BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462329
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XLI/2006


 


Protokół

nr XLI/2006

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 28 kwietnia 2006 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września


XLI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).


Pkt 1


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję, stwierdzając quorum. Powitał radnych i gości.


Zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczyło 21 radnych (załącznik nr 1).


Protokół z sesji nr XL został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.


Pkt 2


Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2): 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Udzielenie burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2005:

a) przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2005 r.,

b) przedstawienie opinii i wniosków komisji rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2005 rok,

c) odczytanie uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie:

 • opinii o przedłożonym przez burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za rok 2005 r.,

 • opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza miasta i gminy Września.

d) podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok i udzielenia burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Statutu Gminy Września;

b) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 r.;

c) nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni;

d) likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie;

e) wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września;

f) podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej;

g) wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK-WISŁOSAN gruntów położonych na terenie miasta Wrześni;

h) zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz.U.W.W. nr 1, poz. 10 z 2004 r.);

i) zmieniająca uchwałę nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z 17 grudnia 2001 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września:

j) zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ul. gen. Romana Abrahama;

k) zbycia nieruchomości położonej w Grzybowie;

l) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września;

m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo;

n) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71;

o) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego;

p) zmiany budżetu na rok 2006.

6. Przedstawienie „Opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej oceny gospodarki finansowej w zakresie dochodów własnych Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w 2004 r.”.

7. Przedstawienie „Opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej kontroli wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pierwsze półrocze 2005 r. pod kątem realizacji finansowej”.

8. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej za 2005 r.

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji za 2005 r.

11. Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września.

12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

13. Zakończenie obrad.


Radny Piotr Matuszewski przedstawił wniosek o poszerzenie porządku obrad o pkt.: „Sprawozdanie z działalności Komisji Komunalno-Finansowej za 2005 r.” (jako pkt 11).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała wniosek o poszerzenie porządku obrad o pkt.: „Sprawozdanie z działalności Komisji Komunalno-Finansowej za 2005 r.”. • na salę posiedzenia weszła radna Maria Taciak

Pkt 3


Radny Bolesław Święciochowski zaprosił zebranych na:

- obchody 158. rocznicy bitwy pod Sokołowem 2 maja br.;

- uroczystą wieczornicę z okazji Święta 3 Maja, która odbędzie się 3 maja br. w sali Wrzesińskiego Ośrodka Kultury.


Radny Marek Zielnik: Ruszyły roboty na Osiedlu Lipówka, gdzie powstają nowe ulice, to cieszy, ale z tego, co się dowiedziałem nie są budowane chodniki. W takim razie, gdzie mieszkańcy będą chodzić? Na chodniki podobno nie starczyło pieniędzy, ale będą budowane przy okazji nowych dróg progi zwalniające. Jeżeli to jest prawda, to myślę, że lepiej wybudować chodniki, ponieważ były skargi na progi zwalniające we Wrześni, bo psują się samochody.

Są budowane nowe chodniki w centrum miasta na ul. Sienkiewicza i ul. Rynek. Chodniki te są bardzo ładne, muszę to przyznać, ale są bardzo niewygodne. Skarżą się szczególnie panie, gdyż obcasy wbijają się w szczeliny pomiędzy kostkami granitowymi i obuwie ulega zniszczeniu.


Radna Maria Taciak: Mieszkanka naszego miasta pani Wojciechowska, która mieszka przy ul. Miłosławskiej 4/3 zwracała się kilkakrotnie, przynajmniej tak miałam przekazane, o usunięcie przeszkody w otoczeniu miejsca zamieszkania. Chodzi o zdemontowanie balustrady, która utrudnia dostęp do wsypu węgla. Jakie okoliczności uniemożliwiają realizację tego wniosku?

Kolejne moje pytanie dotyczy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Września. Chciałabym znać dane dotyczące tego, ile obecnie jest etatów w urzędzie? Ilu z tych pracowników zostało zatrudnionych po listopadzie 2002 r.? Jaka jest struktura wykształcenia tych pracowników (zatrudnionych po ww. dacie)? Jakie stosowano sposoby rekrutacji przy naborze na wspomniane wyżej etaty?

Kolejne moje pytanie dotyczy tematu, do którego miałam nie podchodzić, ale wydaje mi się rzeczą anormalną, kiedy pracodawcą p. Magdaleny Kałużnej jest burmistrz miasta i gminy Września. Funkcjonuje sytuacja, że p. Magdalena Kałużna, będąc naczelnikiem wydziału finansowego realizuje decyzje organu wykonawczego, jakim jest burmistrz. Realizuje również decyzje organu egzekucyjnego, jakim jest burmistrz. Oczywiście podpisuje te decyzje z upoważnienia burmistrza. Relacja, która tutaj występuje budzi moje poważne wątpliwości, bowiem konfiguracja: organ egzekucyjny, a więc burmistrz i realizacja decyzji organu egzekucyjnego wykonywana jest przez żonę burmistrza. Myślę, że w normalnie funkcjonującej administracji układ taki przynajmniej wydaje się niedopuszczalny. Mam poważne wątpliwości w tej sprawie i dlatego chciałabym znać stanowisko w tej materii wyrażone przez odpowiedzialne osoby.


Radny Czesław Duch: Mam pytanie wynikające z własnych obserwacji i innych osób. Poproszę burmistrza o interwencję w starostwie, ponieważ ja nie mam takiej możliwości. Interesanci wszystkie sprawy indywidualne załatwiają na parterze lub w pomieszczeniach w części piwnicznej, natomiast kasa, do której czasami trzeba iść kupić znaczek skarbowy, znajduje się na pierwszym piętrze. Czy w związku z tym, burmistrz nie mógłby w jakiś sposób wpłynąć na starostę, żeby kasę przeniesiono tam, gdzie są załatwiane sprawy indywidualne?


Radny Ryszard Szwajca: Jak mi wiadomo rozstrzygnięto przetarg na obsługę emisji obligacji. Jaki bank wygrał przetarg i będzie obsługiwał emisję tych obligacji? Na jakich warunkach ten bank będzie to obsługiwał? Ile w sumie będą wynosić koszty obsługi tej 15-milionowej kwoty emisji obligacji docelowo?


