BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14276077
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństewa i polityki społecznej
 

PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia

komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

z komisją edukacji

z 27 kwietnia 2006 r.


Pkt 1


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch o godz. 16.00, stwierdzając quorum otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał radnych oraz gości.


Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej (załącznik nr 1) oraz 6 członków komisji edukacji (załącznik nr 2).


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września,

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

 • Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,

 • Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej we Wrześni,

 • Monika Krysztofiak, referent w Biurze Rady Miejskiej, protokolantka.


Pkt 2


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XLI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3


a)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Września.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Września.


b)

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na 2006 r.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na 2006 r.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych 2 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej na 2006 r.


c)

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni.d)

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że zobowiązanie wcześniej wyrażone, by wyposażyć budynek szkoły w centralne ogrzewanie zostanie

zrealizowane.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie.


e)

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.


f)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej.


g)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK-WISŁOSAN gruntów położonych na terenie miasta Wrześni.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch zwrócił się z pytaniami: Czy nie można utworzyć wrzesińskiej specjalnej strefy ekonomicznej? Jeżeli zostaną włączone grunty do strefy EURO-PARK-WISŁOSAN, to czy na tym nie stracimy?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że od momentu wejścia do Unii Europejskiej i nawet wcześniej nie ma możliwości tworzenia nowej strefy ekonomicznej w Polsce. Obecnie działające mają podpisaną zgodę władz unijnych na swoje istnienie do roku 2017.

Obecnie podstrefy tworzy się pod konkretnych inwestorów. Pula terenów pod strefy, na którą nam zezwoliła Unia Europejska wynosi około 2 tys. ha. Są dwie możliwości utworzenia podstref. Pierwsza możliwość:

np. istnieje strefa w Tarnobrzegu należąca do różnych osób i żeby utworzyć podstrefę np. we Wrześni, to trzeba mieć zgodę tamtych właścicieli gruntów na ujęcie z tamtej puli gruntów tzn. ujmuje się hektary z tamtej strefy i tworzy podstrefę w innym miejscu, a ogólna pula gruntów nie ulega zmianie.

Druga możliwość:

istnieje pula około 2 tys. ha, którą przydziela Rada Ministrów na duże inwestycje, które muszą spełniać warunki: albo zatrudni się 500 osób, albo wartość inwestycji wynosi 40 mln euro. My korzystamy z tej drugiej metody – z 2 tys. ha wydziela nam się około 30 ha. Nie mogę sobie wyobrazić przypadku żeby gmina miała stracić. Jedynie można na tym ogromnie zyskać.


Radny Czesław Duch powiedział, że załączniki mapowe są mało czytelne.


Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że do projektu uchwały muszą być załączniki, które są dość ściśle określone przez ministerstwo i to będzie materiał, który będzie przesłany jako załącznik do wniosku. Załącznik mapowy musi być w takiej formie, by mógł być odpowiednim materiałem. Chcąc przybliżyć Państwu położenie tych kompleksów, załączyliśmy mapę poglądową.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski wnioskuje, by na łamach „Wieści z Ratusza” zamieścić informację dotyczącą Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK-WISŁOSAN (dlaczego taka nazwa, kto jest właścicielem).


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK-WISŁOSAN gruntów położonych na terenie miasta Wrześni.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK-WISŁOSAN gruntów położonych na terenie miasta Wrześni.


h)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz.U.W.W. nr 1, poz. 10 z 2004 r.).


Posiedzenie opuściły radne: Eugenia Potęga i Bożena Nowacka. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 4 radnych.


Radny Henryk Krukowski zapytał, czy miesięczne opłaty abonamentowe w wysokości 25 zł i 50 zł są wynikiem dyskusji z osobami zainteresowanymi?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że były prowadzone rozmowy. Opłaty nie mogą być zbyt tanie, ponieważ wszyscy wykupią i ta strefa nie będzie funkcjonować.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz.U.W.W. nr 1, poz. 10 z 2004 r.).


