BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13210399
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-12-2019
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej
 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

komisji komunalno-finansowej

i komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

z 4 lipca 2006 r.


Pkt 1

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski o godz. 16.30, stwierdzając quorum otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 11 członków komisji komunalno-finansowej (załącznik nr 1) oraz 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

 • Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i USC;

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

 • Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

 • Anna Grzybowska, kierownik referatu świadczeń rodzinnych;

 • Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

 • Jan Kosek, v-ce prezes zarządu PRU Filmotechnika Sp. z o.o.;

 • Monika Krysztofiak, referent Biura Rady Miejskiej, protokolantka.


Pkt 2

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XLIII sesję Rady Miejskiej.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.

Pkt 3

Omówienie materiałów na XLIII sesję Rady Miejskiej.


a)

Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i USC omówił projekt uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni.


Na posiedzenie przybyła radna Maria Taciak. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 10 radnych.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 9 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni.


b)

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14.

Poinformował, że dla rozpoczęcia działalności potrzebna jest opinia Rady w tej sprawie.


Jan Kosek, v-ce prezes zarządu PRU Filmotechnika Sp. z o.o. podziękował za zaproszenie na posiedzenie komisji. Przedstawił na czym polega działalność spółki. Spółka powstała w 1993 r. jako sprywatyzowane przedsiębiorstwo państwowe. Wspólnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz dwie komunalne instytucje kultury. Do 1992 r. zanim Sejm przyjął ustawę o grach losowych i zakładach wzajemnych działalność ta była prowadzona w większości w Polsce przez państwowe instytucje kultury i taką instytucją była „Filmotechnika”. Obecnie prowadzimy 21 salonów. Działalność salonu gier jest działalnością nieuciążliwą, cichą, spokojną, przeznaczoną dla osób dorosłych. Nie przewidujemy prowadzenia w salonie we Wrześni barku, będą jedynie automaty do zimnych napojów. W Wielkopolsce działamy w kilku miastach: Poznaniu (3 salony), Kaliszu, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim. W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy pozytywną opinię Rady Gminy Kościan. Zgodnie z ustawą w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców może być zlokalizowany jeden salon i na każde rozpoczęte 100 tys. mieszkańców kolejny salon. Zezwolenie wydaje minister finansów w oparciu o przedłożony pełny wniosek. Wniosek musi właśnie zawierać opinię Rady Gminy w tej sprawie.


Radny Czesław Duch zapytał: Ile osób będzie zatrudnionych w salonie?


Jan Kosek: Minimum 6 osób.


Radna Ilona Łosińska zapytała: W jakich godzinach salon będzie otwarty?


Jan Kosek: Przewidujemy w granicach godz. 10.00 – 24.00.


Radny Czesław Duch: Czy osoby zatrudnione będą pochodzić z terenu naszej gminy?


Jan Kosek: Wyłącznie, bo taka jest zasada.


Radna Eugenia Potęga: W uzasadnieniu do wniosku jest zapis: „Zasadą obowiązującą w Spółce jest wspieranie, w miarę możliwości finansowych, inicjatyw społecznie użytecznych w miastach, w których prowadzimy salony gier”. Jak to jest realizowane? Jaki procent od zysku jest przewidywany?


Jan Kosek: To jest ekonomia, czyli jeśli jest się czym dzielić, to się dzielimy. Trudno określić procenty. Podatek od gier wynosi w Polsce 45%. Czyli z pozostałych 55% musimy opłacić wszystko i jeszcze wygenerować zysk. Zysk roku 2005 wyniósł 3 mln zł. Udało się wykonać dzięki temu szereg inwestycji, ciągle inwestujemy w spółkę.

Ale muszę również powiedzieć, że w Poznaniu na przykład w różnych latach byliśmy sponsorami zespołu Cepelia, Biblioteki Raczyńskich, Muzeum Narodowego.


Radny Cezar Dubiel: Wniosek musi zawierać opinię Rady. Czy ona musi być pozytywna czy może być negatywna?


Jan Kosek: W praktyce istnieją przypadki udzielenia zezwolenia przy negatywnej opinii Rady. Zazwyczaj to się odbywa w drodze procesu administracyjnego. My przyjęliśmy zasadę w spółce, że w przypadku otrzymania negatywnej opinii, nie składamy wniosku o udzielenie zezwolenia.


Radny Cezar Dubiel zapytał: Jakie gry będą w salonie?


Jan Kosek: Będą to automaty – generatory zdarzeń losowych (gdzie się ustawiają np. owoce, liczby, obrazki), gra w pokera amerykańskiego. Natomiast nie ma możliwości ruletki. Salon to jest takie miejsce, w którym znajduje się minimum 15, a maximum 70 automatów.


Radny Cezar Dubiel: W mieście do 100 tys. mieszkańców może istnieć 1 salon. Jeśli jakaś firma uzyska zezwolenie, to czy jest jakaś szansa, by inna firma mogła wejść na to miejsce?


Jan Kosek: Zezwolenie jest wydawane na okres 6 lat. Jeżeli w tym czasie firma działa zgodnie z prawem, to nie ma podstawy cofnięcia zezwolenia – pod warunkiem, że nie zmieni się prawo.

Natomiast w sytuacji, gdy o jedno miejsce ubiega się więcej niż 1 podmiot, to wówczas minister urządza przetarg.