Radny Sylwester Jałoszyński: Chciałbym wrócić do nieszczęsnych słupów energetycznych na boisku szkolnym w Chwalibogowie. Budowa boiska przebiega sprawnie, ale słupy stoją nadal. Mam artykuł z „Rzeczpospolitej”, w którym jest napisane, że właściciel gruntu, na którym znajdują się słupy energetyczne może żądać usunięcia lub przesunięcia tych urządzeń na koszt użytkownika. Art. 231 §2 Kodeksu Cywilnego odnosi się do tego, wyrok z 16 lipca 2004 r. wyraźnie określa, że jest to możliwe.


Radny Jan Drewniak: Jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sytuacja z targowiskiem dla zwierząt, które wymaga przystosowania do norm unijnych?

Przez Obłaczkowo przebiega droga krajowa nr 15. Ruch kołowy na tej drodze powoduje duże zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców. Będąc sołtysem spowodowałem ograniczenie prędkości na tym odcinku do 50 km/h, aczkolwiek po dwóch latach można stwierdzić, że nic to nie dało, ponieważ kierowcy nie przestrzegają wprowadzonego zakazu. Policja w tym miejscu przeprowadza kontrole wyrywkowo, ale kiedy jej nie ma kierowcy jeżdżą 70-100 km/h. Szczególnie uciążliwy jest ruch dużych pojazdów. W związku z tym na zebraniu wiejskim padła propozycja, żeby wprowadzić tam skuteczne ograniczenie. Skutecznym ograniczeniem, jak się okazuje jest fotoradar. Mieszkańcy więc chcą wystąpić do GDDKiA z wnioskiem o zamontowanie fotoradaru. O poparcie tego wniosku poprosimy burmistrza oraz Powiatową Komendę Policji.

Poza tym, co roku na tym odcinku robione są remonty, ale chyba wykonawca tych remontów nie zna się na tej robocie, bo wykonanie ich jest beznadziejne. Prosiłbym także o interwencję w tej sprawie.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Jak się dowiedziałem, są problemy z uzyskaniem energii elektrycznej dla nowo tworzonego podmiotu gospodarczego Pro- Tonsil. Ja się dowiedziałem, że ten podmiot jest bez długów. Tymczasem energetyka blokuje dostawy prądu argumentując, że jest to sprawa długu starego Tonsilu. W takiej sytuacji blokowanie dostaw prądu jest bezprawne. Jako radny Rady Miejskiej we Wrześni nie zgadzam się z tym. Na takie postępowanie powinniśmy reagować. Proszę wszystkich radnych o poparcie tej kwestii. Proszę także burmistrza o interwencję w tej sprawie, bo nie może być tak, że tworzy się nowy podmiot i od razu na początku Enea blokuje dostawę energii elektrycznej.

Odnośnie tego, co zostało powiedziane na temat nowych chodników, to może istnieje jakaś technologia, która pozwoliłaby wygładzić ich nawierzchnię?


Radny Henryk Krukowski: Proszę, żeby w miarę możliwości dokonano naprawy płytek chodnikowych na wiadukcie przy ul. Daszyńskiego. Tam bardzo ładnie teraz wyglądają barierki, bo zostały pomalowane, ale płytki podczas wykonywania tych robót zostały uszkodzone. Są zdejmowane płytki z innych chodników, które są niekiedy w dobrym stanie i można je przełożyć na wiadukt.

Jak zjeżdża się z tego wiaduktu w kierunku TONSILU, to na zjeździe powstała bardzo duża wyrwa. Można uszkodzić samochód i bardzo proszę, by zareagowano i na mój apel.

Radny Marek Zielnik poruszył już sprawę, że na Osiedlu Lipówka robione są drogi i mieszkańcy się cieszą, że coś ruszyło. Ale, żeby tak nie było, że jedna ulica będzie miała zrefundowane przez Ratusz chodniki, a druga nie. Bardzo proszę, żeby równo traktować mieszkańców i nie robić wyjątków, że może ktoś kogoś będzie znał i jakoś się to załatwi.

Dziwię się, że radny mówi o progach na nowych ulicach, bo chciałbym przypomnieć, że ul. Promienista i ul. Świętokrzyska od pół roku czekają na progi. Dowiedziałem się w urzędzie, że policja powiatowa negatywnie zaopiniowała te progi. Dziwiłbym się więc, gdyby nowe ulice posiadały te progi. Proszę więc o odpowiedź na pytanie, czy ul. Promienista i ul. Świętokrzyska będą miały progi? Policja negatywnie zaopiniowała ten wniosek, a niedawno tam była kolizja i do dzisiaj jest bałagan. Wnioskuję, żeby komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej jakoś składniej usytuowanie tych progów ustalała, żeby przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami, którzy przy tych ulicach mieszkają i najlepiej widzą, co się dzieje.
Pkt 4


a)


Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2005 r. (załącznik nr 3).


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił wykonanie budżetu 2005 r. oraz sytuację finansową budżetu gminy Września (załącznik nr 4).


- na salę posiedzenia wszedł radny Waldemar Grześkowiakb)


Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił opinię i wnioski komisji rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Września za 2005 rok (załącznik nr 5).


c)


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odczytała:

 • uchwałę nr 36/17/0954/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 18 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym 20 marca 2006 r. sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2005 r. (załącznik nr 6);

 • uchwałę nr 33/17/0955/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 18 kwietnia 2006 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Września za rok 2005 (załącznik nr 7).


d)


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski otworzył dyskusję w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok i udzielenia burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok.


Radna Maria Taciak: Radni otrzymali sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w formie papierowej. Burmistrz opatrzył ten materiał komentarzem, że są tam rzeczywiste wartości, natomiast przed chwilą dokonał nie prezentacji osiągnięć roku 2005, a więc okresu, którego sprawozdanie dotyczy, a podsumowania swojej kadencji. Ta formuła mogłaby się znaleźć w porządku obrad sesji, bo jest to bardzo cenny materiał poglądowy, ale dziwię się, że czyni się to na sesji absolutoryjnej, której tematem wiodącym jest ocena sprawozdania za 2005 rok. Burmistrz w prezentacji rozpoczął od roku 2002, a skończył na roku 2006 i jest to dla mnie niezrozumiałe właśnie dlatego, że się to czyni na dzisiejszej sesji. Można odczytać w podtekście, że jest to kampania wyborcza, ale czy to jest na to miejsce?

