BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14072480
ostatnia aktualizacja BIP'u:
09-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 170/2006
 

ZARZĄDZENIE Nr 170

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 7 lipca 2006 r.


w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


Na podstawie art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005r. nr 236, poz. 2008) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości :

1) dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w :

a) miejsce postojowe,

b) punkt napraw oraz miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) dysponowanie stanowiskiem odbioru odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt RTV, AGD itp.) oraz stanowiskiem (boksy lub kontenery) do odbioru odpadów niebezpiecznych (świetlówki, akumulatory, baterie, leki przeterminowane itp.), znajdującymi się na terenie gminy Września;

3) dysponowanie specjalistycznym sprzętem technicznym w liczbie i stanie gwarantującym
utrzymanie właściwego standardu sanitarnego :

a) pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych,

b) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o ujednoliconym kolorze dla poszczególnych rodzajów odpadów - 1100 l [1,10 m3 ] , 1500 l [1,50 m3 ] :

- pojemnik w kolorze niebieskim – papier,

- pojemnik w kolorze zielonym – szkło kolorowe, zmieszane,

- pojemnik w kolorze białym – szkło białe,

- pojemnik w kolorze żółtym – tworzywa sztuczne,

- pojemniki w kolorze brązowym - odpady biodegradowalne;

c) worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów;

4) dysponowanie pojazdami specjalistycznymi, służącymi do przewozu odpadów komunalnych, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonych odpadów;

5) posiadanie środków transportu przystosowanych do selektywnego odbioru odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji;

6) udokumentowanie posiadania sprzętu specjalistycznego poprzez okazanie dokumentacji, która winna zawierać:

- dowód rejestracyjny, aktualne badanie techniczne i świadectwo dopuszczalności do ruchu zgodnie z ustawą o ruchu drogowym,

- zdjęcia poszczególnych pojazdów z widocznym numerem rejestracyjnym,

- ładowność w m3 lub Mg ( tony );

7) przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym;

8) gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego sprzętu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym poprzez przedłożenie stosownej umowy – umożliwiające przekazywanie danych w formie sprawozdań w formacie arkusza kalkulacyjnego (Excel lub OpenOffice);

9) oznaczenie pojemników, kontenerów i worków, o których mowa w pkt 2, za pomocą logo lub nazwy przedsiębiorcy;

10) oznakowanie pojazdu wykorzystywanego do świadczenia usług z obu stron w sposób trwały za pomocą logo lub nazwy przedsiębiorcy;

11) mycie i dezynfekowanie nie mniej niż raz w miesiącu pojemników i kontenerów, o których mowa w pkt 2;

12) mycie i dezynfekowanie codzienne sprzętu specjalistycznego, o którym mowa w pkt 3;

13) udokumentowanie gotowości odbioru odpadów komunalnych przez prowadzącego składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Bardzie;

14) przekazywanie odpadów odzyskanych do recyklingu;

15) przedstawienie tytułu prawnego do terenu, na którym znajduje się baza transportowa.


2. Przez właściwy standard sanitarny, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, należy rozumieć możliwości techniczne i organizacyjne w zakresie utrzymania częstotliwości opróżniania pojemników i kontenerów na odpady, określone w aktach prawa miejscowego.


 1. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 pkt 1 i przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z wymaganych urządzeń należących do innych przedsiębiorców.

  § 2

1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1) posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego spełniającego wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

2) dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w:

a) miejsce postojowe,

b) punkt napraw oraz miejsce do mycia pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego sprzętu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym poprzez przedłożenie stosownej umowy – umożliwiające przekazywanie danych w formie sprawozdań w formacie arkusza kalkulacyjnego (Excel lub OpenOffice);

4) mycie i dezynfekowanie codzienne pojazdów asenizacyjnych, o których mowa w pkt 1;

5) udokumentowanie posiadania samochodu asenizacyjnego poprzez okazanie dokumentacji, która winna zawierać:

  - dowód rejestracyjny, aktualne badanie techniczne i świadectwo dopuszczalności do ruchu

  zgodnie z ustawą o ruchu drogowym,

  - zdjęcia poszczególnych pojazdów z widocznym numerem rejestracyjnym,

  - pojemność zbiornika;

6) przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie na przewozy drogowe na potrzeby własne, o którym mowa w ustawie o transporcie drogowym;

7) udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną przy oczyszczalni ścieków we Wrześni;

8) oznakowanie pojazdu wykorzystywanego do świadczenia usług z obu stron w sposób trwały za pomocą logo lub nazwy przedsiębiorcy.

 1. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 pkt 2, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z wymaganych urządzeń należących do innych przedsiębiorców.


§ 3

Pod pojęciem bazy należy rozumieć ogrodzoną nieruchomość z utwardzonym placem, zapleczem socjalnym oraz miejscem przeznaczonym do postoju pojazdów. Baza, którą dysponuje przedsiębiorca musi znajdować się w odpowiednim oddaleniu od zabudowy mieszkalnej, by nie powodować uciążliwości dla mieszkańców.


§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17.03.2003 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz umieszczenie na stronie internetowej www.wrzesnia.pl


BURMISTRZ

Tomasz Kałużny

/-/

- 4 -


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.