopii całościowego dokumentu, zawierającego wszystkie zmiany wprowadzone pierwszą i drugą autopoprawką.


Radny Arkadiusz Czajkowski: Wszystkie zmiany są zawarte w autopoprawce burmistrza Kałużnego, jest to aktualny materiał na dzień dzisiejszy.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 17 głosami „za", przy 0 „przeciw" i 4 „wstrzymujących" podjęła uchwalę nr XLIII/429/06 w sprawie: zwiany budżetu na rok 2006 (załącznik nr 19).


Przerwa, podczas której zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji.


Pkt 5


Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

  • Przedstawienie informacji o nieobecnościach radnych na sesjach Rady Miejskiej we Wrześni za pierwsze półrocze 2006 r. (załącznik nr 20);

  • Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo od burmistrza dotyczące zwycięskiej oferty na emisję obligacji dla miasta i gminy Września na kwotę 15.000.000 PLN;

  • Odczytanie stanowiska radcy prawnego Magdaleny Podsiadłowskiej-Pawlak dot. wyjaśniania kwestii obowiązku przeprowadzenia „punktów obrad" w myśl §15 Statutu Gminy na sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej (załącznik nr 21);

  • Do Biura Rady Miejskiej wpłynął wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu dot. sprawy przyznania nagrody (wyrok został odczytany - załącznik nr 22).


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski poprosił radcę prawnego obecnego na sali sesyjnej o wyjaśnienie stwierdzenia zawartego w pkt III odczytanego wyroku: „zaskarżona uchwała nie może być wykonana", jeżeli wyrok jest z 2006 roku, a dotyczy uchwały z 19 grudnia 2003 roku.


Hubert Świątkowski, radca prawny: Ten zapis odpowiada prawnie przepisowi z ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i odnosi się tylko i wyłącznie do czasu od wyrokowania, czyli od 23 marca 2006 r. do uprawomocnienia się tego wyroku.


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski: Jak wyglądałaby możliwość i zasadność przygotowania projektu uchwały o zwrocie nagrody przez burmistrza Miasta i Gminy Września? Czy taka uchwała byłaby do wyegzekwowania?


Hubert Świątkowski, radca prawny: Prawnie oceniam, że taka uchwała nie byłaby do wyegzekwowania, byłaby bezskuteczna. Oczywiście ja nie mogę nic sugerować państwu radnym, ale z prawnego punktu widzenia taka uchwała nie może zaistnieć.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Jako kierownik urzędu byłem zainteresowany pojawieniem się tego wyroku. Chciałem powiedzieć, że wczoraj radca prawny pani Renata Mikołajczak-Masłowska przygotowywała odpowiedź na pytanie, które zadała nam gazeta. Odpowiedź brzmi: „Wyrok sądu nie stwierdza nieważności uchwały Rady nr XVI/162/03 lecz orzeka, iż uchwała ta została wydana z naruszeniem prawa. Jest to istotna różnica co do skutków prawnych. W punkcie 3 sentencji wyroku sąd stwierdza, iż zaskarżona uchwała nie może być wykonana. Oznacza to, że nie wywołuje ona skutków prawnych ex tunc (wstecz), lecz stanowi wskazówkę, co do dalszego postępowania w przyszłości dla organu jakim jest Rada Gminy. Wyrok nie nakłada na burmistrza obowiązku zwrotu korzyści finansowych uzyskanych tytułem przyznanej nagrody. Kwestie te bowiem rozstrzygane są na drodze powództwa cywilnego. Niemniej jednak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu pozwala gminie na wszczęcie procedury zmierzającej do spłaty kwoty 7 tys. złotych do budżetu gminy. Procedura ta została wszczęta przez odpowiednie służby urzędu". Dzisiaj przewodniczący Rady z radcą prawnym wysłał pismo do Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta" S.A., które również podpisałem. Radcy prawni są obowiązkowo ubezpieczeni. Burmistrz odczytał pismo (załącznik nr 23).