Nie można powiedzieć, że gmina Września ma stan zadłużenia „0”, bo jest to nieprawda. Na 31 grudnia zadłużenie było z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek m.in. w banku i należało się odnieść m.in. do tej wielkości. Budżet za 2006 rok będzie oceniać rada V kadencji i wtedy wypracuje wnioski.

Burmistrz odniósł się także do sukcesów w zakresie ściągalności podatków. To jest naturalne, a wręcz jest obowiązkiem organu egzekucyjnego, że czyni wszelkie starania, by zadłużenia zostały ściągnięte.

Jeśli chodzi o zasilenie budżetu środkami zewnętrznymi, to tak naprawdę w roku 2005 złożono bodajże 1 wniosek, ale bez wymiernych efektów, bo na dzisiaj nawet nie wiemy, czy ten wniosek zyskał pozytywną opinię i będzie pomocny dla budżetu. Wniosek drugi, to rok 2006.

Przedstawiona prezentacja jest świetna pod względem socjotechnicznym. Z kwoty 10 mln zł przeznaczonej na inwestycje po kilkukrotnych zmianach zrealizowano tak naprawdę inwestycje na poziomie 3 mln zł. Wymiernych efektów w roku 2005 nie zauważam. Chwała, że będzie realizowana infrastruktura drogowa, bo to ma służyć naszym mieszkańcom, ale to wszystko jest przed nami. Chyba, że miał to być początek kampanii wyborczej, to wtedy jest to właściwe miejsce i pora, by tego rodzaju prezentacji dokonywać.


Radny Ryszard Szwajca: Pani skarbnik odczytała opinię RIO na temat wniosku komisji rewizyjnej i można krótko stwierdzić, że komisja rewizyjna tej rady popełnia patologiczne błędy. W roku 2005 zrobiono tak samo, jak w roku 2004. Nic inaczej nie idzie zrobić, bo przewodniczący i większość komisji zawsze uważają, że należy badać sprawozdania i na tym opierają to, co zrobiono. Natomiast ocena wykonania budżetu, to znaczy to, do czego komisja jest powołana nie jest dokonywana.

Co do wykonania budżetu za rok 2005, to miałem na ten temat trochę powiedzieć, ale muszę na wstępie odnieść się do przedstawionej przez burmistrza prezentacji. Chcę ostudzić to samozadowolenie oraz efekty dokonań burmistrza jednym stwierdzeniem. Od roku 2004 obowiązuje ustawa o dochodach jednostek samorządowych i tylko z tego powodu z tytułu podatku PIT do budżetu gminy w porównaniu do roku 2003 wpłynęło w 2004 roku 3 mln zł więcej, a w 2005 roku 4,5 mln zł więcej. Może więc te zwyżki na kimś, kto się nie zna robią wrażenie, ale na mnie nie. Gdyby przez te dwa lata 7,5 mln zł burmistrz zainwestował, stałaby już hala sportowa przy SSP nr 1. Nie są to zwiększone dochody z tytułu pracy urzędu tylko z tytułu korzystnych zmian przepisów. Musimy także spojrzeć na stronę realizowanych wydatków w tym okresie. Przecież 23 lutego, kiedy próbowano uchwalić budżet jak się okazało był przygotowany niechlujnie, bo 1,5 mln zł było niezrównoważone i sesję trzeba było przesunąć na 25, ale w efekcie zaplanowano ponad 10 mln zł na inwestycje. No i co? Drugi rok realizacji w budżecie hali sportowej przy SSP nr 1. Zaplanowano i nie zrealizowano. Rozbudowa zakładu segregacji odpadów w Bardzie - nic nie zrobiono, osiem razy zmienialiśmy uchwałę o zaciągnięciu pożyczki na ten cel. Kanalizacja wsi wokół zalewu Lipówka – nic nie zrobiono. Z ponad 10 mln zł planowanych na inwestycje tylko zaledwie 3 mln zł poszło na inwestycje w roku 2005. Nie wspomnę o takich przypadkach, że burmistrz realizował wydatki majątkowe, na które rada nie wyraziła zgody. Najpierw dokonywano wydatku, a później rada wspaniałomyślnie akceptowała ten wydatek. Takim przykładem jest zakup wielbłąda. Bez zgody rady dokonano tego zakupu na „Dzień Dziecka”, natomiast wydatek ten do budżetu wprowadzono na sesji w lipcu. Takich przypadków może być więcej.

Budżet 2005 roku został zrealizowany przy minimalnym wysiłku i z minimalnymi efektami. Ta prezentacja może burmistrzowi przysparza satysfakcji, ale jak ja na to patrzę, to nie ma się czym zachłystywać. Jeśli chodzi o dzisiejszy stan finansów, to przyjdzie czas, że będziemy oceniać rok 2006. Czekam na odpowiedź na moją interpelację, bo jest ważne, by robić drogi, ale obligacje mają być wyemitowane na 15 mln zł, które będzie można zainwestować, bo przypuszczam, że najbliższa rada odstąpi od tego trendu i zmusi kolejnego burmistrza do zmiany stanowiska w tej sprawie, bo pobuduje się drogi, a przez 10 następnych lat nie będzie pieniędzy, żeby w tych drogach dziury połatać. Oczekuję od burmistrza odpowiedzi na pytanie, ile będzie wynosić usługa? Ile oprócz tych 15 mln zł gmina będzie musiała oddać pieniędzy z budżetu? Nie podzielam samozadowolenia burmistrza, bo budżet został wykonany najmniejszym kosztem i bez widocznych efektów.


Radny Arkadiusz Czajkowski: Nie zgodziłbym się ze stwierdzeniem, że komisja rewizyjna oceniła budżet nie oceniając materiałów źródłowych. W uchwale RIO jest napisane o tym, że komisja badała umowy i faktury. Komisja nie wniosła wniosków, że zostało coś źle wykonane i dlatego tego nie zamieściła w swojej opinii. Żeby dokładnie sprawdzić budżet z wypowiedzi moich poprzedników wynika, że trzeba byłoby powołać stałą komisję albo radnego Ryszarda Szwajcę, który kontrolowałby cały czas codziennie faktury dotyczące budżetu gminy.