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że na podstawie opinii komisji w przedmiotowej sprawie zostanie przed sesją wpisana propozycja w wykropkowanym miejscu projektu uchwały.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski zaproponował, by komisje głosowały za pozytywną opinią.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch poddał pod głosowanie projekt uchwały z zaproponowaną pozytywną opinią w przedmiotowej sprawie.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14, wydając jednocześnie pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały z zaproponowaną pozytywną opinią w przedmiotowej sprawie.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14, wydając jednocześnie pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.


c)

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Września.


Została zgłoszona autopoprawka, by w załączniku do projektu uchwały słowo „licznie” zastąpić słowem „liczbie”.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Września.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 10 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Września.


d)

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu. W § 22 dodaje się ust. 1 w brzmieniu: „1. Korzystanie z mienia Związku jest odpłatne”. Dotychczasowe oznaczenie ust. 1 i 2 otrzymuje oznaczenie odpowiednio 2 i 3.


Na posiedzenie przybył radny Arkadiusz Czajkowski. Od tego momentu w posiedzeniu komisji komunalno-finansowej uczestniczy 11 radnych.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu.


e)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Jagodowej.


Radna Maria Taciak zapytała czy zawarte w uzasadnieniu „na cele budowlane” nie będzie pewnym ograniczeniem?


Pani Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że jest to szerokie pojęcie dotyczące zabudowy.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Jagodowej.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Jagodowej.


f)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego.


Radny Arkadiusz Czajkowski zapytał: Czy nie nie należałoby połączyć tych mniejszych działek, bo te małe mogą nie mieć nabywcy?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: W tej chwili przez jedną z firm japońskich jest rozważany zakup całości tego terenu, dlatego nie ma obecnie podstaw do scalania działek.


Radny Czesław Duch: Czy nabywca tych działek nie zgłosi roszczeń w związku z sąsiedztwem oczyszczalni ścieków?


Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: Na teren ten został przygotowany i zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i działki te w planie są przeznaczone pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Sprawy wieczysto-księgowe zostały sprawdzone i tereny te nadają się na sprzedaż.


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury: Jak był uchwalany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to w treści tego planu wyraźnie było wskazane sąsiedztwo oczyszczalni.


Radna Ilona Łosińska: Czy z uwagi na sąsiedztwo oczyszczalni ścieków jest wyznaczona jakaś strefa ochronna?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska strefa ochronna zamyka się w granicach działek. Oczyszczalnia ścieków nie ma wyznaczonej strefy, bo nie ma takiej potrzeby. Pozostają problemy zapachowe, ale są technologie, które eliminują kwestie zapachowe. Oczyszczalnia musi swoje oddziaływanie negatywne mieć zamknięte w granicach działki, ale także przedsięwzięcie, które tam powstanie, będzie musiało swoje oddziaływanie zamknąć w granicach działki.


Radna Ilona Łosińska: Czy gmina w przyszłości nie będzie rozbudowywać oczyszczalni ścieków?


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września: W tej chwili nie ma takiej potrzeby, a dla ewentualnej rozbudowy są zabezpieczone tereny.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego.


g)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Psarach Małych.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Psarach Małych.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Psarach Małych.h)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5.


Poprosiła, by skorygować błędy:

 • w tytule projektu uchwały słowa „obejmujący” zastąpić słowem „obejmującego”;

 • na str. 9 w §12 ust. 1 pkt. 1) należy dopisać „z” w wyrazie „poprzez”.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i Autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5.


i)

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Białężycach, obszar działek o numerach ewidencyjnych 130/8, 120/9, 120/7, 122/4.


Poprosiła, by w tytule projektu uchwały po słowie „BIAŁĘŻYCACH” postawić przecinek.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Białężycach, obszar działek o numerach ewidencyjnych 130/8, 120/9, 120/7, 122/4.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 10 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Białężycach, obszar działek o numerach ewidencyjnych 130/8, 120/9, 120/7, 122/4.


j)

Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych, zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej – gminną jednostkę organizacyjną.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch poinformował, że komisja dokonała wizytacji WTZ, podczas której radni mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem tej jednostki. Jestem zaskoczony ogromem wykonywanej pracy i zaangażowaniem ze strony osób tam pracujących. Dlatego jestem za tym, by pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych, zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej – gminną jednostkę organizacyjną.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych, zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej – gminną jednostkę organizacyjną.


k)

Anna Grzybowska, kierownik referatu świadczeń rodzinnych omówiła projekt uchwały w sprawie sposobu wypłat świadczeń rodzinnych osobom nieposiadającym rachunków bankowych.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sposobu wypłat świadczeń rodzinnych osobom nieposiadającym rachunków bankowych.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sposobu wypłat świadczeń rodzinnych osobom nieposiadającym rachunków bankowych.


l)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.


m)

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.


Komisja komunalno-finansowa w obecności 11 radnych 8 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” (1 osoba nie brała udziału w głosowaniu) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.


Pkt 4 i 5

Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący obrady o godz. 18.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej we Wrześni.Przewodniczący

komisji komunalno-finansowej


radny Piotr Matuszewski

/-/
Przewodniczący

komisji bezpieczeństwa i polityki społecznejradny Czesław Duch

/-/

Protokolantka:

Monika Krysztofiak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.