BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14286165
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 222/2006
 

ZARZĄDZENIE Nr 222

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 31 sierpnia 2006 r.


w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Września na rok 2006

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr. 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, nr 104 poz. 708 ) oraz § 15 uchwały nr XXXVIII/397/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006, zarządzam co następuje:

§1

W uchwale nr XXXVIII/379/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu na rok 2006, zmienionej uchwałą nr XXXIX/383/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 stycznia 2006 r., zmienionej uchwałą nr XL/398/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 lutego 2006 r., zarządzeniem nr 94 Burmistrza Miasta i Gminy września z dnia 31 marca 2006 r., uchwałą nr XLI/415/2006 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 kwietnia 2006 r., zarządzeniem nr 147 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 maja 2006 r., zarządzeniem nr 166 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 czerwca 2006 r., uchwałą nr XLIII/429/06 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 lipca 2006 r., zarządzeniem nr 174 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 lipca 2006 r., zmienia się:
1. zwiększa się dochody budżetu określone w wysokości 66.627.330 zł o kwotę 190.814 zł do wysokości 66.818.144 zł w następujący sposób:
- w dziale 801 – oświata i wychowane – zwiększa się dochody z kwoty 61.589 zł o kwotę 53.338 zł do wysokości 114.927 zł i tak:
a) w rozdziale 80195 „pozostała działalność” - wprowadza się w § 2030 dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie 53.338 zł
- w dziale 852 – pomoc społeczna – zwiększa się dochody z kwoty 10.224.496 zł o kwotę 137.476 zł do wysokości 10.361.972 zł i tak:
a)w rozdziale 85213 „ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” - zmniejsza się dochody w z kwoty 85.000 zł o kwotę 27.800 zł do wysokości 57.200 zł
- w § 2010 zmniejsza się dochody tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakres administracji rządowej zleconych gminie ustawami z kwoty 85.000 zł o kwotę 27.800 zł do wysokości 57.200 zł.
b) w rozdziale 85214 „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - zwiększa dochody z kwoty 675.703 zł o kwotę 37.000 zł do wysokości 712.703 zł
- w § 2010 zwiększa się dochody tytułem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakres administracji rządowej zleconych gminie ustawami z kwoty 195.000 zł o kwotę 37.000 zł do wysokości 232.000 zł
c) w rozdziale 85295 „pozostała działalność” - zwiększa się dochody z kwoty 886.426 zł o kwotę 128.276 zł do wysokości 1.014.702 zł
- w § 2030 zwiększa się dochody tytułem otrzymanej dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin z kwoty 141.202 zł o kwotę 128.276 zł do wysokości 269.478 zł.
2.
zwiększa się wydatki budżetu określone w wysokości 78.695.488 zł o kwotę 190.814 zł do wysokości 78.886.302 zł w następujący sposób:
- w dziale 010 „rolnictwo i łowiectwo” zwiększa się wydatki z kwoty 41.000 zł o kwotę 8.000 zł do kwoty 49.000 zł w tym:
a) w rozdziale 01022 „zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt” zmniejsza się wydatki z kwoty 2.600 zł o kwotę 1.520 zł do wysokości 1.080 zł
- pozostałe wydatki bieżące zmniejsza się z kwoty 2.600 zł o kwotę 1.520 zł do kwoty 1.080 zł,
b) w rozdziale 01095 „pozostała działalność” zwiększa się wydatki z kwoty 16.000 zł o kwotę 9.520 zł do wysokości 25.520 zł
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa z kwoty 16.000 zł o kwotę 9.520 zł do kwoty 25.520 zł - w dziale 750 „administracja publiczna”zwiększa się wydatki z kwoty 7.295.334 zł o kwotę 41.800
a) w rozdziale 75095 „pozostała działalność zwiększa sie wydatki z kwoty 295.805 zł o kwotę 41.800 zł do kwoty 337.605 zł
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się z kwoty 293.805 zł o kwotę 41.800 zł do wysokości 335.605 zł
- w dziale 754 „bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” dokonuje się przesunięcia w grupach wydatków
- pochodne od wynagrodzeń zwiększa się z kwoty 1.250 zł o kwotę 500 zł do wysokości 1.750 zł
- pozostałe wydatki bieżące – zmniejsza się wydatki z kwoty 124.637 zł o kwotę 500 zł do wysokości 124.137 zł.
- - w dziale 758 „różne rozliczenia” zmniejsza się wydatki z kwoty 767.450 zł o kwotę 54.454 zł do wysokości 712.996 zł
a) w rozdziale 75818 „ rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się wydatki z kwoty 716.485 zł o kwotę 54.454 zł do wysokości 662.031 zł
- zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu z kwoty 526.485 zł o kwotę 54.454 zł do wysokości 472.031 zł
- dziale 801 „oświata i wychowanie zwiększa się wydatki z kwoty 28.326.177 o kwotę 53.338 zł do wysokości 28.379.515 zł
a) w rozdziale 80101 „ szkoły podstawowe” dokonuje się przesunięć w grupach wydatków
- zwiększa się wynagrodzenia z kwoty 9.517.760 zł o kwotę 18.150 zł do wysokości 9.535.910 zł
- pochodne od wynagrodzeń – zmniejsza się wydatki z kwoty 2.011.590 zł o kwotę 26.720 zł do wysokości 1.984.870 zł