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz.U.W.W. nr 1, poz. 10 z 2004 r.).


i)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.


Radna Ilona Łosińska: Czy projekty uchwał powinny mieć parafkę radcy prawnego?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że z parafką jest wersja wyłożona Państwu radnym na półkę. Poinformował również, że nie ma prawnego obowiązku, by pod projektem widniał podpis radcy prawnego. My przestrzegamy tego sami dla siebie.


j)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ul. gen. Romana Abrahama.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ul. gen. Romana Abrahama.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ul. gen. Romana Abrahama.


k)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Grzybowie.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Grzybowie.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Grzybowie.


l)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września.


m)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo.


n)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71.


o)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10, położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10, położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10, położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego.


p)

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.


Radny Bolesław Święciochowski zapytał: Czy w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego jest kwota przeznaczona na monografię?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że na stronie 5 omawianego projektu jest zapis, że zwiększono dotację dla Muzeum w kwocie 30 000 zł z przeznaczeniem na wydanie monografii pt. „Września. Historia miasta”.


Radna Maria Grzeszczyk zwróciła się z pytaniem: W pkt. 10 zwiększa się środki na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi o kwotę 191 908 zł z ubiegłego roku; dlaczego te środki nie zostały wykorzystane w zeszłym roku?


Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że ubiegłoroczny budżet na profilaktykę został zwiększony dodatkowymi środkami (nadwyżką z 2004 r.) w czerwcu 2005 r., co w konsekwencji długich procedur nie pozwoliło wydać ich do końca 2005 roku. W tym roku jest wiele ciekawych pomysłów i środki te będą wykorzystane.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.


Komisja edukacji w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.Pkt 5

Radny Mirosław Zgoliński zapytał: Co dalej będzie ze sprawą handlu zwierzętami na targowisku?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał opinię dotyczącą warunków sprzedaży zwierząt na targowiskach. Targowiska, na których handluje się żywymi zwierzętami muszą spełniać określone kryteria. Jest czas do końca czerwca na dostosowanie się do tych przepisów. Trwają prace przygotowawcze do dostosowania placu do tego celu (wybudowanie toalet, doprowadzenie kanalizacji, przygotowanie punktu dla dyżurującego lekarza weterynarii).


Pkt 4

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch odczytał plan pracy komisji na rok 2006:


 1. W zakresie bezpieczeństwa

  1. Kontrola bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Września.

  2. Opiniowanie wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu drogowego.

  3. Współpraca ze Strażą Miejską, Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz OSP.

 2. W zakresie polityki społecznej

  1. Współuczestnictwo w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  2. Wizytacja Warsztatu Terapii Zajęciowej.

  3. Współpraca z kierownictwem OPS i PCPR.

 3. W zakresie ochrony środowiska

  1. Zapoznawanie się z oceną stanu ochrony środowiska miasta i gminy Września.

  2. Wizytacja oczyszczalni ścieków, wodociągów i zalewu wrzesińskiego.

  3. Opiniowanie planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska, opracowanego dla miasta i gminy Września.

 4. W zakresie ogólnym

  1. Bieżące opiniowanie przedstawionych projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej.


Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zaproponowany plan pracy na rok 2006.


Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch poinformował członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej o wyjazdowym posiedzeniu komisji w celu zapoznania się funkcjonowaniem: WTZ, schroniska dla psów, oczyszczalni ścieków i wieży ciśnień.

Ustalono termin komisji na 17 maja 2006 r. godz. 11.00 - wyjazd sprzed Ratusza.


Pkt 6

Wobec wyczerpania porządku obrad prowadzący o godz. 18.00 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący komisji

bezpieczeństwa i polityki społecznej

radny Czesław Duch

/-/
Przewodnicząca komisji edukacji

radna Bożena Nowacka

/-/

Protokolantka:

Monika Krysztofiak

/-/
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.