W dyskusji nad budżetem poprzedniego roku, chciałbym powiedzieć parę słów o wydatkach stałych, na które my jako rada oraz burmistrz nie mamy wpływu. Obrazuje to diagram wykonania wydatków budżetowych wg grup na stronie 26 „Sprawozdania rocznego wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2005 rok”. Do podziału procentowego dodając kwoty: oświata – 48% - 26997052 zł; pomoc społeczna – 25% - 8225486 zł; administracja -10% - 5570483 zł; stanowi to 83% stałego zaangażowania finansów budżetu. W takiej sytuacji do dyspozycji burmistrza pozostaje 17% finansów, które jeszcze należy rozdzielić na inne działy budżetu wg obowiązujących ustaw.

Wyliczając ze sprawozdania Rb- NDS wydatki majątkowe w planie wynosiły 3268692 zł, co stanowi 5,53 % wydatków budżetowych, a wykonano na kwotę 3084799 zł, co stanowi 5,44 % wydatków budżetowych.

Nie patrząc na poprzednio przytoczone kwoty i ich odpowiedniki procentowe należałoby stwierdzić, że budżet gminy jest w całości „przejadany”. Należy tu ubolewać, że zadania zlecane gminie w ww. działach nie w całości są pokrywane przez dotacje i subwencje otrzymywane z budżetu centralnego, bądź wojewódzkiego.

W tej sytuacji musimy dodawać środki z własnego budżetu kosztem wydatków majątkowych na drogi oraz infrastrukturę, która poprawiłaby warunki życia Wrześnian. Nie jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, jak Warszawa, czy Poznań, że 20% funduszy przeznaczonych na inwestycje w danym roku nie wykorzystujemy i pozostawiamy na rok następny.

Z tego krótkiego wywodu może wynikać jedno stwierdzenie, że rada uchwalając budżet uchwaliła budżet realny do zrealizowania, a burmistrz jako dobry gospodarz zrealizował go w całości licząc każdą złotówkę.


Radny Ryszard Szwajca: Radny Arkadiusz Czajkowski chyba ma uchwałę Składu Orzekającego RIO? To właśnie przewodniczący komisji rewizyjnej powinien sobie wziąć do serca tę uchwałę, bo ta patologia pracy komisji, to jest dzieło przewodniczącego komisji. Tam jest napisane wyraźnie, że podstawą do formułowania wniosków i opinii komisji rewizyjnej winno być wykonanie budżetu, a nie kontrola sprawozdań.

Budżet byłby pięknie zrealizowany, gdyby zamierzone i zaplanowane inwestycje za 10 mln zł na rok 2005 zostały zrealizowane. Zmieniano plan. Nie ma się więc czym chwalić. Proszę popatrzeć na rozdział budżetu 750: „administracja publiczna”. Ile uchwalono, a ile wykonano? Gdyby burmistrz przedstawił, ile administracja tego urzędu wynosiła w poszczególnych latach, to byśmy zobaczyli jak te słupki by rosły.


Radny Waldemar Grześkowiak: Ponieważ radny Ryszard Szwajca już po raz kolejny opowiada rzeczy, które dla wszystkich są jasne, to pozwolę sobie przypomnieć to, co większość radnych doskonale pamięta, skąd się wzięły w budżecie niektóre pieniądze na inwestycje i dlaczego te pieniądze nie zostały wykorzystane. Negocjacje związane z realizacją inwestycji na składowisku odpadów komunalnych spowodowały, że nie wykorzystano tych pieniędzy, o czym radny doskonale wiedział, a wymienił tę inwestycję, jako karygodne niewykorzystanie środków. Było to poza możliwościami jakiegokolwiek burmistrza, by wykorzystać pieniądze na ten cel.

Tak samo jest, jeśli chodzi o inwestycje, które miały być realizowane ze środków unijnych. Zasada jest taka, że najpierw trzeba te pieniądze wpisać do budżetu niezależnie od tego, czy te pieniądze dostaniemy, czy nie. Te pieniądze zostały wpisane, bo takie są zasady występowania o środki unijne. Ponieważ pieniądze, o które występowała gmina Września nie zostały przyznane, to nie wykorzystano żadnych pieniędzy, które zostały zapisane w budżecie. Mówię ogólnie, nie odnosząc się do poszczególnych inwestycji.

Kwestia dróg, skoro następny burmistrz na pewno wycofa się z tej inicjatywy, to myślę, że radny Ryszard Szwajca już wie kto tym burmistrzem będzie i podsunął temu człowiekowi genialny pomysł, żeby w kampanii wyborczej występował z hasłem: „Nie wybuduję dróg na terenie miasta i gminy Września”.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Pomysł na wyzerowanie budżetu w 2005 r. był bardzo dobry. Wiąże się to bezpośrednio z przyszłością naszej gminy. Remont chodników w centrum, ulice, drogi, a w dalszej kolejności budowa hal sportowych, chodników, wykupy gruntów pod drogi i przekształcenia gruntów pod inwestycje i marketing Wrześni, o którym wszyscy zapominamy, mieliśmy działkę na medal, to tutaj odbył się festiwal im. Anny Jantar, a także prawybory, to wszystko pracuje na naszą korzyść. Bardzo powoli, ale to właśnie kropelki drążą skały, a nie gwałtowne wodospady. Oczywiście można by wszystkie inwestycje rozgrzebać, zostawić je, narobić długów i odejść tak, jak to w części udało się zrobić poprzedniemu zarządowi. Można planować działania na wiele lat i nie mieć problemów z pożyczkami z GFOŚiGW. Są środki na opłacanie takich usług jak remonty dróg i remonty szkół. Nie wszystko zachwyca, to prawda, ale wszystko powoli, bo jest wizja. Ta wizja jest na wiele lat. Ta wizja dotyczy m.in. tego, co było moim marzeniem jeszcze w poprzedniej kadencji. Róbmy to, co ludzi najbardziej boli. Nie remontujmy ciągłych dziur w ulicach, a róbmy porządne i całe nawierzchnie, bo łaty już wszystkich zniechęcają. Byłem w komisji oświaty w poprzedniej kadencji i wiem, jak to wszystko wyglądało w szkołach. Nie było pieniędzy na nowe okna i w tej chwili, kiedy są środki na remonty można powoli wiele zrobić. Jestem teraz także w komisji edukacji i widzę teraz to zupełnie z innej strony. Mam nadzieję, że ten trend utrzyma się i będzie kontynuowany przez następne lata i to bez względu na personalia i burmistrza, i radnych bo takie są potrzeby ludzi. Ludzie oczekują właśnie tego, żeby dbać o ich drogi, o chodniki, o bezpieczeństwo, o ich dzieci, żeby miały miejsca w przedszkolach i szkołach, a nie kłócić się o szczegóły i drobiazgi, że coś zginęło itd. Nie da się ukryć, że bolesny jest dla naszej gminy brak hali sportowej przy SSP nr 1, to prawda. A słowo minister edukacji Krystyny Łybackiej, że pomoże i dołoży wszyscy słyszeli, bo wszyscy byliśmy na uroczystościach związanych ze 100-leciem tej szkoły. Dzisiaj nie ma pani minister i nie ma dzisiaj jej słowa, i nie ma dzisiaj sali. Jest za to prawie gotowa sala sportowa przy SSP nr 6 na taką skalę, jaką można było tam zrealizować, bo nie ma innego miejsca, żeby ją wybudować. Cieszę się, bo o tę salę zabiegałem przez cztery lata, jak wielu innych członków komisji oświaty i nie udało się, bo to ZUS położył na to rękę, bo było zastawione itd. Nagle okazało się, że w ciągu 3 miesięcy obecnej kadencji burmistrz Tomasz Kałużny wysłał do mnie maila, że została podpisana umowa przekazania za kompensację długów tej hali gminie. Na początku też nie było środków na adaptację, ale dało się. Mam nadzieję, że dalej się da i wszyscy będziemy starali się zrobić coś dla Wrześni, a nie zatruwać sobie wzajemnie życie, czego sobie i państwu życzę.