- pozostałe wydatki bieżące – zwiększa się wydatki z kwoty 3.262.381 zł o kwotę 8.570 zł do wysokości 3.270.951 zł
b) w rozdziale 80113 „dowożenie uczniów do szkół” dokonuje się przesunięć w grupach wydatków
- pochodne od wynagrodzeń – zwiększa się wydatki z kwoty 24.200 zł o kwotę 2.210 zł do wysokości 26.410 zł
- pozostałe wydatki bieżące – zmniejsza się wydatki z kwoty 822.600 zł o kwotę 2.210 zł do wysokości 820.390 zł
c) w rozdziale 80195 „pozostała działalność” zwiększa się wydatki z kwoty 173.204 zł o kwotę 53.338 zł do wysokości 226.542 zł
- pozostałe wydatki bieżące zwiększa się z kwoty 173.204 zł o kwotę 53.338 zł do wysokości 226.542 zł
- w dziale 852 „pomoc społeczna” zwiększa się wydatki z kwoty 15.212.875 zł o kwotę 142.130 zł do wysokości 15.355.005 zł
a) w rozdziale 85212 „ świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększa się wydatki z kwoty 7.952.489 zł o kwotę 4.654 zł do wysokości 7.957.143 zł
- świadczenia społeczne – zmniejsza się wydatki z kwoty 7.631.017 zł o kwotę 13.000 zł do wysokości 7.618.017 zł
- pochodne od wynagrodzeń – zwiększa się wydatki z kwoty 84.800 zł o kwotę 13.000 zł do wysokości 97.800 zł
- pozostałe wydatki bieżące – zwiększa się wydatki z kwoty 116.305 zł o kwotę 4.654 zł do wysokości 120.959 zł
b) w rozdziale 85213 „
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” zmniejsza się wydatki z kwoty 85.000 zł o kwotę 27.800 zł do wysokości 57.200 zł (zmniejszona została dotacja od Wojewody Wielkopolskiego)
c) w rozdziale 85214 „zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się wydatki z kwoty 1.535.703 zł o kwotę 37.000 zł do wysokości 1.572.703 zł
świadczenia społeczne (zadania z zakresu administracji rządowej) zwiększa się z kwoty 192.533 zł o kwotę 37.000 zł do wysokości 229.533 zł
c) w rozdziale 85295 „pozostała działalność” zwiększa się wydatki z kwoty 1.268.082 zł o kwotę 128.276 zł do wysokości 1.396.358 zł
- świadczenia społeczne – posiłek dla potrzebujących – zwiększa się wydatki z kwoty 141.202 zł o kwotę 128.276 zł do wysokości 269.478 zł (zwiększenie tytułem otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego)
- w dziale 900 „ gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przesunięć w grupach wydatków
a)w rozdziale 90095 „pozostała działalność” dokonuje się przesunięć w grupach wydatków
- pochodne od wynagrodzeń – zwiększa się wydatki z kwoty 6.500 zł o kwotę 400 zł do wysokości 6.900 zł
- pozostałe wydatki bieżące – zmniejsza się wydatki z kwoty 546.273 zł o kwotę 400 zł do wysokości 545.873 zł.
3.Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o z kwoty 526.485 zł o kwotę 54.454 zł do wysokości 472.031 zł
4.W ramach wydatków inwestycyjno – majątkowych zmienia się konstrukcja finansowa zadań:
a) zadanie nr 38 „budowa oświetlenia ulicznego w rejonie TBS” zwiększa się wydatki z kwoty 98.000 zł o kwotę 28.625 zł do wysokości 69.375 zł
b) zadanie nr 39 „budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Leśnej” zmniejsza się wydatki z kwoty 19.500 zł o kwotę 3.066 zł do wysokości 16.434 zł
c)zadanie nr 41 „ budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego, ulicy Działkowców i ulicy Słonecznej” zmniejsza się wydatki z kwoty 150.000 zł o kwotę 3.143 zł do wysokości 143.857 zł
d) zadanie nr 43 „opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Nowym Folwarku” zmniejsza się wydatki z kwoty 10.000 zł o kwotę 4.110 zł do wysokości 5.890 zł
e)zadanie nr 44 „ budowa oświetlenia ulicznego pomiędzy ulicą Dolnośląską a ulicą Warsztatową – opracowanie projektu i realizacja” zwiększa się wydatki z kwoty 18.000 o kwotę 46.664 zł do wysokości 64.664 zł
f) zadanie 45 „Budowa oświetlenia ulicznego między ulicą Kaliską i Opolską” zmniejsza się wydatki z kwoty 21.000 zł o kwotę 7.720 zł do wysokości 13.280 zł.
5.W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody i wydatki z kwoty 8.616.300 zł o kwotę 9.200 zł do wysokości 8.625.500 zł i tak:
- zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 85213 „składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” z kwoty 85.000 zł o kwotę 27.800 zł do wysokości 57.200 zł
- zwiększa się wydatki w rozdziale 85214 „„zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” z kwoty 195.000 zł o kwotę 37.000 do wysokości 232.000 zł.

§2

W załącznikach nr 1,2,3 i 4 wyżej cytowanej uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny

/-/Uzasadnienie do zarządzenia:


1. Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 128.276 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „pomoc państwa w zakresie dożywiania” (pismo FB.I-3.3011-489/06)
2. Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 53.338 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
3. Gmina otrzymała pismo od Wojewody Wielkopolskiego (FB.I-4.3011-495/06) o zmianie planu dotacji celowych:
- zmniejszenie dz. 852, rozdz .85213 § 2010 -27.000 zł
- zwiększenie dz. 852, rozdz. 85214 § 2010 - 37.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.


Burmistrz Miasta i Gminy Września

Tomasz Kałużny

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.