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski: Chciałbym ustosunkować się do artykułu prasowego. Rozumiem, że są stosowane w prasie skróty myślowe, choćby takie, że po zdaniu, które przesłałem mail'-em na adres jednej z redakcji gazet lokalnych kończąc: „Reasumując sądzę, że sprawę uzupełnienia środków w budżecie gminy uda się zamknąć do końca kadencji Rady Miejskiej. Obecnie wszystko w rękach prawników. Korzystając z okazji życzę czytelnikom i wszystkim mieszkańcom Gminy udanego i bezpiecznego letniego wypoczynku ". Później otrzymałem kolejnego mail'-a z dodatkowymi pytaniami. Z tego mail'-a, którego państwu zacytuję po tym zdaniu wybrano następujące zdanie: „Jak obdarowany będzie miał wolę oddać nagrodę, to odda". Proszę państwa, to jest rzetelność dziennikarska, ale przedstawię jak moja wypowiedź w dalszej części wyglądała, warto, by to w protokole z dzisiejszej sesji się znalazło - cytuję: „W sprawie wniesienia uchwały o odebranie nagrody burmistrzowi rozmawiałem już dużo, dużo wcześniej z prawnikami. I cóż się dowiedziałem? Burmistrz nagrodę przyznaną przez Radę Miejską odebrał w dobrej wierze, a pieniądze skonsumował na bieżąco. Nie miał obowiązku ich trzymać na wypadek np. nieprawomocności uchwały (od 2003 roku do wyroku sądu z 22 maja 2006 to są 3 lata). Podobne przypadki przyznania nagród miały miejsca w całej Polsce, co na jednym ze szkoleń dla przewodniczących rad przekazał nam prezes RIO. Podczas rozmowy z prawnikami usłyszałem też, że po stronie obdarowanego stoi kodeks pracy. Ergo! Jak obdarowany będzie miał wolę oddać nagrodę to odda". I w dalszej części był komentarz. Proszę państwa, wybrano jedno zdanie, które tak naprawdę nie oddaje mojej wypowiedzi więc, no... jeżeli to jest rzetelność, to bardzo państwa przepraszam, ja nie chciałbym, by państwo odbierali to w ten sposób, ale taka chyba uroda tej gazety.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Po ukazaniu się artykułu i przeczytaniu zacytowanej rzekomo opinii pana Mieczysława Klupczyńskiego, prezesa RIO pozwoliłem sobie zadzwonić dzisiaj do niego i zapytać, czy rzeczywiście udzielił takiej informacji. Przeczytałem tekst, nie dowierzał, wysłałem więc jemu ten tekst faxem. Powiedział, że prześle żądanie sprostowania, ponieważ nie udzielał takiej informacji gazecie.

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo z załączonym zarządzeniem burmistrza nr 136 z 22 maja 2006 roku w sprawie preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006, w którym uwzględniono środki z ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej. Dokument jest do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, kserokopię można otrzymać w każdej chwili.


Pkt 6


Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 24)

- Odczytanie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych przez pracowników urzędu miasta i gminy, kierowników jednostek gminnych, prezesów spółek gminnych, dyrektorów szkół i
przedszkoli (załącznik nr 25).

- Apel do radnych, którzy mają kontakty z nauczycielami. Prowadzone są cały czas rozmowy i spotkania związane z możliwością pojawienia się w Powidzu bazy AGS. Dnia 10 lipca odbędzie się spotkanie z zastępcą szefa sztabu NATO. Ponieważ sprawa zaczyna wyglądać na bardzo poważną, jest wielce prawdopodobne, że będziemy musieli utworzyć szkołę podstawową i być może gimnazjum na około 1000 uczniów, gdzie nauka będzie prowadzona w języku angielskim. Szkoła ta musiałaby rozpocząć naukę na rok szkolny 2008/2009. Dlatego ta informacja jest dla wszystkich nauczycieli, którzy byliby zainteresowani podjęciem pracy w tej szkole.

Drukowany jest opublikowany regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września, po wydrukowaniu zostanie przekazany właścicielom i zarządcom lokali.


Pkt 7


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Odpowiadając na pytania radnego Jana Drewniaka. Sprawa ścieżki rowerowej w Obłaczkowie - w związku z niewyrażeniem zgody na poprowadzenie ścieżki przez kilku, a przynajmniej jednego właściciela nieruchomości, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła do starostwa o przeprowadzenie postępowania administracyjnego, które by umożliwiło wybudowanie tej ścieżki na terenie, który byłby przez GDDKiA przejęty. Postępowanie administracyjne w starostwie toczy się.

Drugie pytanie dotyczyło przetargów na ulice z obligacji. Rozstrzygniętych jest mniej więcej 3/4 przetargów, nie wszystkie jeszcze są rozstrzygnięte. Jedne przetargi wypadają taniej niż planowano, a niektóre drożej, mniej więcej jest to na zero, może troszeczkę jest zaoszczędzone. Trzeba również zwrócić uwagę, że przy wszelkich pracach drogowych często zdarzają się prace dodatkowe, związane z niespodziewanymi przeszkodami. Na tym etapie, a przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia wszystkich przetargów, nie możemy specjalnie nic planować dodatkowego.

