BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14274069
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XLII/2006

Protokół

nr XLII/2006

z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 23 czerwca 2006 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy WrześniaXLII sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


Pkt 1


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 7.30 otworzył sesję, stwierdzając quorum. Powitał radnych i gości.


Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczyło 20 radnych (załącznik nr 1).


Protokół z sesji nr XLI został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):


  1. Otwarcie sesji.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego - stanowiący załącznik do uchwały nr XXVI/238/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 listopada 2004 r.

  5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

  6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

  7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  8. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski przedstawił wniosek, by wycofać z porządku obrad sesji pkt 3, 5, 6 i 7.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek, by wycofać z porządku obrad sesji pkt 3, 5, 6 i 7.


Pkt 4


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego - stanowiący załącznik do uchwały nr XXVI/238/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 listopada 2004 r.


Radny Ryszard Szwajca: Mam pytanie do radcy prawnego urzędu. Jak się ma zaproponowany przez przewodniczącego wniosek o wykreślenie z porządku obrad sesji pkt 3, 5, 6 i 7 w kontekście §15 Regulaminu Rady Miejskiej, w którym jest napisane, że stałymi punktami sesji są: informacja przewodniczącego Rady o istotnych wydarzeniach dotyczących Rady, itd.? Czyżby przewodniczący nie był przygotowany do dzisiejszej sesji i chce uniknąć tej informacji?

Poproszę, by burmistrz wyjaśnił kwestię środków własnych, ponieważ w Planie Rozwoju Lokalnego na to zadanie, jakim jest rewitalizacja kościoła na Lipówce są środki własne w kwocie pierwotnie ponad 147 tys. zł. Dzisiaj, przy dokonywanej zmianie są inne, a tych środków nie uwidacznia się w planie wieloletnim gminy, ani w budżecie.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Gmina Września nie uwzględnia w budżecie środków na ten cel, ponieważ jest to zadanie realizowane przez parafię.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Oczywiście jestem przygotowany do dzisiejszej sesji. Teczka z materiałami znajduje się w Biurze Rady Miejskiej do wglądu. Zachęcam wszystkich zainteresowanych do tego, by zapoznali się z tymi materiałami. Istnieje także możliwość skserowania tych materiałów. Zresztą wczoraj radny otrzymał z tej teczki informację dotycząca rozstrzygnięcia przetargu na emisję obligacji. Radny Sylwester Jałoszyński pobierał dla pana kopię tego dokumentu.

Jak radny zauważył, zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej we Wrześni, punkty stałe, które muszą się znaleźć w porządku obrad sesji znalazły się w porządku obrad dzisiejszej sesji. Każdy radny ma prawo zgłosić wniosek o wykreślenie z porządku któregoś z tych punktów. Taka sama sytuacja miała miejsce na uroczystej sesji zwołanej z okazji 25-lecia Solidarności. Wtedy także zajmowaliśmy się tylko meritum sprawy. Dzisiejsza sesja jest zwołana w trybie nadzwyczajnym. Ja otrzymałem informację o konieczności zwołania tej sesji dopiero w środę około godz. 14.00. Byłoby skandalem, gdyby ta sesja się nie odbyła i parafia nie pozyskałaby z tego powodu środków na rewitalizację zabytkowego kościółka nad zalewem. Swoją informację przedstawię już w najbliższym czasie podczas sesji 6 lipca, a jeśli ktoś chce, to może zapoznać się z tymi materiałami w biurze. Zresztą większość radnych głosowało za zmianą porządku obrad.


Radny Waldemar Grześkowiak: W nawiązaniu do tego, co powiedział radny Ryszard Szwajca, to może warto byłoby dla rozwiania wątpliwości i dla bezpieczeństwa dopisać, że chodzi o środki własne Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Krzyża?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Chodzi o środki wnioskodawcy, czyli beneficjenta.


Radny Ryszard Szwajca: Mnie nie chodziło o to, żeby odpowiedział mi przewodniczący, ale radca prawny. Czym innym jest załączony program sesji, a czym innym jest Regulamin Rady Miejskiej, w którym wyraźnie jest napisane, co stanowi stałe punkty obrad sesji, a nie porządku obrad przedstawianego przez przewodniczącego. Nietaktem jest dzisiaj tłumaczenie, że kiedyś zrobiono coś tak. Wtedy była inna okoliczność, była to sesja uroczysta, natomiast dzisiaj mamy normalną sesję zwołaną w trybie nadzwyczajnym. Według mnie te stałe punkty sesji powinny jednak być, w tym informacja przewodniczącego o istotnych wydarzeniach dotyczących Rady. Otrzymam dzisiaj odpowiedź radcy prawnego w tej kwestii? Jeśli nie, to prosiłbym, by ustosunkował się do tego radca na piśmie i nie w taki sposób, jak odpowiedź, o której przewodniczący wspomniał, że ją otrzymałem. Otrzymałem wczoraj odpowiedź na interpelację, która powinna być już w moim posiadaniu od maja. Nie zadowala mnie to, ani termin otrzymania tej interpelacji, ani treść. Ale skoro niedługo odbędzie się sesja, to wrócę do tego na tej sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Niedługo faktycznie spotkamy się na sesji i wówczas absolutnie wszystkie wątpliwości będą rozwiewane. Na wyjątkowość tej sytuacji ma także wpływ to, że mam świadomość, iż część z państwa radnych spieszy się do pracy. W związku z tym chciałem zorganizować wszystko tak, byśmy szybko przeszli do meritum, podjęli uchwałę, a następnie wrócili do swoich obowiązków zawodowych. Stąd też taki termin i godzina dzisiejszego posiedzenia.