Radny Arkadiusz Czajkowski: A propos opinii i wniosków komisji rewizyjnej, to odczytałem iloma dokumentami posiłkowała się komisja przy wypracowywaniu wniosku o udzielenie absolutorium. Od 20 marca było naprawdę za mało czasu, aby sprawozdanie skontrolować w całości więc tylko zbadaliśmy źródłową dokumentację, czyli faktury i umowy w zakresie wydatków bieżących w rozdziale: „promocja i reklama” oraz faktury i umowy dotyczące Wrzesińskiego Ośrodka Kultury. Zostawiam do państwa oceny stwierdzenie Składu Orzekającego RIO, że „komisja rewizyjna ograniczyła się tylko do wskazania dokumentów, z jakimi sie zapoznała”.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok i udzielenia burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok (załącznik nr 8).


Radny Ryszard Szwajca: W związku z przedstawiona autopoprawką oraz jakością przedstawianych przez burmistrza materiałów jest kwestia, czy powinien być tekst jednolity? Autopoprawka oczywiście może być, ale czy nie powinna być zmieniona cała strona projektu uchwały? Radni powinni to dostać, bo czym innym jest ustawa obowiązująca obecnie, a czym innym jest ustawa obowiązująca w roku 1996.

RIO zwróciła uwagę na różnicę w dotacjach. Mówi się o str. 21 sprawozdania, natomiast przynajmniej w moim sprawozdaniu nie ma na str. 21 dotacji. Czy RIO się pomyliła, czy RIO dostała inne sprawozdanie niż radni?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Nie ja jestem autorem projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.


Hubert Świątkowski, radca prawny: Radny słusznie stwierdził, że są to dwie różne ustawy. Jeśli chodzi o to, czy można dokonać zmiany projektu uchwały poprzez autopoprawkę, to moja odpowiedź brzmi, że można.


Radny Ryszard Szwajca: Pozostała jeszcze do wyjaśnienia drugą kwestia, o której mówiłem. Jeżeli RIO się pomyliła, to proszę o potwierdzenie tego na następną sesję, a jeżeli RIO dostała inne sprawozdanie niż radni, to też bym prosił o potwierdzenie tego. Musi być jakaś przyczyna takiego stanu rzeczy.


- salę sesyjną opuścił radny Czesław Duch


Radny Arkadiusz Czajkowski: Proponuję, by po uchwaleniu absolutorium każdy radny otrzymał ten materiał w formie elektronicznej.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych w głosowaniu jawnym 13 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 5 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XLI/399/06 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok i udzielenia burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2005 rok (załącznik nr 9).

Jeden radny, będący na sali sesyjnej nie wziął udziału w głosowaniu.


Pkt 5


a)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XLI/400/06 w sprawie zmiany Statutu Gminy Września (załącznik nr 10).

Jeden radny, będący na sali sesyjnej nie wziął udziału w głosowaniu.


b)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XLI/401/06 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 r. (załącznik nr 11).

Jeden radny, będący na sali sesyjnej nie wziął udziału w głosowaniu.


c)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLI/402/06 w sprawie nadania imienia Samorządowej Szkole Podstawowej nr 6 we Wrześni (załącznik nr 12).


Dariusz Andrzejewski, dyrektor SSP nr 6 we Wrześni w imieniu własnym oraz Rady Szkoły SSP nr 6 we Wrześni podziękował za podjęcie uchwały, nadającej szkole imię „Jana Pawła II”.


d)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XLI/403/06 w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Grzybowie (załącznik nr 13).


e)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLI/404/06 w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września (załącznik nr 14).f)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLI/405/06 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Wrześni poprzez wniesienie aportu w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej (załącznik nr 15).

g)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XLI/406/06 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK-WISŁOSAN gruntów położonych na terenie miasta Wrześni (załącznik nr 16).


h)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” podjęła uchwałę nr XLI/407/06 w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz.U.W.W. nr 1, poz. 10 z 2004 r.); (załącznik nr 17).


i)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLI/408/06 w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XLVIII/321/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z 17
grudnia 2001 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września (załącznik nr 18).


j)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLI/409/06 w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni w rejonie ul. gen. Romana Abrahama (załącznik nr 19).


k)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLI/410/06 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Grzybowie (załącznik nr 20).


l)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLI/411/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Września (załącznik nr 21).


m)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLI/412/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą, obejmującego obszar ograniczony autostradą A-2 i drogą powiatową nr 455 w miejscowościach Nadarzyce i Gozdowo (załącznik nr 22).


n)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLI/413/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71 (załącznik nr 23).

o)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLI/414/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. nr 1295/7, 1295/8, 1295/9 i 1295/10 położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego (załącznik nr 24).


p)


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” podjęła uchwałę nr XLI/415/06 w sprawie zmiany budżetu na rok 2006 (załącznik nr 25).