Jeśli chodzi o stawki obowiązujące na targowisku miejskim we Wrześni, to podawane kwoty z innych miejscowości są zdecydowanie wyższe niż stawki we Wrześni. Myślę, że dobrym momentem czy też miejscem do takiej dyskusji, analizy, czy propozycji może być najbliższe posiedzenie komisji rozwoju wsi, które ma się odbyć w czwartek o godz. 10.00. Zachęcam państwa radnych do sformułowania jakiegoś wniosku.

Jeśli chodzi o regulamin targowiska i bałagan w okolicach targowiska w czasie czwartkowych targów, to Straż Miejska zwróci uwagę targującym. Oczywiście jest zarządca targowiska i on ma po targowaniu uporządkować teren - mam nadzieję, że wywiązuje się z tego zadania.

Odpowiadając na pytanie zadane przez radnego Ryszarda Szwajcę dot. obsługi emisji obligacji i kosztów tej obsługi. Pytanie było zadane podczas sesji w dniu 28 kwietnia. Odpowiedź została udzielona częściowo na sesji, a drugą część odpowiedzi przekazałem do Biura Rady Miejskiej na początku maja. Zawarłem tam informację, dane wynikające ze złożonej zwycięskiej oferty przetargowej. Innymi danymi wówczas nie dysponowaliśmy, dlatego że nie była jeszcze podpisana umowa, a po drugie ze względu na specyfikę samych obligacji nie ma jednej czy kilku liczb, które można podać jako obowiązujące na cały czas okresu spłaty obligacji, ponieważ jest to zmienna uzależniona od kilku czynników i ona jest wyliczana z wzoru, który jest przedstawiony w umowie podpisanej 27 maja 2006 r. (burmistrz przekazał radnemu do wglądu szczegółowe wyliczenia).

Pytanie zadane przez radnego Bolesława Święciochowskiego dot. przyłączy wodno-kanalizacyjnych na ulicach, na których jest przeprowadzana budowa nawierzchni. Z dużym wyprzedzeniem informowaliśmy indywidualnie, a także poprzez „Wieści z Ratusza” oraz PWiK występowało do właścicieli, których posesje jeszcze nie są podłączone, by jak najszybciej składali wnioski. Można powiedzieć, że ogromna większość skorzystała z tej możliwości. Oczywiście zdarzają się sytuacje wyjątkowe, gdy nie została wyrażona wola podłączenia. W takich przypadkach, aby uniknąć w przyszłości rozbierania jezdni, są wyprowadzane przez PWiK wypusty poza pas jezdni, by w razie chęci podłączenia się można było z tego skorzystać bez naruszania nawierzchni jezdni.

Pytanie radnego Waldemara Grześkowiaka dotyczące możliwości stosowania pieczęci z herbem Wrześni. Myślę, że pan sekretarz zamówi takie pieczęcie i będziemy ich używać. Sprawa wywieszania flagi na czas sesji Rady Miejskiej - rozważymy tę propozycję.

Odpowiadając na pytanie radnego Macieja Baranowskiego, to termin zakończenia prac na ul. 68 Pułku Piechoty zgodnie z umową to 31 lipca 2006 r.

Odpowiadając na pytania zadane, przez radnego Czesława Ducha, 22 maja 2006 r. wysłałem pismo do starosty (została odczytana treść pisma – załącznik nr 26). Uzyskałem informację od sekretarza starostwa powiatowego, że w tej chwili na tej kondygnacji są wykonywane remonty i będzie rozważana taka możliwość.

Jeśli chodzi o pytanie dot. wydawania zezwolenia na działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu punktów wymiany gazu propan butan, to urząd miasta i gminy wydaje zezwolenia na działalność gospodarczą i w żadnym przepisie nie ma takiego obowiązku koncesjonowania czy też nakazywania spełnienia jakichkolwiek kryteriów. Oczywiście jest tak, że usytuowanie takiego punktu musi spełniać wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Większość punktów musi posiadać zgodę straży pożarnej, chodzi tu o punkty zwane magazynami, są to większe punkty, które znajdują się w pewnej odległości od budynków mieszkalnych. To jest dokładnie zapisane w tabeli, od jakiej ilości butli punkt jest już magazynem. W sytuacji, gdy tych butli jest mniej, to nie potrzeba zgody straży pożarnej, ale jest również przepis dający możliwość skontrolowania przez straż pożarną dowolnego punktu wymiany butli gazowych. Rozmawiałem z szefem straży pożarnej, że np. na prośbę komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej mogą być konkretne punkty skontrolowane. Wystarczy wystąpić z pismem o przeprowadzenie kontroli zgodności z przepisami bezpieczeństwa.


Pkt 8


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 19.00 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.Przewodniczący Rady Miejskiej

we Wrześni:

Maciej Baranowski

/-/


Protokolantka:


Monika Krysztofiak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.