BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280475
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją rozwoju wsi
 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

komisji edukacji

i komisji rozwoju wsi

z 5 lipca 2006 r.


Pkt 1


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 16.00, stwierdzając quorum otworzyła wspólne posiedzenie komisji, powitała radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1) oraz 7 członków komisji edukacji (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:


 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

 • Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i USC;

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

 • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej;

 • Jan Kosek, v-ce prezes zarządu PRU Filmotechnika Sp. z o.o.;

 • Monika Krysztofiak, referent Biura Rady Miejskiej, protokolantka.


Pkt 2


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:


 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XLIII sesję Rady Miejskiej.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3


Omówienie materiałów na XLIII sesję Rady Miejskiej.


a)


Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i USC omówił projekt uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni.


b)


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14.

Poinformowała, że dla rozpoczęcia działalności potrzebna jest opinia Rady w tej sprawie.


Jan Kosek, v-ce prezes zarządu PRU Filmotechnika Sp. z o.o. podziękował za zaproszenie na posiedzenie komisji. Przedstawił na czym polega działalność spółki. Spółka powstała w 1993 r. jako sprywatyzowane przedsiębiorstwo państwowe. Wspólnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz dwie komunalne instytucje kultury. 60% naszych salonów zlokalizowanych jest w budynkach mieszkalnych. W momencie rozpoczęcia działalności we Wrześni utworzymy minimum 6 miejsc pracy. Salon będzie dostępny tylko dla osób dorosłych i będzie to rygorystycznie przestrzegane.


Radny Jan Drewniak zapytał: Jakie gry będą w salonie?


Jan Kosek: Będą to automaty elektroniczne – generatory zdarzeń losowych.


Radny Andrzej Rzeźnik: Jakie są maksymalne wygrane?


Jan Kosek: Najwyższa wygrana, o której ja wiem, to było 34 tys. zł.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że głosowanie jest za pozytywną bądź negatywną opinią w przedmiotowej sprawie.


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka poddała pod głosowanie projekt uchwały z propozycją wydania pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14, wydając jednocześnie pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14, wydając jednocześnie pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.


c)

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Września.


Na posiedzenie przybyła radna Ilona Łosińska. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 7 radnych.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, by w załączniku do projektu uchwały słowo „licznie” zastąpić słowem „liczbie”.


Radny Maciej Baranowski poinformował, że został przekazany załącznik z naniesioną zmianą,którą Państwo radni otrzymaliście na półki w Biurze Rady Miejskiej.


Radna Eugenia Potęga zgłosiła następujące wątpliwości:

 • w §2 pkt 2a – prośba o przemyślenie zapisu dot. zaświadczenia, by był w zgodzie z ustawą o systemie oświaty;

 • w §2 pkt 2b – należy przeredagować zapis dot. załącznika; druk jest źle zredagowany;


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że zastrzeżenia zostaną przeanalizowane. Następnie poprosiła o wykreślenie w §2 pkt 2b zapisu: „na druku stanowiącym załącznik do uchwały”, natomiast w §2 pkt 4 powinien być dodatkowy zapis: (...)„na druku stanowiącym załącznik do uchwały”.


Komisje zapoznały się z ww. projektem uchwały i poprosiły o wyjaśnienie zgłoszonych zastrzeżeń.


d)


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu.

Poinformowała, że w §1 omawianego projektu po wyrazie statutu powinien być zapis: „w § 22”.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu.


e)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Jagodowej.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Jagodowej.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Jagodowej.


f)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego.


g)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Psarach Małych.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Psarach Małych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Psarach Małych.h)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej, obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5.


Pani naczelnik poprosiła, by skorygować błędy:

 • w tytule projektu uchwały słowa „obejmujący” zastąpić słowem „obejmującego”;

 • na str. 9 w §12 ust. 1 pkt. 1) należy dopisać „z” w wyrazie „poprzez”.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5.


i)


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Białężycach, obszar działek o numerach ewidencyjnych 130/8, 120/9, 120/7, 122/4.


Poprosiła, by w tytule projektu uchwały po słowie „BIAŁĘŻYCACH” postawić przecinek.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Białężycach, obszar działek o numerach ewidencyjnych 130/8, 120/9, 120/7, 122/4.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Białężycach, obszar działek o numerach ewidencyjnych 130/8, 120/9, 120/7, 122/4.


j)


Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych, zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej – gminną jednostkę organizacyjną.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych ,zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej – gminną jednostkę organizacyjną.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych, zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej – gminną jednostkę organizacyjną.


k)


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie sposobu wypłat świadczeń rodzinnych osobom nieposiadającym rachunków bankowych.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sposobu wypłat świadczeń rodzinnych osobom nieposiadającym rachunków bankowych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sposobu wypłat świadczeń rodzinnych osobom nieposiadającym rachunków bankowych.


l)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.


Radny Mirosław Zgoliński opuścił salę. Od tego momentu w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 3 radnych.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.


Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.


m)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006 oraz autopoprawkę..


Na sale powrócił radny Mirosław Zgoliński. Od tego momentu w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 4 radnych.


Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.


Pkt 4


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka przekazała członkom komisji edukacji pismo pani Grażyny Wysockiej (załącznik nr 4).


Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński poinformował, że 12 lipca br. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie komisji rozwoju wsi. Tematem posiedzenia będą sprawy dot. żniw i suszy.

Zapytał czy jest możliwość zakupu sprzętu na plac zabaw przy świetlicy w Bierzglinku?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że w tym roku pieniądze są już rozdysponowane.


Radna Maria Grzeszczyk zapytała: Czy pałac w Kaczanowie został sprzedany? Jeśli nie, to prosi o jego zabezpieczenie przed wandalami.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że nie został sprzedany, ale ktoś się dopytuje (informacja telefoniczna od naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury pani Zakrzewskiej).


Radny Bolesław Święciochowski zapytał: Czy wszyscy mieszkańcy Os. Sokołowskiego zdążyli zrobić przyłącza wodno-kanalizacyjne z uwagi na budowaną nawierzchnię ulic?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że mieszkańcy byli informowani o tym, że należy się podłączyć. Trudno odpowiedzieć czy 100% mieszkańców tego osiedla wykonało przyłącza.


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka poinformowała, że w sierpniu komisja edukacji dokona wizji lokalnej szkół.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński zapytał: Kiedy będzie rondo lub sygnalizacja świetlna przy ul. Kaliskiej?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że na rondo przy ul. Kaliskiej otrzymaliśmy środki, zostanie ogłoszony przetarg na jego wykonanie.Pkt 5


Wobec wyczerpania porządku obrad prowadząca obrady o godz. 18.45 zamknęła wspólne posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron..

Wszystkie ww załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej we Wrześni.Przewodnicząca

komisji edukacji

radna Bożena Nowacka

/-/Przewodniczący

komisji rozwoju wsi

radny Mirosław Zgoliński

/-/Protokolantka:

Monika Krysztofiak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.