Pkt 6


Radny Arkadiusz Czajkowski przedstawił „Opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą oceny gospodarki finansowej w zakresie dochodów własnych Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w 2004 r.” (załącznik nr 26).


Radny Arkadiusz Czajkowski: Ustosunkowując się do opinii komisji rewizyjnej burmistrz przekazał stanowisko w tej sprawie radcy prawnego urzędu Huberta Świątkowskiego. Czy mam to stanowisko przedstawić?


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski: Nie. Radni otrzymali to stanowisko w materiałach na sesję, było podpięte pod opinię komisji.


Radny Arkadiusz Czajkowski: Ja ustosunkowałem się do tego stanowiska i moją odpowiedź też radni otrzymali w materiałach.


Radna Maria Taciak: Jesteśmy w punkcie, w którym omawiamy kontrolę WOK. W trakcie kontroli sprawozdania z wykonania budżetu zadałam pytanie, które dotyczyło tej placówki. Otrzymałam zapewnienie, że otrzymam odpowiedź w terminie ustawowym. 6 kwietnia odbyło się posiedzenie komisji rewizyjnej we WOK, a dzisiaj jest 28 kwiecień, a zatem ustawowy termin już upłynął. Sprawa dotyczy istotnego zagadnienia, bowiem w trakcie kontroli stwierdziliśmy, że zlecane umowy nie miały formy pisemnej. Dyrektor przedłożył nam tylko faktury. Zadałam pytanie, czy taka praktyka jest zgodna z przepisami. Chciałam, żeby moje wątpliwości rozstrzygnął radca prawny urzędu. Nie posiadam odpowiedzi na moje pytanie. Podtrzymuję nadal moje pytanie, czy takie działania dyrektora WOK są zgodne z przepisami.


Radny Arkadiusz Czajkowski: 27 kwietnia otrzymałem pismo od burmistrza, do którego załączono odpowiedź radcy na to pytanie. Odpowiedź tę załączę do protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej.

Pismo zostało odczytane (załącznik nr 27).


Pkt 7


Radny Arkadiusz Czajkowski przedstawił „Opinię Komisji Rewizyjnej dotyczącą kontroli wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pierwsze półrocze 2005 r. pod kątem realizacji finansowej” (załącznik nr 28).


Radny Ryszard Szwajca: Chciałbym odnieść się do zaprezentowanej przez przewodniczącego komisji rewizyjnej opinii, gdzie samodzielnie sformułował wniosek. Napisałem zdanie odrębne do tego wniosku i chciałbym tylko powiedzieć, że to, iż burmistrz w 2003 r. pobrał z konta GFOŚiGW ponad 1,3 mln zł, to jest faktem. Potwierdziła to kontrola RIO. Tylko ze złej woli burmistrza i niektórych radnych bardzo spolegliwych, razem z radnym Waldemarem Grześkowiakiem na czele, nie otrzymaliśmy tego dokumentu. Dzisiaj tylko można stwierdzić, że nie chce się radnym tych dokumentów zaprezentować, a są to wystąpienia pokontrolne. Niepoważnym jest, żeby komisja rewizyjna nie miała możliwości potwierdzenia faktu, który organ kontrolny, jakim jest RIO, stwierdził.


Radny Arkadiusz Czajkowski: Na posiedzeniach komisji rewizyjnej było kilka razy tłumaczone, że fundusze z konta GFOŚiGW były już pobierane wcześniej i w obecnej kadencji było to spłacane.


Radny Ryszard Szwajca: Nie chodzi o pieniądze wydawane, a chodzi o pieniądze pożyczane w roku 2003. Chodzi o pieniądze pożyczane przez tego burmistrza, który w tym roku pełnił tę funkcję.


Pkt 8


Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Proszę o składanie oświadczeń majątkowych za rok 2005 w dwóch egzemplarzach z dwoma kopiami PIT-u.

 • Rada Miejska we Wrześni 17 czerwca 2005 r. podjęła uchwałę nr XXXIII/321/05 w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę, zniesienie urzędowych nazw miejscowości na terenie gminy Września. 23 marca 2006 r. został wysłany wniosek do ministra spraw wewnętrznych i administracji za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego, będący wykonaniem postanowień uchwały. Wniosek wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

 • Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski zwrócił się z apelem do wszystkich,, którym bliska jest pamięć o trudnej i krwawej historii Państwa Polskiego o wsparcie finansowe Komitetu Budowy Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

 • Rozstrzygnięty został warunkowo konkurs na pomnik Jana Pawła II we Wrześni. Warunkowo, ponieważ konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy na wybraną ofertę zostaną naniesione pewne zmiany. Prosiłbym, by radni wsparli budowę tego pomnika finansowo. Na następną sesję przygotuję listę, by radni mogli za zgodą przekazać jakąś kwotę z diety na ten cel.


Pkt 9


Radny Czesław Duch przedstawił „Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej za 2005 r.” oraz plan pracy na rok 2006 (załącznik nr 29).


Pkt 10


Radna Bożena Nowacka przedstawiła „Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji za 2005 r.” (załącznik nr 30).


Pkt 11


Radny Piotr Matuszewski przedstawił „Sprawozdanie z działalności Komisji Komunalno-Finansowej za 2005 r.” (załącznik nr 31).


Pkt 12


Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 32).


Pkt 13


Tomasz Kałużny burmistrz Miasta i Gminy Września: Radny Marek Zielnik pytał o budowę chodników przy nowo budowanych ulicach ze środków z obligacji. Tak, jak mówiłem pół roku temu plan działania ma być taki, że ze środków z obligacji finansujemy budowę wyłącznie ulic, żeby jak największa liczba ulic została objęta nawierzchnią utwardzoną. Projekty obejmują oczywiście chodniki. Większość uliczek, to uliczki ślepe, gdzie ruch samochodowy jest nieduży i przejście pieszego bokiem ulicy jest na pewno do przyjęcia. Może kiedyś przystąpimy do budowy chodników przy tych ulicach, ale są przykłady ulic dużo bardziej uczęszczanych, np. ul. Zamysłowskiego. Nie rozumiem kolejnego pytania dotyczącego budowy progów zwalniających, które mają być rzekomo budowane na tych nowo budowanych ulicach. Do tego odnosi się także wypowiedź radnego Henryka Krukowskiego. Takie progi na tych ulicach nie były planowane i nikt ich nie projektował. Wobec tego nie będę się do tego odnosił.