Radny Ryszard Szwajca: Nie kwestionuję potrzeby zwołania tej sesji i podjęcia uchwały, ale nie róbmy tego „na wariackich papierach”. Chodzi mi o jedną, istotną rzecz. Czy dzisiejsze spotkanie radnych, to jest spotkanie towarzyskie, czy ma to charakter sesji? Jeżeli jest to sesja, to powinna przebiegać zgodnie z tym, co mówi Regulamin Rady Miejskiej. Natomiast, jeśli przewodniczący zwołał spotkanie towarzyskie, to nie nazywajmy to sesją. Jeżeli się okaże, że dzisiejsze spotkanie nie było sesją, to na jakim gremium podjęta zostanie uchwała? Czy to nie zaszkodzi sprawie, że podjęto uchwałę nie na sesji? Mam obawy natury prawnej. Nie ma zastrzeżeń, co do przedmiotu sprawy.


Radny Cezar Dubiel: Pierwsza wypowiedź radnego składała się z dwóch części. Druga była w pełni zasadna, bo odnosiła się do podejmowanej uchwały. Natomiast pierwsza część wypowiedzi była nieco spóźniona, bo o tym można było dyskutować w poprzednim punkcie, kiedy głosowaliśmy zmianę porządku obrad. Ta dyskusja powinna się odbyć nie w tym punkcie i jest nie na miejscu, ponieważ większość radnych pracuje i się spieszy do pracy. To jest logiczne wytłumaczenie tego, że podjęto decyzję o skróceniu programu dzisiejszej sesji, a nie jakiegoś spotkania, jak sugeruje radny. Proponuję więc wrócić do odpowiedniego punktu i jeśli ktoś ma jakieś wnioski, to je rozpatrzymy, a jeśli nie, to przystąpimy do głosowania.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Wszystkie informacje zostaną przekazane na następnej sesji.


Radna Maria Taciak: Są wątpliwości natury prawnej. Intencja wypowiedzi radnego Ryszarda Szwajcy zasługuje na chwilę zastanowienia. Uważam, że wniosek o wyjaśnienie tej kwestii jest zasadny. Ważne jest, czy dzisiejsze posiedzenie odbywa się zgodnie z procedurą? Możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że podjęta uchwała, na którą czeka parafia, okaże się, że nie będzie aktem prawa miejscowego i nie będzie miała żadnego znaczenia. Myślę, że nie należy upatrywać w tych wątpliwościach złośliwości. Trzech radnych się wstrzymało, ponieważ mieliśmy tę wątpliwość.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Zgadzam się z radną. Z tego powodu ogłaszam przerwę, podczas której skonsultuję się z radcą prawnym.


Przerwa


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Wątpliwości, które zrodziły się podczas obrad skonsultowałem z radcą prawnym urzędu Magdaleną Podsiadłowską-Pawlak w obecności burmistrza i sekretarza. Pani Magdalena Podsiadłowska-Pawlak stwierdziła, że nie można ograniczyć prawa radnych do zmiany porządku obrad. Ponieważ sesja zwołana została w trybie nadzwyczajnym, zgodnie z wymogami ustawowymi prowadzi ją przewodniczący, a więc osoba upoważniona do tego i na sali jest quorum, czyli więcej niż 11 radnych, poza tym propozycja zmiany porządku obrad została przegłosowana większością głosów i debatujemy o meritum sprawy, czyli o projekcie uchwały, to sesja taka jest ważna. Stanowisko takie radca przedstawi także na piśmie.

Jeśli radni pozwolą, to chciałbym, by głos zabrał ks. Czesław Kroll, proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Krzyża we Wrześni.


Nikt z radnych nie wyraził sprzeciwu, by głos zabrał ks. Czesław Kroll, proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Krzyża we Wrześni.

Ks. Czesław Kroll, proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Krzyża we Wrześni: Chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej sesji Rady Miejskiej oraz za życzliwe podejście do sprawy. Dla nas ma to bardzo duże znaczenie. Środki własne, o których była mowa, to są środki nasze, które już w dużej mierze włożyliśmy w rewitalizację tego kościoła. Teraz chodzi o to, że chcemy skorzystać ze środków unijnych i mam nadzieję, że Rada podejmie omawianą uchwałę, co będzie dowodem życzliwości miasta, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLII/416/06 w sprawie: zmieniająca Plan Rozwoju Lokalnego - stanowiący załącznik do uchwały nr XXVI/238/04 Rady Miejskiej we Wrześni z 29 listopada 2004 r. (załącznik nr 3).


Pkt 8


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 8.10 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.


Przewodniczący Rady Miejskiej


we Wrześni:


Maciej Baranowski

/-/


Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.