Kolejne pytanie dotyczyło niewygodnych chodników na ul. Sienkiewicza i wokół Rynku. Być może dla kogoś te chodniki są niewygodne. Podobna debata odbyła się przy okazji budowy chodnika na ul. Jana Pawła II. Ta nawierzchnia z kostki granitowej również wywoływała emocje. Praktycznie sytuacja jest nie do rozwiązania, bo jedynym wyjściem byłoby rozebranie tej nawierzchni i budowa innej. Będziemy brać to pod uwagę przy projektowaniu kolejnych odcinków. Będą projektowane nawierzchnie ul.: Warszawskiej, Harcerskiej, Dzieci Wrzesińskich i Mickiewicza.

Pytania radnej Marii Taciak. Pierwsze pytanie dotyczyło sprawy pani Heleny Wojciechowskiej mieszkającej przy ul. Miłosławskiej. Jest podwórze przy ul. Miłosławskiej 4, w którym w narożniku znajdują się dwa okna, a pod nimi dwa wsypy do piwnic, którymi wsypuje się węgiel. Kilka lat temu przez ZGM została założona krata, która właścicielom wsypów do piwnic powinna dać komfort taki, żeby przechodnie nie korzystali z tego miejsca jako toalety. Założono kratę zamykaną na kłódkę. Właściciele piwnic mają klucz do tej kłódki. W przypadku przywiezienia węgla otwiera się tę kratę i wsypuje się węgiel do piwnicy. Ten klucz posiada także ta pani, ponieważ jest właścicielką jednej z tych piwnic. W momencie, kiedy jest przywożony węgiel, a tak się dzieje 2-3 razy w roku, to musi otworzyć tę kłódkę, odsunąć kratę i tyle jest tego zachodu, żeby to zrobić. Sprawa otarła się o interwencję posłów i takiej odpowiedzi udzieliłem.

Na kolejne pytanie, dotyczące osób zatrudnianych w urzędzie po 2002 r. udzielę odpowiedzi na piśmie, ponieważ w tej chwili nie mam danych na ten temat.

Trzecie pytanie, które brzmiało: „... wydaje mi się rzeczą anormalną, kiedy pracodawcą pani Magdaleny Kałużnej jest burmistrz miasta i gminy Września. Funkcjonuje sytuacja, że pani Magdalena Kałużna, będąc naczelnikiem wydziału finansowego realizuje decyzje organu wykonawczego, jakim jest burmistrz. Realizuje również decyzje organu egzekucyjnego, jakim jest burmistrz. Oczywiście podpisuje te decyzje z upoważnienia burmistrza. Relacja, która tutaj występuje budzi moje poważne wątpliwości, bowiem konfiguracja: organ egzekucyjny, a więc burmistrz i realizacja decyzji organu egzekucyjnego wykonywana jest przez żonę burmistrza. Myślę, że w normalnie funkcjonującej administracji układ taki przynajmniej wydaje się niedopuszczalny. Mam poważne wątpliwości w tej sprawie i dlatego chciałabym znać stanowisko w tej materii wyrażone przez odpowiedzialne osoby”.


Radna Maria Taciak: Jeżeli użyłam w swojej wypowiedzi terminu „organ egzekucyjny”, to jest to oczywista pomyłka. Moją wątpliwość budzi konfiguracja, że organ podatkowy zleca realizację tychże decyzji małżonce.


Hubert Świątkowski, radca prawny urzędu: Pytanie radnej odnosi się do kwestii prawnych. Te kompetencje są jasno określone przez przepisy i tutaj trudno byłoby znaleźć jakiś konflikt, który by powodował, że taka sytuacja byłaby prawnie niewłaściwa. Ja konfliktu w tej sytuacji z punktu prawnego nie widzę. Jeżeli radna sobie życzy opinię prawną na ten temat na piśmie, to napiszę?


Radna Maria Taciak: Tak, bardzo proszę.


Tomasz Kałużny burmistrz Miasta i Gminy Września: Pytanie radnego Czesława Ducha dotyczące lokalizacji kasy w starostwie powiatowym na piętrze. Rozumiem, że chodzi o to, żeby wysłać pismo do starostwa, by zwrócić na to uwagę i poprosić o ewentualne przeniesienie tej kasy. Spowoduję, że sekretarz urzędu przygotuje takie pismo.

Pytanie radnego Ryszarda Szwajcy, dotyczące emisji obligacji. Przetarg wygrał bank PKO BP. Marża za każdą emisję wynosi 3,5 tys. zł. Wartość oprocentowania jest równa oprocentowaniu bonów skarbowych, które jest praktycznie publikowane codziennie i dzisiaj wynosi około 4% plus 0,1%. Dzisiaj więc oprocentowanie wynosiłoby 4,1% w skali roku. Szczegółowe informacje są zawarte w opracowaniu, które jest fragmentem umowy i zostanie radnemu dostarczone.

Pytanie dotyczące słupów energetycznych na boisku szkolnym w Chwalibogowie. Jeżeli rzeczywiście jest taki wyrok, to bardzo proszę, by radny przekazał numer tej sprawy naczelnikowi wydziału komunalnego i rozwoju wsi Janowi Krotoszyńskiemu. Zapoznamy się z tym, czy jest to sprawa podobna do tej, o której mówimy.Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Radny Jan Drewniak pytał o targowisko dla zwierząt. Jest wydana decyzja przez powiatowego lekarza weterynarii dotycząca funkcjonowania tego targowiska. Niestety nasze przepisy, czasami przystosowywane do przepisów unijnych, bardzo mocno zaostrzają funkcjonowanie takich obiektów. Gdybyśmy musieli wybudować nowe targowisko, to pewnie wymagałoby to sporych środków finansowych. Jakiekolwiek konsultacje w sprawie przeniesienia tego targowiska nie wchodzą w ogóle w rachubę. Na nasze szczęście od wydania tej decyzji przepisy trochę zelżały i na dzisiaj do końca czerwca mamy przygotować pomieszczenia bardziej socjalne, które wymagane są ze względów przepisów sanitarnych dla osób, które handlują żywnością na tym targowisku. Chodzi o to, żeby była toaleta, umywalka z ciepłą wodą itd. Poza tym musi być zabezpieczona obsługa weterynaryjna dla handlu zwierzętami. Zakupimy taki przenośny kontener, w którym będą pomieszczenia dla lekarza weterynarii, pomieszczenie do przechowywania leków dla zwierząt oraz toalety. Koszt takiego kontenera, to 22-25 tys. zł. Jeśli będą jeszcze jakieś wymogi lekarza weterynarii, to będziemy je spełniać. Jesteśmy na dobrej drodze, że do 30 czerwca wszystko to będzie zrobione.


Tomasz Kałużny burmistrz Miasta i Gminy Września: Kolejne pytanie radnego dotyczyło zagrożeń na drodze krajowej nr 15 i pisma w sprawie założenia tam fotoradaru. Myślę, że zostało zrobione już dużo, żeby poprawić bezpieczeństwo na odcinku od ronda na ul. Wrocławskiej do Obłaczkowa. W ciągu ostatnich 10 lat ruch drogowy w tym miejscu był na podobnym poziomie, a nie było drogi wewnętrznej pieszo-rowerowej. Są problemy dokończenia ostatniego odcinka od krzyża do wjazdu na autostradę. Właściciele nieruchomości nie chcieli się zgodzić na odstąpienie terenów pod budowę tej ścieżki. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów zostało w dużej mierze poprawione. Aczkolwiek faktycznie, tak jak w wielu innych miejscach we Wrześni, fotoradar by pomógł. W zeszłym tygodniu straż miejska przeprowadzała akcję egzekwowania przestrzegania przepisów. Najpierw zrobiliśmy zmianę organizacji ruchu na ul.: Paderewskiego, Działkowców i Kaliskiej, a w tej chwili po wprowadzeniu tam zakazu ruchu samochodów ciężarowych popularnie zwanych „tirami” staramy się spowodować, żeby te samochody nie wjeżdżały na teren miasta. Został tylko jeden wątpliwy odcinek od wjazdu ze strony Witkowa, ponieważ nie ma innej możliwości, żeby dotrzeć do drogi krajowej, ale centrum praktycznie opanowaliśmy i wjazd do centrum jest łamaniem prawa i dopiero po ustawieniu znaków drogowych można to egzekwować.

Kolejne pytanie przewodniczącego Rady Miejskiej Macieja Baranowskiego dotyczyło dostarczenia, a w zasadzie braku energii elektrycznej do Pro-Tonsilu. Sprawa jest mi oczywiście dobrze znana, ponieważ codziennie coś w tej sprawie się dzieje. Wielokrotnie spotykałem się z wojewodą w tej sprawie. W ten proces została zaangażowana Agencja Rozwoju Przemysłu, Towarzystwo Finansowe „Silesia”, które finansuje działania Pro-Tonsilu. Trwają rozmowy z nadzorcami sądowymi Tonsilu Polska i Tonsilu S.A. Właściwie trudno sobie wyobrazić, żebym mógł się w to jeszcze bardziej zaangażować. Wszyscy czekali na decyzję sądu w sprawie upadłości Tonsilu Polska, żeby się dokonała i dzięki czemu pracownicy tej firmy otrzymaliby trzymiesięczne odprawy oraz zaległe wynagrodzenia za 3 miesiące. Dzisiaj sąd odmówił podjęcia decyzji w sprawie upadłości. Druga sprawa, na której nam zależało, to była kontynuacja procesu upadłościowego Tonsilu. Sąd dzisiaj podjął decyzję o odrzuceniu protestu rady wierzycieli i wobec tego sądzę, że nastąpią potężne kłopoty. Co do decyzji Enea w sprawie energii elektrycznej, to jest tak, że nie reagują nawet na telefony z ministerstwa. Enea wskazuje, że przejście Tonsilu Polska do Pro-Tonsilu jest tylko zabiegiem prawno-ekonomicznym, po prostu ucieczką od zaległości płatniczych. Nie do końca jest tak, że Enea nie chce podłączyć prądu. Chce podłączyć, ale w trybie bardziej przepisowym, czyli np. 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o podłączenie prądu. I odwlekany jest ten moment podłączenia. Miał być podłączony w poniedziałek, potem we wtorek, środę i przynajmniej 2 godziny temu jeszcze nie był podłączony.

Kolejne pytanie dotyczyło propozycji, by chodnik na ul. Sienkiewicza jakoś wygładzić. Powiem szczerze, że nie wiem, czy istnieje taka technologia, żeby tak to zrobić.

Radny Henryk Krukowski poruszył sprawę płytek na wiadukcie. Sprawę przekazuję naczelnikowi wydziału komunalnego i rozwoju wsi Janowi Krotoszyńskiemu.

Druga sprawa dotyczyła progów zwalniających. Nie ma takich planów budowania progów na nowych ulicach. Ja nigdzie nie mówiłem, że będą budowane progi. Ja mówiłem, że takie zgłoszenia są i zgodnie z obowiązującą procedurą będziemy te wnioski rozpatrywać. Istotnie jest tak, że policja w sprawie ul. Promienistej wydała opinię negatywną, ale opinia policji nie jest opinią wiążącą, jest tylko opinią pomocniczą, i mamy zamiar złożyć do starostwa wniosek o wydanie decyzji.


Radny Arkadiusz Czajkowski: Mam przed sobą wystąpienie pokontrolne RIO podpisane przez prezesa Mieczysława Klupczyńskiego. Odnośnie GFOŚiGW jest napisane, że „operacje związane z pożyczkami zaciągniętymi w latach wcześniejszych ewidencjonowano na koncie 224 „Rozrachunki budżetu” i dopiero w trakcie roku dokonywano przeksięgowań na konto 260 „Zobowiązania budżetu””. Dotyczy to więc lat poprzednich, a nie tych, o których mówił radny Ryszard Szwajca.


Radny Ryszard Szwajca: Komisja rewizyjna tej Rady Miejskiej zajmowała się rokiem 2003 i 1,3 mln zł dotyczyło roku 2003. Przewodniczący komisji znalazł jakieś fragmentaryczne zapisy. Ograniczmy się do roku 2003.


Pkt 14


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 20.00 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 16 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej


we Wrześni:


Maciej Baranowski

/-/


Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.